Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

JUDEUL ALBA
ORAUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

HOTRREA NR. 177 / 2017


pentru aprobarea Documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenie pentru obiectivul de investiie ,,Reparatie capital
gradini si cre Prichindel - oras Cugir

Consiliul Local al oraului Cugir ntrunit n edin public ordinar n data de 29 septembrie 2017;
Analiznd raportul de specialitate nr. 9950 din 23.06.2017 ntocmit de Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului i
Investiii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului prin care se propune aprobarea documentaiei ,,Reparatie
capital gradini si cre Prichindel - oras Cugir - faza DALI;
Avnd Proiectul de hotrre iniiat n acest sens de primarul oraului Cugir, avizul favorabil al Comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local Cugir i constatand ca sunt indeplinite cerintele cuprinse in art.44 si art. 45,
respectiv art.39 - art.43 din Legea nr.215/2001;
innd cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, coroborate cu dispozitiile Legii nr.
215/2001 si ale art. 121, alin.1 i alin.2 din Constituia Romniei, republicat, art.3 paragraful 2 din Legea nr.199/1997
pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptat la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, art.21, art. 24 i art.
28 din Legea cadru a descentralizrii nr. 195/2006, art.7, alin.2 din Codul civil;
n temeiul art. 36, alin. 5, lit. ,,c, art. 45 alin.1 i alin 2 litera ,,e i art. 115 din Legea nr. 215/2001, Legea
administraiei publice locale, republicat:

HOTRTE

Articolul 1. (1)Aprob Documentaia de avizare a lucrrilor de intervenie pentru obiectivul de investiie


,,Reparatie capital gradini si cre Prichindel - oras Cugir , cu indicatorii tehnico-economici prevzui n anexa
care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2)Sursa de finantare: - fonduri europene nerambursabile, bugetul de stat, bugetul local i alte surse legal constituite
conform legii.

Articolul.2. Se abrog HCL nr. 125/2017 prin care s-a aprobat Documentaia de avizare a lucrrilor de intervenie
pentru obiectivul de investiie ,,Reabilitare si modernizare grdinit i cre Prichindel , jud. ALBA.

Articolul 3. Cu drept de contestaie la instana de contencios administrativ competent


potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.

Articolul 4. Cu urmrirea ducerii la ndeplinire a prevederilor prezentei hotrri se


ncredineaz Primarul oraului Cugir, prin Compartimentul Urbanism.

1
Articolul 5. Prezenta hotrre se va comunica la: dosar hotrri, dosar edin consiliul
local, Instituia Prefectului-Judeul Alba, Primarul Oraului Cugir, Direcia Dezvoltare
Economic, Compartiment Urbanism i se aduce la cunotin public prin afiare la panou
i pe site-ul instituiei, prin grija serviciilor de specialitate competente.

Articolul 6. Hotrrea a fost adoptat cu un numr de 18 voturi pentru, valabil


exprimate, reprezentnd 95 % din numrul consilierilor n funcie.

CUGIR, 29 septembrie 2017

PREEDINTE DE EDIN, CONTRASEMNEAZ,


CONSILIER SECRETAR UAT
Ing.TRIFAN MIRCEA AUGUSTIN Jr. BLUIU OTILIA

ROMNIA
JUDEUL ALBA ANEXA
ORAUL CUGIR la Hotrrea nr.177/2017
CONSILIUL LOCAL

2
Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Reparatie capital gradini si cre Prichindel - oras
Cugir

Descriere sumar i indicatorii tehnico economici


Prin proiectul in faza de proiectare DALI pentru obiectivul de investiie ,,Reparatie capital gradini si cre
Prichindel - oras Cugir intocmit de ctre SC GLOBAL DESIGN SRL, cu sediul in municipiul Timisoara, str. Profesor
Mircea Neamtu, nr. 24, jud. Timis, sef proiect arh. Hamza Augustin Razvan, se propun o serie de masuri pentru
reabilitarea si modernizarea grdiniei Prichindel i amenajarea unor spaii pentru cresa :
- izolatii ale pereilor exteriori i ale planseului de peste etaj,
- executare acoperis sarpant,
- asigurarea unui confort interior optim prin reabilitarea sistemului de climatizare folosind i resurse de energie
regenerabil solar
- optimizarea spaiilor existente prin recompartimentari.
- lucrri de finisaj interior

Indicatori tehnico-economici
Valoarea total a investiiei cu TVA = 5.023.324,07 lei din care;
C+M este 3.639.115,273 lei

Durata de realizare a investiiei - 13 luni


Finantarea investiiei se va face din fonduri de la bugetul de stat, bugetul local i alte surse legal constituite conform
legii.

CUGIR, 29 septembrie 2017

PREEDINTE DE EDIN, CONTRASEMNEAZ,


CONSILIER SECRETAR UAT
Ing.TRIFAN MIRCEA AUGUSTIN Jr. BLUIU OTILIA