Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

Limba și literatura română


Semestrul I
clasa a VIII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Citește cu atenție textul următor:

Pe lângă plopii fără soţ La geamul tău ce strălucea


Adesea am trecut; Privii atât de des;
Mă cunoşteau vecinii toţi - O lume toată-nţelegea -
Tu nu m-ai cunoscut. Tu nu m-ai înţeles.

De câte ori am aşteptat Azi nici măcar îmi pare rău


O şoaptă de răspuns! Că trec cu mult mai rar,
O zi din viaţă să-mi fi dat, Că cu tristeţe capul tău
O zi mi-era de-ajuns; Se-ntoarce în zadar,

O oră să fi fost amici, Căci azi le semeni tuturor


Să ne iubim cu dor, La umblet şi la port,
S-ascult de glasul gurii mici Şi te privesc nepăsător
O oră, şi să mor. [...] C-un rece ochi de mort.

Căci te iubeam cu ochi păgâni Tu trebuia să te cuprinzi


Şi plini de suferinţi, De acel farmec sfânt
Ce mi-i lăsară din bătrâni Şi noaptea candelă s-aprinzi
Părinţii din părinţi. Iubirii pe pământ.

Mihai Eminescu, Pe lângă plopii fără soț ....

1
A. (24p.) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. (4p.) Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:
adesea, s-aprinzi.
2. (4p.) Menționează rolul cratimei în secvența: S-ascult de glasul gurii mici.
3. (4p.) Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a cuvântului
obținut prin derivare din a doua strofă.
4. (4p.) Precizează cuvântul care conține diftong și cuvântul care conține triftong din
versul: Mă cunoșteau vecinii toți.
5. (4p.) Numește tipul de rimă din ultima strofă a poeziei și măsura ultimului vers.
6. (4p.) Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor.

B. (16p.) Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care motivezi


apartenența poeziei Pe lângă plopii fără soț... de Mihai Eminescu la genul liric.
În compunerea ta, trebuie:
- (4p.) să precizezi două trăsături ale genului liric;
- (8p.) să prezinți detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
- (2p.) să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- (2p.) să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

A. (24p.)
1. (10p.) Stabilește, prin săgeți, perechile de sinonime din cele două coloane de mai jos:

încăpere faimă
copilăros a observa
a zări abil
renume destin
soartă pueril
priceput cameră
a porunci afirmat
spus a ordona
a finaliza a termina
uzat folosit

2. (4p.) Precizează mijlocul prin care s-au format următoarele cuvinte: biogeneză,
brădet, UNICEF, rănitul.
3. (10p.) Indică formele diferite de plural ale următoarelor omonime și construiește

2
enunțuri din care să rezulte sensul acestora: curent, ghiveci, ionatan, drob, plan,
porumb, receptor, spătar, sol, timp.

B. (12p.) Redactează o narațiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare


reală sau imaginară petrecută cu ocazia unei excursii.
În compunerea ta, trebuie:
- (6p.) să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
- (2p.) să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
- (2p.) să ai un conținut adecvat cerinței;
- (2p.) să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întrgii lucrări (unitatea compozițieii-2p.;
coerența textului-2p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate
conținutului-2p.; ortografía-3p.; punctuația-3p.; așezarea corectă în pagină-1p.;
lizibilitatea-1p.).