Sunteți pe pagina 1din 160
Anul Il, nr, 13-14-15 (ianuarie-februarie-martie), 2017 BOESERECURSh? BANCHETUL REVISTA FUNDATIEI CULTURALE ,,ION D. SIRBU” PETROSANI Anul Il, nr. 13-14-15 (januarie-februarie-martie), 2017 BRasah aeESee ) BS % Ae, a) Rad I BANCHETUL ‘Revit de culturd gl rostire romineased a Fundafei Culturale ‘lon D. Sirbu™ Petrogani Naat ar TES anuarie-februarie marti), 2017 REDACTOR SEF DUMITRU VELEA ‘Consultan literari Marian BARBU ‘Mariana ZAVATI GARDNER UK) ~“Seeretar general de redaction Mihai BARBU Redactori Flavia Adam, Mihaela Bal, Petru Bird, Dorina Brindusa Landen (Sueda),Ialian Chiva, Mihail iaconeseu, Menachem fae se on Damian na) ‘Dumitru Toma, Dumitru Harubi, Raluca Pavel, Dor ‘Roman, Ion Pachla Tatomirescu, ‘Adrian Tion, Baki Ymeri Colaboratori permanengi ‘Ada loans Raluea Biceanu, Mircea Bidut, Nicolae Balaga, Tula Balas, Victor Bibicilu, ‘Al, Brumary, Isidor Chicet, Petrigor Clorabea, Dumitra ‘Augustin Doman, Anton ‘Georgescu, Vasile Ionescu, Loan ‘Laseu, Cristian Lune, Petre ‘Mihai, Cornel Nistea, Mihaela Oanesa, Ana Podara, Cristina Dana Preda, Anamaria Sanda, Simion Todoresca TERT Maines FET vi i ink de e_ ‘Numarlustrat ou opere ale ‘Picton Pevu BIRAU Revista BANCHETUL pioduicsie tol cera ce fnscamnd cults, de Ja valorile materiale la cele spi sae, de rms fo sil-scop(indosebi). In cazdedez- ber gt polemich ma se identified neapirat eu ideile exprimate, Va ‘lula ridicarea la concept. Potsvit. at, 206 CP, responsablitatea ju ‘dick pentru confnutularicolelor "wien nc an Sibel fa ae In oe de edtrial Dias Velen, Einesc sb uma lori de aur 9 (1 Piatra din unghi a culturiromine Eminsou, linha lui Goethe de Chistian W. Schenk 3 Jon Pach Tatomireseu, Coles - Cogaionci ‘chide alas foareeminescian Brincui-Poniful arte modeme V.G_Paleolog, C.Brinest in URSS. 7 Fiosote Inlian Chvu, Dialoguri hermeneutic Mirela-ioana Borchin Eugen Dorcescu /9 Ton Hirghius, Enigma dublelninsori saw pocalpsa login AA Polemos Nicola Baya, Despre suena Ghia si moral ew plgyora 16 Comentar “Marin Barb, Fina Hori into ti scademiod 18 N-Georseseu,. Ol et amo" la Toana Bor! 2 Troe insrehumind Marina Buran, Teceea fase lumina 26 Evoessi “Menachem M. Falek, Dan Pagls- poet ex cereal scott 29 Surnale i nsemnsi Marin Barbu, Caples da monde Insennar de scritor/36 Dumitru Augustin Doman, i biioweca (38 ‘Asian Tion, Bilt Tre / 40 Exea Mila Barb, Despre Antotogiapoctilor romain in limba ered sa 42 Josep C. Elan, Oh Romania! 48 Anion Georges, Resend a tcere| 47 Trajan Dine D Stnculescu, Masurd a lor ces, tubieavom 50 Poesis Flavia Adam, Mimic dee el $4 Vasile Gogen, commie Poca /S6 Diamine, Poemele fa Yoo $7 Daniel Marian, poet pentru Alina 39 Irina Lucia Min, titra n sSrnd singra lor cart ce devenea reat (61 “Marcel Mureeanu, Fhe at dragste em jer 3 Shanti Nilaya, Poect 6S ‘Ana Pda, 13 Qctombrie | 67 Lumina Patimiche, poeme/ 6 Cristina Dana Pred, poome In praca) 70 Dor Roman, Di 907 pin i 72 Constantin Stncu, Pome 74 Dumitru Toma, Cea veghe 76 Nicolae Ute, Poeme /78 Mariana Zavati Garde, Yrs 73 Prova Durie Hurba, Canapea eu bibliotecd 81 [Come Nita, feta fost Dinca) 83 sag pri Sepientia Florenin Smarandachs, Meda 86 ‘Tranalaia ‘Ana Blanians, indo Io Cervantes | $7 [Loe Cipolla, Fs pariea parila vie 89 Emanuel Pope, Poome/Poems /91 rides ‘Stan V. Cristea, Mane paradigme ence $1 tsa rominese 93 Constantin Dumiache, Ode (96 Ovidiu Ghidirmic, Sub sma candles 197 Ton Pacha Tatomirescu, Paradai(smizarea ‘cromatied a negursases hi prin lamara de stindord lb 98 Raluca Pavel, Raluca Bacar saw cinolo de grande sate! 100, ‘Stein Tule, © carte fry despre evolu dn decombrie 1989 romarad omnese 1104 Constantin Save, Ui sour de transite 106 Razvan Vancu, Boris Marian - Exit evant 109 itil Sine Deo Dovel Neamfu, Un cure peste satu men 525 deant dela atestara seri ‘ortodace dn Rosca, de a aul Doma {1491 Ka cal Doma 201610 “Tradaoert ni Cay, Sersur dn vam Autumn Dedications 11 AS. Pushin, Pozi! 122 ‘August Strindberg, Fern /113, ‘asa copii viata Mine! Mihaela Ounces, Neca I Eaatace 118 ‘Memort Vise. lon, como mergem? /116 Constantin Zvati, Cum ea cxoseu, st ‘mal bine spus cum am veut pe Alesana Piru) 18 Fri nog de peste Prat Lia Manoe ex Lidia Noro Pizary, Convorbie eu Artista Emerita Repub Moldova Lame e tat amu er ay 121 ‘Artelespectaolui Vitor Bibicioiy, Corie neat Jon CCaramira-Bachet ki 78d ani) 128 Filosofia eluate! Dragos Niles, .Uimanisma wn prgrant if” Del flosfiacaltur la eta supavitir (I /127 ‘Mihail Diaconesc, Despre mirabilis pts loci empl arte gi losfie 132 Visplasica ‘Miao Abu, Cindi exdoure uno Diterietipografcd/ 138 Elisabeta Bogian, Duo Flea Pers Bindu Aria ca reinceput sadist 141 Daal Vele, La tes pctoral seritrul Petru Bar pe dona per pe Vif ut Par/ 144 IN LOC DE EDITORIAL Dumitru VELEA EMINESCU SUB LUMINA FLORII DE AUR (II) Momentul intai popoarele invagi a cugeta, momentul al doilea cugeti asupra insusi, al treilea cugeté asupra lumii intregi si pentru lumea intreaga. Cel dintaie receptiv, cel de-al doilea emancipé individualitatea najionala de sub sarcina recepfiunii faciind-o si cugeta cauza sa insusi, al treilea in fine e floarea de aur ce bucuri lumea intreaga.” 5) Pentru a urmari corelatia intre o varsti, epoca storiei si afirmarea personalititilor istorice, sd rele- vam, la nivelul istoriei nationale, cele ,¢rei stadii” pe care Eminescu le surprinde. Fara si mai facem recurs la hegeliana ,teorie a varstelor”, de o uimitoare apro- piere de modul eminescian, si amintim a in stratifi- Citile istoriei, Eminescu inceared si integreze rapor- tul finit-infinit, din lumea matematicii, poate din n voia stringent a unei viziuni unitare asupra lumii, In Mss. 225, f. 353-354, serie: J. un stadiu de inecuati- une in care divizul e mai mic decat dividentul ¢ 0 stare de lucruri favorabild dividentului si favorabila impartitorului — divizorului. Il 0 stare de ecuafiune in care dividend si divizor sunt egali, culmea civiliza- fiei. IIL 0 stare de inecuatiune in care dividentul ¢ mai mic decat divizorul, fractionare, descrescenta, degenerare, decrepitudine, imoralitate, moarte”; sat cum spune pe fila anterioara (352): n/n — a = co- pildrie; n/n adic& cumpand, echilibru, statica, bi haiti; sau n/n 00 = pieire, absurd, 0 zero. stingere.”; ori cum le coneretiza, ageznduele pe doua coloane si subliniindu-le cu cate doud linii: ,Suta XH si XUL. Epoca de nastere si formatiune. Suta XIV si XV. Epoca eroici. Suta a XVI si XVI Epoca literari Suta a XVII si XIX. Epoca de decadenta.” (Mss. 2263, £. 17). Nu este greu de inteles cd si in cercul smic” tot astfel se urmeazd cele ,,frei stadit” si ca, in cazul unui individ de important istoricd univer sala”, ele devin evidente si timea7a” cu cercul are apare in istorie intot- stare” al istoriei. ,.Nou?” deauna in mod abstract, in masura in care se exprim printr-un astfel de individ, slujindu-se de pasiunile acestuia in atingerea gencralului intr-un mod desfii- surat dialectic, ridicd pe acel individ ca misura epo- ci, Individualal este scldat, astfel, in apele tari gi al- bastre ale universalului ca, apoi, fie, printr-o migcate nvicleana’” si se debaraseze de o parte din particularul acestuia, fie si-l anuleze, si-| piarda fird rest. In pri- mul caz se afla ,indivicii de importanta istoricé uni- versala”, vazuti si de Hegel si de Eminescu, dar in al (Mihai EMINESCU, Mss. 2257, 62, 62 v.) doilea caz, sunt indivizit exemplari, tragici univer- sali. Primii apar in momentele de rascruce ale istoriei universale, cand ratiunea dialectizeazi contradictile ce se antinomizasera, inet statura lor impunatoare (ce deseori a parut demonicd celor din jur ~ sane gan- dim la Goethe cum il vedea pe Napoleon!) straluceste in fazele eroice, de larga universalitate. Cei din uma, stralucese in fazele crepusculare ale istorici, mentele cand prea mult subiectivizatd de ceea ce Emi- nescu numeste ,,imprejurdrile istorice”, ,vicleana” rafiune nu se sfiieste sa le puna in mand cupa de cu- cuta. Reflexele acestor personalitati se aseamind cu cele ale unei opere de arti. 6) in textul se releva dialectica individual- particular-universal. Jn fiecare om Universul s- BANCHETUL, 18-10-15 / 2017