Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdoli@isjdolj.ro Web: www.isjdoli.ro

NOTA NR. 3"7..51 din /3.tlb..:J&.,(.j.

cATRE TOATE UNITATILEDE INVATAMANT DIN CRAIOVA SIJUDET

Va transmitem alaturat REGULAMENTUL pentru Olimpiada NaJionalli


,,MESTESUGURI ARTIST/CE TRADITIONALE" organizata de Complexul
National Muzeal ASTRA Sibiu in colaborare cu Ministerul Educatiei ~i
Cercetarii Stiintifice, prin Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu.

Etapajudeteana a acestei olimpiade se va desraurajoi, 15 iunie 2017, ora 110


la Liceul Tehnologic "GEORGE BIBESCU" Craiova.

Etapa nationala se va desraura la Sibiu in perioada 25 - 30 iulie 2017.

Confirmarea de participare se va face pana miercuri, 14 iunie 2017 la adresa de

email : simonachirita72@yahoo.com, conform fiei de 'inscriere din ANEXA 1

Inspector ~colar General,

Prof. Leontina Monica SUNA

Inspector ~colar,

Prof. Simona CHIRITA

~
CONSILIUL JUDE"fEAN SIBIU MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL ASTRA SIBIU INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN SIBIU

Pia\a Mica nr.11-12 Str. Berfu-iei (Lucian Blaga) nr. 2

1'111
MUZEUL
550182 Sibiu
Tel: 0269/202414
fax: 0269/202411
550173 Sibiu
Tel.: 0369/101202; 0269/210466
Fax: 0269/210817
E-mail:office@muzeulastra.ro; E-mail: office@isjsihiu.ro;
ASTRA \V\vw.muzeulastra.ro
Nr. 372513.05.2017
WW\v.isjsb.ro
Nr. 332013.05.2017

OLIMPIADA "ME~TE~UGURI ARTISTICE TRADITIONALE"


REGULAMENT

Olimpiada "Me~te~uguri artistice tradifionale" este organizatii de Complexul Na\ional


Muzeal ASTRA, sub auspiciile Consiliul Jude\ean Sibiu in colaborare cu lnspectoratul ~colar al
Judetului Sibiu, sub auspiciile Ministerului Educa(iei Na\ionale.
Ac\iune cofinan\atii de Admiuistra\ia Fondului Cultural National.
Scopul acestei ac\iuni este de a educa ~i con~tientiza popula\ia ~colarii asupra valorilor perene ale
culturii ~i civiliza(iei populare, de a dezvolta talentul ~i aptitudinile celor care, cu pasiune se apleacii
asupra acelor valori, 11r111iirind dezvoltarea abilitii\ilor practice de a produce valori de artii popularii
autentica.
Obiective: educarea In spiritul cunoa~terii propriei identitii!i culturale; pro111ovarea valorilor
perene ale culturii ~i civiliza\iei populare ln dialogul cultural-~tiin\ific ~i politico-cliplo111atic
interna\ional.
Prin Olimpiadii se asigud\, sub lndrumarea celor 111ai bw1i speciali~ti din \arii - teoreticieni ~i
practicieni - un stagiu pentru perfec\ionarea deprinderilor ~i aprofundarea cuno~tin\elor cu caracter
general-teoretic privind istoricul artei populare din Romania, specificul etno-cultural al diforitelor
zone etnografice, evolu\ia genurilor de crea(ie in plan istoric sau 111uta\iile conte111porane,
utilizandu-se intregul patri111ouiu al muzeului ca sursa de documentare.
Grup tintii:
Direct:
copii meeyteeyugari din sate, cu varste cuprinse intre 6 ~i 18 ani, care au inva\at
me~te~ugurile de la bunici, parin\i, me~teri populari;
copii me~te~ugari me111bri ai cercurilor cu profil de artii populara, din ~coli sau cluburi ale
elevilor din mediul rural sau urban en vil.rste. cuprinse intre 6 ~i 18 ani;
pre~colari ~i ~colari cu vil.rste intre 6 ~i 18 ani din toate jude\ele \iirii (atilt din mediul
rural ciit ~i din eel urban), indiferent de na\ionalitate, religie sau sex.
Indirect:
~ formatorii: me~teri eyi creatori populari;
educatori, profesori/mai~tri instructori;
speciali~ti ln domeniul culturii ~i civiliza\iei populare;
colec(ionari de obiecte de arta popularii;
publicul vizitator.
CONDITil DE PARTICIPARE

Pot pa11icipa copii cu varste intre 6-18 ani care provin din mediul rural, ateliere
individuale, membri ai cercurilor de profil de artii populara, din ~coli sau cluburi ale elevilor din
mediul rural sau urban ~i care se manifesta, prin instrucfia ~i educafia primite in familie sau Ia
~coalii, ca adevara\i creatori de artii populara, cunosciitori ai secretelor me~te~ugului artistic
traditional ~i al specificului artizanal din satul de origine, avand calitii\ile de manualitate, dexteritate
tehnica ~i sim\ artistic propriu unui artist autentic.
Prezenta la fazele-concnrs va fi aprobatii exclusiv in costum popular, reprezeutilnd
portul popular specific satului ~i zonei de reziden\a pentru fiecare concurent. Se va evita utilizarea
materialelor neconvenfionale (nylon etc.) in confec\ionarea pieselor de port popular.
Lucriirile prezentate ~i realizate pentru concurs vor trebui sli respecte tradifia Iocalli a
gennlui, lasilnd loc ~i exprimarii talentului ~i crea\iei proprii, insa, manifestate in deplin respect
pentm spiritul original al tradi\iei.
Materialele de lucru NU sunt asigurate de catre organizatori.
In cazul sccjinnilor pictat icoane pc sticla ~i pictat icoane pe lemn, in concurs elevii
trcbuie sa rcproducii, la alegcre din urmiitoarelc teme iconografice:
teme secfiunea pictat icoauc pe sticla: Pl'iiznical' (cu tema centralii la alegere), Maica
Don111ului cu Pruncul lisus Hl'istos sau Sfa11tul Mare Muce11ic Hal'alambie;
teme secjiuuea pictat icoane pc lemn: Sc/1imba1'ea la Fa(ii, Maica Domnului Pantanassa
sau Sfa11tul Mare Mucenic Pantelimo11.
Suportul brut (nu cste admis nici conturul) trebuie sa masoare, la alegere 210 x 297 mm
(format A4) sau 297 x 420 mm (format A3).
Fiecare judet va asigura participarea in concurs, la faza na\ionala, a unei echipe formata din
elevii ca~tigiitori ai locului I la faza judeteanii, pentru unul din me~te~ugurile tradi\ionale,
precum: oli'irit, modelat ceramica, confec\ionat instrumente muzicale, pictat icoane pe sticla, pictat
icoane pe lemn, picturii naivii pe lemn ~i pe stic!a, incondeiat ouii, prelucrarea artistica a lemnului,
sculptat icoane de vatrii, mobilier pictat, prelucrare metal, pirogravurii, metaloplastie, xilogravurii,
prelucrarea artistica a osului, prelucrarea artisticii a cornului, confec\ionat ma~ti, (esut in ri'izboi
orizontal, \esut in riizboi vertical, confec\ionat piese de costum popular, confec\ionat papu~i, cusut,
brodat, confec!ionat podoabe, impletit fibre vegetate, impletil ciucuri pe lemn, dantelii cu suveica,
artii decorativa etc.

DESFAl;iURAREA CONCURSULUI

Concursul Olimpiada "Me~te~uguri a1tistice tradi\ionale" se desfii~oara pe parcursul a trei faze:


!. fa7,a pe unitate de lnvii\amilnt, club sau palatal copiilor ~i elevilor;
2. faza jude\eana;
3. faza na\iona!a.

Sec\iunile concursului sllllt urmatoarele: oliirit, modelat ceram1ca, confec\ionat instmmente


muzicale, pictat icoane pe sticla, pictat icoane pe lemn, pictat icoane pe piatra, pictura naivii pe
lcmn ~i sticla, incondeiat oua, prclucrarca artistica a lemnului, sculptat icoane de vatrii, mobilier
pictat, metaloplaslie, prelucrarca ai1istica a osului, prelucrarea artisticil a comului, prelucrare metal,
pirogravurii, confec\ionat ma~ti, tesut in razboi orizontal, (esut in riizboi vertical, confec\ionat piese
de costun1 popular, confec\ionat papu~i. cusut, brodal, confec\ionat podoabe, impletit fibre vegetale,
impletit ciucuri pe lemn, artii decorativii etc.
1. Faza pc unitatc de iuvatamant, club sau palatal copiilor ~i clevilor se desfii~oari'i panil la
sfiir~itul lunii martie ~i este organizata local de directorul unita\ii/ inslitu\iei de invii\iimilnt.

2
Concursul constii in prezentarea unor obiecte finite realizate de concurent in prealabil. Elevul
lrebuie Sii demonstreze Ca posedii CUn0$1in\e temeinice legate de practicarea me$le$UguJui, cii
stiipane~te tehnicile de lucru privind confec\ionarea, modelarea $i decorarea artisticii a obiectelor,
conform tradi\iei populare locale.
In aceastii etapii are lac selec(ia elevilor care compun echipa reprezentativii/ echipele reprezentative,
dupii caz, in urma sus\inerii probei de concurs' la fazajude\eanii.
MFiind un concurs extra~olar bazat pe probe practice Nu se acceptii contcstatii, in confom1itate cu regulantentul de organizare
a concursurilor ~colare!

2. Faza judeteana se desfii$oarii in perioada aprilie - iunie. Coordonarea acestei etape se


realizeazii de ciitre lnspectoratele ~colare Jude\ene la nivelul fieciirui jude\ in parte.
Participii echipele selectate la faza pe unitate de invii\iimant, club sau palat al copiilor cat $i
elevi care inva\ii in ateliere particulare/ individuate sau familiale.
Concursul constii' in confec\ionarea unor obiecte de la material de lucru sau obiecte semifinite pe
care concurentul le va desiivilr$i in timpul concursului precum $ilsau in prezentarea unor obiecte
finite realizate de concurent in prealabil. Elevul trebuie sii demonstreze ca posedii cuno~tin\e
temeinice legate de practicarea me$1e$ugului, ca stiipane$le tehnicile de lucru privind
confec\ionarea, modelarea $i decorarea artisticii a produselor, conform tradi(iei populare.
Jurizarea" la faza jude\eanii va fi asiguratii de ciitre o Comisie de jurizare, constituitii din speciali$1i
- teoreticieni (etnologi, muzeologi, critici de artii etc.), practicieni (crealori populari, me$Leri
instructori) $i reprezentan\i ai inspectoratelor ~colare jude\ene.
in aceastii etapii are Joe selec\ia elevilor care compun echipa reprezentativii a jude\ului la faza
na\ionalii.
"' in functie de mijloacele fiecarui organizator in parte.
Fi ind un concurs extra~colar bazat pe probe practice Nuse accepti\ contestafii, in conformitate cu regulan1entul de organizare
a concursurilor ~colarc!

Nota. in cazul in care se va conslata ca numiirul ocupan\ilor Jocului I pe sec(iuni depii$e$!e


numiirul de Jocuri subven\ionate de organizatori (in func\ie de bugetul alocat concursului),
Comisia de jurizare localii in colaborare en Inspectoratul ~colar al Jude\ului in canzii, trebnie
sii decidii membrii echipei ce va fi prezentii la faza na\ionalii, desfii~uratii la Sibin, \inandu-se
cont de specificul me$le$ugiiresc al zonei.

3. Faza nafionalii se va desfii~ura in perioada 25 - 30 iulie 2017, la Sibiu, in cadrul Muzeului-


Civiliza\iei Populare Tradi\ionale ASTRA din Duinbrava Sibiului (concurs, jmizare,
spectacole, ateliere de crea\ie ~i expozi\ie) $i in Pia(a Mica, nr. 21 (Casa Artelor), cilte 5
jude\e prin rota\ie (ateliere de crea\ie $i expozi\ie).
Fiecare judef va asigura participarea in concurs a unei echipe (cu numiir limitat, conform Anexei
II) formatii din elcvii cii~tigatori ai loculni I la faza jude\eanii ~i a unui cadru didactic inso\itor.
inscrierea in concurs se realizeazii prin completarea integralii a fi$ei de inscriere (profesor
inso\itor ~i elevi) conform Anexei I.
in concurs elevii se pot inscrie ~i concura la o singurii seqiune.
Coucursul constii in confec(ionarea/ realizarea unor obiecte, concurentul demonstrilnd totodatii cii:

posedii cuno$1in\e temeinice legate de me~te~ugul practical,


posedii cuno$tin\e referitoare la tema reprezentatii in lucrarea inscrisii in concurs,
stiipane$te tehnicile de lucru privind confec\ionarea, modelarea ~i/san decorarea artisticii a
obiectelor, conform tradiei.
poseda cuno$tin\e temeinice despre costumul popular pe care ii poartii in concurs.

3
Jurizarea se realizeazii numai asupra lucriirilor confectionate In perioada desra~uriirii fazei
nationale a Olimpiadei conform metodologiei stabilite de organizatori cu respectarea riguroasa a
principiilor de concurs stabilite de Comisia de Jurizare.

Comisia de jurizare** este constituitii din speciali~ti - teoreticieni (etnologi, muzeologi, critici de
artii etc.), practicieni (creatori populari, meeyteri instructori) ~i reprezentanti ai inspectoratelor
~colare jude\ene. Pre~edintele juriului este prof. univ. dr. Hie Moise. in cazul fieciirei sectiuni, juriul
este fonnat din minim trei persoane.
Juriul va evalua lucriirile acordiind punctaj pentru:
telmica de lucru (materiale, unelte folosite),
respectarea tradi\iei,
cuno~tinte teoretice (referitoare la tema, istoricul, denumirea ~i omamentica obiectului
realizat In concurs ~i a me~te~ugului practical),
complexitatea obiectului (gradul de dificultate* al piesei alese, modelul de inspiratie,
complexitatea realiziirii ornamentelor),
autenticitatea ~i cunoa~terea costumului popular specific zonei de provenien\ii,
prezentarea generalii a standului.

Pe parcursul concursului elevii vor putea organiza o expozi\ie a crea(iilor proprii anterioare sau
confectionate in perioada manifestiirii, dar nu cele jurizate.
Premiile. Pentru fiecare gen de crea\ie se acordii premiile I, II, III, men\iune ~i diploma de
participare. Premiile vor consta in diplome, obiecte ~i bani In func\ie de fondurile ob\inute de ciitre
organizatori.

* In cazul in care obicctul ales cste de dificultate mare ~i prcsupunc un thnp de lucru nu1i indelungat concurentul nu este obligat sa ii
finalizC".lC in zilelc de concurs. Atcnfie la noile reglementiiri privind sectiunile pictat icoanc pe sticla ~i pictat icoane pc le1nn euprinse
la Conditiile de participare.
u Fiind un concurs extra~colar bazat pe probe practice Nu se acceptii contestatii, in confoimitate cu re&rula1nentul de organizarc a

concursurilor ~colare!

ORGANIZAREA ~I CONDITIILE DE PARTICIPARE LA FAZA NATIONALA

Perioada: 25- 30 iulie 2017.


Sosirea grupurilor participante: mar(i, 25 iulie 2017 piina la ora 180 cand va avea Joe ~edin\a
tehnica la Cantina studcnteascii, Complex studentesc PARC, B-dul Victoriei, nr.31, Sibiu.
Plecarea grupurilor pa11icipante: !uni, 31 iulie 2017.
Cazarea ~i masa*: Ciiminul nr. 2, Bulevardul Victoriei, nr.30, Sibiu.
La faza naponalii, fiecare judet va participa cu un numiir limitat de elevi la sectiuni diferite
(conform ANEXEI I), ca~tigiitori ai fazei judefene ~i un cadru didactic insotitor.
inscricrea la concurs a ca~tigatorilor fazei judetene se va face in scris pana la data de 7 iulie 2017
pe baza fi~ei de lnscriere, completatii integral (vezi ANEXA I), pe adresele:
lnspectoratul ~colar al Jude\ului Sibiu, str. Lucian Blaga, nr.2, tel.0369/101202, fax.
0269/210817, e-mail: educativsb@gmail.com In aten\ia doamnei inspector Daniela Muntean
Complexul Na\ional Muzeal ASTRA, Pia\a Mica, nr. 11, cod 550182, tel. 0756/085780, fax
0269/ 202411, e-mail: elena.gavan@muzeulastra.ro, in aten\ia doamnei muzeograf Elena
Gavan.

'Cheltuielile de cazare ~i masa ale participantilor sunt suportate de catre orgartizatori (confonn ANEXEI II). Confom1
legislatiei in vigoare, ac\iunea fiind recunoscuta de Ministerului Educatiei Nationale, cheltuielile de transport pentru
elevi ~i insotitori vor fi suportate de catre inspectoratele ~colare/ unitatile de inv8t8n18nt de unde provin ace~tia.
4
La faza nationalii, conform legislatiei in vigoare a Ministerul Educafiei Naponale,
participantii vor prezenta la sosire:
I. procesul verbal incheiat in urma etapei jude\ene semnat de inspectorul educativ ~i membrii
juriului;
2. tabelul cu participanpi, elevi ~i profesor inso\itor (ANEXA I) completat integral (conform
numarului alocat in ANEXA II) aviind semniitura Inspectorulni ~colar General;
3. avizul medical pentru copii ~i profesori insoptori.

in atentia participanfilor:
l> In cazul in care se depii~e~te numiirul de participan\i (doar ocupan\i ai locului I la faza
jude\eanii) repartiza\i pe jude\e conform Anexei II ace~tia vor suporta integral cheltuielile de
cazare ~i masa.
J> Prin prezentul regulament, participan\ii (elevi, profesori, inso\itori) la Olimpiada ,,Me~te~guri
artistice tradi\ionale" i~i dau acordul ca fotografiile realizate de ciitre personalul Complexului
Naponal Muzeal ASTRA ~i al Inspectoratulni ~colar al Jude\ului Sibiu (In timpul oriciirei faze
de concurs), in care sun! ilustra\i personal sub formii de portret, grup/ individual sau in timpul
lucrului, precum ~i obiectele acestora sii fie fiicute pnblice.
)> Prin prezent:ul regulament, profesorii i11Soptori sunt direct rii.spunziitori de siguran\a ~i
comportamentul elevilor pe tot parcursul ~ederii la Sibiu atilt in spa\iile de cazare, masa cat ~i in
loca\iile de concurs.

Prof. d

5
ANEXAI

FI~A DE INSCRIERE

Nr. Nume ~i Data ~i Domiciliul ~coala CI (seria ~i Me~te~ugul


crt. prenumc Iocul (clasa) nr.) practicat ~i
na~terii CNP nume/prenume
instructor

*Men\ionam ca trebuie completate toate campurile.


**Tabelul trebuie completat ~i cu datele profesorului inso\itor.
***Fi~ele de inscriere trebuie sa conpna semni\tura inspectorului de specialitate ~1 ~tampila

lnspectoratului ~colar Jude\ean.