Sunteți pe pagina 1din 8

Curs7

coDUL DE ETrCA$r DEONTOLOGTE


al asistentuluimedical generalist,al moageigi al asistentuluimedical din Romania

CAPITOLUL I
Principiigenerale

ART,.I
Codul de eticdqi deontologieal asistentuluimedicalgeneralist,al moageigi al asistentuluimedicaldin
Romdniacuprindeun ansamblude principii gi reguli ce reprezint[ valorile fundamentaleinbazacdrora se
exercitdprofesiade asistentmedical generalist,profesiade moagdgi profesiade asistentmedical pe
teritoriulRomdniei.

ART,.2
Codul de eticSgi deontologieal asistentuluimedicalgeneralist,al moageigi al asistentuluimedicaldin
Romdniaare drept principal scop:
a) ocrotireadrepturilor pacienlilor;
b) respectareaobligaliilor profesionalede cdtreasistentiimedicaligeneralipti,moa;egi asistenliimedicali;
c) apdrareademnitatriigi a prestigiuluiprofesiuniide asistentmedicalgeneralist,de moagdgi de asistent
medical;
d) recunoagtereaprofesiei, a responsabilit6tii$i increderii conferitede societate,precumgi a obligaliilor
internece derivd din aceastdincredere.

ART,.3
Principiilefundamentaleinbazacdrorase exercitdprofesiade asistentmedicalgeneralist,profesiade
moagr gi profesiade asistentmedical pe teritoriul Romaniei sunt urmdtoarele:

a) exercitareaprofesiei se face exclusiv in respectfald de viala qi de persoanaumand;


b) in orice situalie primeazdinteresulpacientuluigi sdndtateapublicd;
c) respectarea in orice situalie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea,ori de cdte ori este ezul, cutoli factorii implicati in asigurareastdrii de sdndtatea
pacientului;
e) acordareaserviciilor se va face la cele mai inalte standardede calitateposibile, pe bazaunui nivel inalt
de competenfe,aptitudini practicegi performanteprofesionalefbrd niciun fel de discriminare;
f) in exercitarea profesieiasistenliimedicaligeneraligti,moagelegi asistenliimedicalitrebuiesd
dovedeascd loialitategi solidaritateunii fatd de altii in oriceimprejurare,sdigi acordecolegialajutorgi
asistenfdpentrur ealizarea indatoririlor profesionale;
g) asistentiimedicaligeneraligti,moagelegi asistenliimedicalitrebuiesEse comportecu cinsteqi
demnitateprofesionalSgi sd nu prejudiciezein niciun fel profesiasau sd subminezeincrederea
pacientului.
CAPITOLUL il
Responsabilitateapersonal[, integritatea qi independen{aprofesionali a asistenfilormedicali
generaligti,moagelorqi asisten{ilormedicali

ART.4
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedicaltrebuie sd evite in exercitareaprofesiei
atitudinile ce aduc atingereonoareiprofesiei qi sd evite tot ceeace esteincompatibil cu demnitateagi
moralitateaindividualSgi profesionald.

ART.5
Asistentulmedicalgeneralist,moa$agi asistentulmedicalau obligatiasdmanifesteo conduitd
ireprogabildfatd de bolnav, respectandintotdeaunademnitateaacestuia.
ART.6
in cazde pericolpublic, asistentulmedicalgeneralist,moa$agi asistentulmedicalnu au dreptulsbiqi
abandonezebolnavii, cu excepliaunui ordin formal al unei autoritdtricompetente,conform legii.

ART.7
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical sunt rdspunzitori pentru fiecaredintre actelelor
profesionale.

ART.8
Pentruriscurile ce decurgdin activitateaprofesionalS,asistenliimedicali generaligti,moagelegi asistentii
medicali din sistemulpublic sau privat incheie o asigurarede rdspunderecivild pentru gregeliin
activitateaprofesionald.

ART.9
incredinlareaatribuJiilorproprii unor persoanelipsite de competen{dconstituiegregealddeontologicd.

ART. 10
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical trebuie sd comunicecu pacientulintr-o manierd
adecvatS,folosindun limbaj respectuos,minimalizdndterminologiade specialitatepe inlelesulacestora.

ART.11
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedicaltrebuie sd evite orice modalitatede a cere
recompense,altele decetformele legalede platd.

CAPITOLUL III
Raporturi profesionalecu alfi profesioniqtidin domeniul medico-sanitargi institufii

SECTruNEA
1
Raporturileprofesionale
cu alti profesionigti
din domeniulsanitar

ART. 12
inbazaspirituluideechipS,asistenJii
medicaligeneraliqti, gi asistentiimedicaliigi datoreazd
moaqele
sprijinreciproc.

ART,.1I
ConstituieincSlcdriale rezulilor etice:
a) jignirea 9i calomniereaprofesionald;
b) blamareagi defrimareaprofesionald;
c) orice alt act sau fapLcarepoateaduceatingeredemnitdlii profesionalea asistentuluimedical generalist,
a moageigi a asistentuluimedical.

ART. 14
(1) in cazul unor neintelegeri,in considerareacalitSlii profesionale,conflictul in primd instanjdtrebuie
mediat de biroul consiliului judefean,la nivel judeleanlmunicipiuluiBucuregti,gi de Biroul executiv,la
nivel national.
(2)Dacd acestapersistd,cei implicati se pot adresaComisieide eticdgi deontologiesaujustiliei, fiind
interzisdperturbareaactivitdlii profesionaledin acestecauze.
(3) in cazulin care se constatdincdlclri ale regulilor etice, se urmeazd,procedura de sanc{ionare,conform
prevederilorStatutului Ordinului Asistenlilor Medicali Generaligti,Moaqelorgi Asistenlilor Medicali din
Rom6nia,adoptatprin HotdrdreaAdundrii generalenalionalea Ordinului Asistenlilor Medicali
Generaligti,Moagelorgi Asisten{ilorMedicali din Romdnianr. l/2009.

ART. 15
in cazul colabordrii mai multor asistenlimedicali generaligti,moa$egi asistentimedicali pentru
examinarea,tratamentulsauingrijirea aceluiagipacient,fiecarepracticianiqi asumdresponsabilitatea
individual prin aplicareaparafeiprofesionalein dreptul fiecdreimanevresautehnici executatepersonal.

ART. 16
in interesulpacienlilor,asistentiimbdicaligeneraligti,moagelegi asistenliimedicalivor avearelatii de
colaborarecu celelalteprofesii din domeniul sanitar,cu respectareademnitdlii gi onoareiprofesionale.

SECJIUNEA a 2-a
Raporturileprofesionalecu institutriile

ART. 17
Angajatorultrebuie sd asigureconditriioptime asistentuluimedical generalist,moageiqi asistentului
medicalin exercitareaprofesiei.

ART. 18
Asistentulmedical generalist,moagagi asistentulmedical aducla cunogtinlapersoanelorcompetentegi
autoritd{ilorcompetenteorice circumstanldcarepoateprejudiciaingrijirea saucalitateatratamentelor,in
specialin ceeace privegteefecteleasuprapersoaneisaucare limiteazdexerciliul profesional.

ART. 19
Asistentulmedicalgeneralist,moa$agi asistentulmedical,in concordanldcu diferiteleniveluri de
responsabilitate
pe carele indeplinesc,contribuiela orientareapoliticilor qi dezvoltareasistemuluide
sdndtate.

CAPITOLUL ry
Educafia medicali continui

ART.20
in vedereacregteriigraduluide pregdtireprofesionald,
asistenliimedicaligeneraligti,moageleqi asistenJii
medicali au obligalia sd efectuezecursuri gi alte forme de educatiecontinudcreditatede Ordinul
AsistenlilorMedicali Generaligti,Moapelorgi AsistentilorMedicali din Rom6ni4 denumitin continuare
OAMGMAMR, precum gi alte forme de educaliecontinui prevdzutede lege pentruindeplinirea
numdruluiminim de credite anualnecesarreautorizdriiexercitdrii profesiei.

CAPITOLUL V
Obligatii eticeqi deontologice

SECTIUNEA 1
Obligatiaacorddriiingrijirilor medicale

ART.21
Asistentulmedicalgeneralist,moa$agi asistentulmedical,in exercitarea profesiei,nu pot face
discrimindri pebaza rasei,sexului, vArstei,apartenenleietnice,originii nationalesau sociale,religiei,
opliunilor politice sauantipatieipersonale,a condiliei socialefa!6 de pacienli.

ART.22
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical au obligatia de a lua mdsuri de acordarea
primului ajutor.

ART.23
Asistentulmedicalgeneralist,moa$agi asistentulmedicalau obligaliasd acordeasistenldmedicaldgi
ingrijirile necesarein limita compe{enieilor profesionale.

ARI,.24
in cazdecalamitS{inaturale(cutremure,inundalii, epidemii, incendii) sauaccidentdriin masd(naufragii,
accidenterutiere sau aviatice,accidentenucleareetc.), asistentulmedical generalist,moagagi asistentul
medicalsuntobligali sd rdspunddla chemare,sdigi oferede bundvoieserviciilede ingrijire, imediatce au
luat cunogtinlddespreeveniment.

ART.25
(1) Voinla pacientuluiin alegereaasistentuluimedicalgeneralist,a moageigi a asistentuluimedical
trebuieintotdeaunarespectatd,indiferent carear fi sensulacesteia.
(2)DacF'pacientulse afld intr-o starefizicd saupsihicdce nu ii permite exprimarealucidd a voinfei,
aparfindtoriisauapropiafii celui suferindtrebuie prevenili qi informali corect,pentru a hotdri in numele
acestuia,cu excepliaimposibilitdlii (de identificare,de comunicare,de deplasareetc.) saua urgenfelor.

ART.26
Dacdin urma examindrii sauin cursul ?ngrijirilor asistentulmedical generalist,moa$agi asistentul
medical considerdc5 nu au suficientecunogtinJesauexperien{5pentru a asigurao asistenld
corespunzdtoare,se vor consultacu alli colegisauvor indrumabolnavulcdtreal{i specialigti.

ART.27
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical vor pdstrao atitudinede strictl neutralitategi
neamestec in problemelefamiliale(morale,materialeetc.)ale pacientului,exprimdndu-qi pdrereanumai
dacdinterventiaestemotivatd de interesulsdndtdtiipacientului,cu consimldm6ntulprealabil al acestuia.
ART.28
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical pot refuzaacordareaunor ingrijiri cdtrepacient
atunci cAndrefuzul estejustificat de interesulsdndtdfiipacientului,cu exceptiasitualiilor de urgent6.

SEC|IUNEA a 2-a
Respectareadrepturilor pacientului

ART.29
Pacientulare urmdtoareledrepturi: dreptul la informaJiamedical5,dreptul la consimJdmdnt, dreptul la
confidentialitateainformaliilor gi viala privatd, drepturiin domeniulreproducerii,drepturi la tratamentgi
ingrijiri medicale.

SECJITINEA a 3-a
Consimfdm6ntul

ART.30
O intervenliemedicaldnu se poate efectuadecdtdupdce pacientulsaureprezentantullegal al acestuia,in
cunogtintdde cauzd,gi-a dat consimldmdntul.Pacientulare dreptul sd refuze sausd opreascdo interven{ie
medicalS,asum6ndu-giin scris rdspundereapentru deciziasa; consecinlelerefuzului sdu,al opririi actelor
medicaletrebuieexplicatepacientului.

ART.31
Consimldmdntulpacientului sau, dqpdcaz, al reprezentantuluilegal al acestuiaesteobligatoriu:
a) pentrurecoltarea,pdstrarea,folosireatuturor produselorbiologice prelevatedin corpul sdu,in vederea
stabilirii diagnosticuluisau a tratamentuluicu careacestaestede acord;
b) in cazul supuneriila orice fel de intervenliemedicald;
c) in cazul participdrii salela invdtdmAntulmedical clinic gi la cercetareagtiinlificd;
d) in cazul fotografierii saufilmdrii saleintr-o unitatemedicald;
e) in cazul dondrii de sdngein conditiile prevdzutede lege.

ART.32
Consimldm6ntulpacientului sau al reprezentantuluilegal al acestuia,dup6.caz,nu esteobligatoriuin
urmdtoarelesitualii:
a) c6ndpacientulnu iqi poateexprima vointa, dar estenecesardo intervenliemedicaldde urgenld;
b) in cazul in care furnizorii de servicii medicaleconsiderdcd intervenliaestein interesulpacientului,iar
reprezentantullegal refuzdsd igi dea consimtdmdntul,asistentulmedical generalist,moa$aqi asistentul
medicalsuntobligali sd anunlemediculcurant/degardd(deciziafiind declinatdunei comisii de arbitraide
specialitate).

SECJITINEA a 4-a
Secretulprofesional

ART.33
(1) Secretulprofesionalesteobligatoriu.
(2) Secretulprofesionalexistd gi fa!6 de aparfindtori,colegi saualte persoanedin sistemulsanitar,
neinteresatein tratament,chiar gi dupdterminareatratamentuluigi decesulpacientului.
ART.34
Obiectul secretuluiprofesionalil constituietot ceeace asistentulmedical generalist,moa$aqi asistentul
medical,in calitatealor de profesionist,au aflat direct sau indirect in legdtur6cu viala intimd a
pacientului,a familiei, a aparfindtorilor,precum qi problemelede diagnostic,prognostic,traramenr,
circumstanle?nlegdturdcu boala qi alte diversefapte,inclusiv rezultatul autopsiei.

ART.35
Asistentulmedicalgeneralist,moa$agi asistentulmedicalrdspunddisciplinarpentrudestdinuirea
secretuluiprofesional,excepiieftcdnd situalia in carepacientulqi-a dat consimldmdntulexprespentru
divulgareaacestorinformalii, in tot sauin parte.

ART.36
Interesulgeneralal societ5lii(prevenireagi combaterea
epidemiilor,a bolilor venerice,a bolilor cu
extinderein masdgi altele asemeneaprevdzutede lege) primeazdfald de interesulpersonalal pacientului.

ART.37
in comunicdrilegtiinfifice, caztxilevor fi astfel prezentateincdtidentitateapacientuluis6nu poatdfi
rectinoscutS.

ART.38
Informaliile cu caracterconfidenlial pot fi furnizatede cdtre asistentulmedical generalist,moagagi
asistentulmedical numai in cazulin carepacientuligi dd consimldmdntulexplicit saudacdlegeao cerein
mod expres.

CAPITOLUL VI
Situa{ii specialein practicarea profesiunii in sisteminstitu{ionalizat

SEC.TI-U.NP.A.1
Situaliabolnavuluipsihic

aBT._3.9_
Persoanelecu tulburdri psihice beneficiazdde asistentdmedical5gi de ingrijiri de sbndtatede aceeagi
calitatecu cele aplicatealtor categorii de bolnavi gi adaptatecerinlelor lor de sdndtate.

ARI.4.O
Orice persoandcu tulburdri psihice trebuie apdratdde daunelepe carear puteasd i le producd
administrareanejustificatda unui medicament,tehnicdsaumanevrdde ingrijire gi tratament,de
maltratdriledin parteaaltor pacienfi saupersoaneori de alte actede naturdsd antrenezeo suferintdfizicd
saupsihicS.

aRT..4.l
(l) Pacientulcu tulburdri psihice trebuie sd fie implicat in procesulde luare a deciziei atdt cdtpermite
capacitatealui de ?nlelegere.in cazul in carepacientulcu tulburdri psihice nu igi poateexprimaliber
voinfa, consimlSmdntulin scris trebuie luat de lareprezentantullegal al acestuia.
(2) Nu estenecesardobtinereaconsimldmAntului in condiliileprevdzutela alin. (1) atuncicdndeste
necesardinterventiade urgen{d.
(3) Pacientulare dreptul sd refuze sausd opreascdo interven{iemedicald,
dupd caz, asum6ndu-giin scris
rdspundereapentru deciziasa; consecinlelerefuzului sauale opririi actelor
medicaletrebuie explicate
pacientului,cu informareamedicului, dacdintrerupereatratamentului
saua ingrijirilor are drept
consecinldpunereain pericol a vielii pacientului.

ART.-42
Orice persoandcare suferdde tulburdri psihice trebuie tratatdcuomenieqi respectul
demnitdtii umanegi
trebuie sd fie apdratd?mpotrivaoricdror forme de exploatareeconomicd,sexuald
saude alt6 naturd,
impotriva tratamentelorvdtdmdtoareqi degradante.Nu esteadmisdnicio discrim
inarebazaritoe o
tulburarepsihicd.

SEC.TLU.IiF..Ae.2:a
Prescrierea,eliberareapebazaunei relete medicalegi administrareadrogurilor

AKI..4.3
Prescrierea,eliberareapebaza unei reletemedicalegi administrareadrogurilor, in
alte conditii dec6tcele
prevdzutede lege, constituieinfractiune.

SECJIUNEA a 3-a
Pacientulprivat de libertate

ART.44
Asistentuluimedical generalist,mopqeigi asistentuluimedical careingrijesc un pacientprivat
de libertate
le esteinterzis sd aducdatingereintegritdlii fizice, psihice saudemnitdlii acestuia.

ART.45
Dacd asistentulmedical generalist,moagagi asistentulmedical constatdcd pacientulprivat libertate
de a
suportatmaltratdri,acegtiaau obligafia si informezeorganelecompetente.

S.-r.9.TIU.N-EA.e.4re
Situalia pacienJilorinfectati cu HIV saubolnavi de SIDA

ART,.{6
(l) Pacienlii infectali cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la ingrijire gi tratamentmedical
in mod
nediscriminatoriu, asistentulmedicalgeneralist,moa$agi asistentulmedicalfiind obligali sd asigure
ingrijirile de sdndtategi tratamenteleprescriseacestorpacienli.
(2) Pdstrareaconfidenlialitdlii asupradatelorprivind persoaneleinfectatecu HIV saubolnave
de SIDA
esteobligatoriepentru asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical careau in ingrijire,
supravegheregi/sautratamentastfel de persoane.
(3) intre specialiqtiimedico-sanitari,informaJiilecu privire la statusulH1V/SIDA al unui pacient
trebuie
sdfie comunicate.

CAPITOLUL VII
Practicareaprofesiunii in sistem privat. ingrijirile la domiciliu

ART.47

I
.
a
Asistentiimedicaligeneraliqti,moageleqi asistenfiimedicaliexercitdprofesiain regim salarialgi/sau
independent.

ART.48
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical careigi desftgoardactivitateaincalitatede
titular sauasociatal unui cabinetde practicdmedicaldpot furnizaingrijiri medicalela domiciliu,dacd
sunt autorizali in acestsens,in conformitatecu prevederilelegaleprivind otganizareagifunclionarea
ingrijirilor la domiciliu.

ART.49
Asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical sunt obligali sd comunicemedicului carea
recomandatacesteservicii situalia evoluliei stdrii de s5ndtatea pacientuluiingrijit.

ART.50
Asistentulmedicalgeneralist,moagagi asistentulmedicalchemaliintr-o familie ori colectivitatetrebuie
sdrespecteregulilede igiendgi de profilaxie,in exercitarea
profesiei.

CAPITOLUL VIII
Problemeale ingrijirii minorilor

ART.5I
Dacd asistentulmedical generalist,moa$agi asistentulmedical apreciazdcdminorul estevictima unei
agresiunisauprivatiuni, trebuie s6 incercesdil protejeze,uzAndde prudenle,gi sd alertezeautoritatea
competent6.

ART.52
Asistentulmedical generalist,moa$aqi asistentulmedical trebuie sd fie apdrdtorulcopilului bolnav, daci
apreciazd,
ci stareade sdndtatenu estebine inleleasdsaunu estesuficient de bine protejatd.

ART.53
in vedereaefectudriitehnicilor gi/saua manevrelorde ingrijire gi/saude tratamentasupraunui minor,
consimfdmdntultrebuie oblinut de la reprezentantullegal al minorului, cu excepliasitualiilor de urgen{6.

CAPTTOLUL IX
Problemeale experimentirii pe om

ART.54

(1) Se interziceprovocareade imbolndviri artificiale unor oamenisdndtogi,din raliuni experimentale.


(2) Dispozitiile prezentuluiarticol se completeazdcu celelalteprevederilegaleincidentein materie.

ART.55
Impunerea,cu forfa sauprin inducerein eroare,a experimentuluipe om reprezintdo abateregravdpentru
oriceasistentmedicalgeneralist,moagdqi asistentmedicalcareparticipdin mod voluntargi congtientla
asemeneafapte.