Sunteți pe pagina 1din 13

SCOALA GIMNAZIALA NR.

1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

Numele şi prenumele cadrului didactic: Tărcăet Viorica-Gabriela


Specialitatea: Matematică

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

1. Proiectarea 1.1 Respectarea programei şcolare, a Am elaborat planificarea anuală şi semestrială,


activităţii normelor de elaborare a documentelor precum şi planificarea unităţilor de învăţare în V-VIII Portofoliul
Septembri
de proiectare, precum şi adaptarea acord cu metodologia recomandată şi actualizarea personal
e 2017
acesteia la particularităţile grupei/clasei. ei

Utilizarea eficientă a documentelor curriculare Septembri


(programa, planificare,manuale, ghiduri, suporturi e 2017 Portofoliul
de curs, soft-uri etc.) ţinând cont de principiile - V-VIII personal
didacticii moderne Ianuarie
2018
Am inclus în proiectarea curriculară strategiile Septembri
didactice axate pe formarea competenţelor vizate e 2017
de programă şi conţinuturile care să îmbine Portofoliul
aspectele teoretice cu cele practice / să promoveze V-VIII personal
interdisciplinaritatea

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

1.2. Implicarea în activităţile de Proiectarea activităţilor am realizat-o ţinand cont


Septembri
proiectare a ofertei educaţionale la de C.D.S, curriculum, şi am realizat planificarea V-VIII Portofoliul
e 2017
nivelul unităţii (CDL, cercuri ale elevilor). calendaristică situând copilul în centru procesului personal
de predare-învăţare.
1.3 Folosirea TIC în activitatea de Proiectarea activităţilor, atât celor de la clasă, cât şi Septembri
proiectare. celor extraşcolare am realizat-o pe calculator e 2017 V-VIII Portofoliul
pentru a fi mai uşor de transmis responsabililor de - personal
comisii Ianuarie
2018
1.4 Proiectarea unor activităţi Septembri
extracurriculare corelate cu obiectivele Am realizat proiectarea pregătirii săptămânale a e 2017 V-VIII Portofoliul
curriculare, nevoile şi interesele clasei a VIII-a, la care elevii au participat, de cele - personal
educabililor, planul managerial al mai multe ori, în proporţie de 100%. Ianuarie
unităţii. 2018
Septembri
e 2017 V-VIII Portofoliul
În proiectarea activităţii extracurriculare am ţinut
- personal
cont de nevoile copiilor.
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

2. Realizarea 2.1 Utilizarea unor strategii didactice Am conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe
activităţilor care asigură caracterul aplicativ al care le deţineau de acasă şi am stabilit astfel şi Septembri
didactice învăţării şi formarea competenţelor modul diferenţiat de predare deoarece anumiţi e 2017 V-VIII Portofoliul
specifice. elevi deţineau mai multe informaţii de acasă şi a - personal
trebuit să-i aduc şi pe ceilalţi elevi la un nivel Ianuarie
apropiat lor fără să-i ţin pe loc pe ceilalţi. 2018

Septembri
Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea e 2017 V-VIII Portofoliul
demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea - personal
permanentă a obţinerii performanţei şcolare. Ianuarie
2018
În procesul instructiv-educativ am utilizat şi metode Septembri
şi strategii didactice care să stimuleze implicarea e 2017 V-VIII
activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi - Portofoliul
de studiu- învăţarea prin proiecte, investigaţia sau Ianuarie personal
portofoliile. 2018
Am aplicat constant metode didactice activ- Septembri
participative în cadrul orelor, atât pentru e 2017 V-VIII Portofoliul
dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi - personal
deprinderilor intelectuale, cât şi a celor practice. Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor În cadrul orelor de geometrie am utilizat Septembri


materiale din unitatea de învăţământ în instrumentele geometrice existente în şcoală în e 2017 Corpurile
vederea optimizării activităţilor vederea realizării unor figuri geometrice cât mai - V-VIII geometrice
didactice-inclusiv resurse TIC. precise, şi am îndrumat copiii în realizarea unor Ianuarie realizate
corpuri geometrice din carton. 2018
Am utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul Septembri
orelor de curs (proiector multimedia, internet, e 2017 Portofoliul
prezentări Power Point) pentru proiectarea şi - V-VIII personal
derularea procesului instructiv-educativ. Ianuarie
2018
Septembri
Am utilizat şi planşele de matematică existente în e 2017 V-VIII Portofoliul
şcoală, în vederea realizării obiectivelor propuse - personal
pentru fiecare lecţie. Ianuarie
2018
2.3 Diseminarea, evaluarea şi Septembri
valorizarea activităţilor realizate. Fiecare lucrare de evaluare a fost trimisă părinţilor e 2017 V-VIII Lucrările semnate
pentru a fi vizualizată, iar fişele de lucru sunt - de părinţi
stocate în portofoliile copiilor. Ianuarie
2018
2.4 Organizarea şi desfăşurarea Am organizat derularea unor activităţi extraşcolare Octombrie,
activităţilor extracurriculare, şi extracurriculare în cadrul programului Decembrie
participarea la acţiuni de voluntariat. “ Săptămâna educaţiei globale”, precum şi de 1 2017 V-VIII Proiectele
Decembrie. activităţilor
Am mobilizat elevii să se implice în acţiunile de
voluntariat derulate în şcoală.
Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,
Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

2.5 Formarea deprinderilor de studiu În cadrul unor ore de curs am împărţit clasa pe Septembri
individual şi în echipă în vederea grupe, fiecare grupă avand sarcini diferite, dar de e 2017 Portofoliul
formării/dezvoltării competenţei de „a aceeaşi dificultate, iar cei ce terminau primii erau - V-VIII personal
învăţa să înveţi". caştigători, astfel elevii fiind stimulaţi sa lucreze în Ianuarie
echipă. 2018
Am realizat fişe de lucru individuale pentru fiecare Septembri
elev şi am încurajat elevii care găseau modalităţi e 2017 V-VIII Portofoliul
diferite de rezolvare a problemelor, faţă de cele - personal
prezentate deja. Ianuarie
2018
3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a Pe parcursul anului şcolar am elaborat teste,
rezultatelor procedurilor de evaluare şi a rezultatelor precum şi bareme de corectare şi notare, în
învăţării activităţilor de evaluare. vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi
sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului Septembri
dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, e 2017 Portofoliul
valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în - V-VIII personal
care au fost realizate competenţele generale şi Ianuarie
specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea 2018
calitativă permanentă a procesului instructiv-
educativ;

Am comunicat cu promptitudine rezultatele Septembri


evaluărilor, atât elevilor mei, cât şi părinţilor e 2017 V-VIII Catalogul
acestora. -
Ianuarie
2018
Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,
Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

3.2 Aplicarea testelor predictive, Am utilizat itemi obiectivi şi semi-obiectivi în Septembri


interpretarea şi comunicarea concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturilee 2017 V-VIII Portofoliul
rezultatelor. evaluării şi standardelor de performanţă. - personal
Ianuarie
2018
Am prezentat baremele de evaluare şi notare şi am Septembri
întocmit matricea de specificaţii. e 2017 V-VIII Portofoliul
- personal
Ianuarie
2018
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de Am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale Septembri
evaluare, inclusiv a celor din banca de clasice (probe orale şi probe scrise), cât şi metode e 2017 V-VIII Portofoliul
instrumente de evaluare unică. clasificate drept metode moderne: evaluarea prin - personal
proiecte şi portofolii. Ianuarie
2018
Am folosit modalităţi diverse de evaluare a Septembri
progresului copiilor şi am acordat atenţie implicării e 2017 V-VIII Portofoliul
copiilor în procesul evaluării. - personal
Ianuarie
2018
De asemena, fiecare copil are propriul lui portofoliu Septembri
în care sunt depozitate toate fişele de lucru de la e 2017 V-VIII Portofoliul
clasă. - elevilor
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

3.4 Promovarea autoevaluării şi Am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării,


interevaluării. ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor Septembri
evaluative. e 2017
Am promovat atât autoevaluarea copiilor, cât şi - V-VIII Portofoliul
evaluarea colegilor realizând astfel o apreciere Ianuarie personal
obiectivă şi din perspectiva copilului şi nu numai din 2018
partea cadrului didactic.
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor Am aplicat elevilor diverse chestionare pentru a afla Noiembrie
educaţionali. cum consideră ei activitatea de la clasă în cadrul 2017 V-VIII
tuturor orelor. - Portofoliul
Ianuarie personal
2018
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului În ceea ce priveşte portofoliul educaţional al Septembri
educaţional ca element central al evaluării fiecărui elev, acesta a fost prezent la clasă şi a e 2017 V-VIII Portofoliul
rezultatelor învăţării. înregistrat toată activitatea desfăşurata de către - elevilor
copil. Ianuarie
2018
4. 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli Fiind diriginte, le-am prezentat elevilor regulile Septembri
Managementul de conduită, atitudini, ambient) pentru stabilite a fi respectate la clasă, am desemnat, e 2017 V-VIII Regulamentul
clasei de elevi desfăşurarea activităţilor în împreună, seful clasei, şi, de asemenea am stabilit - intern
conformitate cu particularităţile clasei elevii de serviciu pentru fiecare zi. Ianuarie
de elevi. 2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

Având, în unele clase, copii defavorizaţi am Septembri


promovat egalitatea la şanse, nepermiţând e 2017 V-VIII
celorlalţi copii să îi marginalizeze. -
Ianuarie
2018
4.2 Monitorizarea comportamentului Deoarece fiecare elev are un anumit comportament Septembri
elevilor şi gestionarea situaţiilor de acasă, au existat şi situaţii conflictuale, dar e 2017 V-VIII
conflictuale. întotdeauna am reuşit să ameliorez aceste situaţii. -
Ianuarie
2018
Ameliorarea, stoparea situaţiilor conflictuale a fost Septembri
posibilă datorită comunicării cu părinţii şi ceilalţi e 2017 V-VIII Procesele verbale
diriginţi ai claselor, care, la rândul lor, au comunicat - ale diriginţilor
părinţilor aceste situaţii. Ianuarie
2018
Am monitorizat şi atenuat/anulat acele Septembri
comportamente ale elevilor mei care interferau cu e 2017 V-VIII
învăţarea şi adaptarea socială. -
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm Septembri
diferenţiată a elevilor. propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului e 2017 Portofoliul
acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie - personal
de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea de Ianuarie V-VIII
a termina sarcina folosind cât timp au nevoie). 2018
Am situat copilul în centrul procesului de predare – Septembri
învăţare. e 2017 V-VIII Portofoliul
- personal
Ianuarie
2018
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea Am realizat, împreună cu celelalte cadre didactice, Septembri
exemplelor de bună practică. activităţi de bună practică, precum donarea de e 2017
fructe şi legume şi am stimulat elevii care nu au - V-VIII
avut absenţe, reuşind astfel responsabilizarea Ianuarie
elevilor. 2018
5. 5.1 Valorificarea competenţelor În cursul acestui an şcolar am participat la cursul de
Octombrie
Managementul ştiinţifice, didactice şi metodice formare Pro Paideia.
-
carierei şi al dobândite prin participarea la V-VIII Procesele verbale
Decembrie
dezvoltării programele de formare
2017
personale continuă/perfecţionare.
5.2 Implicarea în organizarea Am participat la Consfătuirile organizate de către ISJ Noiembrie
activităţilor metodice la nivelul Bihor cu inspectorii de specialitate. 2017 V-VIII Procesele verbale
comisiei/catedrei/responsabil.

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

Am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele Septembri


de comisie metodică organizate în şcoală. e 2017 V-VIII Procesele verbale
-
Ianuarie
2018
Am participat cu referat in cadrul comisiei Septembri
metodice, am prezentat temele comisiei şi am e 2017 Portofoliul
participat la anumite lecţii susţinute de colegi. - V-VIII personal,
Ianuarie procesele verbale
2018
Am fost responsabilă în cadrul Comisiei metodice Septembri
real-umanistă. e 2017 V-VIII Decizia de numire
- ca responsabil
Ianuarie
2018
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului Am realizat portofoliul profesional în conformitate Septembri
profesional şi dosarului personal. cu cerinţele actuale. e 2017 V-VIII Portofoliul
- personal
Ianuarie
2018
Am actualizat dosarul personal cu diplome, decizii, Septembri
curriculum vitae. e 2017 V-VIII Dosarul personal
-
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

5.4 Dezvoltarea capacităţii de Am avut o relaţie de colaborare şi comunicare Septembri


comunicare şi relaţionare în interiorul şi
permanentă cu celelalte cadre didactice, cu părinţii, e 2017 V-VIII
în afara unităţii (cu elevii, personalul
cu conducerea unităţii de învăţământ, dar şi cu -
şcolii, echipa managerială şi cu elevii. Ianuarie
beneficiarii din cadrul comunităţii- 2018
familiile elevilor). Responsabilităţile mi le-am îndeplinit in termenele Septembri
prevăzute: am completat documentele şcolare la e 2017 V-VIII Documentele
timp; ori de câte ori am avut ocazia am comunicat - şcolare
părinţilor situaţia şcolară a elevilor. Ianuarie
2018
5.5 Manifestarea atitudinii morale şi Consider că atitudinea morală pe care mi-am Septembri
civice (limbaj, ţinută, respect, format-o ca profesor în unitate este una de respect, e 2017 V-VIII
comportament), respectarea şi atât a mea faţă de colege şi personalul auxiliar/de -
promovarea deontologiei profesionale. îngrijire/sanitar, faţă de părinţi, cât şi invers. Ianuarie
2018
6. Contribuţia la 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi Am desfăşurat, împreună cu celelalte cadre Septembri
dezvoltarea proiecte educaţionale în vederea didactice, diferite activităţi în cadrul proiectului e 2017 V-VIII Proiectele
instituţională şi dezvoltării instituţionale. naţional “Săptămâna educaţiei globale”. - activităţilor
la promovarea Ianuarie
imaginii unităţii 2018
şcolare M-am implicat în activităţi de voluntariat, împreună Septembri
cu elevii şi în parteneriat cu Primăria comunei e 2017 V-VIII Proiectele
Lazuri de Beiuş. - activităţilor
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

6.2 Promovarea ofertei educaţionale. Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la Septembri


clasă) am promovat-o prin intermediul reţelelor e 2017
sociale, acest fapt dând, persoanelor interesate de - V-VIII Imaginile realizate
unitatea de învăţămant, posibilitatea de a cunoaşte Ianuarie
oferta şcolii prin imagini. 2018
Septembri
Oferta a mai fost promovată şi prin intermediul
e 2017 V-VIII
părinţilor ce recomandă unitatea datorită modului
-
(bun) în care sunt trataţi copiii în şcoală.
Ianuarie
2018
6.3 Promovarea imaginii şcolii în Am desfăşurat, împreună cu elevii şcolii, activităţi
comunitate prin participarea şi extracurriculare de Ziua Naţională a României.
Decembrie
rezultatele elevilor la olimpiade, Activităţile extraşcolare desfăşurate la clasă au fost V-VIII Portofoliul
2017
concursuri, competiţii, activităţi popularizate la nivel local prin intermediul personal
extracurriculare şi extraşcolare. Primăriei.
6.4 Realizarea/participarea la Am promovat, în cadrul activităţilor de la clasă sau Septembri
programe/activităţi de prevenire şi în cele desfăşurate cu părintii, comportamente e 2017 Portofoliul
combatere a violenţei şi sănătoase, activităţi de combatere a discriminării şi - V-VIII personal
comportamentelor nesănătoase în a violenţei în şcoală şi în afara ei. Ianuarie
mediul şcolar, familie şi societate. 2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale Observaţii/Dovez


Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa
evaluării i

6.5 Respectarea normelor, procedurilor Am desfăşurat activităţi despre sănătatea copiilor,


Septembri
de sănătate şi securitate a muncii şi de protecţia sănătăţii atât la clasă cât şi în cadrul Portofoliul
e 2017
PSI şi ISU pentru toate tipurile de parteneriatului cu cabinetul medical al şcolii şi al V-VIII personal
-
activităţi desfăşurate în cadrul unităţii medicului de familie.
Ianuarie
de învăţământ precum şi a sarcinilor
2018
suplimentare.
6.6 Implicarea activă în crearea unei M-am implicat în activităţile promovate de CEAC, Septembri
culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. alături de celelalte cadre didactice, e 2017
responsabilitatea de care a dat fiecare dovadă - V-VIII
ducând la crearea şi întreţinerea, în bune condiţii, a Ianuarie
calităţii culturii la nivelui şcolii. 2018
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale şi Consider că manifest o atitudine morală şi civică în Septembri
profesională civice (limbaj, ţinută, respect, conformitate cu statutul pe care îl deţin. e 2017 V-VIII
comportament) -
Ianuarie
2018
7.2. Respectarea şi promovarea Consider că respect şi promovez deontologia Septembri
deontologiei profesionale profesională prin integritatea morală şi e 2017 V-VIII
profesională, confidenţialitate, respect legislaţia. -
Ianuarie
2018

Data: Semnătura

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783