Sunteți pe pagina 1din 53
Cookout 12 PRIZE DE PAMINT ‘A LEGAREA LA PAMINT A INSTALATILOR ELECTRICE nina eletice se folasese don eater de legit la pamint : de Iuon ide protect ‘Legurea a part de turn se execute in vedereaasigadat une foncio- ‘inh coespunzitoare a tnsaltiet In rogiur normale a de svale Aste de legit la pant ce er sat eaten Ta pat poset eat teussfornatonror, laren Te pamint'«deseicatourlon legares le ps fat 8'paratdaueelor si nductonlr de protects eh “Legare ta pnt de prtetie va execu tn vederea sigur petsonae tas dre et pi eta aie ar PAF din instlaie aren mod normal mu ae: afa sub, tnasee Rete ae Fegit ta 'pamint de grtecie sft legavea Is pamlat a caraslor generat ‘lor tranformatoarlr. interaptoacor yf aaltor aparates gare tc Pltnntw eateascor about de ditibuie i de comands gate Ip tint a diporitivelor de actonare: legate ls pint constructor meatce fe ditebatieintsoare st esteroare Iegares le, partat a ‘metalic a lnlor de transport de energie elects segues fa patat lr metalee ale partion conductance erent es entra se expica olu fegarsin punt de protect se va fli fe 1. Presupunhiurse et generated are arease tole, weg Dinat (ig. 1215), arma un defect de elas eareann face Seatac ‘ta dine fale gnecatrult sv capita dee tcnctunes tate eapectng {Gn ao eare a eu parce pe paint st stiage crease generatorui vf ‘supa wnt diferente potent. Lar prin corpal su va teee un cate heii terminate patametniteruitulut are we formeaia: generetor Taree Sinitoase ale ned ~ capacitali ~ corpal mula Este suficeat ca scat Curent st depigenseh im pentru ea lata mle st fe pevetat ‘Deed generatrut are careaa leg pamat, in eat fe eae a ike faze face contact cacasa (hg 124.) carenul in pattat fae Sa tics prin erstenta pie de pal ry prin veaistenta corp meee thgs 12 Dern de potential a Boa co Gud este patil ait an Dat find ef rzivinta rp @ paet de pamiot poste feat mult tat suid det reaistent sa cota omens! related valoaea caret f ‘ate tree prin conpulomenene ponte flail sab valonten perenlanse tom pte ty 20 (22) 153 eee delarie Peas atte Rexistenta covpuluh omenese varias in thle lari, de to 8001 000 2 Bin Ia zeci deat de obo, in Conctie de starca piel de wuprtata te aig sere eu electron, de reglunca carpal unten hh tare The sagan ideo sere de ail acto, tn easul tn cae singer se tate in contoie fale mai dezavanijouse,reaitena corps! ete minima (M21 ae Aeasionea minimt, care poate provoee ua tarea pane et Van = font Zein = (00.1000) 06 = (40...50) V. 23) {inindwse seam ct Indopinives celor mab deraveotajoose confi este tin probailé poate fl ujorevitata prin latee unr mst teh de feuitite, seaamitea tensa! peiclonse 123° peat intuile e Jose fensione (sub 1000 V) i 250 V pentenlnstalie de ial tetsane Goats vomo'y) Lega la pimtot de proteetie tn installed joastteasune se tal eset adscmt prin legate i conductor nut Tegat det int fn ace ca coatacul diate ofonk a init y caress aul pat toad Je condacarl neutr,eonatate un acute sonora, Ch pifonictoru seatru intu'1a un potential apropiat de potential past An dec atingrea tor ne preatatd erie, I.sgarea le plist de protectie in istalatile de taal tensiane se real ‘gge8 pin leeaen ln prizte de paral, reat print centrkeomaad de ‘equre pumin (ig 12:2). Prestrpie stables conde pe care tebule st le Indepineasctnstalatia de legare Ia pomiat de protectie pentra a my depigtNatoarentessunll considerate pereulonse (ei) V). Cantona. esr Dreserpi recsenia totala centr de legare a pamit tie no dep {easel 05~10 f'n fupele de teulusleworninae i stale Preseriplleslabilea, de memenea, tegulie de amplasre « przelor de ‘mint, tn scope Ultit teasieit de pa st tousani de stinger. pecan ta scopel aoitomieti putentisebor te saprafalpartatui ie Jara rl. 3, TENSIUNEA DE PAS $I TENSIUNEA DE ATINGERE ac se consider cna diate fatteeelelei eu neutral fost (ig. 12.8), face contact eu catasaTatrengplarla, are este Tega ia pina pte Pret tubular, pein pra ubulara se va seurge fn paint esentaleapliv {te punere la aut a rele: In canal font acet cent nu ate saint ‘de iar poten aclonarn protect prin tle, prin prea tubular sev ‘Scurge cent un timp iedelungat- in Jura prs a suprlata pmol ‘par poteaialele nusitorme, care deacese dela prick spre ettehor. Mepar: Nn poteofiatlor hsupratafa patfataut dhs Jara prize poate i repozem Binge de saree ‘ashi cio ers tbs | 1 1. 2 Roi pta es pi inde ite ‘ pamint tn cal unor prize verticle. Denitstes de corent ese mare te shropierea pit sf sade fepede oda eu depart de pee, Ustad ite ona din inedata apropiere 9 pri, in care densitatea de curent este rare determing neta mat tare misur teetente toll apie Timp ce onele ma Indeparate i care denstatea de eure rte foarte mie nh Joact tn rol demehit, Datortsresistoni man pe care o Iatimpind arent In special tn weintaten prize Tepartiiacletir de tesimne den hang Tinie de eivest din pasta eateheuuifrmnt Din seteay canes epartia Doleniaeor Ta suprafas ponintal ate, de wemenes, neuatoras Dati find existent aceator poteaile ta supeaatepamiatla dia jurul przelor este meesar ste la mr! pent liniaren Io la var nape Ts pea nn : py araceristca principal « wae prize de pint este rexstenta ch ta tuecere eurenull aleratie de frecven indus ta tule dese {ents ge poate determina reristenta Ry la eeceren carentull de imply ‘onto Fela Naar, ean) In care u este coticontat de mpulsatprcet Tesistenta deplode de dimensiollelinave ale pies de rexstivitatea solu Cocficentl de impuls oy ae fnotdeasna 0 valate subunitar, cea ce scala el rezsteta in impulses mal aa deci Ie erent de feeventa Industria. Sealers rexistentet My fats de nabenta se dtoreste fap ‘ila seurgcrea rena de tmpa,In pin apr i nga itor de caren ‘ierenqe ae tential sulleent de mar (peste 12 key cave produe ‘vipungeri lace. Ca urmare a acetorarponger, cae se extn in sl pnd {i's mare adindte,reatiitatea soul scade gt det resist lip ‘ ileyreard Difrenjete de poteaial din hang fear de curent sate atit mat mark et relstsitaton soll este tai mare: Pin wrnare te Png ele stint ma freveate ia aor cu reistivtate mart 9 de atta edceren reasenje la mpals Se manifests ma inte In eeete cas in cau! In care priza de paint este format dn mal multe pice cl- mentare reunite atl resent ta fmpul a sistema de pre Mane fe ait din sla Db (25) Ty este retenta tn mpals a unsi price 4. eowentul de tizare apg eomplene, Gootientl de izare al prize complete ete tntdeasna ana ane dec nite, Aeeata arala ci sexistenja tel prize tomplexe te tel mate ‘cet reistenfa ehivaents a taturor pico legate tn praetor ere ‘contribu a nautative uted peor de pamiat ete actin recipocd iste difertle elemente ale tel ule complese: In figura 12.9 tte rope ealalo prick eompleaa format din tee Pree Cuber aezate Sevconsatd ca fee de coeat ae eranesshtecipnde ten wnnare resent rz complexe erst. Copitoll 13, ‘SUPRATENSIUNI IN INSTALATILE ELECTROENERGETICE In perioaddle de tunctionae de dura normal. imalaile elctroner ‘tice sit supse iseare fancied specifi! si, tenstunilor nominate aa 4d seviin gh varalloracentors care’ pot apicea Gator vari! ta timp 4 iterorabscbite de eonsamatori,precum si moda dereglare'u tensiunk Ia diet trepte ale acest TaolalaInslaior est eafl dimensional fectt sh soporte permanent a e dceriotece, sltarle dati temsunlor de sevicla 9 4 was Tor mai fos mentions ale aceatore In tonetionares instalaQlor electrocnergetice iatevin insd anumite sstwalit in care apar, penta urate seurte sam chiar foarte acute de inp, ‘ester Toarte matt ale lensanon de sericiu, eae slat deauitesupes {tasinni Asta pot pereltaigatalia lastalafir deterorind-0 ft ertad ‘sill posites apart de defer ev ruselne ta sinentaren aussi tenor Accle supmtensiunl se datorese fe wave ease din afirsiastalaior ‘ecrice mumil suprtessunt extene sta anferce, legate de stust pe. ‘le aparute Inatutafers fa zonele In care sat reaizate anal epecttes fie unercauze are aparinlastalatior fae, mimits supratensint rere, ave apar datos waor manevte i retells seurtfrcutelor ete |. SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE Accste suprateniuni se datoese, ie general, producti trsneslor In atmouera gl umame fle loiter dere, ed trabelal ene pe condctonele aclive de protcie sat aupra alt temente componente ale state Hectic, thy ntact Indirect, aluact cad thane cade. fe propltea Halil eke Trisnetul almosferic este 0 descieare eetsci produst tntee wn aor Incareat ‘eu sven electrics 9 psn Un ate de wot are setulae la ae ‘sara ler negitive. care ees tn apatia date or st pint ‘inp rletie nena nd ftetitatea cmpolti sete Jepeye ott “alate Tanita we steapange spatial inte nor yf paint sh apare eset Prodcereatrisnetull ae toe in dowd stadt principale, i amuae = der carcarea sub fort de hder 4 dedreaee pipe 180 Dre wa ext capaci cared prin aceasta energie, provoaed supatens- tink In acest sens este crastriichdeconetares tanalosastoart ea Fanclioueazt ta gala eivor eaparitate prope ete foare mle te eer, fnductania care’ poate eonduce ts Suprateastoal Toure. mpereagee, Ie Ener supratemiuilesint eu ait mat wit en at tomuned nome ae supratentonie pot stings 37 Up tala 10 ade oeutral ete eat eect ta patsiat este supraenall pc atiape elo uae de 23—1 Up dar tu majorities anus nu deptheee 3 Ce Duratauaor afl de sprateotnnt mu Sopigeyte tere fae aal $e semi Peoadl decree, dupa desmeclar, acai Ye amertiagy opcie Supratcasiun! sant pot apres i istlaile cu redresoare eh meTeat, ad cereni mash de sina sel peri sin fntrerupt! rise dato: ld disparibet condactbtstaseetrice datre auod Heated pve Ssupratenion Ty gure tans ermal, lgore fue parte gi supratenienileprovocate de funeli- area siguranfclor Tube tnstalte Penta interes Caretalel cee to f imitate ta Valoarea 3.3 Uy prin eousnaven unr agurane fait ce thames ie tepte Supretcent delerminate de deconeclaree. baler de eondeneioare 4 Uilor tn gol coneve Ia apartia enamtenelr similar cles cae apr te eet ectare noe capaclt care pot candace tev, Ta arms ter attgea Stgaprindr ptte reall a pation de se al a Fralilte posite de veapiadererepetata aurea i Cheeses supe Shino sft linilate, tora tveraptonrelor madera caer compat eu aelione rapid are,‘ pertlt ne » eaprndcre sau tec ete fax, dat ng skgur, acvasta a. Tnd dept aae fale a apa supe tensinn eat decd Lotstapar, aw depapese taloarea PoC Se mentionea ins foptul cd atete supratensivnl la deconetare ta ol lor teva! nominal pad a 33 KV Tacs, a a9 portant Dracticd dn poneale vedete al nivelutt ee sate Suprotensunle de remand care pot spitea in lassie ea tensiunt ‘mine foarte alte (peste 229 LV) err sae din motive economies fu poate fl prevignta patra tensa shal marl ex S35, Us pete Inteen practi deveeit. Acest lint iat prevdsute eu compensate tenia sulisi fntarn uowteh, prin montarea tar habia Inte coolant te ‘pial sande casa Ia foarte ang eu compensare lugitalnae Dein montarea unr bate de eondemsatonte In see, ens a ene ee {Melanin acestor oil Dack we Intima ea acest ital yt tedeseh Dobiseor st transtrmatoaretor dein eapatele acest lin 38 38 apes ten sani mai rdiate, i cari functions tn ol su al deconeetast ogee farcinll setasta wndace In satura aieution. Cowseeafe sete eee Ammonicelor pare 4 impare care prt provera prin tesonanta sepeaat martin lementel insta, Se prints i enomenul corona, care se scentuenel 6 dtd cu eele- ea lets i intalatte eletsice win mod dese a apaliasuproters Suni, conde ln miesorarea aetstoray vind del ua feet favor Soprteninitcare apa t cca pune le pnt ene face tte rele 0 nea iat sat tol supratensin Tateraey dat de seared ce 161 ‘Seton grr ae pretecte Beas rm ‘onan aac a int onucon peci we ce it pr ae pimint, fe a atermedial elatonreo, dict condclontle te prtecie ‘6 mat folosee' 9 pentra ale seopart(elecomunicatiy protect pri tht), ind tnia se giste sub Iuflusata norer in eondueonree de prolecie me Indue sarcni else cae lridet potential si en urmave edlatoarle Je Pe legit a pinot se stripung sn vst fel canal de tests cae se rented eal Ink, gieyle conductoarele de proerie legate la plmfat, Uillatea deserestoareor. Desctcitoarce au oll delimit supe tensile dn, naa cetice sso montesaa ine windactorele nelive si pm, ele fo pall cv izlain eae tebule prota lementul de bath al descineitarelor ete fnfreatal de deselrcre 1D (Gg. 152). Ajunind tn drepel desdrcSovaay nda Ge supratentene tase ‘'estrapungi, b ua moment dat, interval 1D. Prin canal conductor a areola, sarcnl letie se aug a pnt, far supratensanen se limes Brus, Hate neeeir ca stripungerea intervalfal [Da se prod latte ca ‘supraiensunes devin pricaloas pent icles Areal elestie care apare datoritd supratensuniitrbule sf au devink Bermanent adea, dupe lnitaren sopateasiuniy i'n pert In eontinuate Aatoithtestanl normale, de Teeeventa industrial fle i respects te parcurs de un caent residual de 3 Hz. Din punetl de vedere al modula ‘nce nt tg tp eta Rome cael Montareaacetor dspoaltiv,« cir structarh yl mod de fencionare stat eseriae tn capitout 14, se face pe slp Naor electrics aie, In ann once (tpl de traversare, stip ma Tnallt dect cede pe sestal ne 13 D. PROTECTIA IMPOTRIVA SUPRA On INTER EXPLOATAREA $1 INTRETINEREA DISPOZITIVELOR DE PROTECHIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR Copitolal 14 ‘APARATAIUL ELECTRIC DIN CENTRALE $1 STATI Tnstaltie erie de taal tense din centrale a tail wecesth ade- sort inciderea 4 drschiderea irealtelr care st execute pe hr asta ‘anevre din exphatae, fe ca urmare a produce unor spreoaia stage estes a aes! po. eee per eae card ew ator apaatclor slectice (nteruptonrey separators heart, estircdtoae, bobine de reactant i traafonmatoate de msonihy fee oe {ud protetta lupus aor miata ormle de Cnehiry 9 ea, Anite nuit peracete a calor Din ualis sehemed moootlare 4 lstleieclectiice. reprezetate ta Agua 141 elev roll si ipertants fleet para di sle omecte nts senerateaee G, ansonmatoarele de puters, ndletoare Pi Fale de care ie lect Ty Jntreroptonvete Jy tty My efectucush tate conceit, deconectiie sh ximulatle necrore ens regan ermal de fanefiuste” Ca ajetocl ioe se fectucard conectarea i deconeetarea goateaoarton transformatosreloy Hllor deta hare esfecloure ae lnstastir de date, ese ee lor de pe ‘un sistem de are pe ellie lle operat fn ard de senate ‘tune ind apare'o aarie tn eeuit iy mal see tn ear de seurchenee Intreruptoareleecutand deconetares automata rapids poionh ene a shculsi, De exempla,Intcroptoral care leagh dau sech ais eteee aoe Inrelor de luern, separa rep secte arslot in ene de seuretcat ears at tie ele, eet see mini aalfel fy Tanefane Separatoaele Sy, Sy Syy Sy se alla sub temitnen porfuni crcitat cies tala de fata pra u's pure din mati pes Separators we face toldeauna dope desehdere Tatreruplorut terrae ‘itor. De exemple, la revaia salt fepararea.nteerptoareor ane he {nui se deseide intrnsptora 9 ape separtontte de fe suited, petit Sistema de bare de 110 51220 RW ‘Descacitoarel tubular i cele ca rxkteatavaribil, DT 9k DR, sigue ranlele Sy, bobine de reaclan{a(eactoaele)R, transtormatoaele de caret side tentane, Tel 77, sint nessa in imalalie dontees seenheoea et se efectucard proteia impoteica supeatensitnioe a cues te scare, sircull, aimentarenprotetiet poi relee gi aparatelor Se mbsurat ek 105, cies be 3 fore epigeased miele admise de ncrme, Valorile nominale ale acstuia stot {ngerse pe plsileindcatoae fi pe etchsteleaparatlor Ele treble tee: pectate Geosrece mim Ia sollte nominal, aparsta afer garana uel elungite fons eovecte [A APARATE ELECTRICE DE COMUTATIE Din ascasth grupa de aparate vor fi deserise ftreruptoarle separ rele sketice folate In fasalile elettoenergetie. Ele shat construe Dente a fusca fie tn fneaper facie, tn earl dosalaor ineioare, Fein ace Uber tn cade invalfidorextestoare 9a Unio de tamsport ds ‘energies Pentre njelegeren,priaiplor de funeflonare ale scestoray te va insntn mai ath asupra enor lemente generale priad contacts do Itre= pee 3! ponbitsie de stinger arefa lotic In sparse de comstate 1. Contactele oporstlorelctice de comtafie Contacto ere eprint nel eating ne don pn conta pin care trecesurentel Ge fa eandactor a alta tn Snell mall at Holli, se pot comidera contacte plsle care se aliag 9h cate realizar Inchderea sau tschierea nl creat let. Tn acest ayy coutactle eee thee pot reprezenta fe pice (ize (conta prindptle) tabnate pra ait expr Te ple nee nt erp) cate nr 08 ot “Caractere princpalat unui contact elect ete reitnga oa detrecere sau relena dr contac, La cereearee nati essen de teers ext. inca, de che, zona de trecre Inte rupafeele de contact care sit fn Singer’ Dia erat net de vedee, ra stablil h eatacll electric we ve Tealteed prin iageren total a celor dou auprafee de‘contsct Grates Sparente deeortacty si prin contatal fn mal multe pancte separate, dete sat eeu pain spear de otc" 4 voloae, care at preeze aestesuprafle. Aste) pris staves materallat Spar pinetesuplimentare de contact, care determina 0 eresere a supratefelor Ae contacts in puncte de contact ale supraelelorcandvetoare shin zone {mcdiat'apropine de aceste puncte curetal eleste tree pn portion ‘etn forte inguntes care presints 0 rezsten'a mare gl tare cond, elas! tmp, fa erestrea Tocali'edenttaier de curent le ined og Din punt de vedere constrict, eontactele aparatlor de somatic tre Duie nf lndepiteasc vac condi sirin legate de efecele termiceyecro- Aisanice ale cuenta elecste- Asif, ce treba su se inedlseanesexcee va tae Lapsed haf ae lpened Ta trecerencurentalul, sterile fre electric 1 a4 syporte in expostare um momar determinate consti {hdecometar, in rein normal sain veg de suri ach he dete ‘Corespanadioracstor condi, In practied au relat pentru aparatele de comatatie trmttoares forme’ de Contacte’ frontal, tip deget lipd, lemclae lunecitoare tal rar efolowaecoatactele Gp pet Contacte frontae se utiaeaas x majoitates contrutiortnterupts ‘efor rapide ctoderae eu eurenti nominal pak la 2000 A att en eneacte gal ot x contacted apr: Pk repeat at spate ecesari Mind ereaia' de resorturt Deschdereneontaccloe ate Seger Drinieo curs mied a elementelar saoble ea urmares se etiyord at rapa a ste ral pat de wlogatt lexi ¢ lactate fixe — compa Cater Resort rok Drelune de contr find at Mater paste 7 Contact pling sae ty fn tin ea na contactele plan Hate ‘tectrodaamiet a contactelor fontale i each de soeteiest tsceariperstul de contac? mari fo Bumitelesiroresecrortgnece sat bale Jn varianta b este reprezentat schematic contratia uni ‘cu rivor electromagnet, Iu acel eam, dessapra contact fete asst lca conductone saa pe portontactl fix Leyte date comact ic ee reat pnp Sent ei dar peice dent fate siqrats de rsoral 6 Vint coatacttel mob @ apace pe t}s te Taptort mee a treceren caren de scartteltyforee slctrodlaanice cate par be Woe porionlr eoutacal Ty elemental fied 98 ape ee 08 tal de wool € ic i actoneazh tn acelat sens cu forts de apace 2 ‘sortlucontrtfuy mavind aceasta asare; tn cela imp, scsten sit treutate fn sexs opis torllor clctroinamice de rexpingere core pat Toot de linge = eontacclr car Lind st sitbeasd Pretuncs De contact ‘Aste de cootacte frntale se"Toloct la Totrersplerte ci ect etek Ts sanamta este reprezentat un tp de coals ional lati on: struclafteerptonelr ea aeecomprinat, Coatactelef91'2 slat contetionste fu eu igtertret gol ae elaalé pln, petra fauelinaren pont, de stingore 2 rculul weavindpurtan(h care inte contacto este mob Decareestingrea teufel cate apa fate contace este Teale ct {orul sera camprimat, contatelar Hse dio forms favorabisseurgenh lisanee petty Ilitaracen turblougeor de sey clad sees ajange la intact (eset) 4b entra asguriea miedrotcesre 4 acest ate late Ya deshidere. Ferma rotunity 4 contacelor ma foverzea 9 ‘cesleren gS sectice a spatial inte contaete fn poeta deehics 2 Titreruptorul. Ave eeetee eae apare Ia deconectarea contact, sab Sclunca eral compra est flat de pe sapeata frontal contact fi laterioral gal spe supestala Tel latrigra,efolsitl fn od sora lar Be contactal plete deplseart diapre-supafaya de Tucru are cestrs, Ca tmare, suprajle de Iueru nu slat pose a are latest Presionen pe contate se yealieuas et e)atordl resort 3, care se mone tata i contact moti in exterior aeestoin (ate ip se mowteeay te iter ap tae tot kw ep cmt sora (coneh comnt) gh de acca, conactal Tx 9s lenge cu earpl camera: pia gitar lati spr coutactealunecstoare, H Cantattelactare i tip eget sat consctionste sub form de grup de Jamel (pig! state) sau dete (cleme dreptenghtoare ttt sub in sae nit uagh) pe sare eu xjstoral sworturor, sat spdaate element mobile fab forma de eiiyfamete ete. Ble we uacasd int ales Ia latercptoaale insrute pent cueaft aomiaall mat i Wiqurn 143 sine repreaeatate ceca varlante constructive de coutacte Jumelare gi tip eget. ae oo ag 546 2 2 2 2 Fa, 1 Cnt an i ea se oleopnene "up TO. Presume de ca A ote mig er dcr Tt oma HE ihe Er ve cpa ata ebay Geta ‘ Siete tuarentl de presine,Bleafinerea tn pais ae nen pecs SESE 8 cite rectal 8. Tn igerdaterapiont ne ea oz desch, sary Juchideintreryptora, print-o comands eletic, se devebide paneaiva 4 eat Unis lel pe tid supesond 2 pateeetd tienen Per aunroert clladrati eae imi ix eaeroral Seon yet ae fare stable cantunicalia se inane "acest lect. ale 99 ae loci, tar ansmblal revi i a en ag Gomanda de deschidere, sletrovalva § trite tcl ve ta ite penne lana 6, lar electrovaiea & Sacre a tenth le De Tata supertara a pistons Zrreatia! peutra mentierea present tn conducte, tntee maneve, er mata ent de Tatoarere #1, cu are at ramen sez ea pet pra a aa tt (e prene 1 Fe smiacileguxlare stat seionte de pistonul 12, cir pte repro: ce statin de inchs" san hata Dispesiiva manostat 23 blocheash clionarea Intreruptorfal tn eazul cider presi In acumltorul de ener Blocjul ln dachidee exe omandat cu an reo intermedi, cae comand Ia scLdrespresiyal fn Scamuiator sb Uta atta fe blocarea Tatrerptoral in penta es Shin he Geshsleren Ie autamctHloeaen a chidere este reazath-ea on St hes termes comendat Bo masinat Dispaitive de aejlonare a separatoaele. Sepaataurele pot atinate separa pe fsa {2 (aparatoare monopelare) sau simatan pe toate tel fetele (eparatare tripolee). In altimol eay pol eparatonrlr au 0 aclo~ Seti oparatnro te ts on cx paste peace "Acjiopares manusl8 se realizeari fa modul cel mal simpli ew prjina, spunsHionre prvieita a on cape fuel metale. Aewst sie setnteodure i areehes, cuit separator Hos tinge, tecind caftal din polis siachia" tm poaila «sch ‘Deut parstoarele gle, ert nicer la manevrare en prina devine prea mare ace aven at ulieardadeseor!dispaiive ew peg ations flea maneti Coeorlweiounrea aestorseparatoare se face eu oats de min ‘Aceath solic ese fama cstsitonre i nu Presta aentafe deowbite fata de actomien ct pegbie Pentru consid dc la distant separatoaeor se folse acon electrice sun pusumatie, care presath avant Uni comets Tara oe fea ce eat domebit de inportant. Aetonarea paeumaties este foarte simpli sgor de liza, In figara 112 ete rprezemata 9 allot et servomclor Pueunclic. Paatsu decogeeares scparstoriul se apash pe tonal 1 3t n Bobioa # pave un curent cae face eu mlezl bone! se aay sb Lovetse 1. Shane de pins ont de afore tsar Pighia$ ssh desea supapa $a dspositvali 7 de adnine a acu com: PrimatAstfl aera itr Tn partea superionr a edeiat 9st dosteceed atonal care ationeatdasupra simula de ligh10 dest ea ge {oral La conctaeaseptateroll se apa, pe bute #31'9 babi toes sole un curt, Se descide cela stpupa 6 st aera fotahg ime fofeioard cindrlul,elctatnd operat de lachiete separ In figura 14.25 este repezentat un alt daportty de elites su ace ‘imprint foloit pentru separator de Tull teats Get tan “tA Disportivul are o careash, 7 in eae se afl un pluton 9 a Sabie at ‘mecanism cx cremalird 10, care taaaforma migearea de trasinte Meee a rotate nual axulaiO. Eeteovalva 8 tate prevsats ee aks HS ce fe dsc ex ator electromaguelior 3 91°5 sree ‘imisla aru la O at peo fala pe alta pistons 3. Peneeeh see it manne ae emg oat mt sale 7, prevdeutd ev dou goluraltuate le Tah a leche jee ‘area asst mecuniun se fealiceaai ia cle dod posh) ee ace Aiedeschie" ale soparatrat 8, APARATE ELECTRICE DE PROTECTIE Din acest categorie de apaate vor fi dserite In eal ume si afele fusible de inate tenclane gi seuatec le 1. Sigurango fusible de inl tensions Sigurancle fuible slot aparate de protecie care ttrerap eureataly in toile puterit nomisale de rapere, prin topics anula sus Sei era ee sents dlmensionae ta acest sop, Klementl furl a siguaster oe soe feaad tn serie in circuitallstalaiel proteateylac topsite teas nee flor de seurteirut sau de suprasaring. Duplslagecs treuei sects canta 4 anderen fibula, eiruitl se Intrerpe 9 lmalais petehte oe ee 300 Pieipai yaramets al sigraotelor de Haat. tensione sinttensanen 3 corentl hemi! al siguranter st poterea lint de Geconeetare (de rupere) fsigrante Cirentl neninel el siguranel ete cova mat mic dett curentul minim 4 opie tel Fare feta tguranelor faible de inal tense se mace aA‘ este'o mirime presumatl, care eepresina puter de surtlresit ia Dnetl de insure fone, to ipoteza e& mu sar produce Uinitarea Pyrenees ef ete euprand ite 200 C1000 MIVA, penta Cesiunt botnoale cupriase ire 10 930 LV “Sigurautte de (nid lossane sint prevlaute cu dispoxtive de stngere areal leis, In funefie de’ tl de construct a aeestr dspazitive, ‘ete pot elafica fn tee grape 2 Mfgwante eu material de wmplatard cu granlaie tnd TNftrenle eu atopaflere, Ta tab de material generator de gare ‘furan x sungie meconic a area leet a pl deconesti Sigutanile cu. maletal de umplfurd eu grantee find au elemental tit intros inicus media en grant Tate indy Tlf ntesora wow patton Tnoator, Materaul depleted este In ena format. de nip euary &0 {ranula fn care produce gaze Ta ‘Ectouagen termiet a areal deco nies resin footers! paonul. In figura 1428 sint reprezentate po troanse'unor sgarante de O10 RY. Pe tron sigurante esteformat diate tab te porelan 7 scat la eapete cu eapace fe om 2, wevigute ew eapaccle de ‘angie 3. In interior tbat ump ‘cr nuip de cu 7 este nto element faibi 5 vestetie 8, realeat dla une fan cite sirme sublet de-eupra arg fate, conectate in paral, Pena tl faniee wen nominal pins ia 7.5.4 Fach (ig. 142 a) lrmele sin deaehit de subtirs! taigurate pe unas ceramic fu eervert a a siurantele cu caveal Domina mae de 3 A (lg, 1424.0) rex Iignte ab forma unr pial irdmiez Se ccpesrann ae, cesta seta zt * Etmutlrd specail a indeatorua 9 eave 6.424 fovea de igwont ste reinu? in penta normala dean ‘Powe pen Intl fesortslunuabilweiar § DupSardetea 5 — wae ta ane qm ot Tibia acti gia fusible sualar Sonepat, tet fare tenfioe esortul inlentorua 9, BExemeRer ata nae Sigrttlo nhip de car trap crea de sate forte rap laid fect acstor carn ewe flee snl ai ea ad tale carat none i Siguenle eur de gece au hex fisting, tnt a atl ad ane Sues tet eat, an ens a Soap est dete a he seb tines temperate ates salt eet dee a eo an Ite ah aun wf Steun Se ge sn cee ee ‘Sigur ingen a i rere rae nae In inre 4.25 we rsa gts eu url de gure petra feet a AV aa ae pele de pape ge pnt tele de contact este Fcattnbul generator de gies eer te hea gig ee al ui, De cenatl fu nat pede Wea Shanta, ce ale sags ah pepe chat esa cara de seancrely lope fun se Pace nt ae Salunie, Gencrren dpe ctecintsn fre se ane ingest‘ tell et rn nf de fee aaa si the {all Feasna et inst de expres Meee fh ee tera |e de formare tec fan ena ath Se SERS He hae aceon igrnti eete Putra rer au ane depute gunn aera ys EEREY pale me a pandas Uo tas ee Siren ce aungie meen « ral eectte tn proce de apr tu seette ce ans i's tor ape trae ee Met 58 alos nor rrr tu praia gue, Dep ee ‘tage 0 arumi Togs, Se notes ete See sett cece creel pul Jn agus 14.2 ese rpecnttt sees general a wae sigurate bur pra tatien de SV ef a a fae yc lunges ena ea a pele de fcr patio asia lsat Sve user Sat seh Seta prosaheu on nr ce Gee ne ne stladud In pia Sent ot fate apa cnn meth 2 Fetter tie La Hilt, Scale {ug ard eattal 6 ne wine tage eee tae A, stl ie ret te sagt Heep ae de jae cre cetcmind cree: geyeeg eer ineek ios tod ah cen eats le oatareemaes alt Sexe an Sb Are ete tates ato a lat In ‘urma vacate all, G'ek Crete daca eae nae ula melo deg na ese aha Fa tthe tp a oe Beppe oF Set 1.27 wt rrr «serine peat ig SE sealed 5 VN To a cuneate ea SOIR Ge tre tain veeted i t e au fn anvelopa Ide portelan = ts suport erie 9 pe ene se Bobineara dupa les, tle faa I's 3 Tae, te Aertensionst eu arta ¢- Caen {ai derivat din fiul-de alam ‘sto neinemoat in report ch frente care lnce prin ice Teatite de agit” Dap topes Tier de argt si anetares Pr firel de alam, aparind areal elec {te In interanal seportulu cers cApol ae toprste trl de lara "plsat ia extromitates suport ose sigtranelor fie fn Sontalpile de ott. tense festea st arate sips a pret reds pot Inca fn Teazh patra prtectia traf ‘matoatler de tensuneinpotiva Seaerettlor ew pot pies, Pe pattea'de Joss ‘ensine, De eae Inecea, posture de tranformare de putere mies 25-100 KVA) pentra eeetrfiesi rurale, sint_protejate pe "partea "de Gelldteasione (13-20, KN) prin sgicante “fie In present, exisd endinja de $0 inlocul apariiele gle de comutate, ‘em sintTatrenptoarele, pra siuranfle Textile pasate pe tm fare jooes yi atl de separtor asf! de siguran(s protjeer eamforns are de pute de 200300 KYA dn pestuttle de trsaeformare indore 2, DesetreStoore lacie Descircitoarle eletrice siat sparate de prutetie. a, echipancntuli destrle impariva supratensualoratmonericeg,uneor, iapotive spe. teacher do comtaic Gaterat) fs la eu peace de esha ‘area ofall Holl ler eae deo mia acetesupratensiant pn a Sloe Iepericaloae pentru ieolajia apaatstor eles lal 91 eet Construct st aefinal ve deceberermitatee pur de desea rertent varail, tubure, eu coaroe alc ala taguet esdredtoral cu reeistnfa Sarah Reet ip de descr slay se teard Tare line sf pint, pe fees fez Ta fararea Iu poste ste de transformare gi eo pe Iegatera a tamfernator, tte! iat set fare Tungime mat mare. Peatra tensiaal pint la 13 KY, desedicat tule ea In shite prevent fn figuea 4-3 comin eupiase tnze 0 1 S80 RY’ 4 conseuse dupa rita modula Tn figura 14.28 sat sepreentateskmetele componente ale unui descit- itor eu rexisteta vatabi. Ie figuen 14.28 0 ate tepreenta 0 sells Baten sfel de desedretor care caprindscoloana eu eclaoare A, celoana ft restene vanaile Bf anvelpa be purclan Gn figura 128 9 cate spreoi heme clic hn Sender care tnd Drezenfa rezistentelor de guntare In paale! pe eltoure In seopal sige Fepariielwnifrme a tenslustpe actatea, Ie figura 1438, ¢ este dat dette foloauel eu eelatoare rasentele de gintre (Clvena ex aclatoare este cealizats din ite dow plese simesice 3, din {oti de alsmt, soidaraate prin pisele 2 din ttanat de baru, cu nial 3 Inreperechile’ de pes? we slaiests distan|a de elatare 2 care este meni stl Ae ae ete Toma din mae cera Pe fe (atactergea prin peimitiiate mare. Be mentia ia jurul eatearly Ie {ensinnen de iru, stare de preiaiate 2 medial Dutanle de clare ss pone ae co fe ripen $0 LV mans Noma ts Inte crete cu tenfenca de seict deseutdtorl a 4 i. 1428 Deter cv tes swabs (ORM, Coloana cu recent variable este format din mai multe deni de ear- burt desl ateral semfeondacto) eu dlametral de 75100 mm 9 gro- sini de ciea‘20 mm. Caracersie pentru un stil deglse te vrata Festenfet sue in rupert eu euvental eae M atabats, spe perk ilchor cater Weide elite ha tuiva umiitti $0 alto agen atooaerel EX este previzath cio papa {de sgurant, pentru re evita spargerea Wolataruel fn eazal efuaetontnt ‘orete a desctedtorut Deseireitor] es resistenle variable funelionesea astfel: ta apart, nei supratensun care depayete nivel de ola al destredtorah Aimorvartcoaana dlecties pin care se tcunge Ie pirat tn ent de ‘espuls denunit curent de desetveare, iitind In acest fel suprateniunes dia inca. Stngeren orenfo electric care ae efectueaza a fru opera. Wel de ecorges a curentufat esto determinats. de. relstenjanelilaray a ‘iri valoare cle pe misurd ce vloaren aupratensonl sade. Tee mes lonst et o da cx conducerea sapetensant fw min, brig desesredtor trece un carent de reir de fecvont ods acral lntensitte depinde de modal de tata neutral teeaua elecsic eonsderat, Singeren ruta in eclabr are oe fn moment trecert prin valoaea zr curetulut {toni lees dats poste fea malt umdtata de prio. Mirae evceritee tn felionarea desedretoareor la unde de supra tenslone nt = enianen de erorsre fa Unpls Uw rpreints tensanea cea msi mare carcaparela bornle decorator, nates tect eentuat de deachrere + enanen reiduald te represits teslunea cea mal mare care apare 1a borne descredtorali pve tecere eurental. Valoaren ele regan 1h fancle de supratensanie de comatie 9 trebuie a4 Te de 28-31 ort Atasitnen somala a refed caret nominal al decree Jy roprenatjntansltates maxing ‘a caretulut 1030 ya pe cae l poate aaportadesebrettorl. El se sableste Ps bac sttstnies nindu-se seams de probablitatea de spate eurene Hoe de ‘trasne ea anumite intent. Cone Atucte detsl corespund uaceintensalt dey ‘a0, 250, S000 st 10000. AT ‘Nceste mae sit peettie 4s Indiek lea fn figura 1429 a faelonacen un deseo "ye icula Tae apies una de impale ‘ormald 1210 ws Comportares_ desedrestoarelor Ia freventa Ingots esr caraclerizatf de’ tensanea 0 de amonate Ia frecventa indatrisla de tens sea do stingers a treeventa indus | vin fence rear feta ind h at rin soar cecivarebua stb _— Saameditc artes naedsivaben te (Het iar Vif a supratemiunior interne de eomatai). ‘cet desdera poate indepa eooome 1432 Oscoyore state Dini te tome do 220 KY Se lle Intro tensinen de amorsre Ia impale Ug valoarea de vita tensions de amorsare la Trecventa indestrialt Uys exists laa at a any cares cate denumitcetiientde tmp 4 cart valoate sc apropede unitate 106 Tents desingeelafcoen nr tate valoatenefectiva 'ntenitnit alternate fare se apliet ta boraee dseheatorfl, aren find Supus acta de stingere a centalut de lasolr iar eae de aslie ete sins, alow. Fea treble st fie el pla ce 10% mai mae decittensuvea de ‘expostare somiaala Cys Fete Tn figura 14.90 xa sepeecentatcarnctertice teasiuneturent a deeuredtorail pe tare ra Iareat valle tentonilr ty ty, Us 91 Uy Deseredtora tubular Psa’ protecia po: txiva supratensivnlor peal "dee ‘tara Stall, este economic se wtleze deactnae {oare tubulare ev material gaaogea. Un tel ae desctreator este seifat in Tagua. 1131 se ‘tmpune dat-un elstor In et armat dia Tie {ru $34 mow inesteni eet sian elalor "de" eantarnare tate tja fk ectrodal TEs amorsare are Joe stpungerea clara in aer gt apol are eletse ee stabyte tater oral tubul gaogen 7, pe eae il contarnear Stingerea areatu lectsey dupa conduceven 1a pinta “sepratemuh” ste aigerat de Presiunen local resltati prin deavotares lor CapacitatesG frmatdintretncalesteie fl ta dr eate mare faa de capucltaten Cs atc ‘uprstensiony, att amorsaes elatorata pot a elatorulat principal 7,4 Electrodul9 ae mcteaa Ta ln lar electra 7 le pent uneionarea inne eo desaveovatl cate detenminata-de inteastaen, corenata. de Surgere (de acute), Deseiretoral. stings cul electric frm dah valeare caren et ‘pend Tate 0 limits iafeniar care asigurd Inch formaren gazelor" In presuaea sft Peat stagere #0 limit superioas sar produce opreshiae ce nu pune in pesicl estas Pentra idetiicarea’ i tilaaea covet sesetredtoaeior te fale totale specific Aste, nota DT 2 igcamnk dsceestor tubular fir eu tensionen de 10 4, cre Porte mala peette neve crea desea reat ete espa inte tele 0.3 3 KA Bical we montees esp In poate Se evita schimoarea poritiel san desprinderea Tul Sun scien reuters urea cor De memency, ele aieaat ca To Sona de lbeare a gurlr st nu he lmeate ‘Se asalaite sleet. Desciestou! tule poste 1 wieat penta ptetin linior Inpotrivasypateninier cn ment air petra protectin pcan is prlcta de bast 4 posinor de banaor- Sharelde mies puter momate pe ti Deseret eu earn Acta tip de dest itor ete omit aol lrtro seperti" 148 Seo ede rntean ab de ee agra pace “Hehe ASA deravatajel eh fancinaren I ecsitrde bie, deconetarea insti Setsind tm atic d's Inrerape tute de soe ‘esedreinal en sa} magnet Intra dest ew rte arn ia een weird tena ctretal te isle a 300. X pe fare poate iverape etal fn al i ear seen cae tule conde {a"pamint sin ma impertante far supratnsionte interae (de coma) treble tna, ete necsar eu diminwaren creat ese aed‘ ama a caut Yeahtnjlo eeliniare, sin ears mtn sponte arent Sete tos. Ast erkert se realeeasa eu deeiestoare eu feateala Strbi s s maptic Un leet acta ip ge dere ete Iepresetat fn fgura 1132, care cuprnde “Seltoae 1 eve alamgee ave! lectre a cuenta de tlie cae eer se compan din oud lament rb Torms ae tat ante five inferior avd eet. la tsa superior walt ete a a — reaistenel de suntare 4, conectate tn paralel pe hobiaele de sul) in Sopa niin cuenta cre parr fafa bier seul cu resent etn fetta core repertesstsifnm cimpol elects, pe toate eee tele decaestrti Fuveionaea deeiettouel ae te tn dovd etape, ta etapa tnt carve! e scgre (le mpul) ete Conds Te pata pi reteal de fentare dere bobinee 2 presi rasanfa mare Ta wads 100 ps Ee Soepende wet feeeente ate "Baa dou, ear ae prezints dap trceea erent de palpi corespunde ental de isle, ere re recven|a Indi feet Sr "Eatinae posits reactant nducied mult mieorata fat de capa init ina peters de ceenl de instr, care ceesu cpl mel. ‘ees slings areaat lett Acute Se produce fal fat Scent me spec insane laut eae compen estate 1. G10 ws ‘mea fantel ete din cei co mai mied pe masurt co areal electrics tungete, delemintnduae antl ait cetera ntutete areas eee cee inteast pint In stingerea Acest tip de deseirltor este iadipeosahil msi ater rlslalr de cusey ‘ylation ‘ote de traeflane slcsten de BOR 1 S00 930 Th ‘iia eufetula cotinna, tnrerapevencarentat te tna ie ohh ‘sunt! pea alungirea gi rciea aetol elt: spe teat desk farentul alternati, unde treceres naterld a Furentulat Pig se a esr suger aed elects (C. APAPATE LIMTATOARE DE CURENT Bohinele de reactants sat destnate 4 linltezetatemitatea cues 4s scurteireult din asalileclectrice de mare puters: mentinod tekoee Pomme rec Sal ein oe In teat nop ena cca a etre Monten forse face att pane ae, ale cenraelor letrice gale stalitor de tranformare prea peaks ‘ate pornese de le acete are fi 141} Pentru obtinerea uni valoricoustante industanti,babisele se real: ‘eesh fark miezue de oe, Ele au spiel imlat nie ei, eee ebay ‘Atma fod told aia de pint 9 fnaté po 9 cram Toone fe {astaltie elect else consrtee sculls a Goud varatoytocaag ese de etn wat se consis iat a tnsal de 35 LV gh a {aol uscatd format din betoa, porilan sat materalenasticg made Ee se rceoc en erg se monteai inspect fa TacSper ae Sea mai larga risplndire In istalatile de distibutic a au bobncle de ‘eactn{t tn Deion, In figura 14.33 este repreentatstchomstie gee ‘intro ase de bobing I care, tn pln ovata at ved cofomnee dens e sectane trapezoidal, prin care tre condactoarele Dobiana tar ne Aintreeoloaele de beton agar aeeesal see de cie spre condactoarsle bebe Bona se eaccnta in cable de alumni exibit sau din. conductor de cupru tolat feu anumite distanfe Tate ele spear pe verticals pi pe orzontala ‘obinle de ceactants sit conectate fe serie pe sire, ete una pe fecarefax8. Ele pot dnpine pe etialf saw pe orizntal, colonneledebeton find ‘montate pe suportart isolate, Teinele eu reactanfi in let se consroese Dente teasont tnalte (35 RY gi mai mul) tfad cstinate pentra instatarea in ser ber. Ele aint lntrodase in cwve pine cu tll de. tranafrmator are are rofol ait do inaleral ieolant, ct Coptoll 17 INSTALATH DE SERVICH INTERNE Service intra ale unl centrale su stall lectlce fa parte Intogrant ia complesal de stall ‘are sledtuieeecontrale eau statis ect Sau rolul de a asgure fugclionarea normali. a tuturor regalo eave inure aati produces dba neg etice ‘Prinelpasleiastelatit ale seville interne analizate In acest capitol int ‘comune petra central. satle clstrise? inataafa de caveat iy instaatia de ner oditia de lel Servicii inten. ale fat totdeaune ‘mai complexe dectt ‘cle ale une staf gl euprad alte entra ncionaren mca Selon care deserve agtegatle eazanluy, tines geneeatoral "Toate poceach de prodachie dia senrale leciicesiat compist me- ceanate. qf pavtal automatiate. Destru mecanleare ql automatiarea proce” de prafucle se eoasuind 0. purto din eaurgia predict In coo: Els ‘Consume propia al unehcentale se exprind ta procente da enersia prodtaa de genertiare. Contumul prope este peatra centrale hidroole: Pie de “O—iat, penta centrale termontetrce a ‘condenst. de Sole sat peat centalele de tarmofiare de 10—125 ‘Consume profria at alo are vale foarte redase stn se evaluaa pente compara ‘Servicii inte slat alimeatate de ta transformatoare coboritonre de teosune,racondats Ia barele centre sau sate Ia salle de transforma fr de tomexian, ila, servile fnterne au" pus, probleme deaseite i int simentate ie am transformator eu paterea de lleva sute de kVA. Unegrt at aleg does tranaformatoare, patra a avea 0 alimentare de rae, Tn eoutrallecketrce, datorta puter mat absobite gt tenstanilor ferte 1s care aint racorate-ngegntele, Sitomal de alimeatare este mat eomplex in general pene are avea o siguranla Unt, 0 racordeaed ite un transfonmator Wc becare sist do haf al centrale. Franstormatoarele se ilior ater th centrale au pter votre de citeva mit de KVA- ‘Consumal serielor Interne fresatd © dmpotasla deaeith dim punet de vedere tshate # eoonomie Tm proielare sl expoatares reyarea ul sui deca acta consi Infuenteaai direct. prejl de cost al enurgil elctice ernzate do coutala respect. Redueresconsumelal-arvshlo Interne {isu si fie» preotupare permanent = ftcegeat perronal dia cenrsste este ‘A INSTALATIA DE CURENT CONTINU fn ceatrale stall electiice se foloete curcntul continua in die etie sopur, cd de exempls, limentarea motoarlor eecatee as cnc eqns nmintal de reer alan sein cana a sire automatizare gi protetie pri alee. Sutte de alimentate a crcuitelor de easeat contions stat; batesile de acumuatoare, agrogatele redresoare, agregtele motor gerenion Baterile de acamiatoare se compen a tanente de sexseetane, egite {a sere ft paral (Numirol de elements legite tn serie acter ‘onea batrie, ir numral de elements legate in Parle deteessea seta) ‘maxim pe carol poate debit beteres Asreylcie redo flosite pentru alinentarea servicilor jaterue se ompan Win: trasstormator, eeuleredrsoae sl aparaia saan fens ‘ealare sl preci. Celie redresoare pot fl ce tabu eectrosne eanfec, seagontaone tne ao ; Aategtal moorgeneraor este format dinte-an motor asincon (timeniat ae I batee de carat alternatiy alesevicior interac), cupnt Ganga Baterle de ocimolatonre asigurs slimeatarea consumatortor In canal frichtor ‘avant din central sau safe, chart cael deters atc fensiuait alternative. Pentru ceaata ese gereat ea bates at ae ‘moment foereate isi aibi eapactatevuleenta pent aliventan ieee ‘onsumatorlr care flosse ea allmentare de reaervd comatel soctiony mil erage el ers a qura Tnccarea beter de acumslatoate gi de Toran enti Secs fonsumatoror de creat coatiauy, tn Unpul Tonefoaial ere Tenure nominate uzuale le centrale si stale eecinee Mita oan st 24, 48, 110 gf 200 V (eertaal $1.00 Y)e Le cate ae fle electrce importante te floeste fn general teaunea aay. ake ‘ge ty Sederetonsumal important eddcrie de Lensase 9 coadcetene In star ‘de temiunen nominal, ‘treble st se eunoases poate Tn gimmator tensines mania sl misimé adit Tatre ware be heat ba’ Tentionare 8. GOSFODARIA DE ULE| In cadral gspodiriel de uel se eectveazk urmitoatce Inert: reep flonarea ‘leitior ce unmeard's fv utlaatey uscrea, cursing a ianeeee Jor ta cuvele transformatoardor 1 Intreruptorcior” Clnd\ ste ‘acces st sfectueast 9h regenrarea leu! Existent tanaformatoace tateeeiteas, ‘alte apart aj gspodsie de uli este constitlt dia; rezervoare_pentra pi frame wleluli dere conduete de ulsh aparte pentrn tocar eae siregenerarea ltt Gospodisa de lei trebuie s4 aispend de cel palin un rxervorsabteren Ae mare capaciate pentru reeeptlonaea 91 defoitarea elsal peneeat Heda, oud eervoure de manevra, penta plstraren uel ace ae ‘teritesparate si pentru operate’ de eure a his Remrroaeeks a 240 novel pot fh ajeaie fa ate fiber, fm ae impune Tuarea msurlor cores Punaitbare de prottie impoteiva incendie In afard de acsterezervoae, pe lags pelacipalle agregte care folosese ect itht Ineomenty do oil (antormtiote” Emeategte) att reer? Sa's0 amenajeze ote un cezervor aubteran (eu capasitate cal putin ald cea a cavel agrgatuul respeciv) mumit put de varie, In ear sh se ‘evacues lll i ae do ava Conductele de wet au rolul de «face tegitura tatre rezervoral de let i aparatelede'curitie, uscare yl egeneraepreenm ld a uni rezervoa~ Tele inte ee, tn vederes eeacuiritsleiak. Condacele de Tegaturd tebule Dlstateumpute ea Ulel san, ta cas comrar Taste de Uilzre tebule Flute bine’ em fe cia Goapodivires de lei sc af sub conducera sector de servic interme ale entre repedive yy rspande: pentru ca um nga ale special din feetia elected Aeata heeeazt fa eilaorare eu laboratorilehimle unde preintd probe’ pena efeetuarea tadtoeeoe auaize analiza completh (pentce lial proaspat primi), care coos din dksteraisaren anor inde peste coma pus lal analiza do exploatare — Inceearee de str4pungere, Pe bara analizeorchimies gi a conclasor tabratoralaichimie se ste 1, Cuties leu Prin caries sleiaud se obline, pe deo parte imbunstatires indictor taj eatativ, tos pede lt part's Comte la imbateinre ful deoarece Im process! cari ‘acsta se amestct intense oxigen! inter, pe ‘avel abeoarbe ch yurints, Det, curtien treule facut alain Aparatee cae serves Ia carstires lela siat separator de ut sau stra presie ‘Sparatral de se cal mak zat ete aeparatoeal centefag, eu ale tora ruin cbs, mall ugutiafa gh fae veun consti ‘do mate- Fale, climinarea anidiatit si separarea impustlor dia uli, Separatoral ‘ong este 'un aparat ca" produetiitate mare (2000 Wk) tiger mane: Srabil Nu iadepitteseh inst in sulllents maura ‘ea carbon ta sponse din ult. Tilr-presi, ce are cx element de fitrae bistia de fica, se ut earh Iu Caritiven blluul de amilate, de subntane isitome, de ai Side depuneie de carbon, Producivtaea fitraiurpread ate cndionata ‘de consunal de hitie de fru i rapetiv de pauzce necsare peat re Sonaitionarea see birt dupe o anumltt peroeda de Tunc(ionare Particulars Gltral-pres, precum si timpul fodelungat neeesar tn finer ou hte au facut ca atanren (ial Be mal estriol dott Separatoarelor dell eentfge 0 2, Regenerarea uli Disks meld Icke We rogeecave alll s reared rmdtoare —metods ele pim tnt; = metoda sck-pamat seat Toles ntacrbanttorgrenatai auto lotepdmint cons dln enesiecarea liao ey lepiey wnat de iiezntay ohn faa, up apllare, ia reer tla i Sy Toran, "oblinindise ante faepeie, Se 2éleda aci-pdmit exigara' corgi seshat fis ecal suture 'conceatrat ear are propltsn en eat tidimentres ropa produitr de inbatii aatef c L cefee® part ele prelurat cu pimint deealorant carte tia} sy‘ anteta: arial dia amcatec pri decatare sau ria treceea sate oe (ee dede [lod absorbentior granaig wizard cq nice Re Seediartmintel decolorant oxide de auniain ¥ abiput ie ean, em Frade de loaitrinire st tate Impurtifie stat chen cate ae oe ftecerea pris ses absorbant aration of MERTEN leur se exec4LA dup8 fudiesile 9h sub ‘supravegherea'iaborstoralal chistes . INSTALATIA DE AER COMPRIMAT act cect ial aes in cle de’ teases) mari 95230 xy) cra compat eae folie pentru acionate, ta seat fearelar De asemenea, aera Comprisat este fleet aera 1. Insoloia de producere@ celui comprimat Nutt Italie ae dour ramus ideation, care pot funciona inp lel sau separa pe dows conducte principale gh, mecha 8 in atwenerk prin ral ate compat de capresor foray abst Sen ge ates coral ape ltrodu preset none Hopital de rtincre @ In Data dena pree: 7 eens een Saar de ser comprimat; tn recervor,apl consul race oe st sf este elma Preiunen aera din butela de tutes presume ete de dout ot ina aE ell Prsimnennecesars fa utisares eral conned it Paiial waa rector de presine seal ene treet Tat ee Prune 8 de ende these tn condts prncinalt Se dees mri cumprscaor se stablete “anil ict ier cumple Simple Inceage insult de aer tm trot ore, Capactaoe achat ee sagigm,cleearen one manecre de nehhetedeclides ft iceet tla} paematie Romi $1 opritea compresarlor se face automat, prin intermedial ‘mor manometre cu contacte elects de natin at ei ig, 17. Shamans! de 9,072. Scene msl de Gare e aeul comin Soabife Sco! int 2, Reteaua de dstibuie« eorluicomprimct Tlalatia de ditebutie a aerlul comprimat se exaentt In Duc tug 7 ing cae din ste dpe op 8 CConductele de aer so exeeut4 din eupru san din ofl uprat (In inter- coral condelton, imbintrte eonductlor sit Gxe (alinite) sat demon {anil (eu fia sat tne de elangare galt olandez). . HUMINATUL ELECTRIC AL CENTRALELOR 51 STATILOR. In centzale gi stati se peevedeo instalatie pentru iuminstal de serviia io a Instlaie pentru iingintal de ezerva ‘Humtaata de servic este neces in toate inkperl centrale sau stax tie, precum ste enter pe acle poroat ae tetoilul pe eare se face ncsdt'tatepal nop inca ane deplasir) de materiale pia cament, 251 Tenia Stmiaatll later tebule 8 te separa de 9 exe enero. Zens) tomial #intltoe de namin eae $64 one zai) Mumia de science ecu eae a este perish ersonalla de explotare eset Sorta tgs 2 meas der ran, a mt $e ert Indep ent ate aca cra ig gmat de servi de macnn famine Mice ga aera ste dee. Pants ai Ne see i patarmaerd gene de cnn ent eee "a transformaterl server at ea yr alent cu eer sete lita de tne SS es made erin oe nga aml rar le energie elcid, Pentra setae lea lectries independents uminaal, in cat ert dese lt se monteazd prize care sat ce deste ps pi mani de ri, np are snk oe sear sty eaaeanane cabernet a ant ina tunte ¥ Tenaea de a cadence, mine aan Mone tafe ant ot ata ie me Peta Sees 13 MS carton we renee hr eat a x tensions Ge 13 {entra conectares ieee 28 fire canst et laminae ce eater d ptr sec ee apnimaiy 7% a nteagy neta de Pu penta ime despa cust dolomiata a wares mts Pete Chart seen 19% dh puts connate fe ced gest talalel respective