Sunteți pe pagina 1din 10

MIHAELA GEORGESCU .

AMELIA ISTRATE
ELENA IEBELEAN . RODICA-ALEXANDRA POGANA
IULIA STINGA . STANCA IZEKELY.RAFAN

Cop 2l0 9: CorvrpETENTA MEA DE rEcTURi

30 DE TESTE DE ANTRENAMENT
*
EVALUARE NATIONALA

Cr,.ls.l I VI-A,

20 de teste limba romAn5 * limba eaglezi


l"B teste limba romAn6 - limba francezl
Cuprins
Testul i Punctai obfinufi
[-. d l

vihte, iar Pentru


aceasta te documentezi ehutfu*dinformafii atAt in textul A, cht 9i ln textul B,
Citeqte cele doui texte, apoi rispunde cerinfelor propuse. Cerinfele de
la I la VI urmdresc ce gicAt ai infeles din textele citite, iar cele de 1a VII la X
urmireec felul in care foloseqti informafiile in scop propriu (acela de arezolva
o temtr).

TEXTUT A
AEadnr, eroff, un elea slab. in fiecare seard din
capildrie, md tntorceam acasd urmdrit de obsesia
Ecolii. Carnetele mele de note ardtau dezaproba'
rea dascdlilor mei. Cfind nu eram ultimul din clasd
inwmnn cd eram antepenultimul, (Destupafi stfula de
;ampanie!) Obtuz fa[d de aritmeticd la tnceput, de matematiei
mai apoi, profund ignorant tntr-ale ortografiei,lnddrdtnic fa{d de memorarea datelor
qi de localizarea punctelor geograftce, inapt pentru tnadfarea limbilor strdine, reputat

caleneq 1ecfii netnad{ate, teme nefdcute), aduceam acasdrezultate jalnice, pe care nu


le rdscwmpdrnu nici muzica, nici sportul qi, de altfel, nieio actirtitate extraqcolard.{...1
Nuin{elegeam, Aceastd inaptitudine de a?nfelege ffiergea atfrt de departetnddrdt
?n copilhrie, incdt familin iqi imnginase o legendd ca sd-i dateze originea: primii mei
pagi in inad{area alfabetului. Am nuzit mereu spunfrndu-se cd aausesem neaoie de
un an tntreg cn sd fin minte litera a. Litera a intr-un an, Deqertul ignoranfei mele
?ncepea dincolo dp literab, cea de netrecut.

- Nu-fi pierde cumpfr.tul, peste daudzeci qi qase de ani aei qti perfect alfabetul.
Agn sunnu ironiile tntei, menite sd-l distragd de la propriile lui temeri. Mulfi ani
mai tdrziu, cum repetam ultima clasrt in pederen unui bacalaureat cqre tmi scdpa cu
obstina[ie", tnta auea sfi gdseascd urmrttoarea formuld:
Nu=li fnce griji, pfrnd qi pentru bnc tot cape{i pfrnrt la urmd nigte automatisme'
-
t...1
Eram un obiect de stupoare, giincd de stupoare constantd, cdci anii treceauftrd sd
aducd niei cea mai mdruntd ameliorare stdrii mele de nduceald qcolard. ,,Sunt ull.tit",
,,Nu-mi aine a *ede" sund pentru mine ca niqte exclamafii familiare, asociate unor
prittiri de adult in care citese limpede cd incapacitatea mea de a asimila fie qi cel mai
mic lucru dd naqtere unui abis de inwedulitate*.
(Daniel Pennac, Necazuri cu Ecoala)

"abstina[ie - incdplfAnare inddritnicie


*inredulitafe lipsH de incredere,
- neincredere

TEXTUT B
My rnather started schoal when she was six and stoppeil the same term. She was
unusual in the uillnge as she had a father and brothers who encouraged her to go to
schoal. she was the anly girl in a elass af bays. She carried her bag of books proudly
into schaol and claims she was brighter than the boys. But eaery day she would leatse
behind her girl cousins playing at hame and she enaied them. There seemed no point
in gaing ta school just ta end up coaking, cleaning and bringing up children, so one
day she sald her baoks for nine &nnfls*, spent the money an boiled sweets and neaer
went back, Her father said nothing, she says he diiln't eaen notice, as he would set
aff early ersery rnarning after a breakfast af cornbread and cream, his German pistol
strapped under his arm, and spend his days busy toith local politics or resolaing
feuds". Besides he had seaen other children to think about.
It raas only when she met my father thet she felt regret, Here was a man who had
read so many baaks, utho wrote her paems she could not read, and whase ambition
was to haoe his ar"on schaol, As his wife, she utanted to help him achieae that. Far as
lang as my father cauld remember it had been his dream ta open a school, but zpith
na family contacts ar maney it was extremely hard
for him to realize this dream. He
thought there was nothing more important thanknowledge.
(Malala Yousafzai with Christina Lamb, I am Malala)

*&ftna,
&nnas - veche monedd din India si Pakistan
*strapped
- legat
"feud - disputd
I. h tabelul de mai jos, bifeaz{ essuta pobdvitA PenEu a arlta clrtrl text
ti coreepunde fiecare dintre afirmafiile din st8nga.
A B c D
Textul Textul Ambele Ntc{un
A B texte text
orl de matematlcE
1. Textul deEcrie o
2. Textul prezkrtl diforltEflle qeolare
ale unul bitiat.
3. Texhd prezkrt{ experienfa qeolarl a
doi eopii.
l.Lr ext ae vorbepte deapre dorlnfa
unuitat& de ahtemeia o geoal{.
Cod2109

II. TranEcrie, tn coloana din dreapta, enunlul care contLre informaliile


eolicitate tn eoloana din stAnga. RAspunde tn limba tn carc este formulatA
trtrebarea.
lrtrebArVQueEtions RtrEBuneurilAnEwerc
1. Ce tr{dau cametele de note ale
elermlui?

2. CAtdmp ee Bpune cI i-a tsebuit


bliah.ilui ol hvefe litera a?

3.I{ho envied Brc little g{rl?

4.l{hat dld the girlbuywiftthe nine


uurae?

Cod2109

III. Alege prin tncerctrirea literei corespunzAtoare, varianta corectl de


rlspuns.
1. Care erau activitHfile favorite ale bliatului la geoalE?
a. aritnetiea gi ortografia;
b. geografia gi istoria;
c. aportul gi muzic4
d.limbile ctr&ine.
2. Ce replictr li euna familiarbtriatului?
a,Nu renunlal
b,Nu-nioine d crcd,el
c,Vei reugil
d, Egtiidlnicl
3. How many girlo were in thc clase?
a. onci
b. ecven;
c. twoi
d.none. :

4. What did hcr father eat for breakfast?


a. cereale;
b. ham and egge;
c. tea and btectrite,
d, cornbread and creiun.
Cod21.09

IV" Completeazl spafiih libere, ln limba ln care est€ formulat enunful, cu


irdormafii selectat€ din cele doul texte.
1. Una dintreironiile tatElui meu eraurrniltoarcat

2. Eram un obieet de oftrpoare, gifuc6 de ofrrpoare constantA, ctrci

3. the girl wae unusual in her village because

4. Thc girl thought it wae uoeleeE to go to sdrool just to

Cod2109
V. Trangcrie, din cele doui texte, cAte o secvenftr care sl contin& imaginea
deopre cine a elevuluiftlevei.

B.

Cod2109

VI. Alege prin lneereuirea literei eoreopunz6toare, varianta eorcct6 de


rlepunc,ln funefie de ce exprimE fieeare enunf.
1, Aqddar, er&tn un elcu slab,
a. condifie;
b, eonstatare;
c, dorinfH;
d.lncAntare.
2, * Nu-fi pierdc eumpfrtul, peate doudzeci qi qase dc ani uei qti perfeet
alfabctul,
a.lndemn;
b, mirare;
c, rugfrminte;
d, ironie.
?, He thought therc wds nothing more importdnt than knowledga
a. opinie;
b. poruneA;
c,lntrebarc;
d. rug&rninte.
4, Fsr as long as my fdther could rcmember it hdd been his dtenm to open
s cchsol,,,
a.lndemn;
b, rug6minte;
c. dorinf{;
d' Porunc'
c od,21.09
Utlllzarea lnfouralttlor dln texte ln preglttrea temel ,$coala,,

vII.eare dintre pereonajele celor douB texte ti-ar putea deveni prieten?
MotivcazB-fl alegerea intr-un text de 30 - 50 de euvinte.

Cod21,09

VIII. You are great wih details. Find a eontrast and a resemblanee between
the two texts.

Cod2109

IX. Reallzeazd, ln apafiul de mai ios, un afiq eare surprinde o zi perfeet&


la gcoald. Alege un titlu potrivit qi adaugd doua enunfnri-&eie eare deseriu
aEeastH zi. Poti da afigului un strop de euloare!

Cod2109
X, eare text, dintre eele douH prezentate te-a eaptivat? Motiveaz6'fi rds'
punsulin maximum 5 rAnduri.

Cod2109
. Notil: eod 2 = 2p.leod 1 = lp.leodurile 0 qi 9 * 0p.
. Totah 20 puncte

TestuLZ Punctai obsnut F-. din r0l

|ocul eonstitirie tema de discutie pentru urmHtoarea aetivitate, iar perEu


acrasta te doeumentezi csut6nd intormafii atAt in textul A, edt qi in textul B.
Citeqte cele doud texte, apoi rdspunde eerin{elor propuse. eerin{ele de
Ia I la VI urmdresc ce qi edt ai inteles din textele citite, iar eele de la VII la X
urm{resc felul in care folosegti informa{iile in scop propriu (acela de a rezolva

l.fou'.3*);****oooo*ouooouoooooooooro*o*oo***no,*oo.ooonooooo"oo*ooo**-oo*oo*oo",ooo*oo***ooo

TEXTUL A
Lumea eopiilor tqi avea legile ei neseri-
*, cueeririle qi infrdngerile ei, rdutdlile,
invidia, proatia, mhrgdoiile ei. Era a pfrn-
ilii contircud, o neabasitd hdr[uiald, a pfrrd
generald, se rupe&u pfietenii tn numsi einei
minute, se spune@u luuuri ile o cxuzime pe
carc numai un eapil a paate supafia gi iefi*, Supdrarea dura a atd, cel mult o zi - doud,
ilar lua prapor[ii eolosale 1.,.1. impdcarea aoe& culaarca rcz-auriu,

S-ar putea să vă placă și