Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012 Proba E. c) Proba scrisă la MATEMATICĂ

Model

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30 de puncte) 5p 1. DeterminaŃi numărul elementelor mulŃimii A = { x
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
5p
1. DeterminaŃi numărul elementelor mulŃimii
A
=
{
x ℤ
|
x + ≤
1|
24}
.
2
5p
2. DeterminaŃi coordonatele punctelor de intersecŃie a dreptei y = 2x −1 cu parabola
y = 2x
− 3x +1.
5p
3. RezolvaŃi, în mulŃimea numerelor reale, ecuaŃia 3 1+ 7x=1+x .
5p
4. Se consideră mulŃimea A = {1,2,…,10}. DeterminaŃi numărul de submulŃimi cu 3 elemente ale
mulŃimii A, submulŃimi care conŃin exact 2 numere impare.
5p
5. DeterminaŃi ecuaŃia mediatoarei segmentului [ AB ] , unde A (1, −2 ) şi B (3,4 ) .
π
1
5p
6. Ştiind că
x
0,
  şi
cos2 x =
, calculaŃi sin x .
∈ 
2
3
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
2
x my m z
+
+
= 0
2
1. Se consideră sistemul de ecuaŃii
mx m y z
+
+ = 0
,
unde m ∈ ℝ .
2
m x y mz
+
+
= 0
5p
a) DeterminaŃi valorile lui m pentru care determinantul matricei sistemului este nul.
5p
b) ArătaŃi că, pentru nicio valoare a lui m , sistemul nu are o soluŃie
(x
, y
, z
)
cu
x
, y
, z
0
0
0
0
0
0
numere reale strict pozitive.
5p
c)
ArătaŃi că rangul matricei sistemului este diferit de 2, oricare ar fi m ∈ ℝ .
2. Pe mulŃimea ℝ se defineşte legea de compoziŃie
x
y =
1 (
2
x + y − xy +
1
)
.
,,
5p
a) VerificaŃi dacă legea de compoziŃie
,, *
este asociativă.
,,
5p
b) ArătaŃi că legea de compoziŃie
,, *
admite element neutru.
5p
c) RezolvaŃi ecuaŃia x ∗ x ∗ x = 3 .

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

1.

Se consideră funcŃia

f

:, f

(

)

x =x

3

3x+ 2.

 

a)

CalculaŃi

 

(

f x

)

 

5p

lim

 

.

 

x

→+∞ f x

(

)

5p

b)

DemonstraŃi că funcŃia f este descrescătoare pe intervalul [1,1] .

5p

c)

DeterminaŃi m pentru care ecuaŃia f (x) = m are trei soluŃii reale distincte.

   

Se consideră şirul (

I

n

)

 

=

1

2

n

2.

 

I

 

(1

x

)

dx

 

n 1

,

n

0

 

.

5p

a)

CalculaŃi

I

2

.

5p

b) DemonstraŃi că şirul (

I

n

)

n

1

este convergent.

 

5p

c)

DemonstraŃi că (

2

n

+

1

)

I

n

=

2

nI

n 1

, pentru orice n 2 .