Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Secțiunea A – Limba şi literatura română
ETAPA PE ȘCOALĂ
Clasa a VI-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei


ore. Varianta 1
 Punctajul total este de 100 de puncte.
Se dau textele:
A.
Cu capul descoperit, purtând pe braț pelerina cenuie ale cărei margini atârnau prin iarbă,
Ștefănel intră în livadă, lăsându-se în voia paçilor.
Ar fi putut merge cu ochii închiçi oriunde prin livadă! Copilăria cu genunchii zgâriați l-ar fi călăuzit
pretutindeni, din pom în pom, ca pe un voievod orb, prin potecile cucernice* ale norodului său.
5 …Lăsase livada, astă-toamnă, cenuçie de ploi, împotmolită în glodul* mohorât; o regăsea
ageră, plină de cer, înmugurind.
…În cale îi ieçiră merii, viçinii, piersicii çi, rând pe rând, buzele lui murmurau:
— Iată merii; iată viçinii; iată piersicii…
Aça cum ar fi spus: bine v-am găsit, merilor; bine v-am găsit, viçinilor; bine v-am găsit, piersicilor…
10 …Ocoli întreaga livadă çi la urmă de tot se îndreptă spre pomul dintre toți mai drag, spre
zarzărul de la geamul fostei lui odăi. „S-a mai schimbat oare?” Și-l amintea de când era mic: çi el, çi
zarzărul. Copilăriseră… Crescuse cu încetul, râzând cu dinții de lapte ai mugurilor fiecărui april,
înălțându-se pe treptele primăverilor, spre fereastra odăii. Și într-o dimineață, neuitată, copilul în
cămaçă de noapte çi pomul în cămaçă de flori îçi întind mâinile la geam – pe pragul prin care
15 zarzărul intra în odaie, cu vântul çi cu soarele…
…Îl văzu de departe çi-l auzi çi se grăbi să-l întâmpine. Pe zidul alb, zvântat de soare, crengile
se desprindeau armonioase, cu brațele înălțate în ritmul unui început de dănțuire; mulțimea
mugurilor țesea un abur umed de mărgăritare ruginii. Părea îmbujorat zarzărul çi surâzător ca obrajii
bucuriei…
20 „Iată çi banca!” O biată bancă fără de spetează, putredă çi zbârcită, pusă sub zarzăr să fie uliță
căderii florilor çi frunzelor, tumbelor zarzărelor. Ștefănel o iubea, fiindcă çedea sub zarzăr
totdeauna.
Se întinse pe bancă, cu fața în sus, açternându-çi pelerina sub căpătâi. Soarele se ridică de pe
bancă.
Închise ochii çi simți mai bine, mai aproape, căldura râzându-i pe față. Îi deschise: çi văzu
25 crengile çi mugurii, çi o vrabie, çi i se păru că vede sufletul çi fericirea lui oglindite în ochii albaçtri ai
cerului. Iar îi închise: era aça de bine çi-n el, ç-afară!
Îçi lăsă brațele să atârne în jos. Cu vârful degetelor simțea clipind ierburile. […]
…Trupul lui era o barcă, cu vâsle atârnând lenite*, deasupra căreia primăvara învolbura pe
nesimțite pânzele de flori ale zarzărului înmugurit.
Ionel Teodoreanu, Cel din urmă basm
*cucernice – blânde, evlavioase
*glodul – noroiul
*lenite – liniçtite

B.
30 Dar, mai ales, din ce loc ar trebui să-çi înceapă căutarea?
Răspunsul la această întrebare, cel puțin aça le spuneau inimile lor, era acela de a-çi începe
căutarea în pădure. […] Ideea aventurii prinsese rădăcini atât de adânci, în mințile lor, încât se
strecura până çi în visele lor […].
Maia çi Mati au urcat de-a lungul malului râului […]. Pe măsură ce urcau muntele, pădurea
35 devenea din ce în ce mai deasă. Din când în când împingeau în lături ramuri çi rugi sau plante
agățătoare, pentru a-çi croi drum înainte.
Uneori aveau impresia că nu erau singuri în pădure, că mai era acolo cineva, sau ceva, vast çi
mare çi întunecat, ceva ce respira adânc çi tăcut sub tălpile lor. Însă oriunde se uitau nu vedeau
decât plante de culoare verde, care de aproape deveneau din ce în ce mai negre. Și, indiferent cât
40 de mult s-ar fi străduit să-çi ascută auzul, nu reuçeau să desluçească decât çoapta vântului trecând
prin coroanele copacilor, clipocitul apelor râului, lovindu-se de pietre çi trosnetul frunzelor çi al
crengilor uscate rupându-se sub tălpile lor.
Olimpiada de limba şi literatura română – Secțiunea A Varianta 1
Clasa a VI-a
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Din când în când, încâlceala de plante devenea atât de deasă, încât îçi puteau continua drumul
doar aplecându-se çi târându-se pe genunchi. Uneori treceau prin dreptul gurii deschise a câte unei
45 peçteri, însă dacă priveau înăuntru nu vedeau decât o beznă neagră ghemuită acolo, expirând către
ei mirosuri vechi de praf çi mucegai dens.
Și iată că dintr-una dintre aceste peçteri le-a ieçit deodată în întâmpinare un miros delicat de
lemn ars îndulcind aerul de afară. Preț de o clipă, amândoi au rămas locului ca împietriți, iar după
încă o clipă, Mati i-a spus Maiei în çoaptă: „Hai s-o tulim repede de-aici, până nu ne descoperă
50 cineva”.
Amos Oz, Deodată în adâncul pădurii. O poveste,
traducere de Ioana Petridean

C.

www.scout.ro
*Lupiçorii – reprezintă grupa de vârstă între 7 și 10 ani

SUBIECTUL I 20 de puncte
Scrie pe foaia de concurs numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a) ce-nu-çi-e; ge-nun-chi; de-a-su-pra;
b) ce-nu-çi-e; ge-nunchi; dea-su-pra;
c) ce-nu-çie; ge-nun-chi; dea-su-pra;
d) ce-nu-çie; ge-nunchi; de-a-su-pra. 2 puncte

Olimpiada de limba şi literatura română – Secțiunea A Varianta 1


Clasa a VI-a
Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2. În secvența: Răspunsul la această întrebare, cel puțin aça le spuneau inimile lor, era acela de
a-çi începe căutarea în pădure, există:
a) un diftong, un triftong și un hiat;
b) doi diftongi, un triftong și un hiat;
c) doi diftongi, un triftong și două hiaturi;
d) trei diftongi, un triftong și un hiat. 2 puncte
3. Sinonimele contextuale ale cuvintelor impresia, vast, s-ar fi străduit, din rândurile 37-40, sunt în
ordine:
a) senzația; înfricoșător; s-ar fi sforțat;
b) scopul; enorm; s-ar fi mulțumit;
c) siguranța; întins; s-ar fi dăruit; .
d) sentimentul; imens; s-ar fi silit. 2 puncte

Scrie pe foaia de concurs răspunsurile corecte la cerințele de mai jos:


4. Menționează valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în secvențele: va întâlni și Cadrul
simbolic al ramurii de vârstă temerari este relieful cu cele 4 forme din textul C. 2 puncte
5. Transcrie, din rândurile 40-42, două atribute exprimate prin părți de vorbire diferite. 2 puncte
6. Alcătuiește un enunț în care cuvântul lui, din rândul 28, să aibă o altă valoare morfologică, pe
care să o precizezi. 2 puncte
7. Formulează un enunț în care Ștefănel își exprimă admirația față de natură, utilizând un adjectiv la
gradul superlativ relativ de superioritate. 2 puncte
8. Construiește două enunțuri în care să ilustrezi polisemia verbului a vedea. 2 puncte
9. Rescrie corect posibilul răspuns al Maiei: De ce ți-i neapărat să mă speriii? Întruna î-mi spui ca
sunt fricoasă. 2 puncte
10. Scrie promisiunea pe care Mati ar putea să o rostească în contextul prezentat în rândurile 47-50.
2 puncte

SUBIECTUL al II-lea 40 de puncte


Scrie pe foaia de concurs, în enunțuri, răspunsul pentru fiecare dintre întrebările de mai jos,
cu privire la textele date:
1. Care sunt pomii din livadă? 6 puncte
2. Prin ce se diferențiază spațiul livezii de cel al pădurii? Exemplifică prin câte o secvență din
fiecare text. 6 puncte
3. De ce simțea copilul că era aça de bine çi-n el, ç-afară? 6 puncte
4. Prin ce se manifestă emoțiile personajelor din textele A și B față de lumea din jurul lor?
Exemplifică prin câte o secvență din fiecare text. 6 puncte
5. Ce trăsătură a personajului Mati reiese din textul B? Motivează cu un exemplu comentat din text.
8 puncte
6. Care este relația dintre mesajul scris și prima imagine din textul C? Motivează-ți răspunsul.
8 puncte

SUBIECTUL al III-lea 20 de puncte

Cum te ajută spațiul familiar çi cel necunoscut în înțelegerea lumii din jurul tău?

Scrie o compunere de 150 – 300 de cuvinte, în care să răspunzi la această întrebare,


justificându-ți ideile prin valorificarea semnificațiilor și a valorilor propuse de textele-suport, precum
și a lecturilor, a experienței personale sau culturale.
În elaborarea răspunsului vei avea în vedere:
— interpretarea unui eveniment din fiecare din cele trei texte, pentru justificarea răspunsului;
4 puncte
— corelarea ideilor din cele trei texte și a acestora cu idei dintr-un alt text literar sau cu aspecte din
experiența personală sau culturală; 6 puncte
— respectarea structurii unei compuneri, claritatea exprimării și coerența ideilor. 6 puncte

Vei primi 16 puncte pentru conținutul compunerii și 4 puncte pentru redactare.


Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
150 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus.

Olimpiada de limba şi literatura română – Secțiunea A Varianta 1


Clasa a VI-a
Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al IV-lea 20 de puncte

Scrie un text narativ ficțional, de 150 – 300 de cuvinte, în care să relatezi o experiență într-un
spațiu necunoscut alături de prietenii tăi.

În elaborarea compunerii vei avea în vedere:


 construirea unor idei creative adecvate cerinței, respectând relația dintre temă și conținut;
4 puncte
 precizarea a două elemente ale contextului spațio-temporal; 2 puncte
 construirea unor personaje adecvate; 2 puncte
 respectarea convențiilor unui text narativ și a structurii unei compuneri; 4 puncte
 realizarea unui text coerent; 2 puncte
 utilizarea părților de vorbire specifice textului narativ și a unui limbaj expresiv. 2 puncte
Vei primi 16 puncte pentru conținutul compunerii și 4 puncte pentru redactare.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are
minimum 150 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus.

Olimpiada de limba şi literatura română – Secțiunea A Varianta 1


Clasa a VI-a
Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și