Sunteți pe pagina 1din 3

00023165

B,?

GONSTLIUL MUNIGIPAL GHI$TNAU


DECIZIE
t'1. J/gr, --? din 19 noiem $,r.a &n/f,
bu privire la transmiterea unuil
teren din str. A. Puqkin I.P.
,,Muzeul Nalional de Artd al
Moldovei"

Av0nd in vedere demersurile anterioare gi actele prezentate de cdtre I.P.


,,Muzeul Nafional de Artd al Moldovei", documenta\ia cadastrald perfectatd la
18.12.2014 de cdtre i.S. ,,institutul de proiectdri pentru organizarea teritoriului",
procesul-verbal al gedinlei din 28.05.2014 a Consiliului arhitectural-urbanistic,
demersul Guvernului Republicii Moldova nr. Il04-241 din 13.02.2006, solufia
urbanisticd, a vanantei de amplasare a terenului, elaboratd la 31.05.2006 de cdtre
Direclia generalS arhitecturd gi urbanism, Legea cadastrului bunurilor imobile nr.
1543-XIII din 25.02.1998, Legea Republicii Moldova nr. 523 din 16.07.1999 ,,Cu
privire la proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale", Legea Repubticii
Moldova nr. 91-XVI din 05.04.2007 ,,Privind terenurile proprietate publicd gi
delimitarea lor", Legea Republicii Moldova nr. l2l-XVI din 04.05.2007 ,,Privind
administrarea gi deetatizarea proprietelii publice", Hotdrdrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului ,,Cu privire la
modul de atribuire, modificare a destinaliei gi schimbului terenurilor", in temeiul art.
9, art.20 9i art.45 din Codul funciar, art. 14 (l), (2) lit. b) qi lit. e), art. 77 (2) 9i art.
19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind
administrafia publicd local[", Consiliul municipal Chi gindu DECIDE :

l. Se acceptd transmiterea unui teren (parcela cu numdrul cadastral


0100520318) cu suprafala de 0,1503 ha, din str. A. Pugkin (proprietate publicd a
mun. Chigindu) I.P. ,,Muzeul Nalional de Artd al Moldovei", pentru proiectarea gi
construirea unui depozit de pdstrare a patrimoniului cultural qi organizarea sililor de
expozilii (cu strdmutarea monumentului existent in conformitate cu schila proiectului
de reamplasare, aprobatd in modul stabilit), conform planului anexat.

2. Beneficiarul funciar (I.P. ,,Muzeul Nafional de Artd al Moldovei") se


obli96:
2.t.
sd se adreseze Agenfiei Relafiei Funciare gi Cadastru a Republicii
Moldova, in scopul perfectirii documentafiei cadastrale corespunzdtoare.
2.2. Sa foloseascd in mod rafional gi conform destinafiei terenul atribuit, fdrd a
admite ridicarea de construcfii in lipsa autorizafiei respective a organelor de resort gi
a documenta{iei de proiect gi deviz.
2.3. Se indeplineasc6 lucrdrile de edificare a obiectivului, dupi transmiterea
terenului, in strictd corespundere cu documentafia de proiect aprobati, in modul
stabilit, cu serviciile abilitate.

3. Direcfia generald arhitecturd, urbanism qi relafi funciare, dupd repartizarea


terenului, va opera modificdrile corespunzdtoare in documentafia cadastrald,
perfectatd anterior.

4. Se exclude pozilia nr. 2012 (parcela cu numdrul cadastral 0100520318) din


anexa la decizia Consiliului municipal Chiqindu nr. 2ll8-l din 27.02.2014 ,,Despre
delimitarea terenurilor proprietate municipald din sectorul Buiucani".

5. Primarul municipiului Chiginiu, dl Dorin Chirtoacd, va asigura instituirea


comisiei de evaluare, pentru perfectarea materialelor necesare.

PRE$EDINTE rt1 Qojugneanu

CONTRAS
SECRETAR AL t/0,'-
Anexa
la decizia Co indu
nr.gl\-T din 2o1s

PLANUL LOTULUI
Transmis in folosin!6:
la-lia..ai^i r.t
-..Lli..-

situat in sectorul: Buiucani, str.

Aria lotului: 7,75o3 ha


icipiului Chiginiu
lvan Carpov

/ Nicolae Crdciun

lbis
'r%i,+

f: -""t*id

.4

' i'. -6\


fnl T
.rffi,4.
r# TK:
/ /l:)
/F.

'., --t-o.?

SECRETAR ALC Valeriu Didencu


$

S-ar putea să vă placă și