Sunteți pe pagina 1din 78

IIIB+IVB Enunt Varianta a

Cablurile de energie la circuitele care 10mm2


alimentează receptoare de importanţă
deosebită, se prevăd cu conductoare de
1 cupru atunci când secţiunea conductoarelor
(din aluminiu) ar rezulta mai mică de :

este recomandată
2 Utilizarea conductelor metalice pentru apă
drept conductoare de protecţie:
TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de protecţie
3

Adâncimea de pozare în pământ a tuburilor trebuie aleasă conform condiţiilor locale


4
sau a blocurilor de cabluri:
Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă este interzisă
tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor
instalaţii sau utilaje care ar putea să le
5 pericliteze în funcţionare normală sau în caz
de avarie:

Distanţa de conturnare reprezintă: . distanţa cea mai scurtă de-a lungul


izolaţiei, între două părţi neizolate sub
tensiune sau între acestea şi părţi legate
la pământ
6

În amplasamente cu risc de incendiu 200º C


datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura
la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de
7 defect, trebuie să fie limitată la:

În cazul în care alimentarea consumatorului 3% pentru receptoarele din instalaţiile


se face din cofretul de branşament de joasă electrice de lumină şi 5% pentru restul
tensiune, valorile căderilor de tensiune, în receptoarelor (forţă etc.)
regim normal de funcţionare faţă de
8 tensiunea nominală a reţelei, trebuie să fie
de cel mult:
În cazul instalaţiilor electrice de alimentare 20%
a motoarelor electrice, pierderea de tensiune
la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă
nu se dispune de alte date specificate de
9 producătorul motorului etc.), trebuie să fie
cel mult egală cu:

În încăperile de producţie pot fi montate de tip deschis, luându-se măsurile


instalaţii electrice de tensiune peste 1kV: necesare pentru a se evita posibilitatea
efectuării unor manevre de către
10 persoanele necalificate care circulă în
apropiere

În instalaţiile electrice cu tensiunea siguranţe fuzibile


nominală până la 35 kV inclusiv,
11 transformatoarele de tensiune racordate la
barele colectoare vor fi, de regulă, protejate
cu:

În mod special se prevăd conductoare din 16 mm2


cupru la circuitele electrice pentru
alimentarea de sisteme şi instalaţii de
12 prevenire şi stingere a incendiilor, atunci
când secţiunea conductoarelor din aluminiu
ar rezulta mai mică de:

În spaţiile de producţie pot fi amplasate numai de tip închis, cu luarea unor


13 instalaţii electrice de medie tensiune: masuri

În spaţiile de producţie pot fi amplasate închis


14 întotdeauna instalaţii electrice de joasă
tensiune de tip:
În subsoluri, poduri de cabluri, încăperi este interzisă realizarea de manşoane
15 tehnologice, depozite şi alte spaţii cu pericol
de incendiu:
În vederea sistematizării ieşirii liniilor pentru tensiunile de 6 - 20 kV
racordate la o instalaţie (evitarea
16 traversărilor etc.) se pot folosi porţiuni de
linii în cablu:

Încăpere sau spaţiu de producţie electrică se în care se efectuează diverse operaţii sau
numeşte acea încăpere sau spaţiu procese tehnologice
17
Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte care serveşte exclusiv pentru procese
acea încăpere sau spaţiu: tehnologice electrice.
18

Instalaţiile electrice de exterior sau de numai dacă se prevad pereţi antifoc la


interior pot fi amplasate la distanţă instalaţiile electrice
19 nenormată faţă de construcţiile industriale
sau civile, fără să fie necesară îndeplinirea
altor condiţii:

Într-o reţea electrică cu tensiunea peste trebuie utilizat întotdeauna un


1 kV: echipament electric cu tensiunea cea
mai ridicată egală celei ce ar corespunde
20 tensiunii celei mai ridicate a reţelei în
care se montează

La alegerea soluţiilor de realizare a nu se va prevedea utilizarea


21 instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie de conductoarelor neizolate
joasă tensiune:
La instalaţiile electrice de forţă de joasă 35 A/mm2 pentru conductoare de
tensiune, densitatea maximă de curent aluminiu
22 admisă în regim de scurtă durată la pornire
este de:

La LES folosind cabluri de energie se alege cablul cu secţiunea


monoconductoare, pentru asigurarea unei corespunzătoare capacităţii de transport
23 capacităţi mari de transport: dorite

La pozarea cablurilor de branşament pe pentru protecţia împotriva deteriorărilor


stâlpii reţelelor electrice aeriene: mecanice se poate prevedea
24 introducerea cablurilor în tub metalic pe
o porţiune de 2m deasupra solului

La realizarea tablourilor şi barelor de 40 mm


25 distribuţie de joasă tensiune, distanţa de
conturnare trebuie să fie de cel puţin:
La subtraversarea străzilor din localităţi, 2m
lungimea tubului din PVC de protecţie a
26 cablului de branşament va depăşi limita
bordurii cu:
Legăturile conductoarelor izolate se acoperă numai dacă sunt accesibile
cu material electroizolant (de ex. tub varniş,
27 bandă izolantă, capsule izolante etc):

Masă (a unui echipament sau element de elemente conductoare din instalaţie


construcţie)reprezintă: aflate sub tensiune

28

Protecţia circuitelor împotriva neapărat a tuturor conductoarelor active


supracurenţilor electrici, care se prevede pe
29 toate conductoarele de fază, trebuie să
producă deconectarea:

Protecţia motoarelor electrice împotriva întotdeauna rapidă


întreruperii sau scăderii tensiunii de
30 alimentare şi restabilirea ei ulterioară este o
protecţie:

Protecţia motoarelor electrice împotriva la motoarele cu puteri peste 5 kW


întreruperii sau scăderii tensiunii de
alimentare şi restabilirea ei ulterioară se
prevede:
31

Protecţia unui motor trifazat împotriva pe toate conductoarele de fază şi pe


32 suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: conductorul neutru

Protecţia unui motor trifazat împotriva pe un conductor de fază


33 suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

Săgeata stâlpilor de beton din LEA peste se normează numai la stâlpii de


34 1 kV: susţinere având o înălţime de peste 20 m

Schema electrică de conexiuni trebuie să întotdeauna


permită separarea de lucru a unor părţi ale
35 instalaţiei:
Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt nu se admite
în mod normal separate, să fie conectate
pentru scurte intervale de timp (de exemplu,
în cursul executării unor manevre), chiar
dacă în aceste intervale de timp putererea de
36 scurtcircuit depăşeşte valoare nominală
pentru care este dimensionată instalaţia?.

Se consideră atingere indirectă: contactul nemijlocit sau prin intermediul


unui element conductor al persoanelor
sau animalelor domestice sau de
37 crescătorie cu părţi active ale unei
instalaţii electrice

Se poate renunţa, în anumite condiţii, la de protecţie împotriva scurtcircuitelor


prevederea unui dispozitiv de protecţie
împotriva suprasarcinilor la reţelele IT, în
cazul în care fiecare circuit neprotejat
38 împotriva suprasarcinilor este protejat printr-
un dispozitiv:

Secţiunea conductoarelor active ale unui curentul maxim de durată, căderea de


cablu se determină având în vedere tensiune, secţiunea economică
39 următoarele criterii de dimensionare şi
verificare:

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să tipului reţelei (LEA sau LES)


40 fie corespunzătoare din punct de vedere al:

Separarea de lucru trebuie să fie făcută: de regulă, pe toate părţile.

41

Stâlpii de lemn de susţinere din LEA peste ruperea conductoarelor în condiţiile


1kV se dimensionează în regim de avarie unui vânt perpendicular pe linie,
42 considerându-se ipotezele de calcul: simultan cu depunere de chiciură

Stâlpii de susţinere echipaţi cu izolatoare se verifică în regim normal de


43
suport: funcţionare şi în regim de avarie
Stâlpii se dimensionează prin calcul pe baza în regim normal de funcţionare şi în
44
încărcărilor de calcul: regim de avarie
Valoarea curentului maxim admisibil într-un lungimea circuitului
45 conductor în regim permanent de lucru se
stabileşte în funcţie de:
Valoarea curentului maxim admisibil într-un modul de montare
46 conductor în regim permanent de lucru se
stabileşte în funcţie de:
numai între două conductoare active
În instalaţiile de joasă tensiune aferente
47 clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei
trebuie măsurată:

Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie


48

Accesoriile LEA joasă tensiune. (console, vopsire


49 suporturi, armături) se protejează prin:

Accesul în posturile de transformare, cu din interiorul clădirii


transformatoare cu ulei, din interiorul
50 blocurilor de locuinţe şi al clădirilor publice
se va face:

Acoperişurile si planşeele clădirilor şi scândură acoperită cu tablă


51 încăperilor în care se găsesc instalaţii
electrice trebuie sa fie executate din:
Acţiunea vântului şi chiciurii asupra produce eforturi mult mai mari decât
armăturilor, consolelor şi izolatoarelor din cele pe conductoare sau stâlpi
52 LEA de j.t.:

Adâncimea de pozare a cablurilor cu 0,8 m


tensiunea nominală mai mare de 20 kV, în
53 condiţii normale, nu trebuie să fie mai mică
de:

Adâncimea de pozare în condiţii normale a 0,5 … 0,6 m


cablurilor cu tensiunea nominală până la 20
54 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de numai de sarcinile în regim normal de


55 protecţie în cazul motoarelor se face funcţionare
ţinându-se seama:
Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor destinaţiile încăperilor şi a construcţiei
56
de lumină se face în funcţie de
Alimentarea receptoarelor cu rol de întotdeauna din două surse de
57
securitate la incendiu trebuie asigurată: alimentare independente
Alimentarea transformatorului de sonerie numai direct din tabloul de distribuţie
58 sau soneriei de 220 V se face: .

Aliniamentul este: porţiunea de linie compusă din una sau


mai multe deschideri, cuprinsă între doi
59 stâlpi de întindere consecutivi

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul este interzisă


60
tablourilor electrice:
Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi se admite
receptoarelor electrice în locuri în care ar
61 putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe
corozive, căldură sau şocuri mecanice:

Amplasarea instalaţiilor electrice de este interzisă, cu unele excepţii


62 conexiuni şi distribuţie în interiorul
încăperilor de cabluri:
Amplasarea instalaţiilor electrice pentru în centrul de putere al amplasamentului
63 alimentarea unor consumatori, se face, de
regulă:
Amplasarea instalaţiilor electrice sub se admite întotdeauna
64 conducte sau utilaje pe care poate să apară
condens:
Apropierea axului LEA de joasă tensiune de este interzisă la o distanţa mai mică de
construcţii în care se prelucrează sau 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui
depozitează substanţe combustibile, mai înalt stâlp din zonă
65 inflamabile sau cu pericol de incendiu
(explozie):

Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de respectând o distanţă pe verticală de


66 clădiri se realizează: minim 2 m, măsurată la săgeată sau
deviaţie maximă
Armăturile, clemele, piesele de fixare ale se verifică la solicitări mecanice
conductoarelor din centralele şi staţiile
67 electrice, în condiţii de scurtcircuit:

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale arc electric


68 conductoarelor din instalaţii energetice se
verifică la:
Având în vedere experienţa acumulată până polietilenă (PE)
în prezent, pentru cazurile cele mai uzuale,
69 în cazul cablurilor de 1 ÷ 10 kV se
recomandă alegerea izolaţiei din:

Bateriile de condensatoare de joasa tensiune în interior


70 se recomanda sa se instaleze:

Bateriile de condensatoare pot fi montate în 0,4 kV


71
instalaţiile electrice de:
Bobinele de reactanţă pentru compensarea în reţelele de 400kV
72 puterii reactive se racordează de regulă:

Branşamentul electric este partea din firida de branşament


73 instalaţia de distribuţie a energiei electrice
cuprinsă între linia electrică şi:
Ca elemente de separare în zonele de lucru siguranţe fuzibile
74
se folosesc:
Cablu de energie este: Cablu de înaltă tensiune (110÷400kV),
medie tensiune (6÷35kV) sau joasă
tensiune (sub 1kV) folosit în circuitele
primare ale instalaţiilor de producere,
75 transport, distribuţie şi utilizare a
energiei electrice, în curent alternativ
sau continuu

Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: se instalează în tuburi diferite


energie, circuite secundare, telecomunicaţii):
76

Cablurile de energie cu ecran comun peste 6 kV inclusiv


izolaţia conductoarelor (cu câmp neradial)
77 se pot utiliza până la tensiunea de:

Cablurile de telemecanică se realizează din: Cupru


78

Cablurile electrice pozate în sol, în 15 cm


apropierea manşoanelor, trebuie protejate
79 fata de acestea prin amplasarea lor la o
distanta minima de:

Căile de curent ce nu se pot realiza în Cu


execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din
80 exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate
întotdeauna din:
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele valorile tensiunii de alimentare
81 electrice cu tensiunea sub 1kV se face constante
considerând:
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele impedanţa pozitivă egală cu impedanţa
82 electrice cu tensiunea sub 1kV se face negativă
considerând:
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele scurtcircuitul este departe de generator
83 electrice cu tensiunea sub 1kV se face în
următoarele condiţii:
Când se montează cuţite de legare la pământ întotdeauna;
84 (fixe), în loc de scurtcircuitoare mobile?

Carcasele bateriilor de condensatoare de j.t.: trebuie legate prin conductoare de


85
protecţie la pământ
Celule de tip deschis sunt cele: delimitate astfel încât nici o parte aflată
sub tensiune nu poate fi atinsă, iar
învelişul metalic al celulei protejează
86 persoanele împotriva efectelor termice
ale arcului electric

Circuitele de joasă tensiune de curent nu pot fi grupate pe acelaşi panou


87 alternativ, de curent continuu sau de tensiuni (dulap), necondiţionat
diferite
Coloanele electrice colective pot alimenta 10 apartamente
88
cel mult:
Compensarea puterii reactive se aplică în operatorului de distribuţie
89
instalaţiile electrice ale:
Compensatoarele statice pentru reglajul în nodurile de sistem de 400 kV
90 puterii reactive se vor instala prioritar în:

Conductoarele coloanelor electrice: trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe toata


91
lungimea lor
Conductoarele de protecţie la LEA de înaltă conductoare destinate a proteja
tensiune sunt: personalul împotriva atingerilor
92 indirecte

Conductoarele izolate pot fi utilizate la 110 kV


93
liniile electrice de:
Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu roşie
94
culoarea:
Conductorul de nul, la LEA cu conductoare se dispune în partea de sus a
95
neizolate: coronamentului, lângă stâlp
Conductorul de protecţie al coloanelor în cazul firidelor de branşament, la bara
electrice individuale trebuie să fie legat la de legare la pământ
96 pământ:

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă în circuitele monofazate cu două


aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: conductoare, indiferent de secţiunea
conductoarelor
97

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior


98

Conductorul profilat este un conductor a elipsă


99 cărui secţiune transversală nu are formă de:

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii conductor sau parte conductoare


este: destinată să fie pusă sub tensiune în
100 funcţionare
normală

Conform I 7, parte conductoare accesibilă partea izolantă accesibilă a unui element


este: de construcţie care poate fi atinsă, şi
care poate ajunge sub tensiune în caz de
101 defect

Conform NTE 006/06/00, pentru calculul curentul de scurtcircuit simetric de


curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în rupere Ib
cazul unui scurtcircuit departe de generator,
102 curentul de scurtcircuit iniţial I"k este egal
cu:

Conform PE 134/1995 (Normativ privind impedanţele în ohmi şi în unităţi relative


metodologia de calcul al curenţilor de se modifică
scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiuni
103 peste 1 kV), la calculul curenţilor de
scurtcircuit în puncte cu tensiuni diferite:

Construirea LEA joasă tensiune. peste ape este întotdeauna interzisă


curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau
104 în zona de protecţie a acestora:
Contribuţia motoarelor asincrone, la 10%
curentul iniţial de scurtcircuit I"k în cadrul
reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată
dacă nu este mai mare de ....... din curentul
105 de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa
motoarelor:

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din metoda convenţională


reţelele electrice având tensiunea cea mai
106 ridicată 1 kV ≤ Us ≤ 245 kV se face
utilizând:

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din doar metoda convenţională


reţelele electrice având tensiunea cea mai
107 ridicată Us > 245 kV se face utilizând:

Coridorul de acces din faţa sau din spatele 0,5 m


unui tablou se prevede cu o lăţime de cel
puţin … măsurată între punctele cele mai
108 proeminente ale tabloului şi elementele
neelectrice de pe traseu

Corpurile de iluminat care se instalează în echipate cu lămpi fluorescente


depozite cu materiale combustibile,
109 categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna:

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu grătar protector


110 descărcări se prevăd în orice tip de încăpere
cu:
Creşterea factorului de putere la mijloace naturale
consumatorii industriali şi similari se
111 recomandă a fi făcută cu prioritate prin:

Creşterea nivelului de izolaţie al LEA peste prin alegerea unui tip de stâlp
1 kV faţă de nivelul normal de izolaţie se corespunzător
112 poate realiza.

Cu ajutorul metodei componentelor calculul curenţilor de scurtcircuit


113
simetrice se face: simetrici
Culoarea verde-galben pentru izolaţia faza
conductoarelor si cablurilor se foloseşte
114 pentru marcarea conductorului de:
Culorile lămpilor care indică poziţia verde pentru poziţia deschis
115
aparatului de conectare trebuie să fie:
Curentul de scurtcircuit reprezintă: curentul nominal admisibil
116

Curentul permanent de scurtcircuit valoarea efectivă a curentului de


reprezintă: scurtcircuit care rămâne după trecerea
117 fenomenelor tranzitorii

Dacă din verificarea la stabilitatea termică la aluminiu cu secţiunea minimă de 100


scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, mm2
118 bara de nul din interiorul tabloului de
distribuţie de joasă tensiune se va realiza
din:

Dacă într-un amplasament se exercită mai nu sunt condiţionate dacă există


multe influenţe externe, caracteristicile acceptul beneficiarului
119 echipamentelor electrice:

Dacă protecţia motoarelor contra toate conductoarele active


suprasarcinilor este realizată cu întrerupere,
120 dispozitivul de comutaţie trebuie să
întrerupă obligatoriu:

Dacă un stâlp de lemn al unei LEA de joasă ancora se leagă la priza de pământ a
tensiune se ancorează: stâlpului
121

Deasupra încăperilor în care se pot afla nu se amplasează transformatoare


122 simultan mai mult de 50 persoane:

Deschiderea nominală între stâlpii LEA de semisuma deschiderilor reale adiacente


joasă tensiune. este definită ca fiind: unui stâlp

123

Dimensionarea branşamentelor se efectuează puterilor instalate ale aparatelor


pe baza: electrocasnice existente la consumator
124

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de numai de sarcinile în regim normal de


125 alimentare în cazul motoarelor se face funcţionare
ţinându-se seama:
Dimensionarea sau verificarea în condiţiile nu este obligatorie
curenţilor de scurtcircuit a liniilor electrice
126 aeriene cu tensiunea nominală mai mică de
110 kV:

Din considerente mecanice, conductoarele 25 mmp


funie de oţel ale liniilor electrice aeriene cu
127 tensiuni mai mari de 1 kV vor avea
secţiunea minimă:

Din considerente mecanice, conductoarele 16 mmp


funie din aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-
oţel şi aliaje de aluminiu ale liniilor electrice
128 aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor
avea secţiunea minimă de:

Din punct de vedere al solicitărilor la la solicitări electromagnetice


129 scurtcircuit, cablurile electrice se verifică la:

Din punct de vedere al solicitărilor la solicitări mecanice


130 scurtcircuit, conductoarele rigide (bare,
profile) se verifică la:
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor peste 5 kg
de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se
131 aleg astfel încât să suporte fără deformări:

Dispunerea barelor colectoare în tablourile în plan vertical


132 de joasă tensiune se recomandă să se facă:

Distanţa de izolare în aer între două părţi sub în funcţie de tipul conductorului
tensiune neizolate sau între acestea şi părţi
133 legate la pământ este normată:

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele 100 m


rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor
134 locuite din localităţi va fi de:

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea 0,3 m


135 inferioară a firidelor de branşament trebuie
să fie de:
Distanţa minimă de izolare în aer Ao între părţile conductoare rigide aflate
136 reprezintă distanţa minima: sub tensiune si aparţinând unor faze
diferite
Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul 4m
torsadat al LEA joasă tensiune., montat pe
137 stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol,
trebuie să fie de:

Distantele maxime de rezemare, respectiv de 40 cm în montaj orizontal si 80 cm în


fixare a cablurilor nearmate, în lipsa montaj vertical
138 indicaţiilor furnizorului, sunt:

Este admisă racordarea prin prize la circuitul 0,5 kW


139 de alimentare al receptoarelor electrice cu
putere nominală până la:
Este obligatorie protecţia la suprasarcini instalaţii din încăperi din categoriile
140 pentru: celor cu risc de incendiu sau de explozie

Exceptând cazurile justificate tehnic şi conductoare de aluminiu neizolate


141 economic, reţelele aeriene de joasă tensiune
vor fi realizate cu:
Expresia ,,de regulă" folosită într-o obligativitatea strictă a respectării
142 reglementare tehnică indică: prevederii în cauză

Fiecare conductor conectat la bara principală nu este obligatoriu să poată fi


143 de legare la pământ la tabloul general: deconectat individual

Folosirea armăturilor de protecţie împotriva 110 kV


arcului electric este obligatorie la liniile
144 electrice aeriene cu tensiunea nominală de:

Fundaţiile burate ale stâlpilor din LEA de cu un strat de pământ bine compactat
145
joasă tensiune se realizează:
Fundaţiile de beton armat ale stâlpilor LEA nu sunt utilizate şi ca prize de pământ
peste 1 kV : naturale ale stâlpilor
146

Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de cu şuruburi


147 înaltă tensiune se poate face:

Îmbinarea elementelor stâlpilor metalici se de preferinţă prin buloane


148 face:
Îmbinarea tuburilor de protecţie a admisă
149 conductoarelor electrice la trecerile prin
elemente de construcţie este:
În anumite condiţii, în volumul ,,0" din sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune
150 încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi nominală care nu depăşeşte 24 V
instalate receptoare electrice dacă: tensiune alternativă
În calculul curenţilor de scurtcircuit în rezistenţele de contact
151 reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu
sunt luate în considerare:
În calculul curenţilor de scurtcircuit în capacităţile liniilor
152 reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt
neglijate:
În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul fiecare impedanţă la treapta de tensiune
schemelor cu mai multe trepte de tensiune, corespunzătoare
153 cuplate prin transformatoare, impedanţele
pot fi raportate:

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru este neglijabilă numai pentru aparate cu


aparatele de comutaţie şi protecţie din izolaţie în SF6
154 circuitele electrice de joasă tensiune,
valoarea reactanţei:

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru se admite întotdeauna egalitatea lor


155 valorile impedanţelor directă şi inversă:

In calculul curenţilor de scurtcircuit, valorile cuptoarelor electrice cu arc


156 impedanţelor directă şi inversă diferă
esenţial numai în cazul:
În camerele de copii din creşe, grădiniţe, peste 1m
spitale de copii, prizele trebuie montate pe
pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la
157 axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

În cazul canalelor de cabluri din exteriorul acestea trebuie să aibă pereţii şi


clădirilor, amplasate deasupra nivelului radierele dintr-un material impermeabil
158 apelor subterane (freatice): sau hidroizolant

În cazul consumatorilor racordaţi direct la 3 kW


reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului,
159 pornirea directa a motoarelor monofazate se
admite pentru o putere de până la:
În cazul consumatorilor racordaţi direct la 4 kW
reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului,
160 pornirea directă a motoarelor trifazate se
admite pentru o putere de până la:

În cazul echipării stâlpilor liniilor electrice trebuie să aibă toate aceeaşi tensiune
aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai nominală
161 multe circuite, acestea:

În cazul în care funcţionarea în paralel a se prevăd blocaje corespunzătoare


două sau a mai multor surse este interzisă, pentru împiedicarea conectării în paralel
162 pentru a se evita această schemă:

În cazul în care temperatura minimă este sub se admite dacă se prevede o încălzire
valorile stabilite de norme, montarea locală
163 aparatelor înglobate în echipamentul de
joasă tensiune :

În cazul LEA de joasă tensiune cu în coronament orizontal


164 conductoare neizolate conductoarele vor fi
montate:
În cazul producerii unui scurtcircuit departe are o valoare practic constantă pe toată
de generator componenta periodică durata scurtcircuitului
165 alternativă a curentului de scurtcircuit:

În cazul stâlpilor speciali de 110 kV mai 10 Ω


înalţi de 40 m, rezistenţa prizei de pământ
166 măsurată la 50 Hz, nu trebuie să depăşească
valoarea de:

În cazul unui scurtcircuit aproape de valorile componentei alternative a


generator trebuie determinate: curentului de scurtcircuit la timpul zero,
167 în regim permanent, precum şi la timpul
de rupere

În cazul unui scurtcircuit aproape de mai mic decât curentul de scurtcircuit


generator, într-un sistem cu generatoare, simetric de rupere Ib
168 posturi de transformare, motoare, etc.,
curentul de scurtcircuit permanent Ik este:

În cazul unui scurtcircuit aproape de componenta periodică alternativă a


generator: curentului de scurtcircuit are o valoare
practic constantă pe durata
169 scurtcircuitului
În cazul unui scurtcircuit departe de valoarea componentei simetrice de
170 generator, de regulă prezintă interes: curent alternativ a curentului de
scurtcircuit
În clădirile de locuit se prevăd în fiecare cel mult două prize
171
încăpere:
În conformitate cu prevederile normelor este recomandată (pentru utilizarea
tehnice, montarea unor instalaţii cu tensiuni corespunzătoare a spaţiului încăperii)
172 diferite în aceeaşi încăpere:

În funcţie de raportul R/X (în care R este creşte la scăderea raportului R/X
partea reală, iar X, coeficientul părţii
imaginare a impedanţei complexe a căii de
scurtcircuit de la sursă la locul defectului)
173 factorul pentru calculul valorii de vârf a
curentului de scurtcircuit:

În încăperi de locuit şi similare se 1m


recomandă ca traseele tuburilor orizontale
174 pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:

În încăperi în care se impun condiţii speciale de tip special (de ex. cu obturatori)
de protecţie datorită utilizatorilor (copii,
175 bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie

În încăperile de producţie electrică, conform este obligatorie prevederea iluminatului


176 prescripţiilor energetice aplicabile: natural

În încăperile de producţie, în instalaţiile cu se recomandă a se folosi numai aparate


177 tensiuni peste 1 kV: cu izo!aţie uscată sau din materiale
incombustibile
În instalaţia electrică de tip deschis îngrădiri de protecţie
persoanele sunt protejate împotriva
178 atingerilor accidentale ale părţilor sub
tensiune prin:

În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de cel puţin 50 mm


izolare în aer între părţile sub tensiune
179 neizolate ale tabloului şi elemente de
construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie
de:

În instalaţiile de tip interior: se utilizează de regulă echipament de tip


180 interior
În instalaţiile electrice cu tensiune peste 1 traversarea drumurilor şi căilor ferate
kV, dublarea lanţurilor de izolatoare pentru
181 suspendarea conductoarelor flexibile, este
obligatorie la:

În instalaţiile electrice pentru şantiere de maximum 1Ω


construcţii şi de demolare, rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa
182 conductoarelor de protecţie până la
receptor trebuie să fie de

În LEA joasă tensiune se utilizează de metal


183
regulă, stâlpi din:
În locuinţe se prevede câte un circuit de 2 kW
184 priză separat pentru receptoare cu puteri de
peste:
În reţelele cu neutrul izolat, curentul de se neglijează
185
scurtcircuit monofazat:
În reţelele electrice aeriene de înaltă rezistenţele reţelelor
tensiune, pentru calculul curenţilor de
186 scurtcircuit, în toate schemele se neglijează:

În situaţia în care un stâlp de beton al unei ancora se leagă la priza de pământ a


LEA de joasă tensiune se ancorează: stâlpului
187

În staţii de 220 kV, utilizarea cuţitelor de este obligatorie pe toate circuitele de


legare la pământ: linie;
188

În staţii de 400 kV, utilizarea cuţitelor de pe toate circuitele de linie;


189 legare la pământ este obligatorie:

În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa aproape de generator


de succesiune negativă este aproximativ
190 egală cu impedanţa de succesiune pozitivă,
în cazul în care scurtcircuitul apare:

În zonele cu circulaţie redusă, valoarea 12,5 kV/m


intensităţii câmpului electric la 1,8m de
191 suprafaţa solului nu trebuie să depăşească:
Înălţimea minimă a conductoarelor liniilor de cel puţin 2m
192 electrice la ieşire din spatiile de producţie
electrică de exterior este:
Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi PE 102
193 rezistenţă la foc a materialelor se face în
conformitate cu prevederile:
Încăperile de cabluri sunt prevăzute cu: iluminat normal de lucru
194

Indiferent de tipul coronamentului LEA de 0,15 m


joasă tensiune. sau zona meteorologică,
195 distanţa minimă între conductoarele
neizolate, în punctele de prindere nu va fi
mai mică decât:

Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau 1,5 m


cu plasă, din incinta unei instalaţii electrice
196 de înaltă tensiune, amplasate în exterior,
trebuie să aibă înălţimea de cel puţin:

Înnădirea cablurilor de comandă şi control nu este permisă


197

Instalarea bateriilor de condensatoare de în încăperi separate


198
joasă tensiune poate fi făcută:
Instalarea conductoarelor electrice în tuburi este interzisă
199
sau ţevi montate în pământ:
Instalaţia de ventilaţie de avarie din cuprinde cel puţin 3 ventilatoare
încăperea unei instalaţii de distribuţie ce
200 conţine echipamente cu volum mare de ulei:

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele 1m de la axul aparatului


de lumină se montează, faţă de nivelul
201 pardoselii finite, la înălţimea de:

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele numai pe conductoarele de fază


202
de lumină trebuie montate:
Întreruperea conductorului de protecţie prin este permisă
203
aparate de conectare:
Învelişurile metalice de etanşeizare ale pot servi drept conductor de nul în orice
204
cablurilor de joasă tensiune : condiţii
Izolatoarele din centralele şi staţiile electrice solicitări electromagnetice
205
se verifică la:
La bateriile de condensatoare automatizate 200 kVAr
şi fracţionate puterea pe treaptă la joasă
206 tensiune va fi de maximum:

La bateriile de condensatoare automatizate 250 şi 1000 kVAr


şi fracţionate puterea pe treaptă la medie
207 tensiune va fi cuprinsă între:

La calculul curenţilor de scurtcircuit, de regulă, se neglijează


208 impedanţa consumatorilor racordaţi în
paralel cu calea de scurtcircuit:
La circuitele electrice pentru alimentarea aluminiu
receptoarelor de importanţă deosebită
(receptoare din blocul operator al spitalelor,
209 iluminat de siguranţă, etc) materialul
conductoarelor este:

La consumatorii alimentaţi din posturi de 10 % din putere transformatoarelor din


transformare proprii, puterea celui mai mare post
210 motor alimentat pe j.t., care porneşte direct,
nu va depăşi:

La determinarea încărcărilor normate pentru zona meteorologică şi tipul de


calculul mecanic al LEA de joasă tensiune. amplasament
211 se ia în considerare:

La determinarea valorii de vârf a curentului se recomandă să se ţină seama de


212 de scurtcircuit, dacă există aparate prezenţa acestor aparate
limitatoare de curent:
La dimensionare, din considerente 16 mmp
mecanice, secţiunile minime ale
213 conductoarelor LEA de joasă tensiune,
neizolate, din oţel-aluminiu utilizate în
alimentarea consumatorilor, vor fi:

La dimensionare, din considerente 20 mmp


mecanice, secţiunile minime ale
conductoarelor LEA joasă tensiune.
214 neizolate, din aluminiu, pentru alimentarea
consumatorilor, trebuie să fie:
La dimensionarea conductoarelor, prin 10%
calculul mecanic al conductoarelor LEA
joasă tensiune, la diferite ipoteze de
funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de
215 calcul să nu fie depăşite în punctele de
prindere ale conductorului în cleme, cu mai
mult de:

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni se stabileşte în funcţie de deschiderea


pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe dintre stâlpi
verticală între conductorul inferior al liniei
de medie tensiune, la condiţia de săgeată
216 maximă, şi conductorul superior al liniei de
joasă tensiune

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni distanţa pe stâlp între elementele liniei


217 pentru joasă şi medie tensiune: de medie şi joasă tensiune va fi de
minim 3 m
La dimensionarea LEA de joasă tensiune cu 6m
conductoare neizolate. distanţa minimă pe
verticală de la conductoare, în punctul de
săgeată maximă şi suprafaţa solului, în
218 zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie
de:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune, ipoteza temperaturii maxime


219 săgeata maximă a LEA se calculează în:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune. se face cu respectarea unei distanţe


traversarea cu linia peste căi ferate în zona minime pe verticală de 7 m
220 staţiilor, depourilor de locomotive, a
atelierelor de material rulant:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune., la 0,2 m


traversările şi apropierile faţă de drumurile
situate în interiorul localităţilor (urbane sau
221 rurale), stâlpii LEA se amplasează la o
distanţă minimă de bordură de:

La dimensionarea LEA joasă tensiune. având 30 cm


un circuit cu conductoare neizolate şi un
222 circuit cu conductoare izolate torsadate,
distanţa minimă între cele două circuite
trebuie să fie de:
La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu 30 cm
două circuite cu conductoare izolate
223 torsadate, distanţa minimă dintre fascicule
trebuie să fie:

La dimensionarea LEA joasă tensiune. la în zona de protecţie a drumului,


traversările şi apropierile faţă de drumurile necondiţionat
224 situate în afara localităţilor, stâlpii LEA
joasă tensiune. se amplasează:

La dimensionarea LEA joasă tensiune., dacă 2


încărcările rezultate prin calcul depăşesc
momentul maxim al stâlpului şi se montează
o ancoră, dimensionarea acesteia se face la
225 încărcări de calcul cu un coeficient de
siguranţă în regim normal de funcţionare,
de:

La dimensionarea LEA joasă tensiune., la 500 daN


determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se
ia în considerare o încărcare suplimentară
provenită din greutatea montorului şi a
226 dispozitivelor de montaj, cu valoarea
recomandată de:

La dimensionarea liniilor electrice de joasă se prevede realizarea unor fundaţii


227 tensiune, într-o anumită deschidere, ca speciale
,,măsură de siguranţă":
La dimensionarea sau verificarea liniilor numai a rezistenţei echivalente a
electrice aeriene, din punct de vedere al instalaţiei de legare la pământ
solicitării termice în condiţiile curentului de
228 scurtcircuit, pentru defecte cu punere la
pământ, se recomandă luarea în considerare:

La dimensionarea stâlpilor de lemn de ruperea conductoarelor în condiţiile


229 întindere în regim de avarie se consideră ca unui vânt perpendicular pe linie,
ipoteză de calcul: simultan cu depunere de chiciură
La dimensionarea stâlpilor LEA cu tensiune 10%
peste 1kV se admite o depăşire a
230 rezistenţelor de calcul cu maximum :
La executarea liniilor electrice aeriene cu nu se face dacă s-au executat conform
tensiuni mai mari de 1 kV, verificarea proiectului
231 valorilor rezistenţelor de dispersie ale
prizelor de pământ:

La executarea unui terminal într-o reţea de de trei ori a terminalului respectiv


cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi
232 minime necesare refacerii:

La instalaţiile de peste 1 kV se admit la orice tip de instalaţie


233 separări de lucru fără întreruperea vizibilă a
circuitului:
La instalaţiile electrice de forţă secţiunile stabilităţii termice în regim de scurtă
conductoarelor de fază trebuie să fie durată la pornire.
234 corespunzătoare din punct de vedere al:

La instalaţiile electrice interioare de joasă numai atunci când uşile tabloului sunt
235 tensiune, marcările panourilor trebuie să fie închise
vizibile:
La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul 30°
236 de protecţie va fi, pe toată lungimea liniei,
de maxim:
La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie
237 prize artificiale de pământ pentru dirijarea frecventă
potenţialelor la:
La LEA de joasă tensiune cu conductoare se va monta, de regulă, direct pe consolă
238 neizolate, conductorul de nul:

La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai la fiecare stâlp de întindere


239 mari de 1 kV, conductoarele de protecţie se
leagă la pământ:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai 5%
mari de 1 kV, în cazul izolatoarelor
străpungibile, numărul de izolatoare dintr-un
240 lanţ, determinate pe baza tensiunilor
nominale de ţinere se măreşte cu:

La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai prin ruperea unui element de izolator
mari de 1 kV, în cazul lanţurilor multiple de dintr-o ramură
întindere, verificarea elementelor de
izolatoare şi a clemelor şi armăturilor
241 componente, la gruparea specială de
încărcări (regim de avarie) se face:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai este acelaşi ca la toţi stâlpii de întindere
242 mari de 1 kV, pentru stâlpii înalţi, la marile
traversări, nivelul de izolaţie:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai stâlpi de întindere
mari de 1 kV, se folosesc cleme cu eliberarea
243 conductorului, respectiv cleme sau legături
cu tracţiune limitată, la:

La liniile electrice aeriene de 110 kV, mai mare cu o unitate decât la lanţurile
numărul de izolatoare din lanţurile de de susţinere
244 întindere, formate din elemente tip capa-tija,
se consideră:

La liniile electrice aeriene de medie tensiune conifere


245 se pot utiliza stâlpi de lemn din:

La pozarea cablurilor de energie şi de necesară refacerii de două ori a cutiei


comandă - control se va prevedea la cutiile terminale
246 terminale o rezervă de cablu având lungimea
minimă:

La realizarea liniilor aeriene de joasă dacă linia pentru transportul în comun


tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru este pentru troleibuze, acestea trebuie
transportul în comun: prevăzute cu limitator de cursă care să
reţină captatoarele la deconectarea
247 accidentală a lor de la linia de contact

La realizarea planşeelor în coridoarele nu se admit denivelări


248
încăperilor de producţie electrică:
La realizarea tablourilor şi barelor de 10 mm
distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare
în aer între piesele fixe sub tensiune ale
249 diferitelor faze, precum şi între acestea şi
părţi metalice legate la pământ trebuie să fie
de cel puţin:

La stabilirea numărului de circuite pentru 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW


iluminat normal se recomandă de a nu se pe un circuit trifazat
250 depăşi o putere totală instalată de:

La stâlpii terminali cu mai multe circuite, în condiţiile montării numai a circuitelor


251 verificările se fac: de pe o singură parte a stâlpului
La staţiile de 110 kV de tip interior, peretele realizat din plasă incombustibilă pe
252 de separaţie între celule se va prevedea: toată înălţimea celulei

La tragerea a trei cabluri monofazate printr- minimum 1,5


un tub de protecţie, pentru a se evita
253 griparea, raportul dintre diametrul interior al
tubului si diametrul exterior al unui cablu
trebuie sa fie:

La traversarea şi apropierea LEA joasă 1m


tensiune. cu conductoare neizolate faţă de
254 poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o
distanţă minimă de:

La trecerea prin planşee (in interior) sau la 1m


trecerea din pământ în aer (în exterior)
cablurile montate în spatii de producţie sau
255 cu pericol de deteriorări mecanice se
protejează pe o înălţime de:

La verificarea stabilităţii termice la totală (echivalentă)


scurtcircuit a conductorului de oţel-aluminiu
256 al LEA se ia în considerare secţiunea:

LEA de medie tensiune pe stâlpi comuni cu linia cu tensiune mai mică se va monta
LEA de joasă tensiune se realizează cu deasupra liniei cu tensiune mai mare
257 respectarea unor prevederi cum ar fi:

Legarea conductoarelor din cupru la aparate, 16 mmp


maşini, elemente metalice fixe, se face (de
regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi
258 în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici
sau egale cu:

Legarea la pământ a celulelor de linie din reglementările nu prevăd un anumit tip


259 instalaţiile cu tensiuni până la 20 kV inclusiv de dispozitiv pentru realizarea legării la
se realizează ; pământ
Legăturile barelor se execută: numai prin sudare
260

Legăturile conductoarelor de protecţie numai prin sudare


261 trebuie executate:
Legăturile conductoarelor din aluminiu prin răsucire şi matisare
262 pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se
facă:
Legăturile electrice între conductoare izolate în interiorul tuburilor sau ţevilor de
263 pentru îmbinări sau derivaţii se fac: protecţie

Limitele de rezistenţă la foc ale pereţilor şi 0,5 h


planşeelor încăperilor ce adăpostesc
264 echipament electric cu până la 60 kg ulei pe
cuvă sunt de:

Măsurile pentru evitarea contactului direct numai la montarea aparentă a


cu materialul combustibil al echipamentelor elementelor de instalaţii electrice
265 electrice cu grad de protecţie inferior IP54
se aplică:

Montarea de dispozitive antivibratoare pe se realizează în cazul trecerii LEA prin


conductoarele active şi de protecţie ale LEA: zone plane deschise, cu deschideri de
266 peste 120 m, condiţionat

Montarea dozelor de trecere este obligatorie 10 m


în cazul în care lungimea coloanelor în linie
267 dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

Montarea fascicolelor de conductoare izolate este interzisă pe faţadele clădirilor


268
torsadate de joasă tensiune:
Montarea fasciculelor de conductoare izolate este întotdeauna interzisă
torsadate ale LEA joasă tensiune. pe
269 elemente de clădire din materiale
combustibile:

Montarea fasciculelor LEA de joasă pereţii trebuie să fie din materiale


270 tensiune. pe faţadele clădirilor se va realiza necombustibile şi rezistenţi din punct de
cu respectarea următoarelor: vedere mecanic
Montarea liberă a conductoarelor electrice este interzisă
271
pe clădiri, la exterior:
Montarea pe materiale combustibile a este strict interzisă
echipamentelor electrice cu grad de protecţie
272 inferior IP54:

Montarea pe stâlpii LEA de joasă tensiune. este interzisă


a diverselor obiecte ca panouri, placarde,
273 cabluri, reclame, etc.:
Montarea siguranţelor de j.t.pe este interzisă
274 conductoarele instalaţiei de protecţie:

Montarea tuburilor de protecţie a este strict interzisă


275 conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala
combustibilă a podurilor:
Montarea, pe conductoarele de protecţie, a interzisă
276 unor elemente care pot produce întreruperea
circuitului este:
Motoarele electrice alimentate prin circuite numai cu dispozitiv de protecţie la
separate trebuie prevăzute pe toate fazele: scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5
277 kW

Nivelul de izolaţie a cablurilor este doar ale tensiunilor nominale ale


278
caracterizat de valorile: cablurilor
Normativul PE 106 se aplică: numai la construcţia liniilor aeriene de
energie electrică cu tensiuni nominale
până la 1000 V, aparţinând operatorilor
279 de distribuţie

Normativul PE 106 se aplică: şi liniilor electrice de joasă tensiune pe


280
stâlpi folosiţi în comun
Normativul pentru construcţia liniilor suprafeţelor de teren necesare
aeriene de energie electrică cu tensiuni peste construirii, exploatării şi mentenanţei
281 1000 v are drept scop stabilirea: liniilor aeriene de energie electrică.

Normativul privind alegerea izolaţiei, instalaţiilor electrice pentru tracţiunea


coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electrică
282 electroenergetice de c.a. împotriva
supratensiunilor se aplică:

Nu este obligatorie dimensionarea sau dacă sunt prevăzute cu întreruptoare


verificarea în condiţiile curenţilor de automate
283 scurtcircuit a circuitelor electrice cu
tensiune nominală până la 1 kV inclusiv:

Numărul maxim admis de posturi cu un singur post de transformare, având


transformatoare cu ulei, înglobate în aceeaşi cel mult două transformatoare cu ulei cu
284 clădire civilă cu gradul de rezistenţă la foc I, o putere maximă unitară de 1600 kVA
II sau III, este de:
Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub distribuţie joasă tensiune, distribuţie de
trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre medie tensiune, fir-pilot pentru
285 zona carosabilă, este: telemecanică, iluminat public

Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe comanda control, energie 0,4 kV,


286 grupe de tensiune, de sus în jos, este: energie 6/ 10 kV, energie 20 kV

Panoul de întindere este: distanţa măsurată pe verticală între


punctele de prindere ale conductorului
287 la doi stâlpi consecutivi

Pe circuitele secundare ale este obligatoriu să se prevadă protecţia


288
transformatoarelor de curent: la suprasarcină
Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii doua trepte
nominali ai fuzibilelor a două siguranţe
289 consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel
puţin:

Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 PVC


290 - 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei din:

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în schemele de secvenţă homopolară


291 susceptanţa capacitivă a liniilor se
neglijează:
Pentru calculul curenţilor de scurtcirduit, în aceeaşi impedanţă de bază
cazul exprimării în unităţi relative, toate
292 impedanţele trebuie raportate la:

Pentru circuite monofazate, conductorul aceeaşi secţiune ca şi conductorul de


293 neutru (N) va avea: fază

Pentru compensarea puterii reactive, în baterii de condensatoare


294
reţelele de 400 kV se utilizează:
Pentru construcţia LEA de joasă tensiune. este interzisă
utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu:
295
Pentru construcţia LEA de joasă tensiune. este interzisă
utilizarea conductoarelor funie din aluminiu,
neizolate:
296

Pentru consumatorii care prezintă regim baterii de condensatoare fracţionate


deformant sau fluctuaţii rapide de sarcină
297 (fliker), se recomandă utilizarea de:

Pentru dimensionarea sau verificarea curentul dinamic nominal


diferitelor elemente ale instalaţiilor electrice
298 la efectele mecanice ale curentului de
scurtcircuit, se ia în considerare:

Pentru dimensionarea stâlpilor de lemn în Vânt maxim perpendicular pe linie


299 regim normal de funcţionare, se consideră ca
ipoteze de calcul:
Pentru dimensionarea stâlpilor în regim de ruperea conductoarelor în condiţiile
300 avarie se consideră, ca ipoteză de calcul: unui vânt perpendicular pe linie,
simultan cu depunere de chiciură
Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai tensiunea nominală de ţinere la impuls
ridicată mai mare decât 245 kV, nivelul de trăsnet
301 nominal de izolaţie se defineşte prin:

Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai tensiunea nominală de ţinere la impuls


ridicată mai mică sau egală cu 245 kV, de trăsnet
302 nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin:

Pentru motoarele monofazate, protecţia obligatoriu pe conductorul de fază


303 contra suprasarcinilor se face:

Pentru o linie electrică aeriană cu tensiune este diferit de zona de protecţie a liniei
304 mai mare de 1 kV, culoarul de trecere (de
funcţionare):
Pentru un circuit trifazat cu patru 16 mm2
conductoare de aluminiu cu secţiunea
conductoarelor de fază de 35 mm2,
305
conductorul neutru are secţiunea minimă
de:
Pentru un element de instalaţie care se scurtcircuitul trifazat fără punere la
dimensionează sau se verifică în condiţii de pământ
306 scurtcircuit se ia în considerare:

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a cca. 0,5 m


pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei
măsurări în acelaşi amplasament; una din
aceste măsurări se efectuează la o distanţă
307 de orice conductor extern accesibil din
amplasament de:

Peretele de separaţie între celule la staţiile plin numai pentru înălţimea


308 interioare de medie tensiune se va prevedea: întrerupătorului

Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se în exterior


309 realizează, de preferinţă, din dale de beton
armat:
Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se în exterior
310 realizează, de preferinţă, din tablă striată:

Platforma unui post de transformare aerian, 1,5 m


311 amplasat pe 2 stâlpi, trebuie montată la o
înălţime de:
312 Postul de transformare aerian are: celule de 20 kV
Postul de transformare de stâlp este acela al pe o construcţie specială de stâlpi
cărui echipament, inclusiv transformatorul,
313 este instalat în exterior:

Posturile de transformare situate în mediul nu vor avea ferestre


314 rural sau cele cu regim de construcţie similar
în mediul urban:
Pozarea cablurilor se recomandă a fi făcută: în fluxuri separate pentru cablurile de
comandă control şi telemecanică faţă de
315 cele de energie

Pozarea cablurilor în pământ, în straturi este interzisă


316
suprapuse (etajate):
Pozarea cablurilor pe partea carosabilă a este interzisă
317
străzilor:
Presiunea dinamică de bază, dată de vânt pe altitudine
318 conductoarele LEA de joasă tensiune,
depinde de:
Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de
încăperi cu cadă de baie sau duş din baie) sau duş şi zonelor învecinate,
319 normativul I 7 se aplică pentru: conform recomandărilor sandardului SR
HD 60364 – 7 – 701.

Prevederile normativului I 7 – 2011 se clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi


aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea agrozootehnice
320 instalaţiilor electrice aferente:

Prevederile normativului I 7 – 2011 se clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi


aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea agrozootehnice
321 instalaţiilor electrice aferente:

Prin încăperile instalaţiilor electrice cu se admite


322 tensiuni peste 1 kV, trecerea conductelor cu
fluide:
Prizele cu tensiunea de 230 V sunt în construcţie capsulată
323
întotdeauna:
Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de doar în anumite cazuri speciale
324
scurtcircuit se realizează:
Protecţia la supracurenţi a bateriilor de întreruptoare manuale
325 condensatoare de joasă tensiune se
realizează prin :
Protecţia la suprasarcini şi protecţia la trebuie asigurate prin dispozitive de
326
scurtcircuit protecţie separate
Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor 2 kW
anormale trebuie să fie asigurată, de regulă,
pentru fiecare motor a cărui putere nominală
327 este mai mare de:

Protecţia posturilor de transformare noi de descărcătoare cu rezistenţă variabilă pe


3-35 kV cu intrare aeriană, împotriva bază de oxizi metalici
loviturilor directe de trăsnet şi împotriva
328 undelor de supratensiune de trăsnet care se
propagă pe LEA se realizează cu:

Punctul de alimentare este: staţie de conexiuni de medie tensiune,


329 destinată alimentării unor posturi de
transformare
Puterea bateriei de condensatoare de joasă 30% din puterea nominală a
tensiune, fără aparataj de deconectare transformatorului
propriu, racordată la bornele unui
transformator ca baterie fixă pentru
330 compensarea consumului de putere reactivă
de mers în gol, trebuie să fie mai mică de
100 kVAr şi nu trebuie să depăşească:

Puterea instalată pe un circuit monofazat de 1 kW


331 prize din clădirile de locuit şi social -
culturale este de:
Puterea reactivă a bateriei de condensatoare cel mult 70% din puterea de mers în gol
în cazul compensării locale (individuale) la a receptorului
332 receptoare de putere mare (motor asincron,
transformator) trebuie să compenseze:

Puterea transformatorului care se montează 100 kVA


333 în posturi pe stâlpi nu va depăşi, de regula:

Racordarea la bornele receptoarelor a se realizează obligatoriu cu posibilitate


334 bateriilor de condensatoare de joasă tensiune de deconectare manuală
cu puteri sub 100 kVAr:
Racordul electric este partea din branşament linia electrică aeriană sau subterană şi
335
cuprinsă între: firida de branşament
Racordurile şi coloanele electrice se 0,5 % pentru racordurile electrice
dimensionează astfel încât să fie îndeplinite subterane, respectiv 1% pentru
336 condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu racordurile electrice aeriene şi pentru
trebuie să depăşească: coloanele electrice colective sau
individuale

Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare conductoarele electrice din traseul


electrice libere montate pe izolatoare în principal să poată suporta eforturile de
337 interiorul clădirilor se fixează astfel încât: tracţiune suplimentare

Raportul de transformare RT/XT în funcţie scade


338
de mărimea transformatorului:
Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 15 x diametrul cablului
339 kV cu izolaţie din material sintetic, este:

Reactanţa supratranzitorie longitudinală a cu 5s înaintea scurtcircuitului


340 maşinii sincrone este reactanţa calculată:
Reţeaua de tip IT se utilizează: numai cu dispozitiv de control
permanent al izolaţiei conductorului
341 neutru faţă de pământ şi/sau
declanşarea automată în caz de defect

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă mai mică de 0,5 MΩ


teniune) cu tensiune nominală > 500 V se
342 măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre 3 ore


343 transformatoarele de putere, va fi cel puţin:

Săgeata conductorului de protecţie, la starea trebuie să fie egală cu săgeata


344 de săgeată maximă: conductorului activ

Sârmele de oţel utilizate la realizarea se protejează împotriva coroziunii prin


conductoarelor funie de oţel şi a inimii de zincare clasa 2-a
345 oţel a conductoarelor aluminiu - oţel
destinate liniilor electrice aeriene cu tensiuni
mai mari de 1 kV:

Schema de legare la pământ de tip TN-S, în când trebuie separate PE şi N pentru


care un conductor de protecţie distinct este asigurarea funcţionării protecţiei
346 utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează:

Schema pentru calculul curenţilor de pentru toate cele trei faze, în ambele
scurtcircuit, dacă se aplică teoria cazuri
347 componentelor simetrice în cazul
scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se
întocmeşte:

Scurtcircuitul departe de generator componentei simetrice de c.a. rămâne


348 reprezintă un scurtcircuit în timpul căruia practic constantă
valoarea:
Se admit doze comune pentru circuitele de dacă acestea funcţionează la aceeaşi
349 iluminat normal, de prize, de comandă şi de tensiune
semnalizare:
Se admite alimentarea a mai multor 8 kW
receptoare electrice de forţă de aceeaşi
natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin
acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie
350 comună la scurtcircuit, dacă puterea totală
instalată nu depăşeşte:
Se admite condiţionat instalarea, în încăperi 1260 kVA inclusiv
comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă
şi joasă tensiune, de cel mai simplu tip, a
351 două transformatoare de putere în ulei cu o
putere totală de:

Se admite montarea la etajul I al clădirilor a 400 kVA


transformatoarelor de putere cu ulei,
352 condiţionat, când acestea au puteri de până
la:

Se consideră atingere directă: contactul persoanelor sau animalelor


domestice sau de crescătorie cu mase
353 puse accidental sub tensiune datorită
unui defect electric

Se prevede accesul pe la ambele capete pe 10 m


coridoarele din dreptul tablourilor de
354 distribuţie formate din mai multe panouri
având o lungime mai mare de:

Se recomandă ca legăturile pentru curenţi 50 A


din interiorul tablourilor de joasă tensiune să
355 fie realizate din bare pentru curenţi mai mari
de:

Se recomandă ca montarea instalaţiilor în aceeaşi încăpere


356 electrice de interior cu tensiunea până la şi
peste 1000V să fie amplasate:
Se recomanda ca numărul de manşoane de 2 bucăţi
legătura pe 1 km de linie nou-construita,
357 pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie
de maximum:

Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea necesara refacerii o data a manşonului


cablurilor de energie si de comanda control,
358 având, la manşoane, lungimea minima:

Secţiunea economică a conductoarelor cheltuieli de investiţii minime


cablurilor este secţiunea pentru care se
359 realizează un regim optim economic,
corespunzător unor:
Secţiunea minimă admisă a conductorului de 2,5 mm2 cupru
fază pentru circuitul unui receptor
360 electrocasnic monofazat cu putere de peste 2
kW este de:

Secţiunea minimă admisă pentru 2,5 mm2 cupru,


conductoare de fază din circuite pentru prize
361 monofazate în instalaţiile electrice din
interiorul clădirilor este de:

Secţiunea nominală a unui conductor funie valorile rotunjite ale secţiunilor ambelor
362 alcătuit din două metale se exprimă prin: metale

Secţiunea unui cablu de alimentare a unui puterea absorbită de consumatori


363 tablou general se determină ţinând cont de:

Secţiunile cablurilor de comandă – control, 1 mmp


din cupru, folosite la circuitele secundare ale
364 transformatoarelor de curent, nu trebuie să
fie mai mici de:

Secţiunile transversale ale coloanelor 3 x 50 + 25 mmp


electrice colective din blocurile de locuinţe
365 nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării
aluminiului:

Secţiunile transversale minime admise ale 1 mmp pt. conductoarele de cupru si


366 cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai 2,5 mmp pt. conductoarele de aluminiu
mici de:
Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie conductoarele de alimentare să fie
367 montate în aşa fel încât: legate la şuruburile de contact

Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care numai la curenţi de suprasarcină


368
protejează:
Simbolul literar I utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă de
schemei de legare la pământ de tip IT are pământ, sau legarea la pământ a unui
următoarea semnificaţie: punct printr-o impedanţă de
valoare foarte mare.
369

Simbolul literar T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă de
schemei de legare la pământ de tip IT are pământ, sau legarea la pământ a unui
370 următoarea semnificaţie: punct printr-o impedanţă de valoare
foarte mare.
Simbolul literar T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă de
schemei de legare la pământ de tip TN are pământ, sau legarea la pământ a unui
următoarea semnificaţie: punct printr-o impedanţă de valoare
371 foarte mare.

Sistemele de bare colectoare precum şi faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben,


derivaţiile acestora, din tablourile electrice faza L3 - albastru închis
372 de joasă tensiune se marchează prin vopsire,
astfel:

Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi 3cm de locurile din materiale


373 profilate (STP) se recomandă să fie montate combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de
la distanţe de minim: 10 cm de pardoseală
Sistemul de evacuare a uleiului din cuva 10 cm
374 unui transformator, se realizează prin ţevi cu
diametrul de:
375 Stâlpii de intervenţie pot fi: numai de susţinere
376 Stâlpii de intervenţie se dimensionează: numai în regim normal
Stâlpii de intervenţie: se folosesc pe perioada normală de
377 funcţionare a liniei electrice

Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru: fixarea conductoarelor, prin întindere, la


378 capetele liniei

Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor în alveolă de beton


379
electrice aeriene se montează:
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor cu răşini
380 electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi:

Stâlpii de susţinere se folosesc: în mod curent pe linii pentru susţinerea


381
conductoarelor
Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vopsire
382 vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:

Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu în mod obligatoriu


383 dispozitive de legare la pământ a părţilor
metalice:
Stâlpii terminali se folosesc la: remedierea temporară a unor porţiuni de
384
linii avariate
Staţiile de transformare exterioare amplasate înalt
în zone poluate (niveluri de poluare III şi
385 IV) se realizează în sistem constructiv de
tip:
Supunerea legăturilor electrice la eforturi de este permisă întotdeauna
386
tracţiune:
Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat: în plan orizontal
387

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot 2m


instala astfel încât înălţimea laturii de sus a
388 tablourilor faţă de pardoseala finită să nu
depăşească:

Tablourile de distribuţie se vor executa . numai în construcţie deschisă


389

Temperatura maximă a unui conductor al suma dintre temperatura mediului şi a


390 unui cablu, în regim permanent, este: supratemperaturii datorată curentului de
sarcină
Temperatura minimă dintr-o încăpere cu 10°C
personal permanent de exploatare a
391 instalaţiilor electrice cu tensiune mai mare
de 1 kV, nu trebuie să scadă sub:

Temperaturile maxime de scurtă durată ale 375°C - 400°C, în funcţie de materialul


componentelor cablurilor nu trebuie să de izolare, respectiv materialul mantalei
392 depăşească: exterioare şi de umplutură

Tensiunea maximă de serviciu a liniei valoarea eficace a tensiunii între faze:


electrice de joasă tensiune, Um, este:
393

Timpul minim de deconectare a unui suma dintre timpul cel mai scurt de
scurtcircuit reprezintă: acţionare al protecţiei şi cel mai scurt
394 timp de deschidere al întreruptorului

Toate elementele reţelei care intervin în impedanţele lor


395 calculul curenţilor de scurtcircuit se introduc
în schema de calcul prin:
Transformatoarele de putere în ulei se 1 tona
prevăd cu cuve cu colectoare proprii de ulei
396 sau cu scurgere la un colector comun sau la
alte cuve, daca au cantităţi de ulei de peste:

Transformatoarele montate pe 2 stâlpi, sunt 2,5 m


397 amplasate la o înălţime de cel puţin:
Traseele subterane de cabluri se marchează întotdeauna
prin borne de marcare la suprafaţă sau prin
398 tăbliţe de marcaj pe clădiri:

Traversarea LEA de joasă tensiune peste este permisă dacă distanţa minimă pe
construcţii în care se prelucrează sau verticală între LEA şi construcţie este de
399 depozitează substanţe combustibile, minim 2 m
inflamabile sau cu pericol de incendiu
(explozie):

Traversarea liniilor de contact pentru se face cu LEA cu conductoare izolate


400 tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă torsadate
tensiune:
Tuburile şi ţevile metalice sau din material numai aparent
401 plastic din instalaţiile electrice de j.t. se
instalează:
Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de 5Ω
pământ artificiale pentru o instalaţie de
paratrăsnete, în cazul în care priza de
pământ se execută separat faţă de prizele de
402 pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie
să fie cel mult:

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de 5Ω


pământ naturale pentru o instalaţie de
paratrăsnete, în cazul în care priza de
pământ se execută separat faţă de prizele de
403 pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie
să fie cel mult:

Verificarea aparatelor electrice la solicitări scurtcircuitul monofazat


mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit
404 se face luându-se în considerare, de regula:

Verificarea aparatelor electrice la solicitări valoarea de vârf a curentului de


mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit scurtcircuit (kAmax)
405 se face verificând ….......…. în raport cu
curentul dinamic nominal al aparatului:

Verificarea aparatelor şi a căilor de curent la PE 101


scurtcircuit se face în conformitate cu
406 prevederile prescripţiei tehnice:
Verificarea liniilor electrice aeriene cu de regulă, numai la efectele dinamice
tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare
407 se verifică, în condiţiile curenţilor de
scurtcircuit:

Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea 75 m


408 mai mare de 1 kV pozate sub apă, trebuie să
aibă o lăţime de:
Varianta b Varianta c
16mm 2
6mm2

este permisă condiţionat nu este permisă

tensiunea foarte joasă de securitate tensiunea foarte joasă pentru panouri

trebuie să respecte valorile minime trebuie să fie de minim 50 cm


prevăzute în norme
trebuie evitată este opţiunea proiectantului

distanţa cea mai scurtă în aer liber, fără distanţa determinată de condiţiile
interpuneri de alte materiale izolate, împiedicării apropierii periculoase de
între două părţi neizolate sub tensiune părţile sub tensiune ale personalului de
sau între acestea şi părţi legate la pământ exploatare sau ale utilajelor de
exploatare şi de reparaţii, cu respectarea
normelor de protecţie a muncii în
vigoare pentru instalaţii electrice.

115º C 80º C

10% pentru toate tipurile de receptoare 5% pentru receptoarele din instalaţiile


electrice de lumină şi 12% pentru restul
receptoarelor (forţă etc.)
25% 12%

de tip închis, luându-se măsurile indiferent de tip, dacă mediul din


necesare pentru a se evita posibilitatea încăperea de producţie respectivă nu
efectuării unor manevre de către prezintă pericol de incendiu
persoanele necalificate care circulă în
apropiere

separatoare separatoare de sarcină

25 mm2 10 mm2

de tip deschis, cu luarea unor masuri indiferent de tip, cu luarea unor masuri

capsulat deschis

nu se realizează, de regulă, manşoane cablurile de energie care necesită


joncţionare se pot manşona în anumite
condiţii
pentru tensiuni mai mari de 20 kV, în pentru toate liniile, indiferent de
cazuri speciale, justificate tehnico- tensiune
economic

în care accesul este permis numai care serveşte exclusiv pentru procese
persoanelor autorizate pentru tehnologice electrice.
exploatarea instalaţiilor electrice
respective şi care au responsabilitate în
acest sens
în care se efectuează diverse operaţii sau în care accesul este permis numai
procese tehnologice, accesibil şi persoanelor autorizate pentru
persoanelor neinstruite în exploatarea exploatarea instalaţiilor electrice şi care
instalaţiilor electrice au responsabilitate în acest sens

numai dacă se prevad pereţi antifoc la dacă se prevede o separare cu pereţi


construcţiile vecine antifoc între instalaţiile electrice şi
construcţiile vecine

în cazuri bine justificate se admite în cazuri speciale se admite utilizarea


utilizarea unui echipament electric cu unui echipament electric cu tensiunea
tensiunea cea mai ridicată, dintr-o clasă cea mai ridicată, inferioară tensiunii
superioară celei ce ar corespunde celei mai ridicate a reţelei
tensiunii celei mai ridicate a reţelei

se va avea în vedere posibilitatea reglementările tehnice nu fac referire în


utilizării conductoarelor neizolate acest caz la tipul conductoarelor

35A/mm2 pentru conductoare de cupru 20 A/mm2 pentru conductoare de


aluminiu

se pot folosi mai multe legături în se pot folosi mai multe legături în
paralel, cu utilizarea de cabluri având paralel, cu utilizarea de cabluri având
secţiuni şi lungimi identice secţiuni diferite, dacă sunt de acelaşi tip

pentru protecţia împotriva reglementările nu prevăd în această


deteriorărilor mecanice se poate situaţie măsuri de protecţie împotriva
prevedea introducerea cablurilor în tub deteriorărilor mecanice
din PVC pe o porţiune de 2m deasupra
solului

30 mm 50 mm

3m 1m
opţional întotdeauna

elemente izolante din instalaţie aflate în parte conductoare accesibilă a unui


legătură cu pământul echipament, care poate fi atinsă şi care
în mod normal nu se află sub tensiune,
dar care poate fi pusă sub tensiune în
urma unui defect a zolaţiei de bază.

de regulă numai a conductorului în care întotdeauna numai a conductorului în


este detectat supracurentul care este detectat supracurentul

întotdeauna temporizată care poate fi temporizată în anumite


cazuri

dacă o întrerupere a sursei de alimentare la motoarele cu puteri peste 10 kW


sau o scădere a tensiunii poate produce o
condiţie periculoasă, o deteriorare a
maşinii sau afectarea activităţii în curs
de desfăşurare

pe două conductoare de fază pe toate conductoarele de fază

pe toate conductoarele de fază pe două conductoare de fază

nu se normează reglementările tehnice nu fac referire la


normarea săgeţii la acest tip de stîlpi

se admite să nu se prevadă o separare de dacă acest lucru este necesar pentru


lucru specială pentru unele elemente din executarea lucrărilor fără întreruperea
schema electrică funcţionării întregii instalaţii
se admite, dar în astfel de situaţii trebuie se admite, fară masuri speciale, având în
să se prevadă măsuri în vederea evitării vedere probabilitatea mică de producere
eventualelor accidente de persoane în a unui scurtcircuit în intervalul de timp
cazul unui scurtcircuit respectiv

contactul persoanelor sau animalelor contact electric al persoanelor sau al


domestice sau de crescătorie cu părţi ale animalelor cu părţile conductoare
unei instalaţii electrice accesibile
puse sub tensiune ca urmare a unui
defect.

de protecţie împotriva supratensiunilor de curent diferenţial rezidual

curentul maxim de durată, solicitarea curentul maxim de durată, solicitarea


termică la scurtcircuit, căderea de termică la scurtcircuit, căderea de
tensiune tensiune, secţiunea economică

stabilităţii termice în regim de lucru căderii de tensiune


permanent sau intermitent al
receptoarelor
o separare de lucru numai pe o singură obligatoriu pe toate părţile.
parte (spre alimentare) este admisă în
cazurile în care nu poate să apară
tensiunea inversă pe partea din instalaţie
care nu a fost separată.

ruperea conductoarelor în condiţiile de nu se dimensionează în regim de avarie


vânt în lungul liniei, simultan cu depune
de chiciură

nu se verifică în regim de avarie se verifică în condiţii de montaj


numai în regim de avarie în condiţii de montaj

materialul conductorului secţiunea conductorului

natura izolaţiei conductorului lungimea circuitului

numai între conductoarele active luate 2 între conductoarele active şi conductorul


câte 2 de protecţie conectat la reţeaua de legare
la pământ

tensiunea foarte joasă pentru circuite tensiunea foarte joasă de securitate


subterane
smălţuire zincare

de regulă, numai din exteriorul clădirii din subsolul sau demisolul clădirii
printr-o încăpere tampon

beton armat beton sau scândura

produce eforturi mult mai mici decât produce eforturi comparabile cu cele pe
cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste stâlpi sau conductoare
eforturi se pot neglija

0,5 m 1 … 1,2 m

0,7 … 0,8 m 0,9 … 1,0 m

numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim


normal şi de pornire

natura izolaţiei conductoarelor de cerinţele luminotehnice


alimentare
dintr-o singură sursă de alimentare, în din una sau din două surse, conform
anumite cazuri opţiunii consumatorului
dintr-un circuit de iluminat normal dintr-un circuit de prize

porţiunea de linie compusă din una sau distanţa măsurată pe verticală între
mai multe deschideri, cuprinsă între punctele de prindere ale conductorului la
două puncte consecutive ale traseului, în doi stâlpi consecutivi
care linia îşi menţine direcţia

este permisă în anumite condiţii este permisă, dar nu se recomandă

se admite condiţionat este interzisă

este permisă întotdeauna nu există în prescripţiile energetice o


prevedere în acest sens

evitând utilizarea terenurilor agricole în toate cazurile pe terenuri aparţinând


sau forestiere domeniului public

este total interzisă se admite condiţionat

este permisă condiţionat (doar în este interzisă


"cazurile obligate" în care nu se poate
respecta distanţa minimă prevăzută de
normativ, cu tratarea de comun acord
între unităţile care administrează linia şi
construcţia)

în funcţie de categoria de pericol de respectând o distanţă minimă pe


incendiu a clădirii orizontală egală cu inălţimea celui mai
apropiat stâlp al LEA
se verifică la solicitări termice nu trebuie verificate la solicitări în
condiţii de scurtcircuit

solicitări electromagnetice solicitări mecanice şi termice


PVC de preferinţă polietilenă reticulată
(XLPE),

în exterior indiferent, în interior sau exterior (în


normele tehnice nu există o astfel de
recomandare)
20 kV 110kV

pe terţiarele AT-urilor de 400/220/20 kV în reţelele de 110 kV

coloana electrică punctul de delimitare între distribuitor


şi consumator, reprezentat de bornele
contorului
orice tip de întreruptor aparate debroşabile

Numai cablu de înaltă tensiune Numai cablu de joasă tensiune (sub


(110÷400kV) sau medie tensiune 1kV) folosit în circuitele primare ale
(6÷35kV) folosit în circuitele primare instalaţiilor de utilizare a energiei
ale instalaţiilor de producere, transport, electrice, în curent alternativ sau
distribuţie a energiei electrice, în curent continuu
alternativ sau continuu

pot fi instalate în acelaşi tub cablurile Se admite să fie instalate în acelaşi tub,
care se rezervă reciproc în anumite condiţii, numai cablurile care
deservesc acelaşi aparat sau receptor

10 kV inclusiv 20 kV inclusiv

Aluminiu Cupru sau Aluminiu (normele tehnice nu


precizează)
25 cm 30 cm

Al otel
impedanţele elementelor componente ale reţeaua de 110 kV buclată
reţelei constante

impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa pozitivă mai mică decât
impedanţa negativă impedanţa negativă

scurtcircuitul este aproape de generator scurtcircuitul este alimentat într-un


singur punct al reţelei de alimentare cu
energie electrică
atunci când distanţele de izolaţie fază - atunci când curenţii care se închid prin
pământ sunt mari; pământ în caz de scurtcircuit sunt mici.

nu trebuie să fie legate la pământ trebuie legate la pământ numai în


anumite situaţii
delimitate astfel încât persoanele sunt la care echipamentul este complet închis
protejate, prin masuri luate la montaj sau în carcase de protecţie, etanşe faţă de
în exploatare, numai împotriva atingerii aerul atmosferic
accidentale a părţilor sub tensiune

se recomandă să fie grupate pe acelaşi este admisă gruparea pe acelaşi panou


panou (dulap) (dulap), în anumite condiţii

20 de apartamente 30 de apartamente

operatorului de măsurare consumatorilor industriali şi similari

în staţiile de evacuare a puterii din în nodurile de interconexiune ale SEN


centrale

pot avea doua secţiuni dacă lungimea pot avea doua secţiuni dacă lungimea
coloanelor depăşeşte 20m coloanelor depăşeşte 10m
conductoare destinate a proteja LEA noţiunea de ,,conductoare de protecţie"
împotriva loviturilor directe de trăsnet este prevăzută numai în reglementările
aferente reţelelor de joasă tensiune

110 kV, numai în terenuri silvice medie tensiune

albastră galbenă

se dispune în partea de jos a nu are prevăzută prin normative o


coronamentului, lângă stâlp anumită dispunere
în cazul tablourile de distribuţie ale doar dacă secţiunea conductorului nu are
consumatorilor, la borna de legare la valoare constantă pe toată lungimea
pământ de pe rama metalică a tablourilor coloanei

în circuitele monofazate cu trei în circuitele monofazate cu trei


conductoare şi în circuitele polifazate ale conductoare şi în circuitele polifazate
căror conductoare de fază au secţiunea indiferent de secţiunea conductoarelor
mai mică sau egală cu 16 de fază
mm2Cu sau 25 mm2Al

la oricare dintre borne la borna conectata la partea filetata a


duliei
cerc pătrat

conductorul neutru (N) conductorul PEN

parte conductoare a unui echipament, elemente conductoare din instalaţie


care poate fi atinsă, şi care nu este în aflate sub tensiune
mod normal sub tensiune, dar care poate
ajunge sub tensiune în cazul unui defect
al izolaţiei de bază.

curentul de scurtcircuit permanent Ik curentul de scurtcircuit de şoc

impedanţele în ohmi şi în unităţi relative impedanţele în ohmi se modifică, dar


nu se modifică impedanţele în unităţi relative nu se
modifică

este permisă condiţionat este întotdeauna permisă


5% 15%

metoda statistică oricare dintre cele două metode


prezentate la variantele a) şi b)

doar metoda statistică oricare dintre metoda convenţională sau


metoda statică

0, 8 m 1m

prevăzutecu grătar protector prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor

dispozitiv pentru îmbunătăţirea legătura la un conductor de protecţie


factorului de putere

baterii de condensatoare fixe baterii de condensatoare în trepte

prin utilizarea de izolatoare cu prin utilizarea de izolatoare cu aceleaşi


caracteristici electrice superioare caracteristici electrice şi prin mărirea
numărului acestora pe ramură

calculul curenţilor de scurtcircuit calculul tensiunii reţelei


nesimetrici
neutru de lucru de protecţie şi de neutru
alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis

supracurentul rezultat dintr-un supracurentul rezultat dintr-un


scurtcircuit datorat unei conectări scurtcircuit datorat unui defect
incorecte într-un circuit electric
curentul de scurtcircuit în momentul valoarea medie a curentului de
funcţionării protecţiei scurtcircuit dintre momentul producerii
scurtcircuitului şi momentul funcţionării
protecţiei

aluminiu cu secţiunea minimă de 150 oţel cu secţiunea minimă de 150 mm2


mm2

se aleg astfel încât să fie satisfăcute în spaţiul respectiv nu se pot monta


condiţiile cele mai dezavantajoase. echipamente electrice

conductorul neutru toate conductoarele de fază

se vor monta izolatori de ancoră proiectantul decide montarea de


izolatori de ancoră sau legarea ancorei la
priza de pământ a stâlpului

nu se amplasează transformatoare cu se pot amplasa transformatoare cu


puteri peste 63 kVA izolaţie electrică uscată sau cu fluide
incombustibile
distanţa măsurată pe orizontală între deschiderea convenţională, la care
axele a doi stâlpi punctele de prindere ale conductoarelor
se găsesc în acelaşi plan orizontal,
terenul este plan, iar la săgeata maximă
gabaritul la sol al liniei este cel minim

puterii absorbite, care se poate criteriilor constructive


determina în funcţie de puterea totală
instalată şi de un coeficient de
simultaneitate

numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim


normal şi de pornire
este obligatorie, indiferent de tensiunea este obligatorie numai pentru liniile cu
nominală a liniei tensiune nominală mai mare de 20 kV

20 mmp 16 mmp

25 mmp 35 mmp

la solicitări mecanice la efectele termice

efecte termice solicitări electromagnetice

de 5 ori greutatea corpului de iluminat, de 3 ori greutatea corpului de iluminat


dar nu mai puţin de 10 kg utilizat

în plan vertical, iar în cazuri bine în plan orizontal, iar în cazuri bine
motivate, în plan orizontal motivate în plan vertical

în funcţie de tensiunea pentru care se tipul izolaţiei


dimensionează instalaţia.

120 m 80 m

0,4 - 0,5 m 1m

între părţile conductoare rigide aflate între partile conductoarelor flexibile sub
sub tensiune si elementele legate la tensiune si alte părţi sub tensiune sau
pământ legate la pământ
3m 2,5 m

50 cm în montaj orizontal si 100 cm în 60 cm în montaj orizontal si 100 cm în


montaj vertical montaj vertical

1 kW 2 kW

instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare

conductoare izolate torsadate nu are importanţă

faptul că prevederea respectivă trebuie faptul că nerespectarea unei astfel de


să fie aplicată în majoritatea cazurilor prevederi trebuie justificată întotdeauna
în proiect
trebuie să poată fi deconectat uşor, fără trebuie să poată fi deconectat individual
utilizarea unei scule

220 kV 400 kV

cu straturi de pământ succesive de 20 cu straturi de pământ succesive de 40


cm. pământ bine compactat cm. pământ bine compactat
sunt utilizate şi ca prize naturale ale sunt utilizate şi ca prize naturale ale
stâlpilor, armăturile din fundaţii fiind stâlpilor; conectarea electrică a
conectate electric (sudate) unele de armăturilor din fundaţii este opţională,
altele în funcţie de caracteristicile terenului

prin lipire prin sudare

se pot folosi construcţii sudate reglementările tehnice nu fac referire la


modul de îmbinare a elementelor
stâlpilor
interzisă admisă doar pentru tuburi cu diametru
mai mic de 16 mm

sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune
nominală care nu depăşeşte 12 V nominală între 12 V şi 24 V tensiune
tensiune alternativă alternativă
impedanţele de defect impedanţele de scurtcircuit

impedanţele de scurtcircuit admitanţele paralele (sarcinile)

toate impedanţele la aceeaşi treaptă de toate impedanţele la tensiunea la care


tensiune are loc defectul

este neglijabilă se calculează pe bază de formulă

se admite egalitatea lor în cazul unui se admite egalitatea lor în cazul unui
scurtcircuit aproape de generator scurtcircuit departe de generator

maşinilor rotative transformatoarelor

peste 1,5 m peste 2m

se admite ca fundul canalului să fie din trebuie ca fundul canalului să fie din
pământ bătătorit şi acoperit cu un strat beton
de drenaj din pietriş

4 kW 5,5 kW
5,5 kW 7,5 kW

pot avea tensiuni nominale diferite pot avea tensiuni diferite nominale cu
maximum 10% între ele

se montează indicatoare de securitate în cazuri extreme, când nu se pot realiza


blocaje, se admite montarea de
indicatoare de securitate

nu se admite se admite în cazul în care aparatele au


ulei

în coronament vertical, în cazuri întotdeauna în coronament vertical


justificate

are o valoare ce variază în timp are o valoare variabilă numai în prima


parte a scurtcircuitului

5Ω 4Ω

valoarea curentului de trecere curentul de scurtcircuit de şoc

mai mare decât curentul de scurtcircuit egal cu curentul de scurtcircuit simetric


simetric de rupere Ib de rupere Ib

componenta periodică alternativă a componenta periodică alternativă a


curentului de scurtcircuit are o valoare curentului de scurtcircuit are o valoare
ce variază în timp practic constantă pe durata
scurtcircuitului numai dacă generatorul
nu are reglaj automat de tensiune
constanta de timp a componentei valoarea de vârf a curentului de
aperiodice a curentului de scurtcircuit scurtcircuit

prize după necesităţi cel puţin trei prize

nu este recomandată este admisă în cazul în care exploatarea


instalaţiilor electrice se face de către
aceeaşi organizaţie

creşte la creşterea raportului R/X nu depinde de raportul R/X

0,5 m circa 0,3 m

prevăzute cu dispozitive de protecţie montate aparent


diferenţială ≤ 30 mA

se poate prevedea iluminat natural şi nu se admit luminatoare


artificial

se pot folosi întreruptoare de tipul cu nu există restricţii sau recomandări


ulei puţin privind tipurile de aparataj ce urmează a
fi folosit
modul constructiv de realizare a amplasarea echipamentului la înălţime
instalaţiei corespunzătoare, în zone inaccesibile
atingerilor accidentale

75 mm 100 mm

în anumite situaţii se poate utiliza reglementările nu fac precizări privind


echipament de tip exterior tipul de echipament ce se montează în
astfel de instalaţii
traversarea barelor colectoare traversarea canalizării localităţii

minimum 4Ω maximum 4 Ω

lemn beton armat, prefabricaţi

2,5 kW 3 kW

nu există se calculează pe bază de formulă

reactanţele reţelelor reactanţele capacitive ale reţelelor

se vor monta izolatori de ancoră proiectantul decide montarea de


izolatori de ancoră sau legarea ancorei la
priza de pământ a stâlpului

este obligatorie pe fiecare sistem de bare nu este obligatorie pentru legarea la


colectoare şi de ocolire; pământ a oricărei zone de lucru cuprinse
între separatorul de bare şi cel de linie.

pe fiecare sistem de bare colectoare şi de numai pentru legarea la pământ a


ocolire; oricărei zone de lucru cuprinse între
separatorul de bare şi cel de linie.
departe de generator indiferent unde apare, numai dacă este
cu punere la pământ

30 kV/m 20 kV/m
stabilita în conformitate cu prevederile de cel puţin 3 m
NTE 003 (normativului PE 104)

reglementărilor specifice normativului I7

iluminat de siguranţă iluminat normal de lucru şi iluminat de


siguranţă, în numite situaţii
0,5 m 2m

2m 2,5 m

este permisă pentru înlăturarea este permisă când lungimea traseului


deranjamentelor cablurilor în funcţiune este mai mare decât lungimea de
fabricaţie a cablului respectiv

în dulapuri speciale în orice spaţiu

este admisă este admisă numai pentru conductoare


de cupru
trebuie să asigure într-o oră schimbarea cuprinde cel puţin 2 ventilatoare de mare
unui volum de aer de 3 - 5 ori volumul putere
încăperii

(0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului

numai pe conductorul de nul pe fază sau pe nul, nu are importanţă

nu este permisă de regula nu este permisă, cu excepţia


anumitor cazuri
pot servi drept conductor de nul, dar nu pot servi drept conductor de nul
numai în anumite condiţii
solicitări mecanice în condiţiile de arcul electric
scurtcircuit
150 kVAr 250 kVAr

1000 şi 4800 kVAr 500 şi 2000 kVAr

se recomandă să se ţină seama de ea se are în vedere numai pentru


consumatori cu puteri peste 10 MW

cupru sau aluminiu cupru

20 % din puterea transformatoarelor din 30 % din puterea transformatoarelor din


post post

presiunea dinamică de bază dată de vânt, doar greutatea unitară a fasciculului


valorile temperaturii aerului şi (conductoarelor)
coeficienţii de corecţie a vitezei vântului
şi grosimii stratului de chiciură

este obligatoriu să se ţină seama de nu există în norme o prevedere


prezenţa acestor aparate aplicabilă în această situaţie

25 mmp 30 mmp

16 mmp 35 mmp
15% 5%

nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m va fi de minim 1 m, indiferent de


deschiderea dintre stâlpi

distanţa pe stâlp între elementele liniei circuitul de joasă tensiune se montează


de medie şi joasă tensiune va fi de sub circuitul de medie tensiune
minim 1,5 m
3m 10 m

ipoteza încărcării cu chiciură ipoteza vântului maxim

nu se admite se admite în condiţii de siguranţă mărită

0,1 m nu este normată

nu este normată 50 cm
50 cm nu este normată

în afara zonei de protecţie a drumului în zona de protecţie numai cu acordul


unităţii care administrează drumul şi
luarea măsurilor stabilite de comun
acord

2,5 1,5

100 daN 250 daN

deschiderea nu va depăşi 80% din se prevede interzicerea înnădirii


valoarea deschiderii calculate conductoarelor în deschiderea respectivă

numai a rezistenţei arcului electric a rezistenţei echivalente la locul de


defect

ruperea conductoarelor în condiţiile de nu se dimensionează în regim de avarie


vânt în lungul liniei, simultan cu depune
de chiciură
5% 3%
nu se face fiind inclusă constructiv în se face conform normelor specifice
conductorul de nul al reţelei

o singură dată a terminalului respectiv de două ori a terminalului respectiv

la instalaţiile capsulate, condiţionat la instalaţiile interioare de tip închis,


condiţionat

tipului cicuitului de alimentare (aerian stabilităţii termice în regim de lucru


sau subteran) permanent sau intermitent al
receptoarelor

numai atunci când uşile tabloului sunt atât atunci când uşile tabloului sunt
deschise închise, cât şi atunci când sunt deschise.

45° 60°

toţi stâlpii speciali ai LEA din zonele cu toţi stâlpii cu aparataj ai LEA din zonele
circulaţie redusă cu circulaţie redusă

se va monta întotdeauna pe izolatoare se poate monta folosind izolatoare, cu


luarea unor măsuri

la fiecare stâlp special la fiecare stâlp

10% 15%

prin ruperea câte unui element de prin ruperea a două elemente de izolator
izolator din două ramuri dintr-o ramură
din considerente mecanice, este mai mic pentru un grad mărit de siguranţă, este
decât la restul stâlpilor de întindere mai mare decât la restul stâlpilor de
întindere
stâlpi de susţinere de tip întărit stâlpi de susţinere de tip normal

mai mic cu o unitate decât la lanţurile de egal cu cel de la lanţurile de susţinere


susţinere

foioase tari alte specii

necesară refacerii de trei ori a cutiei necesară refacerii o singură dată a cutiei
terminale terminale

este interzisă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama


şi de încărcările datorate instalaţiilor de
transport în comun iar distanţele între
circuite sunt cele reglementate

se admit denivelări de maxim 5% se admit denivelări de maxim 10%

15 mm 20 mm

1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW 5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW


pe un circuit trifazat pe un circuit trifazat

în condiţiile montării circuitelor de pe nu se fac verificări la stâlpii terminali cu


ambele părţi ale stâlpului mai multe circuite
obligatoriu plin pe toată înălţimea plin numai pentru înălţimea
celulei întreruptorului, restul putând fi realizat
din plasă incombustibilă.
minimum 2,5 minimum 2,8

0,3 m 2m

1,5 m 2m

părţii de aluminiu părţii de oţel

se va prevedea deconectarea automată la armăturile metalice ale tuturor stâlpilor


puneri simple la pământ ale liniei de se vor lega la conductorul de nul
medie tensiune

10 mmp 6 mmp

prin dispozitive fixe de legare la pământ cu scurtcircuitoare mobile, dacă curenţii


de scurtcircuit sunt mai mici de 40 kA

numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin


sudare
numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi prin sudare sau prin înşurubări cu
şaibă elastică contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă
elastică)
prin cleme speciale, prin presare cu prin lipire cu cositor
scule speciale sau prin sudare

în interiorul golurilor din elementele de numai în doze sau cutii de legătură


construcţie

1h 1,5 h

numai la montarea sub tencuială a atât la montarea aparentă cât şi la


elementelor de instalaţii electrice montarea îngropată

este necesară în cazul folosirii nu este necesară la executarea de LEA


conductoarelor de protecţie cu fibră
optică înglobată

15 m 20 m

se realizează cu izolatoare pe stâlpii se realizează fără izolatoare pe stâlpii de


metalici lemn
este admisă condiţionat (cu condiţia ca este admisă necondiţionat
între fasciculul şi peretele combustibil se
interpune un material incombustibil)

distanţa de la fascicul la sol să fie de este interzisă montarea pe pereţii


minimum 2 m încăperilor în care au loc procese
termice
se admite condiţionat este la latitudinea beneficiarului

este admisă fără restricţii se face interpunând materiale


incombustibile între acestea şi materialul
combustibil sau elementele de distanţare

este permisă numai cu acordul unităţii este permisă necondiţionat


care exploatează linia electrică
respectivă
este întotdeauna permisă este interzisă numai în cazul în care
conductorul de protecţie este folosit
drept conductor de nul
este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face excepţie
pentru tuburi metalice

permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului

numai cu protecţie la suprasarcini, de regulă, cu dispozitive de protecţie la


pentru puteri mai mici de 5 kW scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la
suprasarcină

doar ale rigidităţii dielectrice tensiunilor nominale ale cablurilor şi


rigidităţii dielectrice
la construcţia liniilor aeriene de energie la construcţia liniilor aeriene de energie
electrică cu tensiuni nominale până la electrică cu tensiuni nominale mai mari
1000 V, indiferent de caracterul de de 1000 V
proprietate al acestora

şi liniilor pentru tramvaie şi troleibuze şi liniilor electrice de joasă tensiune din


instalaţiile miniere
condiţiilor şi principiilor de criteriilor de analiză a oportunităţii de
dimensionare şi construire a liniilor construire a liniilor aeriene de energie
aeriene de energie electrică; electrică;

instalaţiilor electrice din medii explozive instalaţiilor electrice cu tensiunea


nominală mai mare de 1000V

dacă sunt prevăzute cu întreruptoare dacă sunt prevăzute cu siguranţe fuzibile


manuale

două posturi de transformare, având trei posturi de transformare, având


fiecare cel mult două transformatoare cu fiecare cel mult două transformatoare cu
ulei cu o putere maximă unitară de 1000 ulei cu o putere maximă unitară de 400
kVA kVA
distribuţie de medie tensiune, fir-pilot distribuţie joasă tensiune, fir-pilot
pentru telemecanică, distribuţie joasă pentru telemecanică, distribuţie de
tensiune, iluminat public medie tensiune, iluminat public

comanda control, energie 20 kV, energie energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie
6/ 10 kV, energie 0,4 kV 0,4 kV, comanda-control

porţiunea de linie compusă din una sau porţiunea de linie compusă din una sau
mai multe deschideri, cuprinsă între mai multe deschideri, cuprinsă între doi
două puncte consecutive ale traseului, în stâlpi de întindere consecutivi
care linia îşi menţine direcţia

se recomandă să nu se prevadă protecţia se permite renunţarea la protecţia la


la suprasarcina scurtcircuit
o treapta trei trepte

polietilena reticulata (XLPE) polietilena

în schemele de secvenţă directă în schemele de secvenţă inversă

acelaşi curent la aceeaşi putere de bază şi tensiune de


bază

aceeaşi secţiune ca şi conductorul de aceeaşi secţiune ca şi conductorul de


fază, numai pentru conductoare de cupru fază, numai pentru conductoare de
aluminiu
bobine de reactanţă filtre de armonici

este admisă în zonele de amplasament I este admisă pentru lucrări de reparaţii, în


(câmpii, dealuri, litoralul mării sau al baza unor justificări tehnico-economice,
lacurilor, amplasamente cu obstacole indiferent de zona de amplasament
mai mici de 10 m)
este admisă pentru lucrări de reparaţii, în este admisă în zonele de amplasament II
baza unor justificări tehnico-economice (localităţi, cu excepţia centrelor marilor
oraşe, precum şi amplasamente din zone
construite, cu obstacole mai mari de 10
m)

surse statice de putere reactivă reglabile motoare sincrone


cu tiristoare

curentul de scurtcircuit termic echivalent valoarea la vârf a curentului de


scurtcircuit

Vânt perpendicular pe linie, simultan cu Vânt maxim în lungul liniei


depunere de chiciură

ruperea conductoarelor în condiţiile de ruperea conductoarelor în condiţiile de


vânt în lungul liniei, simultan cu vânt în lungul liniei, fără depunere de
depunere de chiciură chiciură
tensiunea nominală de ţinere de scurtă tensiunea nominală de ţinere la impuls
durată la frecvenţă industrială de comutaţie

tensiunea nominală de ţinere de scurtă tensiunea nominală de ţinere la impuls


durată la frecvenţă industrială de comutaţie

obligatoriu pe conductorul neutru opţional pentru motoare mai mici de 1,1


kW

este diferit de zona de siguranţă a liniei coincide cu zona de siguranţă şi cu zona


de protecţie ale liniei

25 mm2 35 mm2
scurtcircuitul trifazat cu punere la natura defectului practic posibil care
pământ conduce la solicitarea cea mai mare a
elementului

cca. 1 m cca. 2 m

plin pe toata înălţimea celulei plin pe o înălţime de cel mult 2 m

în încăperi sau zone fără pericol de în încăperi sau zone cu pericol de


incendiu incendiu

în încăperi sau zone fără pericol de în încăperi sau zone cu pericol de


incendiu incendiu

2,5 m 3,5 m

stâlp/ stâlpi cutie de distribuţie


direct pe stâlpii liniilor electrice aeriene în cabină metalică sau zidită

pot avea ferestre protejate cu plasă de pot avea ferestre prevăzute cu sticlă
sârma armată

în fluxuri separate pentru cablurile de într-un singur flux, indiferent de


energie de tensiuni diferite tensiune, pentru utilizarea eficientă a
spaţiului disponibil

se admite în anumite condiţii se evită

este soluţia adoptată de regulă se admite în anumite condiţii

chiciură temperatură
încăperi cu cadă de baie sau duş pentru duşurile de urgenţă utilizate în industrie
tratament medical sau laboratoare.

minelor şi carierelor depozitelor de materiale pirotehnice şi


explozive

protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor depozitelor de materiale pirotehnice şi


explozive

nu se admite nu se admite, exceptând trecerea


conductelor cu apa caldă, folosind ţevi
sudate, fără flanşe
cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială

cu siguranţe fuzibile cu relee de protecţie

siguranţe fuzibile întreruptoare automate care permit


întreruperea curenţilor capacitivi

pot fi asigurate printr-un singur trebuie asigurate printr-un singur


dispozitiv de protecţie dispozitiv de protecţie
3 kW 0,5 kW

descărcătoare cu coarne paratrăsnete

staţie de transformare 110kV/20 kV sau post de transformare 20kV/ 0,4 kV


staţie de conexiuni şi transformare de
110 kV/ 20kV
20% din puterea nominală a 40% din puterea nominală a
transformatorului transformatorului

1,5 kW 2 kW

cel mult 80% din puterea de mers în gol cel mult 90% din puterea de mers în gol
a receptorului a receptorului

160 kVA 250 kVA

se poate realiza direct, fără aparataj de se realizează obligatoriu cu posibilitate


deconectare propriu, condiţionat de deconectare automata

firida de branşament şi coloană sau coloana electrică şi bornele contorului


colonele electrice montat la consumator
10 % pentru racordurile electrice 5 % pentru racordurile electrice
subterane, respectiv 5% pentru subterane, pentru racordurile electrice
racordurile electrice aeriene şi pentru aeriene şi pentru coloanele electrice
coloanele electrice colective sau colective sau individuale
individuale

să solicite cu tracţiune redusă să nu solicite la tracţiune conductoare


conductoarele electrice din traseul electrice din traseul principal
principal

creşte rămâne constant

25 x diametrul cablului 30 x diametrul cablului

în momentul scurtcircuitului cu 10 s după producerea scurtcircuitului


fără a fi necesară luarea unor măsuri utilizarea unui anumit tip de reţea (ca
anumite schemă de protecţie) şi eventual
prevederea unor protecţii sunt opţiuni
ale proiectantului

mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ

5 ore 7 ore

nu trebuie să depăşească săgeata poate fi mai mare decît săgeata


conductorului activ conductorului activ, dar nu cu mai mult
de 20%
se protejează împotriva coroziunii cu nu se protejează împotriva coroziunii
grund epoxidic

la ultimul tablou spre consumator reglementările nu fac precizări privind


cazurile în care se utilizează acest tip de
schemă

numai pentru o fază, în ambele cazuri doar în cazul scurtcircuitelor simetrice,


numai pentru o fază

componentei simetrice de c.a. scade componentei simetrice de c.a. se


dublează

întotdeauna dacă puterea instalată pe fiecare circuit


nu depăşeşte 2 kW

10 kW 15 kW
1030 kVA inclusiv 800 kVA inclusiv

630 kVA 1000 kVA

contactul direct al persoanelor sau al contactul persoanelor sau animalelor


animalelor cu părţi active domestice sau de crescătorie cu părţi ale
unei instalaţii electrice

3m 5m

100 A 75 A

în încăperi separate nu există în prescripţiile energetice o


astfel de recomandare

4 bucăţi 5 bucăţi

necesara refacerii de doua ori a necesara refacerii de trei ori a


manşonului respectiv manşonului respectiv

cheltuieli de exploatare minime cheltuieli totale minime


1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu

1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu

valoarea secţiunii celei mai mari dintre valoarea exactă a secţiunii


cele două (aferente celor două metale) conductorului, luată cu 2 zecimale

tipul terenului pe care se amplasează coeficienţii de cerere şi de simultaneitate

1,5 mmp 2,5 mmp

3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp

1,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 2,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4
mmp pt. conductoarele de aluminiu mmp pt. conductoarele de aluminiu

conductoarele de plecare spre conductoarele de alimentare să fie


consumatori să fie legate la şuruburile legate la duliile filetate
de contact
numai la curenţi de scurtcircuit atât la curenţi de suprasarcină cât şi la
curenţi de scurtcircuit
legarea directă la pământ a unui punct legarea directă a maselor la punctul de
activ – neutrul, în cazul în care acesta alimentare legat la pământ; curent
este accesibil sau a unui conductor de alternativ, punctul de legare la pământ
fază, în cazul în care neutrul nu este este în mod normal punctul neutru; iar în
accesibil; cazuri speciale, punctul de legare la
pământ poate fi un conductor de fază.

legarea directă la pământ a maselor legarea directă la pământ a unui punct


instalaţiei activ – neutrul, în cazul în care acesta
este accesibil sau a unui conductor de
fază, în cazul în care neutrul nu este
accesibil;
legarea direct la pământ a maselor legarea directă la pământ a unui punct
instalaţiei, independent de eventuala activ – punctul neutru, în cazul în care
legare la pământ a unui punct al acesta este accesibil sau a unui
alimentării conductor de fază, în cazul în care
pnctul neutru nu este accesibil;

faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru,
faza L3 - roşu închis faza L3 - galben

1 cm de locurile din materiale 14 cm de locurile din materiale


combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de
5 cm de pardoseală 20 cm de pardoseală
20 cm 30 cm

de întindere terminali
numai în regim de avarie în regim normal şi de avarie
nu se folosesc la liniile electrice aeriene se folosesc pentru remedierea temporară
a unor porţiuni de linii avariate

fixarea conductoarelor, prin întindere, ca pentru susţinerea conductoarelor în


puncte de sprijin, in lungul liniei panou

în pământ prin fundaţii burate în pământ prin batere cu vibraţii

cu grunduri de exterior cu substanţe speciale în instalaţii


industriale de specialitate

pentru fixarea conductoarelor prin nu se folosesc la construcţia reţelelor


întindere
grunduire zincare

numai în cazul stâlpilor pe care este numai în cazul stâlpilor speciali


montat aparataj

fixarea conductoarelor prin întindere la se folosesc numai ca stâlpi de colţ


capetele liniei
semiînalt jos
este permisă în cazul conductoarelor de este interzisă
cupru
perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale cu privire
la modul de montare
2,3 m 2,5 m

numai în construcţie închisă (protejată) în construcţie deschisă sau închisă, în


funcţie de condiţiile de influenţe externe
şi grad de protecţie
temperatura de suprasarcină temperatura mediului

13°C 16°C

valorile limită admise de normele 375°C - 400°C, în funcţie de durata


producătorului

valoarea eficace maximă a tensiunii între valoarea eficace maximă a tensiunii între
faze, care poate să apară în condiţii faze, care poate să apară în condiţii
normale de funcţionare în orice punct al anormale de funcţionare
liniei, într-un moment oarecare

timpul cel mai scurt de acţionare al cel mai scurt timp între începutul unui
protecţiei curent de scurtcircuit şi prima separare a
contactelor unui pol al aparatului de
deconectare

rezistenţele lor indiferent, prin impedanţele sau


rezistenţele lor

1,2 tone 2 tone

3,5 m 4,5 m
atunci când în desenele de execuţie, prevederea sau nu a marcării traseelor
traseele de cabluri nu pot fi indicate pe subterane de cabluri este opţiunea
plan prin cote faţă de construcţii fixe proiectantului

este permisă condiţionat, în funcţie de este interzisă


tipul construcţiei

este interzisă se face respectându-se condiţiile de


"siguranţă mărită"

numai îngropat aparent sau îngropat, în anumite condiţii

10 Ω 15 Ω

10 Ω 15 Ω

scurtcircuitul bifazat cu punere la scurtcircuitul trifazat


pământ

curentul de scurtcircuit permanent (kA) curentul de scurtcircuit simetric iniţial


(kA)

PE 102 PE 103
de regulă, numai la efectele termice întotdeauna la efectele termice şi
dinamice

150 m 200m