Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VII-a

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL la MATEMATIC

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

1. Calculai : (3x-1)2 + (3x+1)2 2(3x-1)(3x+1)

2. Descompunei n factori :
a) x2 + 4x + 4
b) x2 9 + 2(x + 3)

3. Demonstrai c 16x2 - 40x + 27 > 0.

4. Fie numerele a = 5 - 6 i b = 5 + 6 . Calculai ab i media aritmetic a numerelor a i b.

5. Rezolvai ecuaia: (x-2)2 - (x+1)2 +3(x+4) = -21

6. Fie triunghiul ABC cu m(A)=900, AC = 9 cm, BC = 15 cm.


a) Aflai lungimea nlimii duse din unghiul drept al triunghiului.
b) Calculai perimetrul i aria triunghiului ABC.

7. n trapezul dreptunghic ABCD cu AB CD, m(A)=m(D)=90, se consider BE CD, unde


E(CD).tiind c AB=7 cm, CD=16 cm i BC=15cm, se cere:
a) Realizai desenul.
b) Determinai lungimea nlimii BE i lungimea diagonalei BD;
c) Calculai perimetrul trapezului ABCD;
d) Calculai aria trapezului ABCD .
Clasa a VII-a

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE


Se acorda punctaj maxim pentru orice alta rezolvare corecta

1 4 10p
a) (x+2)2 5p
2 b) (x+3)(x-1) 5p
3 (4x-5)2 > -2 10p
ab = 19
4 Ma = 5 10p

5 x = 12 10p
a) AB = 12 cm, AD = 108/15 cm 10p
b) P = 36 cm 10p
6 A = 54 cm2
a) Realizarea desenului 5p
b) BE = 12 cm, BD = 193 cm 5p
c) P = 50 cm 5p
7 d) A = 138 cm2 5p