Sunteți pe pagina 1din 24

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 1 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Iesirea copilului din Centru
COD: PO-119-03

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 2 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management; Director 28.10.2013
informatic) Secretariat C.P.C. General
si C.E.P.A.H;
Compartimentul
juridic,
contencios
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 3 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii de iesire a copilului din Centru si persoanele implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatea desfasurata pentru implementarea si respectarea SMO cu privire la iesirea din
Centru a copilului

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional:


Prezenta procedur se aplica pentru toti copiii/tinerii pentru care inceteaza masura plasamnetului la
Centru si este utilizata practic de ctre toti salariatii centrului si de membrii echipei multidisciplinare
pentru rezolvarea optim i eficient a tuturor aspectelor legate de caz, n interesul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
1. In situatia in care se continua protectia speciala intr-o institutie de tip rezidential:
- programul de tranzitie cuprinde urmatoarele etape:
- consilierea copilului/tanarului;
- program de vizite la locul incare urmeaza sa fie transferat;
- intalnire intre echipele multidisciplinare din cele doua institutii;
- reevaluarea cazului inainte de iesirea din Centru;
- insotirea copilului/tanarului de catre reprezentantul legal;
- vizitarea copilului/tanarului dupa parasirea Centrului.
2. In situatia in care copilul/tanarul urmeaza sa fie integrat in familia naturala/largita:
- procesul de acomodare derulat pe parcursul mai multor intalniri, coordonat de psihologul Centrului
care va consilia copilul/tanarul si familia acestuia;
- reevaluarea cazului inainte de iesirea din Centru;
- eliberarea documentelor din dosarul copilului;
- sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau resedinta parintilor si intocmirea rapoartelor lunare de
catre managerul de caz;
- insotirea copilului/tanarului de catre reprezentantul legal.
3. Acordarea indemnizatiei o singura data la iesirea copiilor/tinerilor din evidentele D.G.A.S.P.C.
Teleorman:
- prezenta, la nivelul Centrului, a Registrului de evidenta a indemnizatiilor acordate copiilor si tinerilor
la iesirea din evidentele D.G.A.S.P.C. Teleorman;
- formularea, in scris, a cererii de acordare a indemnizatiei de catre parintele/ reprezentnatul legal al
copilului sau, dupa caz, tinerii care au implinit varsta de 18 ani si, depunerea acesteia la registratura
institutiei;
3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 4 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

- avizarea cererii de catre directorului general adjunct economic;


- analiza si aprobarea cererii de catre directorul general;
- intocmirea statului de plata pentru acordarea indemnizatiei copiilor si tinerilor la iesirea din Centru, de
catre referentul cu atributii de contabilitate, pe care il va semna impreuna cu seful centrului si cu seful
sau ierarhic superior;
- acordarea vizei C.F.P.P. pentru operatiunea de acordare a indemnizatiei de care beneficiaza copiii si
tinerii la iesirea din evidentea centrului;
- plata indemnizatiei se va efectua de persoanele desemnate de seful centrului, care vor intocmi un
referat privind justificarea sumelor de bani ridicate din casierie si achitate beneficiarilor;

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
- toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care au legatura cu ieisrea din Centru a copilului
Activitati care depind de activitatea procedurata:
- toate activitatile desfasurate in cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria ulterioare iesirii copilului din
Centru.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman (Compartimentul comunicare
relatii cu publicul si evaluare initiala etc)
Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman cae asigura implementarea SMO
pentru iesirea copilului din Centru (S.M.C., etc.).
Compartimente implicate n procesul activitii:
Centre, Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care asigura aplicarea
SMO pentru iesirea copilului din Centru (Secretariat C.P.C. si C.E.P.A.H; Compartimentul juridic,
contencios etc)

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- Hotararea Guvernului 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
mamagementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului
- O.M.F.P. nr. 1792/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 326/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleorman;
4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 5 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Teleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
5 C. P.C. C.P.C. este organ de specialitate aflat in subordinea Consiliulu Judetean,
Teleorman fara personalitate juridica, avand urmatoarele atributii principale:
stabilirea incadrarii intr-un grad de handicap; pronuntarea, in conditiile
legii, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea unei masuri de
protectie speciala a copilului; solutionarea cererilor privind eliberarea
atestatului de asistent maternal profesionist;
6 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati
Centru si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
7 Serviciu de tip Este serviciul pentru ptotectia copilului, care are drept misiune furnizarea
rezidental sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire,
ingrijire, reabilitare, educatie si pregatire invederea reintegrarii sau
integrarii familiale si includerii sociale
8 Beneficiar Beneficiar este copilul separat temporar sau definitiv de parintii lui, ca
urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului intr-un
serviciu de tip rezidential; copilul cu handicap usor pentru care a fost
dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta; tinerul care a
implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de
protectie speciala.

5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 6 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

9 Manager de caz Profesionistul care, ndeplinind condiiile menionate de prezentele


standarde, asigur coordonarea activitilor de asisten social i
protecie special desfurate n interesul superior al copilului.
10 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului
11 Plan Planul Individualizat de Protectie este un document prin care se realizeaza
individualizat de planificarea serviciilor, a prestatiilor si a masurilor de protectie speciala a
protectie (PIP) copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, in
vederea integrarii copilului, care a fost separat de familia sa, intr-un
mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp posibil.
12 Program de Programul de interventie specializat este anexa a PIP; este elaborat de
interventie specialistii din cadrul Centrului, in conformitate cu procedurile prevazute
specializat (PIS) in PIP.
13 Persoana de Profesionistul, compatibil, pregatit sa acorde sprijin specializat si la care
referinta copilul apeleaza in situatia in care apar anumite probleme de natura
personala;
14 Standarde Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al
minime A.N.P.C.A., aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
obligatorii
15 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director General
organizare si Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un ansamblu de
functionare proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a SMO.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Pastrare
8 D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleorman
9. C.P.C Teleorman Comisia pentru protectia copilului Teleorman
10. C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria/ speciale Alexandria / Centru
Centru
11. MOF Metodologia de organizare si functionare
12. SMO Standarde minime obligatorii
13 ROF Regulament de organizare si functionare D.G.A.S.P.C. Teleorman
D.G.A.S.P.C
Teleoramn
14 SMC Serviciul management de caz
15 PIP Plan individualizat de protectie
6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 7 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

16 PIS Program de interventie specilaizat

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Procedura de iesire a copilului din Centru este o procedura aplicata tuturor copiilor pentru care s-a
incetat masura plasamentului la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
Procedura consta in asigurarea unei pregatiri corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din
Centru prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si oferirea de servicii necesare pentu
reintegrarea sau integrarea familiala si integrarea/includerea sociala.
Copii/tinerii beneficiaza de protectie speciala pentru a deveni adulti pe cat posibil autonomi,
integrati in societate si sunt sprijiniti in tranzitia lor spre viata de adult.
Pararesec Centrul in conditii de siguranta si protectie.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor:
In situatia in care se continua protectia speciala intr-o institutie de tip rezidential:
- raport de consiliere si informare;
- raport de ancheta sociala, pentru reevaluarea cazului;
In situatia in care copilul/tanarul urmeaza sa fie integrat in familia naturala/largita:
- raport de consiliera si informare, atat pentru copil/tanar cat si pentru familie;
- raport de ancheta sociala pentru reevaluarea cazului
- cererea pentru acordarea indemnizatiei si depunerea la registratura instituitiei;
- tabel nominal privind alocarea indemnizatiei copiilor si tinerilor la iesirea din Centru;
- referatul privind justificarea sumelor de bani ridicate din casierie si achitate beneficiarilor;
- rapoarte lunare de monitorizare;

8.2.2. Continutul si rolul documentelor


In situatia in care se continua protectia speciala intr-o institutie de tip rezidential:
Raport de consiliere si informare: urmareste informarea copilului/tanarului despre
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viata in conformitate cu tipul de dizabilitate si
gradul de handicap;
Raport de ancheta sociala:la iesirea din Centru cazul copilului va fi reeevaluat;

In situatia in care copilul/tanarul urmeaza sa fie integrat in familia naturala/largita:


Raport de consiliere si informare: are ca scop informarea atat a copilului/tanarului - in
conformitate cu tipul de dizabilitate si gradul de handicap - cat si a familiei, despre
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viata si despre responsabilitatile ce le revin ulterior
incetarii masurii de plasament la Centru; parintele/ reprezentnatul legal al copilului sau, dupa
caz, tinerii care au implinit varsta de 18 ani, vor fi consiliati in vederea formularii, in scris, a
cererii pentru alocarea indemnizatiei si, depunerea acesteia la registratura institutiei;
Raport de ancheta sociala: situatia fiecarui copil/tanar va fi reevaluata inainte de iesirea din
Centru;
Cererea pentru alocarea indemnizatiei: la incetarea plasamnetului copilului/tanarului din
Centru, acesta sau reprezentantul legal este sprijinit de managerul de caz pentru a formula, in

7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 8 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

scris, cererea de acordare a indemnizatiei si de a o depune la registratura institutiei pentru a fi


aprobata de Directorul General, in vederea efectuarii platii indemnizatiei;
Tabel nominal privind acordarea indemnizatiei: referentul cu atributii de contabilitate va
intocmi un tabel nominal pentru acordarea indemnizatiei copiilor si tinerilor la iesirea din
Centru, pe care il va semna impreuna cu seful centrului si cu seful sau ierarhic superior,
respectiv seful Serviciului Economic Finanaciar Contabil, care potrivit O.M.F.P. nr.
1792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica daca sunt indeplinite conditiile
prevazute pentru efectuarea platii.
Referatul privind justificarea sumelor de bani ridicate din casierie si achitate beneficiarilor:
plata indemnizatiei se va efectua de persoana desemnata de seful centrului, care va intocmi un
referat privind justificarea sumelor de bani ridicate din casierie si achitate beneficiarilor;
Rapoarte lunare de monitorizare: la incheierea cazului managerul de caz sesizeaza autoritatea
locala de domiciliu sau cea de la resedinta parintilor, care are obligatia de a urmari evolutia
dezvoltarii copilului, precum si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc
obligatiile cu privire la copil. In acest scop, acesta intocmeste rapoarte lunare pe o perioada de
minimum 6 luni;
8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4.

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
- mijloc de transport
8.3.2. Resurse umane
- personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria
8.3.3. Resurse financiare
- plata salariilor aferente personalului ;
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

In situatia in care se continua protectia speciala intr-o institutie de tip rezidential:


Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
1 Evaluarea nevoilor Persoana de Documentele PIS pentru La admiterea
copilului in ceea ce referinta existente in asigurarea copilului in Centru
priveste asigurarea osarul deprinderilor de (maxim 3 luni)
deprinderilor de viata copilului viata
independenta sau independenta
semiautonoma in sau
societate semiautonoma

8
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 9 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

in societate
Raport de In timpul
Consilierea
2 Psiholog - consiliere programului de
copilului/tanarului
siinformare acomodare
3 Manager de Raport de Prezentarea
Reevaluarea cazului -
caz ancheta sociala cazului C.P.C.

In situatia in care copilul/tanarul urmeaza sa fie integrat in familia naturala/largita:


Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
PIS pentru
Evaluarea nevoilor
asigurarea
copilului in ceea ce Evaluarea
Documentele deprinderilor de
priveste asigurarea nevoilor copiluli
Persoana de existente in viata
1 deprinderilor de viata la admiterea in
referinta dosarul independenta
independenta sau Centru (maxim 3
copilului sau
semiautonoma in luni)
semiautonoma
societate
in societate
2 Consilierea Raport de In timpul
copilului/tanarului si a Psiholog - consiliere si programului de
familiei informare acomodare
3 Raport de Prezentarea
Reevaluarea cazului Manager de caz -
ancheta sociala cazului C.P.C.
4 Alocarea indemnizatiei
acordata la iesirea din Parinte/ La incetarea
evidentele Reprezentant Cerere - masurii de
D.G.A.S.P.C. legal/ tanar plasament
Teleorman
5 Compartimentul
comunicare,
Inregistrarea crererii La incetarea
registratura , Cerere
pentru acordarea - masurii de
relatii cu inregistrata
indemnizariei plasament
publicul si
evaluare initiala
6 Alocarea indemnizatiei La intocmirea
Tabel nominal
acordata la iesirea din Referentul cu documentatiei
privind
evidentele atributii in - necesare
acordarea
D.G.A.S.P.C. contabilitate acordarii
indemnizatiei
Teleorman indemnizatiei
7 Alocarea indemnizatiei Persoana - Referatul La plata
acordata la iesirea din desemnata de privind indemnizatiei
evidentele seful de centru justificarea
D.G.A.S.P.C. pentru plata sumelor de
Teleorman indemnizatiei bani ridicate
din casierie si
achitate
9
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 10 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

beneficiarilor
8 Monitorizarea Ulterior iesirii
Adrese catre
evolutiei copilului din
Rapoarte autoritatea
copilului/tanarului Manager de caz Centru pentru o
lunare locala de
ulterir iesirii din perioada de
domiciliu
Centru minim 6 luni

In situatia in care se continua protectia speciala intr-o institutie de tip rezidential:

Fluxul activitatilor

START

Persoana de referinta
La admiterea copilului 01 Prograsm de interventie specializat
in Centru (maxim 3
luni) Evaluarea nevoilor privind dezvoltarea
deprinderilor de viata independenta sau
semiautnoma

Psiholog
In timpul programului Raport de consiliere si informare
01
de acomodare
Consilierea copilului/tanarului

Prezentarea cazului C.P.C


Manager de caz Raport de ancheta sociala
02
Reevaluarea cazului

Stop

10
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 11 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

In situatia in care copilul/tanarul urmeaza sa fie integrat in familia naturala/largita:

Fluxul activitatilor

START

Persoana de referinta
La admiterea copilului 01 Program de interventie specializat
in Centru (maxim 3
luni) Evaluarea nevoilor privind dezvoltarea
deprinderilor de viata independenta sau
semiautnoma

In timpul programului Psiholog


01 Raport de consiliere si informare
de acomodare
Consilierea copilului/tanarului si a familiei

Manager de caz Raport de ancheta sociala


Prezentarea cazului C.P.C
03

Reevaluarea cazului

Parinte/ reprezentant legal/ Tanar


04 Cerere
La incetara masurii de
plasament
Alocarea indemnizatiei acordata la iesirea
din evidentele D.G.A.S.P.C. Teleorman

Compartimentul comunicare, registratura, relatii Cerere inregistrata


La incetarea masurii cu publicul si evaluare initiala
de plasament 05
Atribuirea unui numar de inregistrare cererii
pentru alocarea indemniazatiei

La intocmirea documentatiei Referentul cu atributii in contabilitate


Tabel nominal
necesara acordarii 06
pentru acordarea indemnizatiei
indemnizatiei
Alocarea indemnizatiei acordata la iesirea din
evidentele D.G.A.S.P.C. Teleorman

11
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 12 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Persoanea desemnata de seful Centrului


pentru plata indemnizatiei
Referatul privind
07 justificarea sumelor de bani ridicate
La plata indemnizatiei
din casierie si achitate beneficiarilor
Alocarea indemnizatiei acordata la iesirea din
evidentele D.G.A.S.P.C. Teleorman
.

Ulterior iesirii copilului din Manager de caz Raport lunar de monitorizare


Centru pentru o perioada de 08
minim 6 luni Monitorizara evolutiei copilului/tanarului
ulterior iesirii din Centru
.

Stop

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

12
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 13 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

10. Anexe, inregistrari, arhivari

In situatia in care se continua protectia speciala intr-o institutie de tip rezidential:


Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
Program de
interventie
specializat
privind C.T.P.T.F.C.
Persoana de C.T.P.T.F.C.N.S Pe perioada
1 dezvoltarea Sef Centru 1 N.S.
referinta . Alexandria plasamnetului
deprinderilor de Alexandria
viata
independenta sau
semiautnoma
Raport de C.T.P.T.F.C.N.S
C.T.P.T.F.C.N.S Pe perioada
2 consiliere si - 1 Centru . Alexandria
. Alexandria plasamentului
informare
-
C.T.P.T.F.C.N.S
Raport de ancheta C.T.P.T.F.C.N.S Pe perioada
3. 1 Centru . Alexandria
sociala . Alexandria plasamentului

In situatia in care copilul/tanarul urmeaza sa fie integrat in familia naturala/largita:


Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
Program de
interventie
specializat
privind C.T.P.T.F.C.
Persoana de C.T.P.T.F.C.N.S Pe perioada
1 dezvoltarea Sef Centru 1 N.S.
referinta . Alexandria plasamnetului
deprinderilor de Alexandria
viata
independenta sau
semiautnoma
Raport de C.T.P.T.F.C.N.S
C.T.P.T.F.C.N.S Pe periaoda
2. consiliere si - 1 Centru . Alexandria
. Alexandria plasamentului
informare
-
Raport de ancheta C.T.P.T.F.C.N.S C.T.P.T.F.C.N.S Pe perioada
3 1 Centru
sociala . Alexandria . Alexandria plasamentului

Cererea pentru Copil/ tanar/ C.T.P.T.F.C.N.S


Director
4 alocarea reprezentant 1 Centru . Alexandria Permanent
General
indemnizatiei legal
Tabel nominal D.G.A.S.P.C.
D.G.A.S.P.C.
5 pentru acordarea - 1 Centru Teleorman Permanent
Teleorman
indemnizatiei
6 Referatul privind C.T.P.T.F.C.N.S - 1 Centru C.T.P.T.F.C.N.S Permanent
justificarea . Alexandria . Alexandria
sumelor de bani

13
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 14 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

ridicate din
casierie si
achitate
beneficiarilor
Raport lunar de C.T.P.T.F.C.N.S C.T.P.T.F.C.N.S Minim 6 luni de la
7 - 1 Centru
monitorizare . Alexandria . Alexandria iesirea din Centru

11. Cuprins

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 5
8. Descrierea procedurii operationale 7
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 12
10. Anexe, inregistrari, arhivari 13
11. Cuprins 14
12. Anexe model documente 15-24

14
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 15 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

12. ANEXE MODEL DOCUMENTE

ANEXA NR. 1 PROGRAM DE INTERVENTIE SPECIALIZAT PRIVIND


DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA SAU
SEMIAUTONOMA

ANEXA NR. 2 - RAPORT DE CONSILIERE SI INFORMARE

ANEXA NR. 3 RAPORT DE ANCHETA SOCIALA

ANEXA NR. 4 REGISTRUL DE EVIDENTA A INDEMNIZATIILOR ACORDATE


COPIILOR SI TINERILOR LA IESIREA DIN EVIDENTELE D.G.A.S.P.C.
TELEORMAN
ANEXA NR. 5 TABEL NOMINAL PENTRU ACORDAREA
INDEMNIZATIILOR

ANEXA NR. 6 REFERATUL PRIVIND JUSTIFICAREA SUMELOR DE BANI


RIDICATE DIN CASIERIA D.G.A.S.P.C. TELEORMAN SI ACHITATE
BENEFICIARILOR

15
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 16 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Anexa 1
CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

PROGRAM DE INTERVENTIE SPECIALIZAT

DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA SAU


SEMIAUTONOMA

Compartimentul ...........................................................
Rev. ............ din ...........
Nume si prenume .............................................................................
CNP .......................................................... Data si locul nasterii .................................................................

Nevoi: ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Resurse: ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Persoana de referinta: ....................................................................., functia ................................................


Nume specialistului care raspunde de program ...........................................................................................
Specialitatea ...................................................................

Alte persoane implicate Specialitatea Detali de contact

Data intocmirii: .....................................

1. Obiective pe termen scurt:


.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Obiective pe termen mediu:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. Obiective pe termen lung:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

16
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 17 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Activitati Termen Persoane Rezultate asteptate Observatii


responsabile

Monitotizare:

Obiective propuse Activitati Rezultate asteptate Rezultate obtinute Dificultati si


intreprinse solutii pentru
depasirea lor

Data: ...........................................

Adaptarii ale Programului de Interventie Specializat


pentru nevoi de dezvoltare a timpului liber
Nr. ....... din ..........

Motivatie: .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Modificari ale continutului PIS: ..................................................................................................................


......................................................................................................................................................................

Persoana responsabila .............................................................................


Nume si prenume: .....................................................................................
Functia ........................................... Semnatura: ...........................................
Data: ......................................................

17
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 18 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Anexa 2

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

RAPORT DE CONSILIERE SI INFORMARE

I. Date de identificare:
1.Numele si Prenumele:
2. Data si locul nasterii:
3.C.N.P.:
4. Adresa de rezidenta:

II. Problema identificata:

III. Scopurile interventiei:

IV. Concluzii:

Psiholog

___________________________

AM LUAT LA CUNOSTINTA:
________________________________

18
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 19 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Anexa 3

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

NR. ______ / ____________


Aprobat,
Director General Adjunct
_______________________

Avizat,
ef Serviciu management de caz,
__________________

Raport de anchet social

Persoana care completeaz ancheta social:


Nume i prenume:.
Funcia:
Instituia:.
Data ntocmirii:.
Motivul ntocmirii:
Date despre copil:
Nume i prenume:.
Data i locul naterii:
C.N.P:
Domiciliul copilului:
Religie:
Naionalitatea: .
Etnia:
Stare de sntate:
Situaie colar:.

Istoricul copilului:

19
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 20 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Motivul pentru care s-a instituit msura de protecie:


Msuri de protecie anterioar:

Date despre prini:


Mama:
Nume i prenume:.
Data i locul naterii:
C.N.P:
Domiciliul legal:
Ocupaia:
Venituri:
Starea de sntate:.
Religie:
Etnia:
Naionalitatea:
Antecedente penale:
Tata:
Nume i prenume:
Data i locul naterii:
C.N.P:
Domiciliul legal :
Ocupaia/venituri:
Starea de sntate:
Religie:
Naionalitatea:
Antecedente penale:
Bunici:
Frai:

Climatul familial:

Realizarea PIP-ului:
Copilul :.
Prestaii: -alocaia de hran, n cuantum de ___ lei/zi
-echipament/cazarmament, n cuantum de ____ lei/an;
-alocaia de stat, n cuantum de ________;
alocaia de stat este virat n cont bancar deschis la BRD Agenia Dr. Stnc,
Alexandria.
Servicii copil:
Protecia copilului:
Sntate:
Educaie:.
Persoana de referin:
Reintegrarea n familie:.
20
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 21 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Reabilitare/recuperare:.

Concluzii i propuneri:

ef Birou management de caz pentru copil,


________________________
Manager de caz,

____________________

21
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 22 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Anexa 4

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN

Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

REGISTRUL DE EVIDENTA A INDEMNIZATIILOR


ACORDATE COPIILOR SI TINERILOR LA IESIREA DIN EVIDENTELE
D.G.A.S.P.C. TELEORMAN

Numele si prenumele copil/tanar

Documentulde incetare a plasamnetlui (fel,


nr., data)
Nr. si data cererii pentu acordarea
indemnizatiei
Data iesirii dinCentru
Nr. si data tabelului nominal privind
acordarea indemnizatiei
Numele si prenumele reprezentantului legal
care a intocmit cererea (parinte, tutore,
curator, etc.)
Suma acordata
Data acordarii
Numele, prenumele, functia sisemnatura
salariatului care a acordat indemnizatia
Numele, prenumele si semnatura
sefuluicentrului (in absenta altui
reprezentant legal)

22
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 23 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Anexa 5

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Director general,

______________________________

TABEL NOMINAL PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI

Nr. Numele si prenumele Suma acoradata Semnatura


Crt.

Sef centru,

______________________

Intocmit,

_______________________

23
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Iesirea copilului din Centru
Pagina 24 din 24
COD: PO119-03
Exemplar nr. 1

Anexa 6

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

REFERATUL
PRIVIND JUSTIFICAREA SUMELOR DE BANI RIDICATE DIN CASIERIE SI ACHITATE
BENEFICIARILOR

Subsemnata ________________________________________, astazi _____________________,


am ridicat din casieria D.G.A.S.P.C. Teleorman suma de __________________________ reprezentand
indemnizatia acordata la incetarea plasamentului pentru copilul/tanara
_______________________________________________, careia i s-a incetaat masura plasmentului la
C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria prin Hotararea C.P.C. Teleorman / Sentinta Civila a Tribunalului Teleorman
nr. ____, din data de _______________________

Data
Semnatura

24