Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

Str. Universitii nr.16, 700115, Iai, Romnia


www.umfiasi.ro

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL se va completa
1.3. DISCIPLINA: se va completa
DOMENIUL DE STUDII: se va completa dup caz cu: MEDICIN/ ASISTEN MEDICAL GENERAL/
1.4.
NUTRIIE I DIETETIC
1.5. CICLUL DE STUDII: LICEN
PROGRAMUL DE STUDII: se va completa dup caz cu: LIMBA ROMN/ LIMBA ENGLEZ/LIMBA
1.6.
FRANCEZ

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei: se va completa (idem cu pct. 1.3)
2.2. Titularul activitilor de curs: vor fi trecute toate cadrele didatice titulare de curs, n conformitate
cu statele de funcii 2016-2017
2.3. Titularul activitilor de seminar: vor fi trecute toate cadrele didatice titulare de LP/stagii, n
conformitate cu statele de funcii 2016-2017
2.4. Anul de ... 2.5. Semestrul ... 2.6. Tipul de ... 2.7. Regimul se va
studiu evaluare disciplinei completa cu:
Obligatoriu/
Opional

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactic) informaiile se vor


completa din planurile de nvmnt
3.1. Nr ore pe ... din care : 3.2. curs ... 3.3. seminar/ ...
sptmn laborator
3.4. Total ore din ... Din care : 3.5. curs ... 3.6. seminar/ ...
planul de laborator
nvmnt
Distributia fondului ore
de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie ...

FACULTATEA DE MEDICIN
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 3
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe ...
teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri ...
Tutoriat
Examinri ...
Alte activiti
3.7. Total ore de studiu individual ...
3.8. Total ore pe semestru ...
3.9. Numrul de credite ...

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competene Nu e cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competene specifice acumulate


Competene profesionale se va completa
(exprimate prin cunotine i
abiliti)
Competene transversale (de se va completa
rol, de dezvoltare profesional,
personale)

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general se va completa
7.2. Obiective specifice se va completa

8. Coninuturi
8.1. Curs Metode de predare Observaii
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
Bibliografie
se va completa
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaii
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa

pagina 2 din 3
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
se va completa se va completa se va completa
Bibliografie
se va completa

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunotinele i deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice i precizate ca atare n programe analitice
revizuite anual. Dup analiza n cadrul disciplinei, acestea sunt discutate i aprobate n cadrul Biroului
Curricular, n sensul armonizrii cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluat sistematic, pe ct
posibil direct, corespondena dintre coninut i ateptrile comunitii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmrete s ofere
studenilor premise optime pentru urmtorii ani de studiu din cadrul programului de Licen n Medicin, n
perspectiva angajrii cu succes, imediat dup absolvire, n programe de rezideniat din Romnia i din alte
ari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota final
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performan: Promovare cu nota minima 5

Data: Semntura coordonatorului de activitate didactica


se va completa Numele i prenumele

Semntura directorului de departament


Numele i prenumele

pagina 3 din 3