Sunteți pe pagina 1din 14

1 | www.untrr.

ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

ORDINnr.1501
din13noiembrie2006
privindproceduranmatricularii,nregistrarii,radieriisieliberareaautorizatieidecirculatie
provizoriesaupentruprobeavehiculelor
actconsolidat

Avndnvedereprevederileart.19dinOrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.195/2002privindcirculatia
pedrumurilepublice,republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare,
n temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
604/2003,cumodificarilesicompletarileulterioare,
ministruladministratieisiinterneloremiteurmatorulordin:
CAPITOLULI:Dispozitiigenerale
Art.1
(1)Autoritatea competenta pentru coordonarea nmatricularii si radierii autovehiculelor si remorcilor,
autorizarea provizorie sau pentru probe este Directia regim permise de conducere si nmatriculare a
vehiculelordincadrulMinisteruluiAdministratieisiInternelor.
(2)nmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectueaza de serviciile publice
comunitare regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor, n a caror raza de competenta
proprietariisiaudomiciliulsausediuloriresedinta,ncazulpersoanelorfizicecudomiciliulnstrainatate.
(3)Lacerereapersoaneijuridice,autovehicululsauremorcasepoatenmatriculalaautoritateacompetenta
n raza careia persoana juridica are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati
subordonate.

(1)Proprietariidevehiculesaumandatariiacestorasuntobligatisasolicitenmatriculareaorinregistrarea,
dupacaz,naintedealepunencirculatiesisasoliciteradierealordinevidenta,ncazurileprevazutede
lege,potrivitprevederilorprezentuluiordin.
(2)n cazul schimbarii oricaror date nscrise n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, titularul
acestuiaesteobligatsasoliciteautoritatiiemitenteeliberareaunuinouastfeldedocument,ntermende
celmult30deziledeladatalacareasurvenitmodificarea.
(3)Titulariinmatriculariisaunregistrariiunuivehiculsuntobligatisasoliciteeliberareaunuinoudocument
nloculceluifurat,pierdutsaudistrus.

September8,2010

Art.2

2 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

Art.3
(1)nmatricularea, nregistrarea si autorizarea provizorie sau pentru probe se efectueaza pe numele
proprietaruluidevehicul.
(2)La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare se
poate nscrie si o alta persoana dect proprietarul, specificnduse calitatea n care aceasta poate utiliza
vehiculul.ncazulncareproprietarulvehicululuiesteosocietatedeleasing,ncertificatuldenmatriculare
saudenregistraresementioneazasidateledeidentificareautilizatorului.
Art.4
(1)nmatricularea, nregistrarea si autorizarea provizorie sau pentru probe a vehiculelor se considera
efectuate de la data nscrierii acestora n registrul national de evidenta a vehiculelor nmatriculate,
respectivnevidenteleMinisteruluiAdministratieisiInternelor,MinisteruluiApararii,ServiciuluiRomnde
Informatiisialeconsiliilorlocale,ncazulnregistrarii.
(2)Odatacunmatricularea,nregistrarea,autorizareaprovizoriesaupentruprobe,autoritateacompetenta
elibereazasolicitantuluicertificatuldenmatricularesaudenregistrare,autorizatiadecirculatieprovizorie
oripentruprobe,dupacaz,mpreunacuplacutelecunumaruldenmatriculare,denregistrare,provizoriu
oripentruprobeaferent,dupacaz.
Art.5
MinisterulAdministratieisiInternelor,MinisterulApararii,ServiciulRomndeInformatiisiconsiliilelocale
sistabilescregulipropriideproceduraprivindnregistrareasiradiereavehiculelor.
CAPITOLULII:nmatriculareaautovehiculelorsiremorcilor
Art.6
(1)nmatriculareasefacenumaipentruautovehiculelesiremorcileomologate,potrivitlegii,decatreRegia
Autonoma"RegistrulAutoRomn".
(2)nmatriculareapoatefipermanentasau,prinexceptie,temporara.

(4)nmatricularea temporara se realizeaza n cazul vehiculelor de provenienta straina care beneficiaza de


regimulvamaldeadmiteretemporarasaupentruvehiculeledestinateexportului.
Art.7
(1)nmatricularea permanenta sau nmatricularea temporara se efectueaza pe baza urmatoarelor
documente:

September8,2010

(3)nmatriculareapermanentaestecontinua,nsensulcadelaadmitereancirculatienRomniasipnala
scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul, acesta este nscris permanent n registrul national al
vehiculelornmatriculate,penumeleproprietaruluisau,dupacaz,alproprietarilorsuccesivi.

3 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

a)cerereasolicitantului.ncazulnscrieriincertificatuldenmatricularesiaalteipersoanecarepoatefolosi
vehiculul n virtutea unui drept legal, altul dect cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea
explicitancerere;
b)fisadenmatriculareavehiculului,alcareimodelestestabilitconformreglementarilorlegale,completata
cudateleproprietaruluisiavndvizaorganuluifiscalcompetentalautoritatiiadministratieipublicelocale.
n cazul nscrierii n certificatul de nmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de nmatriculare
completata cu datele acesteia. n cazul nmatricularii temporare pentru export nu este necesara viza
organuluifiscalcompetentalautoritatiiadministratieipublicelocale;
c)carteadeidentitateavehiculului,noriginalsincopie;
d)documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, n
originalsincopie;
e)actuldeidentitatealsolicitantului,noriginalsincopie.nsituatiancarencertificatuldenmatriculare
urmeazaafinscrisasioaltapersoana,sevorprezentaactuldeidentitatesau,dupacaz,documentecare
saatestedobndireapersonalitatiijuridice,denumireasisediul,ncopie;
f)dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, n termenul de valabilitate a acesteia, cu exceptia
autovehiculelorsiremorcilornoi;
g)copiadocumentuluideasigurareobligatoriederaspunderecivilapentruprejudiciiproduseprinaccidente
decirculatie,ntermenuldevalabilitateaacesteia;
h)dovada efectuarii formalitatilor vamale de import definitiv sau temporar pentru nmatricularea
temporara,ncazulautovehiculelorsialremorcilordobnditedinstrainatate,ncazurileprevazutedelege,
noriginalsaucopielegalizataaacesteia;
i)dovadaplatiitaxeidenmatriculare,stabilitapotrivitlegii;
j)ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, dovada platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule,
stabilitapotrivitlegii;
k)dovadaplatiicontravaloriicertificatuluidenmatriculare;

m)certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate


competitiilorsportivesiavehiculeloristorice;
n)procuraspeciala,dupacaz.
(11)Serviciul public comunitar regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor competent
verifica daca din documentele prevazute la alin. (1) rezulta ca persoana care solicita nmatricularea a
realizatachizitiaintracomunitaraavehiculului,nsensultitluluiVIdinLegeanr.571/2003privindCodul
fiscal,cumodificarilesicompletarileulterioare.nacestcaz,serviciulpubliccomunitarregimpermisede
conducere si nmatriculare a vehiculelor competent verifica pe cale informatica daca persoana care
solicitanmatriculareamijloculuidetransportachizitionatdinaltstatmembrualUniuniiEuropeneeste

September8,2010

l)dovadaplatiicontravaloriiplacutelorcunumaruldenmatriculare;

4 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

nregistrata n scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, situatie n care nu mai este necesara prezentarea altor documente. Verificarea pe cale
informatica se realizeaza n conditii stabilite prin protocol ncheiat ntre Directia regim permise de
conducere si nmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Agentia
NationaladeAdministrareFiscaladincadrulMinisteruluiFinantelorPublice.
(12)Daca persoana care a realizat achizitia intracomunitara a mijlocului de transport si solicita
nmatriculareaacestuianuestenregistratanscopurideTVAconformart.153dinLegeanr.571/2003,
cumodificarilesicompletarileulterioare,pelngadocumenteleprevazutelaalin.(1)aceastatrebuiesa
depuna,dupacaz:
a)formularul "Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, n cazul achizitiilor
intracomunitaredemijloacedetransportnoi",prevazutnanexanr.1laOrdinulpresedinteluiAgentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului
formularelor "Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, n cazul achizitiilor
intracomunitare de mijloace de transport noi" si "Certificat", precum si a procedurii de eliberare a
acestora,dacamijloculdetransportestenounsensultitluluiVIdinLegeanr.571/2003,cumodificarile
sicompletarileulterioare;sau
b)formularul "Certificat", prevazut n anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
AdministrareFiscalanr.1.128/2009,dacamijloculdetransportnuestenounsensultitluluiVIdinLegea
nr.571/2003,cumodificarilesicompletarileulterioare.
(ladata09sep2010Art.7,alin.(1)dincapitolulIIcompletatdeArt.IdinOrdinul168/2010)
(2)Documenteleoriginaleprevazutelaalin.(1)lit.d)sie)serestituiepeloc,dupaconfruntareacopiilorcu
acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de nmatriculare a
vehicululuisiaplacutelorcunumaruldenmatriculare.

(4)ncazulexistenteiunorindiciicuprivirelafalsificareadocumentelorprevazutelaalin.(1)sau(3)orin
absenta celor prevazute la alin. (3), se vor efectua verificari prin intermediul structurilor specializate ale
Ministerului Administratiei si Internelor cu competente n domeniu, la solicitarea serviciilor publice
comunitareregimpermisedeconduceresinmatriculareavehiculelor,nconditiistabiliteprindispozitiea
directorului Directiei regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului
AdministratieisiInternelor.
(5)n cazul absentei documentelor prevazute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de
conducere si nmatriculare a vehiculelor competent va nmatricula un vehicul care provine dintrun stat
membrualUniuniiEuropenenumaidupaobtinereaconfirmariidelaaceststatafaptuluicasolicitantuleste
ndreptatitsarenmatriculezevehicululnRomnia.Proceduradesolicitareaconfirmariistatuluimembru
alUniuniiEuropenedincareprovinevehicululcareurmeazaafinmatriculatnRomniasestabilesteprin

September8,2010

(3)ncazulvehicululuideprovenientastrainacareamaifostnmatriculatnaltstatsicaresenmatriculeaza
pentruprimadatanRomnia,solicitantultrebuiesaprezinte,pelngadocumenteleprevazutelaalin.(1),
sidocumenteledenmatriculareeliberatedeautoritatilestraine,noriginal,precumsiplacutelecunumarul
denmatriculare.

5 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor din cadrul
MinisteruluiAdministratieisiInternelor.
(6)Pnalaclarificareasituatiilorprevazutelaalin.(4)si(5),solicitantuluiisepotatribuisuccesivmaimulte
autorizatiidecirculatieprovizorii.
(7)Persoana juridica solicitanta a nmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim
permisedeconduceresinmatriculareavehiculelorcompetent,pelngadocumenteleprevazutelaalin.(1)
si(3),siactecaresaatestedobndireapersonalitatiijuridice,denumirea,sediulsireprezentantullegal,n
copie.
Art.8
(1)Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectueaza n baza
urmatoarelordocumente:
a)cerereanouluiproprietar.ncazulnscrieriincertificatuldenmatricularesiaalteipersoanecarepoate
folosi vehiculul n virtutea unui drept legal, altul dect cel de proprietate, proprietarul va mentiona
solicitareaexplicitancerere;
b)fisadenmatriculareavehiculului,alcareimodelestestabilitconformreglementarilorlegale,semnatade
fostul si noul proprietar, vizata de organele fiscale competente ale autoritatilor administratiei publice
locale. n cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscala emis de
autoritatile administratiei publice locale, situatie n care nu mai este necesara depunerea fisei de
nmatriculare.ncazulnscrieriincertificatuldenmatricularesiaalteipersoane,sevadepunesifisade
nmatricularecompletatacudateleacesteia;
c)carteadeidentitateavehiculului,noriginalsincopie;
d)documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, n
originalsincopie;
e)actuldeidentitatealsolicitantului,noriginalsincopie.nsituatiancarencertificatuldenmatriculare
urmeazaafinscrisasioaltapersoana,sevaprezentaactuldeidentitatesau,dupacaz,documentecaresa
atestedobndireapersonalitatiijuridice,denumireasisediul,ncopie;

g)copiadocumentuluideasigurareobligatoriederaspunderecivilapentruprejudiciiproduseprinaccidente
decirculatie,ntermenuldevalabilitateaacesteia;
h)dovadaplatiitaxeidenmatriculare;
i)certificatul de nmatriculare al fostului proprietar, n care acesta a nscris transmiterea dreptului de
proprietate;
j)placutele cu numarul de nmatriculare, daca noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza
altuijudetdectalfostuluiproprietar;
k)dovadaplatiicontravaloriicertificatuluidenmatriculare;

September8,2010

f)dovadaefectuariiinspectieitehniceperiodice,ntermenuldevalabilitateaacesteia;

6 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

l)dovadaplatiicontravaloriiplacutelorcunumaruldenmatriculare,cuexceptiacazuluincareacestease
pastreazadecatrenoulproprietar;
m)certificatuldeautenticitatealvehiculului,cuexceptiaautovehiculelordestinatecompetitiilorsportivesi
avehiculeloristorice,pentrucazurilestabilitedereglementarilenvigoare;
n)procuraspeciala,dupacaz.
(2)Documenteleoriginaleprevazutelaalin.(1)lit.d)sie)serestituiepeloc,dupaconfruntareacopiilorcu
acestea.Carteadeidentitateavehicululuiserestituieodatacupredareacertificatuluidenmatriculareal
vehicululuisiaplacutelorcunumaruldenmatriculare.
(3)Persoana juridica solicitanta a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul
trebuiesadepunalaserviciulpubliccomunitarregimpermisedeconduceresinmatriculareavehiculelor
competent, pe lnga documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobndirea personalitatii
juridice,denumirea,sediulsireprezentantullegal,ncopie.
(4)Transcriereadreptuluideproprietateasupravehicululuisecomunicantermende30dezile,decatre
autoritateacareaefectuato,organuluifiscalcompetentalautoritatiiadministratieipublicelocale.
Art.9
(1)Verificarea existentei si a valabilitatii inspectiei tehnice periodice si a ncheierii asigurarii obligatorii de
raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule se poate face si pe cale
informatica, n conditii stabilite prin protocol ncheiat ntre Directia regim permise de conducere si
nmatriculareavehiculelordincadrulMinisteruluiAdministratieisiInternelorsiRegiaAutonoma"Registrul
AutoRomn",respectivComisiadeSupraveghereaAsigurarilor,cazncaredocumenteleprevazutelaart.7
alin.(1)lit.f)sig),precumsilaart.8alin.(1)lit.f)sig)numaisuntnecesare.

(3)Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing care au ncheiat protocoale,
conformlegii,cuDirectiaregimpermisedeconduceresinmatriculareavehiculelordincadrulMinisterului
Administratiei si Internelor pot solicita, pe cale informatica, nmatricularea sau autorizarea provizorie
pentrucirculatieavehiculelorsidepundocumentelenecesareeliberariicertificatelordenmatricularesaua
autorizatiilorprovizoriipentrucirculatieavehiculelorsiaplacuteloraferentesimultancuprimireaacestora,
verificareaactelorfiindefectuataulterior.
(4)n cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al carui certificat de
nmatriculare este model 1997 sau mai vechi, noul certificat de nmatriculare se elibereaza doar dupa
efectuareadeverificarinevidentelemanualencarevehicululafostnmatriculat.
Art.10
(1)nmatricularea temporara pentru export se realizeaza pentru o perioada de maximum 30 de zile, dar
carenupoatedepasitermenuldevalabilitateaasigurariiinternationalecarteverde.

September8,2010

(2)Serviciilepublicecomunitareregimpermisedeconduceresinmatriculareavehiculelorpotncasatoate
taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente operatiunilor de nmatriculare, cu exceptia primelor de
asigurare,darnumaidupancheiereaprotocoalelorprevazutedelege.

7 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

(2)Pentruvehiculeleaflatenregimvamaldeadmiteretemporara,perioadadenmatricularetemporaranu
poatedepasisfrsitulanuluincurs,dacasolicitareaafostfacutanprimele9lunialeanuluirespectiv,ori
sfrsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta n ultimele 3 luni ale anului n curs. Perioada de
nmatriculare temporara nu poate depasi termenul limita acordat de autoritatea vamala sau durata
dreptuluidesederedecarebeneficiazacetateniistraini.
(3)PentruautovehiculelesiremorcilecareseintroducnRomniaprintrooperatiunedeleasingexternsau
care sunt de provenienta straina si comercializate n Romnia n sistem leasing, durata de nmatriculare
temporaranupoatedepasivalabilitateacontractuluideleasingsitermenullimitastabilitpentruimportul
temporar.
Art.11
(1)Autovehiculelesiremorcileapartinndmisiunilordiplomatice,oficiilorconsularesimembriloracestora,
precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic sau consular, care si desfasoara
activitatea n Romnia, se nmatriculeaza, la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor
Externe,pebazadocumentelorprevazutelaart.7,cuexceptiataxeidenmatricularesiadoveziiplatiitaxei
asupramijloacelordetransport/impozituluipemijloaceledetransport,stabilitapotrivitlegii,daca,pebaza
dereciprocitate,seacordascutiripentruacestea.
(2)n cazurile prevazute la alin. (1), nmatricularea se poate realiza si la solicitarea Regiei Autonome
"AdministratiaPatrimoniuluiProtocoluluideStat".
Art.12
Termenulncaresesolutioneazacererilepentrueliberareacertificatelordenmatricularenupoatefimai
marede20dezilelucratoare.
Art.13
(1)Eliberareaunuiduplicatalcertificatuluidenmatriculareseefectueazanbazaurmatoarelordocumente:
a)cerereasolicitantului;
b)carteadeidentitateavehiculului;
c)certificatuldenmatricularedeteriorat,dupacaz;

e)actuldeidentitatealsolicitantului,noriginalsincopie.
(2)Documentul original prevazut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta.
Carteadeidentitateavehicululuiserestituieodatacupredareaduplicatuluicertificatuluidenmatriculare
alvehiculului.
Art.14
(1)Eliberarea unui nou certificat de nmatriculare ca urmare a modificarii unor date nscrise n acesta se
efectueazanbazaurmatoarelordocumente:

September8,2010

d)dovadaplatiicontravaloriicertificatuluidenmatriculare;

8 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

a)cerereasolicitantului;
b)cartea de identitate a vehiculului, cu modificarile tehnice operate de Regia Autonoma "Registrul Auto
Romn";
c)fisadenmatriculareavehiculului,vizatadeorganulfiscalcompetentalautoritatiiadministratieipublice
locale, numai n cazul modificarilor care se refera la schimbarea domiciliului sau, dupa caz, a resedintei,
pentrucetateniistraini,oriasediuluincadrulaceluiasijudetsaulaschimbareamotoruluicuunaltuldeo
capacitatecilindricadiferita;
d)vechiulcertificatdenmatriculare;
e)dovadaplatiicontravaloriicertificatuluidenmatriculare;
f)actuldeidentitatealsolicitantului,noriginalsincopie.
(2)Documentul original prevazut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta.
Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea noului certificat de nmatriculare a
vehiculului.
(3)ncazulsolicitariiatribuiriiunuialtnumardenmatriculare,sevordepunenplusfatadedocumentele
prevazute la alin. (1) placutele cu numarul de nmatriculare, dovada de plata a contravalorii celor noi si,
dupacaz,atarifuluilegaldeatribuireauneicombinatiipreferentialeanumaruluidenmatriculare.
(4)n cazul n care proprietarul vehiculului intentioneaza transferarea dreptului de proprietate asupra
acestuiasiopteazapentrupastrareacombinatieinumaruluidenmatriculare,poatesolicitaatribuireaunui
altnumardenmatriculare,cudepunereadocumentelorprevazutedealin.(1)si(3),dacacerereapentru
pastrarea acesteia si cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse
concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere si nmatriculare a vehiculelor
competent sa nmatriculeze vehiculul. Placutele cu numarul de nmatriculare se pastreaza de catre
proprietar,dacaacestaaoptatnacestsens.
CAPITOLULIII:Autorizareaprovizoriepentrucirculatieaautovehiculelorsiremorcilor

(1)Pna la nmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si nmatriculare a


vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a
remorcilornenmatriculate,pentruoperioadacenuvaputeadepasi30dezile,darnumaimultdedatala
care expira asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de
autovehicule.
(2)Vehicululuicaruiaisaacordatautorizatiedecirculatieprovizorienconditiileprevazutelaalin.(1)ise
potatribuisuccesiv,naceleasiconditii,maimulteautorizatiiprovizoriicarenupotcumulamaimultde90
dezile,cuconditiaachitariituturortaxelorsitarifelorlegalenecesarenmatricularii,naintedeeliberarea
urmatoareiautorizatii.
(3)Perioadade90dezileprevazutalaalin.(2)nuseaplicancazulvehiculeloraflatensituatiaprevazutala
art.7alin.(4)si(5).

September8,2010

Art.15

9 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

(4)Autorizatia de circulatie provizorie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul


Romniei.
Art.16
(1)Autorizatiadecirculatieprovizorieseelibereazanbazaurmatoarelordocumente:
a)cerereasolicitantului;
b)dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de
autovehicule,ntermenuldevalabilitateaacesteia;
c)dovadaplatiitaxeideautorizareprovizorieacirculatiei;
d)copiialedocumentelorcareatestadreptuldeproprietatealsolicitantuluiasupravehiculului;
e)actul de identitate al solicitantului, n original si n copie, sau, n cazul persoanei juridice, documentele
caresaatestedobndireapersonalitatiijuridice,denumireasisediul,ncopie;
f)dovadaplatiicontravaloriiplacutelorcunumarprovizoriusiagarantieidereturnareaacestora;
g)dovadaplatiicontravaloriiautorizatieidecirculatieprovizorie;
h)copiadeclaratieivamalepentruvehiculeledeprovenientastrainapentrucaresesolicitanmatricularean
Romnia,cuexceptiaprimeiautorizari.
(2)Documentuloriginalprevazutlaalin.(1)lit.e)serestituiepeloc,dupaconfruntareacopieicuacesta.
Art.17
(1)Autorizatiiledecirculatieprovizoriepotfieliberatenalbsocietatilorabilitatesacomercializezevehicule
noi sau societatilor de leasing care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un
volummediudevnzaridecelputin5vehiculentrunintervaldeoluna.
(2)Eliberareaautorizatiilordecirculatieprovizorieprevazutelaalin.(1)seefectueazanbazaurmatoarelor
documente:
a)cerereasolicitantului;

c)dovadaplatiitaxeideautorizareprovizorieacirculatiei;
d)documentelecaresaatestedobndireapersonalitatiijuridice,denumirea,sediulsireprezentantullegal,
ncopie;
e)dovadaplatiicontravaloriiplacutelorcunumarprovizoriusiagarantieidereturnareaacestora;
f)dovadaplatiicontravaloriiautorizatieidecirculatieprovizorie.

September8,2010

b)copiidepefacturilefiscaledevnzaresijurnaluldevnzarialsocietatiidincaresarezultecaaceastaa
comercializatunnumardevehiculecaresajustificeacordareaautorizatiilordecirculatieprovizorie;

10 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

(3)Documentele prevazute la alin. (2) lit. b) se prezinta anual, cu ocazia primei solicitari de eliberare a
autorizatiilordecirculatieprovizorie.
(4)Persoanelejuridicevorcompletaulteriorautorizatiilepenumelepropriusaualclientilor,numaipentru
vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizatie va fi nsotita de asigurarea obligatorie de
raspunderecivilapentruprejudiciiproduseprinaccidentedeautovehicule.
(5)Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing vor asigura permanent, la
cererea politiei, identificarea operativa a titularilor autorizatiilor de circulatie provizorie pe care leau
completatnconditiilealin.(4);
(6)n cazul nendeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (4) si (5), societatile abilitate sa comercializeze
vehiculenoisisocietatiledeleasingpierddreptuldeaprimiautorizatiidecirculatieprovizorienalbpentru
operioadade3lunideladataconstatarii.
Art.18
Termenulncaresesolutioneazacererilepentrueliberareaautorizatiilordecirculatieprovizorienupoatefi
maimarede20dezilelucratoare.
CAPITOLULIV:Autorizareapentruprobeaautovehiculelorsiremorcilor
Art.19
(1)Serviciulpubliccomunitarregimpermisedeconduceresinmatriculareavehiculelorcompetentpotrivit
art.1alin.(2)autorizeazapentruprobeautovehiculelesiremorcilecare:
a)efectueaza probe n vederea omologarii, precum si autosasiuri care efectueaza deplasari de la unitatile
constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate
fabricarea,asamblarea,carosareaorincercareaautovehiculelorsauaremorcilor;
b)secomercializeaza,nvedereaefectuariiprobelorsolicitatedeclienti,lacerereapersoanelorjuridicecare
detinspatiuspecialamenajatpentruexpunereavehiculelorsiauunvolummediudevnzaridecelputin10
vehiculepelunanultimele6luni.

(3)AutorizatiadecirculatiepentruprobeestevalabiladoarpeteritoriulRomniei,pentrucazulprevazutla
alin.(1)lit.a),sidoarpeteritoriuljudetuluisaualmunicipiuluiBucuresti,nrazacaruiasocietateasiare
sediul,pentrucazulprevazutlaalin.(1)lit.b).
(4)Formularul autorizatiei de circulatie pentru probe este identic cu cel al certificatului de nmatriculare,
fiind nsotit de o anexa completata de titularul autorizarii, care cuprinde elementele de identificare a
vehiculului.
Art.20
Autorizatiadecirculatiepentruprobeseelibereazanbazaurmatoarelordocumente:
a)cerereasolicitantului;

September8,2010

(2)Autorizatiadecirculatiepentruprobeestevalabilaunandeladataeliberarii.

11 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

b)documentelecaresaatestedobndireapersonalitatiijuridice,denumirea,sediulsireprezentantullegal,
ncopie;
c)copiidepeactulconstitutivalsocietatiidincaresarezultecaobiectdeactivitatefabricarea,asamblarea,
carosareasauncercareavehiculelorrutiere,precumsioadeverintadelaRegiaAutonoma"RegistrulAuto
Romn" din care sa rezulte ca societatea are vehicule n curs de omologare pentru circulatie, n cazul
vehiculelorsupusencercariinvedereaomologarii;
d)copii de pe actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate comercializarea
vehiculelorrutieresicopiidepefacturilefiscaledevnzaresijurnaluldevnzarialsocietatii,caresaateste
unvolummediudevnzaridecelputin10vehiculepeluna,nultimele6luni,precumsicopiidepeactele
careatestadetinereaunuispatiuspecialamenajatpentruexpunereavehiculelorsupusevnzarii,ncazul
comerciantilor;
e)dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de
autovehicule,ntermenuldevalabilitateaacesteia,pentrufiecareautorizatiesolicitata;
f)dovadaplatiitaxeideautorizareacirculatieipentruprobe;
g)dovadaplatiicontravaloriiplacutelorcunumarpentruprobe;
h)dovadaplatiicontravaloriicertificatuluidenmatriculare.
Art.21
(1)Titularii autorizatiilor de circulatie pentru probe vor completa la momentul punerii n circulatie a unui
vehicul cu placute cu numar pentru proba o anexa care trebuie sa cuprinda datele de identificare a
vehiculului pe care se monteaza placutele cu numar pentru probe, astfel: categoria, marca, tipul, masa
totalamaximautorizata,numaruldeidentificaresiculoarea.Dateledinanexesenscriusintrunregistru
aflatlasediulsocietatii.
(2)Titulariiautorizatiilordecirculatiepentruprobevorasigurapermanent,lacerereapolitiei,identificarea
operativaavehiculelorcarecirculacunumardeproba.

(4)Autorizatiadecirculatiepentruprobenupoatefifolositapentruautovehiculesiremorcideprovenienta
straina pentru care nu au fost efectuate formalitatile vamale n Romnia si nici pentru vehicule care nu
apartintitularuluiautorizatieideprobe.
(5)n cazul nendeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) (4), precum si la art. 19 alin. (3), persoanele
juridiceautorizatenconditiileart.19pierddreptuldeaprimiautorizatiidecirculatiepentruprobepentru
operioadade6lunideladataconstatarii.
Art.22
Termenul n care se solutioneaza cererile pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie pentru probe nu
poatefimaimarede20dezilelucratoare.

September8,2010

(3)Autovehiculele si remorcile care circula n baza autorizatiei de circulatie pentru probe nu pot efectua
transportcomercialdebunurisipersoane.

12 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

CAPITOLULV:nregistrareavehiculelor
Art.23
(1)Se nregistreaza de catre consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun nmatricularii,
masinile si utilajele autopropulsate utilizate n lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza
caracteristiciledebazaaleunuitractor,sitroleibuzeleomologate,potrivitlegii,decatreRegiaAutonoma
"Registrul Auto Romn", precum si tramvaiele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate n lucrari de
constructii,agricole,forestiere,carenupastreazacaracteristiciledebazaaleunuitractor,sivehiculelecu
tractiuneanimala.
(2)nregistrarea vehiculelor n conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre consiliile locale pe a
carorrazateritorialasiaudomiciliul,resedintaorisediulproprietariivehiculelorrespective.
(3)Proceduradenregistraresiradiereavehiculelordecatreconsiliilelocalesestabilesteprinhotarrea
consiliuluilocal,cuavizulconsultativalDirectieiregimpermisedeconduceresinmatriculareavehiculelor
dincadrulMinisteruluiAdministratieisiInternelor.
(4)Autovehiculele, remorcile, mopedele, tractoarele care nu se supun nmatricularii, masinile si utilajele
autopropulsateutilizatenlucrarideconstructii,agricole,forestiere,carepastreazacaracteristiciledebaza
ale unui tractor, din dotarea Ministerului Apararii, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a
ServiciuluiRomndeInformatiisenregistreazalaacesteinstitutiinumaidacaaufostomologate,potrivit
legii,deRegiaAutonoma"RegistrulAutoRomn"sipot,dupacaz,safienmatriculate,nconditiilelegii.
(5)Procedura de nregistrare si radiere a vehiculelor din dotarea institutiilor prevazute la alin. (4) se
stabilesteprinordinalconducatoruluiinstitutieirespective,caretrebuiesacuprindacelputinurmatoarele
elemente:
a)structuradincadrulinstitutieicareefectueazanregistrarea;
b)documentelepebazacaroraseefectueazanregistrarea,respectivradierea;
c)situatiilesiconditiilencareseelibereaza,pentruunvehiculnregistrat,unnoucertificatdenregistrare,
respectivunnousetdeplacutecunumardenregistrare.
(6)Odata cu nregistrarea vehiculelor, autoritatile competente trebuie sa elibereze un certificat de
nregistrare,precumsiplacutelecunumardenregistrare.

Art.24
(1)Proprietariidevehiculenmatriculatesaunregistratepotsolicitaradiereadincirculatie,dacafacdovada
depozitariiacestorantrunspatiuadecvat,detinutnconditiilelegii.
(2)Proprietarii de vehicule nmatriculate sau nregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie n
termende30deziledeladata:
a)cndvehicululafostdezmembrat,casatsaupredatuneiunitatispecializate,nvedereadezmembrarii;

September8,2010

CAPITOLULVI:Radiereadincirculatieavehiculelor

13 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

b)scoateriidefinitivedinRomniaavehiculului;
c)declarariifurtuluivehiculului;
d)treceriivehicululuinregistratnproprietateaalteipersoane.
(3)Vehicululdeclarat,prindispozitieaautoritatiiadministratieipublicelocale,farastapnoriabandonatse
radiazadinoficiuntermende30deziledelaprimireadispozitieirespective.
(4)Vehiculul pentru carepolitiarutieraadispusradiereadincirculatie,potrivitlegii,seradiazadeladata
comunicariimasurii.
(5)Radierea se comunica n termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuato, organului fiscal
competentalautoritatiiadministratieipublicelocale.
Art.25
(1)Radiereasefacepebazadepunerii certificatuluidenmatricularesaudenregistraresiaplacutelor cu
numar de nmatriculare ori de nregistrare, dupa caz, a cartii de identitate a vehiculului (doar pentru
vehiculele nmatriculate dupa 1 iulie 1993), a fisei de nmatriculare cu viza organului fiscal competent al
autoritatiiadministratieipublicelocale,stabilitapotrivitlegii,oriacertificatuluideatestarefiscala,precum
siadocumentelorcareatestafaptulcaaintervenitunadintresituatiileprevazutelaart.24alin.(1)(4).
(2)ncazulvehiculelornmatriculateanteriordateide1iulie1993,caredetincertificatedenmatricularesi
numeredenmatricularemodelevechisaucareauovechimedefabricatiemaimarede30deani,radierea
se poate efectua n baza unei declaratii pe propria raspundere a titularului nmatricularii ori a
mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din
circulatiesinumaicirculapedrumurilepublice.
CAPITOLULVII:Numereledenmatriculare,denregistrare,provizoriisipentruprobe
Art.26

(2)Prinexceptiedelaprevederilealin.(1),alcatuireanumerelordeordinepoatefimodificatacuaprobarea
ministruluiadministratieisiinternelor.
Art.27
(1)n cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate, placutele cu numarul de nmatriculare trec
automat pe numele noului proprietar, daca acesta are domiciliul, resedinta sau sediul n acelasi judet ori
municipiu,ncazulmunicipiuluiBucuresti,cufostulproprietarsidacafostulproprietarnuaoptatpentru
pastrareacombinatieinumaruluidenmatricularerespectiv,iarcombinatianumaruluidenmatricularenu
esterestrictionata,potrivitprevederilorlegale.

September8,2010

(1)IndicativelejudetelorsialmunicipiuluiBucuresti,alcatuireanumerelordeordine,formele,dimensiunile,
culorilefonduluiplacutelorsialenscrisuriloraplicate,precumsiconditiiledecalitatepentruplacutelecu
numardenmatriculare,provizoriusaupentruprobe,dupacaz,suntstabiliteprinstandarddestat,potrivit
legii.

14 | www.untrr.ro
ORDIN nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor act consolidat

(2)Solicitantul nmatricularii permanente sau persoana care solicita transcrierea dreptului de proprietate
asupraunuivehiculnRomniapoateoptapentruocombinatiepreferentialaanumaruluidenmatriculare,
dacaaceastaestedisponibila,cuplatacontravaloriitarifuluilegal.
(3)n cazul n care noul proprietar are domiciliul, resedinta ori sediul n alt judet dect fostul proprietar,
acestapoateprimiocombinatielarndanumaruluidenmatricularesaupoateoptapentruocombinatie
preferentiala,dacaaceastaestedisponibila,cuplatacontravaloriitarifuluilegal.
CAPITOLULVIII:Dispozitiitranzitoriisifinale
Art.28
ncepndcudataintrariinvigoareaprezentuluiordin,nusemaiefectueazaserviciilederezervareaunei
combinatii a numarului de nmatriculare. Persoanele care au achitat anterior contravaloarea tarifului de
rezervareaunuinumardenmatricularebeneficiazancontinuaredeserviciileachitate,darnumaimultde
unandelaachitareaacestora.
Art.29
Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, si intra n vigoare la data intrarii n
vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatiapedrumurilepublice.
****
Ministruladministratieisiinternelor,
VasileBlaga

PublicatnMonitorulOficialcunumarul941dindatade21noiembrie2006

September8,2010