Sunteți pe pagina 1din 12

Etapele înmatriculării vehiculelor

pentru completarea dosarului în cazul înmatriculării/transcrierii vehiculelor

1.Regia Autonomă „Registrul Auto Român – în vederea omologării/autentificării vehiculului/ITP – după caz;

2.Autoritatea Naţională a Vămilor – în cazul vehiculului importat din afara Uniunii Europene.

3.Obţinerea tipizatelor şi completarea acestora (cerere, fişă de înmatriculare, contract de vânzare-cumpărare)– în


funcţie de operaţia solicitată;

4.Organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale (DITL) – pentru aplicarea vizei pe fişa de
înmatriculare sau pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala, care atestă luarea in evidenţă a vehicului pentru
plata taxei asupra mijloacelor de transport;

5.Achitarea taxelor:

• Autoritatea fiscală competentă - Trezorerie – taxa pe poluare pentru autovehiculele aflate la prima
inmatriculare in Romania;

• CEC/primarie/BCR – taxa de înmatriculare, taxa certificat de înmatriculare, taxa autorizare provizorie, taxa
autorizaţie de circulaţie provizorie;

6.Societate de Asigurări – în vederea încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin
accidente de circulaţie;

7.fotocopierea documentelor originale – unde este cazul;

8.Depunerea dosarului la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor din oraşele reşedinţă de judeţ /mun. Bucureşti.
Înmatricularea permanentă sau Înmatricularea temporară

(art.7 din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane ce poate folosi vehiculul în
virtutea unui drept legal - altul decât dreptul de proprietate, proprietarul va menţiona explicit solicitarea în cerere,
indicând şi datele acestei persoane (pe a doua fişă de înmatriculare);

b) fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementărilor legale - completată cu datele
proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe
certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fişă de înmatriculare completată cu datele
acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii
administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de
înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală ;

c) cartea de identitate a vehiculului, eliberata de R.A.R., original şi în copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, original şi
copie;

e) actul de identitate al solicitantului, original şi copie. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de
identitate al delegatului şi copia documentului ce atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia
autovehiculelor şi remorcilor noi;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident de
circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia;

h) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar, în original sau copie legalizată a
acesteia, doar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi remorcilor dobândite din afara comunităţii
europene, în cazurile prevăzute de lege,;

i) dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

j) dovada plăţii taxei de poluare pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe şi
tarife);

k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
m) certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor
destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

n) procura specială, după caz.

Documentele originale prevăzute la lit. d) şi e) se restituie pe loc, după certificarea copiilor acestora.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a


plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

ATENTIE !

În cazul vehiculului de provenienţă străină care a fost anterior înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru
prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele sus-menţionate şi toate documentele de
înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.
Acestea se reţin şi se arhivează la Serviciul Inmatriculări, fiind posibilă emiterea, la cerere, a unei dovezi de reţinere
pentru a servi în faţa autorităţii străine la radiere.

Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele sus-menţionate şi acte care să ateste
dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

Documentele se eliberează:

• pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de
identitate;

• pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.


Duplicat al certificatului de înmatriculare

- în cazul pierderii/furtului/deteriorării –
(art.13 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
d) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-menţionate se solicită şi copia certificatului de înregistrare a
societăţii, delegaţia şi actul de identitate delegat.

Documentul original prevăzut lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copia. Cartea de identitate a vehiculului se
restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Documentele se eliberează pentru:

• persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;

• persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui sau deteriorării certificatului de înmatriculare sau de
înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou
certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, in termen de 30
de zile de la data declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii numelui ori de la data constatarii
deteriorarii, dupa caz.

Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţa în România, este obligat:

a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48
de ore de la constatare;

b) să depună imediat la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea
duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul

(art.8 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:

a) fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementărilor legale - completată cu datele
proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe
certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fişă de înmatriculare completată cu datele
acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii
administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de
înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală ;

b) cartea de identitate a vehiculului, eliberara de R.A.R. , în original şi în copie xerox;

c) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în
copie xerox;

d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie xerox. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta
alături actul de identitate al delegatului şi copia documentului ce atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi
sediul;

e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia
autovehiculelor şi remorcilor noi;

f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident
de circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, încheiată pe numele noului proprietar;

g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris (pe verso CI, în rubrica specială)
transmiterea dreptului de proprietate;

h) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ
decât al fostului proprietar;

i) dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

j) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

k) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife) cu excepţia
cazului în care acestea se păstrează pe vehicul de la vechiul proprietar;

l) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a


vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

m) procura specială, după caz.


Documentele originale prevăzute lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al vehiculului şi a


plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Certificatul de autenticitate prevăzut la litera “l”, nu se mai solicită în următoarele cazuri:

• la terminarea contractului de leasing, atunci când emiterea unui nou certificat se efectuează pe numele
utilizatorului, respectiv persoana care este deja înscrisă în vechiul certificat;

• la preluarea contractului de leasing de către alt utilizator;

• în cazul solicitării emiterii unui certificat de înmatriculare pe numele unei persoane fizice din aceeaşi familie cu
a titularului anterior (familia are un patrimoniu comun), precum şi în cazul moştenirilor;

• în cazul în care cerficatul de înmatriculare se emite ca urmare a comasării, divizării, reorganizării sau fuzionării
a două sau mai multe persoane juridice.

Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună
la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă
documentele sus-menţionate şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi
reprezentantul legal, în copie.

Documentele se eliberează:

• pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de
identitate;

• pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în
evidentele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a
fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul
proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în
termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare

- ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta -

(art.14 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului;

b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”
(original si copie) – daca modificările se referă la vehicul;

c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale
numai în cazul modificărilor ce se referă la schimbarea: domiciliului titularului, a reşedinţei cetăţenilor străini, a
sediului în cadrul aceluiaşi judeţ, schimbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrică diferită;

d) vechiul certificat de înmatriculare - original;

e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei;

f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

Documentul original prevăzut lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a
vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului.

În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele sus-
menţionate, plăcuţele cu vechiul număr de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a
tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

În cazul în care proprietarul vehiculului intenţionează transferarea dreptului de proprietate a vehiculului şi optează
pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare cu
depunerea documentelor sus-menţionate, dacă cererea pentru păstrarea combinaţiei şi cererea privind transcrierea
transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Proprietarul ce solicită păstrarea
combinaţiei de număr de înmatriculare asigură şi păstrarea fizică a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Documentele se eliberează pentru:

• persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;

• persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.


Autorizaţia de circulaţie provizorie

(art.15 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
competente - autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă
ce nu va depăşi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

DOCUMENTE NECESARE:
a) cererea solicitantului;
b) dovada încheierii unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente
de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului;
c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei – 8 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să
ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu – 40 lei (se achita la ghişeu);
g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie – 13 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele provenite din afara UE la care se solicită înmatricularea în România, cu
excepţia primei autorizări.

Vehiculului căruia i s-a acordat autorizaţie de circulaţie provizorie - i se pot atribui succesiv, în aceleaşi condiţii, mai
multe autorizaţii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile.

Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Autorizaţia de circulaţie provizorie şi plăcile aferente se eliberează pe loc la ghişeu.

AUTORIZAREA PROVIZORIE
de societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţile de leasing.
(art.17 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau
societăţilor de leasing care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări
de cel puţin 5 vehicule într-un interval de o lună.

Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie - se efectuează în baza următoarelor documente:


a) cererea solicitantului;
b) copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a
comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie;
c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei;
d) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, (în copie
certificată conform cu originalul);
e) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;
f) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie.

Documentele sus-menţionate se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie
provizorie.

Persoanele juridice vor completa ulterior autorizaţiile pe numele propriu sau al clienţilor, numai pentru vehiculele noi,
comercializate de acestea. Fiecare autorizaţie va fi însoţită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
Radierea din circulaţie a vehiculelor

(art.24 şi 25 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:

a) vehicul dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;

b) scoaterea definitivă din România a vehiculului;

c) declararea furtului vehiculului;

Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita şi radierea din circulaţie la cerere, făcând dovada deţinerii unui spatiu
în vederea depozitarii acestuia. Această radiere nu permite şi scoaterea din evidenţa fiscală.

Documentele în baza cărora se poate solicita radierea vehiculelor sunt următoarele :

• certificat de înmatriculare – original (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau
furtul certificatului de înmatriculare) ;

• plăcuţe cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau
furtul plăcilor cu număr de înmatriculare) ;

• cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993),

• fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită
potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală,

• documente care atestă faptul că a intervenit una dintre următoarele situaţii (dezmembrare, export, furt,
depozitare in spatiu propriu).

• document de identitate (original si copie);

• trei exemplare certificat de radiere completat.

În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de
înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în
baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care
să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile
publice.

Certificatul de radiere se eliberează pe loc, la ghişeu.


Furnizarea unor noi plăcuţe de înmatriculare

cu număr de înmatriculare în locul celor deteriorate / pierdute / furate

Comanda plăcuţei/plăcilor se solicită la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Inmatriculare a Vehiculelor, prezentând următoarele documente:

• declaraţie privind pierderea/furtul sau deteriorarea plăcuţei/plăcilor;

• documentul de identitate (original şi copie);

• certificatul de înmatriculare (original şi copie);

In cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-mentionate se solicita şi delegaţia precum şi actul de identitate
al persoanei delegate.

Contravaloarea plăcilor diferă în funcţie de tipul plăcuţei şi se achită direct la ghişee:

Placa tip A - 20 lei/buc. (autoturisme);

Placa tip B - 23 lei/buc. (alte categorii);

Placa tip C - 17 lei lei/buc. (motociclete);

Noile plăcuţe se eliberează pe baza prezentării documentului de identitate – persoane fizice/delegaţiei-persoane juridice
şi a chitanţei de plată a contravalorii plăcilor. De asemenea, plăcile deteriorate se prezintă la ghişeu în vederea
distrugerii acestora.

ELIBERARE DOCUMENTE :

Documentele se eliberează:

• pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de
identitate;

• pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

FURNIZARE DE DATE

In conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea nr.2337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din
Registrul Naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al
municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi a Legii nr.348/2005
privind denominarea monedei naţionale, pentru furnizarea datelor privind propria persoană (adeverinţe, copii documente
arhiva, etc.) este necesarǎ achitarea unei taxe de furnizare date - în valoare de 1 leu, pentru fiecare
informaţie/înregistrare solicitatǎ.

Informaţiile se solicită personal sau prin poştă fiind însoţite de copia documentului de identitate.