Sunteți pe pagina 1din 3

21-04-2015

succesiuni
curs 8

Legatul
=clauza contractuala cu cea mai mareimportanta
=clauza prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane carevor
culege intreaga most,o parte din ea sau bunuri determinate din aceasta = clauza
testamentara prin care testatorul dispune asupra patrimoniului sau.

Intotdeauna pt validitatea leg in afara de conditiile generale trb indeplinita


conditia existentei unui obiect identificat si a unui destinatar(i) determinat(i).
Identificarea obiectului nu presupune formule sacramentale sau clauze sablon ci
presupune o exprimare neechivoca din care sa reiasa ce doreste testatorul sa se
transmita.
Determinarea persoanei beneficiare presupune desemnarea nominala a
legatarului/legatarilor sau a elementelor suficiente pe baza carora acestia sa fie
identif in viitor.
Poate fi legatar si o pers care nu exista la mom intocmirii testamentului, cu
conditia sa existe(sa aiba capac succes) la momentul mortii testatorului.
Clasificarea:
In mod traditional se clasif din perspectiva a 2 criterii : obiectul si legatura
legatului cu modalitatile .

Clasificarea dupa crit legaturii cu modalitatile:


-legatul cu termen
-legatul sub conditie
-legatul cu sarcina
1) Leg cu termen poate fi legat cu termen suspensiv care isi va produce efectele
numai la momentul ajungerii la termenul stipulat si legatul cu termen extinctiv
care isi va produce efectele de la momentul deschiderii succesiunii pana la
momentul implinirii termenului extinctiv, acest tip de legat avand ca obiect
prestarea unor obligatii cu caracter succesiv cum ar fi transmiterea unei rente
viagere.
2) Leg sub conditie ( cdt suspensiva si cdt rezolutorie)
- leg sub cdt suspensiva nu exista, este considerat ca inexistent pana la
momentul producerii,realizarii cdt suspensive, moment de la care se executa, isi
produce efectele.
-leg sub cdt rezolutorie exista si isi prod efectele pur si simplu de la mom
deschiderii succesiunii insa in ipoteza rezlizarii cdt rezolutorii se va desfiinta cu
caracter retroactiv.
3) Legatul cu sarcina este legatul prin care beneficiarul,legatarul este obligat la
indeplinirea unei actiuni sau inactiuni sub sanctiunea revocarii legatului.

Sarcina este o modalitate specifica liberalitatilor care nu se confunda cu


modalitatea conditiei si depinde exclusiv de vointa legatarului si care nu atrage
rezolutiunea sau rezilierea actului sub sarcina sau cu sarcina, ci REVOCAREA
acestuia ca sanctiune specifica liberalitatilor ( ex : donatia = liberalitate.... vezi
donati cu sarcina...!!!nu are car sinalagmatic!!!)
Sarcina ca modalitate presupune o obligatie de indeplinit de catre legatar in
favoarea memoriei testatorului , a legatarului insusi , a unui tert sau a interesului
public. Poate consta intr-o actiune sau o abstentiune cu caracter patrimonial sau
nepatrimonial .

Din persp criteriului obiectului legatului:


-legate universale
-cu titlu universal
-cu titlu particular
*Leg universal = legatul prin care testatorul confera unuia sau mai multor
legatari vocatia la intreaga mostenire .
!Car universal al legatului nu este dat de emolumentul mostenirii (intinderea
drepturilor pe care legatarul le va culege efectiv ci de vocatia conferita de
catretestator la intreaga mostenire= pot exista 2 sau mai multi legatari universali
desemnati de catre testator, toti avand vocatie la intreaga mosteni insa ei culeg
efectiv fiecare o cota egala din mostenire , in fct de nr lor, la fel ca si mostenitorii
legali de grad egal si din aceeasi clasa. Daca insa unul dintre leg univedrsalu nu
doreste sau nu poate sa culeaga mostenirea, cota celorlalti legatari universali va
creste operand dreptul de acrescamand. iar in situatia in care va ramane un sg
legatar univ el va culege intregul patrimoniu succesoral).

* Leg cu titlu particular


=legatul prin care testatorul confera unuia sau mai multor legatari vocatie la o
fractiune din mostenire, fiecare dintre legatari avand vocatia doar in ceea ce
priveste fractiunea desemnata.
Daca insa cu privire la o fractiune de mostenire au fost desemnati mai multi
legatari, pt fractiunea respectiva ei se comporta ca si cum ar fi legatari universali
in sensul ca opereaza dreptul de acrescamant in cazul refuzului sau imposibilitatii
unuia de a culege mostenirea.
(fractiune din mostenire = una din urmatoarele sit : o fractie matematica din
patrimoniul succesoral, un dezmembramant al dr de proprietate cu privire la
intreg patrimoniul succesoral sau la o fractie matematica din patrimoniul
succesoral (ex uzufructul), proprietatea sau un dezmembramant al dr de
proprietate cu privire la o categorie determinata de bunuri ( ex : legatul bunurilor
mobile) ).

*Legatul cu titlu particular = leg prin care testatorul confera legatarului un drept
de proprietate sau alt drept real cu privire la un bun individual determinat sau o
masa de bunuri de gen din patrimoniul succesoral.
-poate avea ca ob bunuri corporale sau incorporale (ex o creanta sau o renta),
individuale sau bunuri de gen , bunuri prezente sau bunuri viitoare sau chiar o
mostenire deschisa dar nedezbatuta pe care testatorul ar fi dobandit-o de la un
tert de cujus.

Efectele legatelor
Prin legatul universal legatarul dobandeste ansamblul drepturilor si obligatiilor
din patrimoniul succesoral, la fel ca un mostenitor legal ,putand recupera toate
creantele, valorifica toate bunurile dar fiind tinut de toate obligatiile si sarcinile
mostenirii inclusiv de executarea si predarea legatelor cu titlu particular.
Legatarul cu titlu universal dobandeste doar drepturile si este tinut doar de
obligatiile proportionale cu cota sa parte din mostenire.

Legatarul cu titlu particular dobandeste de la mom deschiderii succesiunii un


drept de proprietate asupra bunului ce face obiectul legatului daca acesta este
individual determinat si o creanta asupra mostenirii daca este vorba de bunuri de
gen.
De asemenea , legatarii dobandesc fructele bunurilor ce intra in componenta
obiectului legatelor de la momentul deschiderii succesiunii.

Legate cu caracter special


1) Legatul bunului altuia
Legarea prin intermediul unui testament a unui bun care nu apartine testatorului
are efecte diferite in functie de elementul subiectiv al cunoasterii sau nu de catre
testator a acestui lucru, mai exact : daca testatorul nu a cunoscut faptul ca bunul
nu ii apartine, legatul etse anulabil pt eroare.Daca insa testatorul a cunoscut
situatia, legatul se considera a fi valabhil si se interpreteaza in sensul unei
obligatii lasate de testator mostenitorilor legali, legatarilor universali sau
executorului testamentar de a procura bunul si de a.l transmite legatarului ,sau in
caz de imposibilitate, de a plati val acestuia.

2) Leg conjunctiv este o forma de legat specie a leg cu titlu particular sau chiar a
leg cu titlu universal prin care un bun sau o fractiune din mostenire este lasata
mai multor legatari, fiecare avand vocatie la intreg bunul sau intreaga fractiune.
NCC il def ca specia leg cu titlu...

Clauza de preciput
=o forma speciala si specifica de legat cuprinsa intr-o conventie matrimoniala
prin care sotul supravietuitor culege cu precadere inaintea celirlalti mostenitori
anumite bunuri ...
Are ca specific faptul ca este prevazuta intr-o conventie, deci deroga de la
caracterul unilateral al testamentului si poate fi stabilita in forma alternativa(pt
ambii soti).