Sunteți pe pagina 1din 82
INISTERUL DE INTERNE ECURITATII STATULUI Bye Ct) a so ; y Serial tematic = |4 PENTRU PATRIA NOASTRA, REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 1 securitatea 3} 1986 Exemplar nr. GG |_stricT secret Cuprins In sprifinul —* — Recrudescenta activititilor nationalist-iredentiste si (dom fasciste puse Ia cale de organizatii 9i cercuri reac- de specialitate fionare din strainatate ostile (Arii noastre. Exigen- ele actuale ale prevenirii si combaterii hotarite a rlebror asemenca aclivitagl — col. Dumitru Tudor » Si It col. Nicolae Padurar 5 — Aspecte actuale in orientarea si activilatea servi ilor de informatii care actioneaza_impotriva R. S, Romania. Masur] de adaptare a muncii in ra- port cu aceste mutatii — It. col. Gheorghe Diaco- nescu, It. col. Nicolae Calugirita si mr, Vasile Brasoveanu . |. 4 ; 12 — Rolul si sarcinile ce revin organclor si unititilor centrale si teritoriale de securilate in cadrul misu- rilor de profil privind prevenirea si contracararea oricdror actiunj extremist-teroriste indreptate im- potriva unor objective aflate pe raza lor de com- petent’ — col. Gheorghe Ardeleanu, . .. 18. — Organizarea, pregitirea si desftisurarea unor actiuni de hartuire impotriva inamicului pe teritoriul vre- melnic invadat de acesta — col. Tlie Tova st mr. Toan Rotar . Let 25 — Alributii generate si specifice si modalititi de ac- tiune ale unititilor centrale si teritoriale de secu- Titate la introducerea situatiilor de apa are civi- Ii — mr, Vasile Cosac. . se Ta arcinile de securitate pe linia asiguririi realizirii in cele mai bune conditii a Programuluj energetic national — col. Vasile Bucura si mr. Ion Paraschiv 39 Din experienta noastra Cercetare penala Punet ochit — Punet lovit, Din presa de peste hotare Cunoasterea si neutralizarea activitatilor ostile sub acoperirea religiei in judetul Mures — col. Tiberiu Bataga, mr. Gheorghe Pop si It, maj. Ioan Bucur Unele repere privind conducerea muncij la nivelul serviciilor informativ-operative de securitate — col. Iie Merce si It. col. Gheorghe Susma Modalitati de sporire a contribuiei organelor de cercetare penal Ja rezolvarea unor sarcinj opera- tive de secu.itate — mr, Alexandru Olaru Lupul isi schimb& parul... — It. col. Elena Moca si It. col, Mihai Wawiernia Munea cu reteaua informativa vizuta prin prisma unor termenj uzuali — mr, Toan Rusu Contracararea de c&tre organele contrainformative romanesti a unor actiuni complotist-tcroriste_hor- thyste, in preajma Dictatului fascist de la Viena — col, Traian Bara gi col. Vasile Bobocescu Razboiul special — unele elemente ale activititii de influentare psihologici si de propagand’i (tra- ducere) . : soe see Bibliografie la temele de specialitate pentru con- vocdrile pe anul 1986 Publicatia este editat in cadrul Centrului de informatic& si documentare Redactori : locotenent-colonel Dumitru DANAU si locotenent-colonel Ana PAUNA 48 5 79 Ca, o70/1986 Aparut : septembrie 1986 »Infaptuirea marilor transform revolutionare in toate domeniile, in noua etapa a revolutiei socialiste, necesita — repet — noi revolutionari, un nou spirit de lupta si muncd revolufionara, un om nou, cu o inalt& constiint A si atitudine intransigenté fata de lipsuri, cu hotarirea neabatuta de a asigura_mersul ferm inainte t& de ce pentru a infaptui noua revolutie trebuie — in acest vast proces revolutior _ ansformam oa menii, sa ne transformaém pe noi fi Este necesar si se invete si sd nvete continu sa se Insuseasca tot ce este mai nou in stiinta, in tehnica, in toate domeniile de activitate ! SA actionam cu toata hotarirea pentru noi si noi cunostinte, pentru a desco peri noi taine ale naturii si universului, pentru adincirea cu- noasterii in domeniul social si universal. Num: asigura conducerea in mod corespunzAtor si inf: ptuirea stului proces revolutionar de ridicare a patriei noastr pe noi culmi de civilizatie socialista si comunista ! mai § numai pe baza celor mai noi cuceriri din toate aliza 0 societate mai dreapta, mai domeniile putem ri buna, putem asigura victoria comunismului in patri noastra ! NICOLAE CEAUSESCU : Cuvintare la cel de-al II-lea Congres al oamenilor munci + IN SPRIJINUL TNVATAMINTULUI DE SPECIALITATE . | Recrudescenta activitati'or _nationalist-iredentiste si fasciste puse la cale de organizatii si cercuri reacfionare din strainatate stile tarii_noastre. Exigentele actuale ale prevenirii si combaterii hotarite a oricdror asemenea activitati D ccumentele partidulut nostra subliniaza c& actuala situatie social-po- liticd, economicd si militara international se caracterizeazé prin + ascutirea fenomenelor $i contradictiilor lumii _contemporane, cresterea tensiunii, deteriorarea relatiilor dintre state si grupari de state, ampli- ficarea neincrederii, a suspiciunii, cresterea pericolului unui nou raz- boi mondial, devastator si nimicitor pentru intreaga omenire. Reactivarea si aparitia, in diferite state, a unor forte reactionare, neofasciste, de extrema dreaptd, intensificarea manifestarilor nationalis- te, soviniste, rasiste, teroriste, paralel cu prelungirea crizei mondiale ce se manifesta incd din plin, pe multiple planuri, sint elemente generatoa~ re de tensiune politica si militara, maresc neincrederea in posibilitatea coexistentei pasnice intre diferite {ari. Tncercind sA dea solutii si explicatii problemelor complexe ale lu- mii contemporane, cercurile imperialiste, alte organizatii si oficine de propaganda anticomunisti apeleazd tot mai frecvent la dezinformarea 9 inducerea in eroare a opiniei publice, la vehicularea unor teorii despre asa-zisa netemeinicie a ideilor socialismului, declansind 0 ofensiva tot mai accentuata im>otriva comunismului, a térilor socialiste. Tn activitatea ce o desfagoarA impotriva R. S. Roménia, cercurile si organizatiile reactionare din straindtate folosesc o gama diversificata Ge mijloace si metode incepind cu incercarile de inoculare in constiinta unor cetiteni cu pregatire politic deficitaré a germenului_neincrede- rii si indoielii asupra conceptiei materialist-dialectice si istorice, a su- periorititii orinduirii socialiste, pind la propagarea teoriilor si ideilor fasciste, horthyste, nationalist-iredentiste, de amestec, uneoti direct si brutal, in treburile interne ale {ari noastre. Pe acest fond al instabilitatii situatici internationale se inserie si aparitia ori reactivarea, pe teritoriul anumitor state occidentale, a unui 5 numar insemnat de grupari si organizatii care, sustinute, indrumate si fi- nantate de oficinele de spionaj si propaganda interesate, desfagoara o larga activitate nationalist-iredentista si fascista, urmarind formarea unei opinii defavorabile Romniei, subminarea prestigiului ei international, stimularea si determinarea elementelor ostile din interior la actiuni de natura sa aduca prejudicii orinduirii socialiste si de stat din tara noastra. Sint vehiculate teze gi idei strdine conceptiei revolutionare marxiste privind rezolvarea problemei nationale dintr-o fara sau alta; este sud4 finuta si justificata politica revansard’, de dominatie si asuprire, regre- tindu-se chiar disparitia fostelor imperii coloniale ; sint reevaluate ve- chile regimuri fasciste pe fondul aureolirii unor cdpetenii naziste, hor- thyste, legionare; se accentueaza ofensiva impotriva democratiei; se actio- neazi pentru adaptarea la realitatile contemporane a conceptici rasiste, soviniste etc. Activitatea gruparilor nationalist-iredentiste maghiare si fasciste germane din emigratie constituie, in prezent, un factor de bazi in ins cercarile ce se fac de a se submina unitatea moral-politica a poporului roman, de a se denigra cuceririle sale revolutionare, de a se atenta la suveranitatea gi integritatea teritoriala ale patriei noastre. Pretinsa nerespectare a drepturilor omului, leitmotivul diversiu- nii ideologice organizate impotriva {arilor socialiste, propagarea unor idei_ despre asa-zisa lips de drepturi si libertati ale nationalitatilor con- locuitoare din patria noastra sint folosite tot mai mult de cercurile ostile din strainatate, precum si de organizatiile emigratiei reactionare maghia- re si germane aflate in majoritatea {arilor occidentale. Datorita conditiilor social-istorice, politice si economice in care s-a format, dezvoltat si evoluat, emigratia maghiara a reusit s se integre- ze in societatea occidentala, s4 ocupe pozitii importante in domeniile po- litic, economic, social, cultural-stiintific, fapt ce ii faciliteazi initierea unor actiuni cu caracter nationalist-iredentist impotriva ari noastre. Dintre grupirile si organizatiile emigratiei nationalist-iredentiste maghiare si fasciste germane care desfasoara diverse activititi impotriva statului nostru, cele mai cunoscute sint urmatoarele : ,,Uniunea mondiali ardeleana, ,,Fundatia maghiara pentru drepturile omului‘, ,,Federatia luptatorilor maghiari pentru libertate*, ,Comitetul pentru Transilvania‘, »Miscarea crucii si spadei#, ,,Comitetul federal maghiar“, ,,.Uniunea mondial& a ungurilor“, ,,Asociatia compatrioticd a sasilor transilvaneni, »Asociatia compatriotica a svabilor bandteni* etc. Din cele peste 300 de organizatii, cercuri, grupari, asociatii si clu- buri ale emigratiei maghiare, mai mult de jumatate desfasoarA _actiuni ostile R. S. Romania. La acestea se adaugi 400 de biserici romano- catolice, reformate, unitariene, precum si case de rugiciuni baptiste, unde se desfasoara activitati ce urmaresc mentinerea si incitarea spiri- tului nafionalist-sovin, iredentist. Majoritatea acestor organizatli si bi- serici se afla in S.U.A., Canada, Brazilia, R. F. Germania, Franta, An- glia §.a. Un rol important in activitatea de denigrare a realitatilor noastre socialiste de incitare la actiuni_ nationalist-iredentiste, _antiromanesti fl au si sectiile maghiare ale posturilor de radio ,Europa liber&, ,,Vocea Americii*, ,,Vocea Germaniei* si altele, 6 In cele peste 100 de publicatii periodice editate in limba maghiara (,Transilvania‘, ,,Cuvintul. maghiar din. America‘, ,,Buletinul crucea i spada*, ,,Libertatea maghiara, ,,Fraternitatea‘, ’ ,,Vestitorul maghiar” $.a), precum si in paginile unor cotidiene din farile unde isi desfasoara activitatea aceste organizatii, sint vehiculate conceptii iredentiste, incer- cindu-se influentarea anumitor personalitafi pentru a sustine ideile lor ostile. Tot pentru sustinerea si inocularea unor idei antiroménesti s-au editat si raspindit diferite carti cu pretins confinut stiintific, serise in mai multe limbi de circulatie internationala, intre care amintim: [storia etnicd a Transilvaniei*, ,Originea roméanilor“, ,,Originea_-valahilor, »Migrarea si infiltrarea in Transilvania¥, ,,Disputa Transilvaniei* si altele. Gruparile emigratiei germane, in special cele din R. F. Germania, publica articole si alte materiale in ziarele ,,Svabul dunarean‘, ,,Posta banateana* in continutul cArora este denigrata politica nationala a ‘parti- dului si statului nostru, se fac incit&ri la emigrare, sint publicate scrisori cu continut tendentios gi ostil trimise pe c&i ilegale din tar: Principalele directii in care actioneaza aceste cercuri si organiza~ tii reactionare impotriva statului roman sint urmatoarele : @ Acreditarea de idei false ci in tara noastra ar exista grupari maghiare de ,,rezistenta* (,,comitete, ,birouri, ,organizatii”) ce ar activa clandestin, atit pentru mentinerea spiritului _nationalis‘~ireden- tist in rindul unor autohtoni de nationalitate maghiard, cit si pentru in- formarea opiniei publice internationale asupra_ pretinsei oprimari. la care ar fi supuse unele persoane din rindul nationalitatilor conlocuitoare \ din Romania. Folosirea mass-mediei pentru lansarea unor teorii reactionare, dusméanoase, nestiintifice referitoare la istoria poporului roman, precum si a unor comentarii denigratoare privind realitatile politice, sociale si economice din tara noastré, indeosebi situatia nationalitatilor conlocui- toare din Romania. Se incearca contestarea continuitAtii elementului ro- mAnesc pe intreg cuprinsul tari, invocindu-se date istorice, arheologice, demografice eronate, iredentiste. Sint elaborate teorii cu caracter revi- zionist-teritorial, se incearca ,,dovedirea injustetei Tratatului de pace de la Trianon, vehiculindu-se tot mai mult ideea necesitatii revizuirii tra tatelor internationale care au stabilit granitele in Europa de Sud-Est dupa cel de-al Il-lea razboi mondial, cu referiri directe la frontiera de vest a firii noastre, @influentarea negativa, antiromaneasca a unor organisme de stat si a unor personalitati ale vietii social-politice, culturale din Oécident pentru ca, in raporturile cu autoritafile romanesti ori in cadrul diferi- telor intruniri sau manifestari internationale, sA sustina puncte de ve- dere nationalist-iredentiste. Incepind din anul 1976, aceasta activitate a fost orientata cu precddere pentru influentarea si determinarea unor congresmeni americani si sustind ca tari noastre si nu i se mai acorde 7 clawza natiunii celei mai favorizate. De asemenea, se incearcd aducerea in discutia diferitelor foruri si reuniuni internationale, indiferent de te- matica si scopul acestora, a aga-zisei probleme a Transilvaniei, a prev tinsei oprimari la care ar fi supusi cetatenii de nationalitate maghiara din tara noastra. @ Folosirea prilejului oferit de aniversarea unor evenimente sau personalitafi de origine maghiara pentru a aborda, dezbate, in mod ar- tificial si forfat, asa-zisele probleme ale maghiarilor din tara noastra si pentru incitarea la actiuni sovine, iredentiste, nationaliste. Preocup&ri pentru savirsirea unor actiuni cu caracter violent, terorist-diversionist impotriva unor personalita{i sau reprezentante ofi- ciale romAnesti in straindtate. Asemenea intentii au fost exprimate de membrii conducerij organizatiei iredentiste ,,Federatia luptdtorilor_ma- ghiari pentru libertate* din Canada. Totodata, au fost emise pareri de a fi folositi diferiti turisti veniti in tara noastré pentru a provoca acte di- versionist-teroriste, a stirni panica si a compromite astfel turismul sau alte interese ale statului roman. © Anumifi prelafi maghiari, catolici si protestanti din emigratie sint implicati tot mai mult in organizarea si desfasurarea unor actiuni nafionalist-iredentiste, puse la cale de grupari reactionare din strAindtate. ® Incercari de trimitere in fara noastra, pe diferite cdi, a unor materiale cu continut nationalist- iredentist si fascist. Folosind calea postei internationale se inceare’ expedierea citre diferite persoane, insti- tutii de invafamint, biblioteci, case de cultura etc, a unor insemnate cantitati de materiale cu continut necorespunzator. In acelasi timp, sint trimise, la persoane cunoscute cu atitudini dusmanoase, pe cai ilegale (prin intermediul turistilor, ziaristilor, vizitatorilor la rude, altor straini, precum si al cet&tenilor romani ce pleacA in strdinatate in interes de serviciu sau personal) materiale cu continut ostil, nationalist-iredentist ori cu caracter fascist. Cazurile identificate prin controlul efectuat la P.C.T.F. si ca urmare a folosirii celorlalte mijloace ale muncii_noastre dovedese actualitatea acestor aspecte, numarul publicatiilor retinute ca avind un astfel de continut find apreciabil. @ Trimiterea in fara noastré a unor emisari (sub diverse acoperiri) pentru a culege date si informatii, in special despre asa-zisa oprimare la care ar fi supusa populatiei de nafionalitate maghiara, precum si pentru sustinerea anumitor elemente ostile din interior, incurajarea si dirijarea acestora spre noi actiuni antiromanesti. Spre exemplu, ,,ZIGU“ — emi- sar al cercurilor nationalist-iredentiste maghiare, originar din fara 8 noastra, cu ocazia unei ,,vizite la rude“ (de fapt nu si-a vizitat nici o ruda cu acest prilej) a contactat doud elemente aflate in atentia organe- lor de securitate, urmarind, pe ling’ obtinerea unor date tendentioase privind situatia nationalitatii maghiare din fara noastra, si stimularea conceptiilor lor ostile. @ Preocupiri de reactivare a persoanelor cu conceptii nationalist iredentiste, influente, autori ai unor acfiuni ,,revendicative, in scopul influentarii acestora de a-si relua si intensifica activitatile ostile, ca »lideri# ai populatiei de nationalitate maghiara, au fost identificate si la unii diplomati occidentali acreditati m tara noastr, precum si la unii daristi straini. Acestia efectueaza deplasari in Transilvania si in alte zo- ne, contacteaza persoane suspecte si incearcd si obfind informatii, des pre drepturile si libertatile cet&tenilor apartinind nationalitatilor conlo- cuitoare. @ Invitarea in strAindtate a unor intelectuali de virf din rindul maghiarilor si germanilor din tara noastra, ocazii cu care se incearca in- fluentarea lor negativa, determinarea s& furnizeze date ori si facd decla- ratii despre pretinsele ,,persecutii din Romania si, in ultima instant, 84 refuze inapoierea in fara, Indemnuri la schimbarea tacticii de lupta pentru drepturile na- fionalitatii conlocuitoare maghiare din Romania, prin recurgerea la ,,ac- tiuni de masa deschise, care sA pun cu mai mult stringent in eviden- 4 fata de opinia publica internationald asa-zisa ,,asuprire“ a acesteia, @ Pe linia emigratiei germane originare din Romania continuA s& fie intretinutA 0 activitate dusmanoasa intens’, de calomniere si defi mare a {arii noastre. $i in cadrul acestei categorii de persoane actioneazi direct serviciile de informatii, unele organisme guvernamentale si cer- curi reactionare. Concomitent cu propagarea sistematic& a incitdrilor la emigrare, sustinute atit de conducerile organizatiilor sasilor si svabilor din strai- natate, cit si de unii cetateni vest-germani care au rude in tara noastra, se exercita presiuni asupra guvernului R.F.G,, in scopul obfinerii unor »drepturi* pentru conationalii lor din Romania. In cadrul activitatii ostile desfasurate impotriva farii noastre de ofi- cinele de spionaj , de cercurile si organizatiile reactionare din str&inatate, se remarcd, pe linga intensificarea actiunilor diversioniste cu caracter nationalist din partea unor elemente ale emigratiei germane si maghiare, caracterizate prin escaladarea formelor si metodelor folosite pina in pre- zent, si recurgerea la noi procedee deosebit de virulente. In acest sens, sint expediate scrisori pe adresa unor institufii ale R. S. Romania din 9 strainatate, in care sint proferate amenintari cu savirsirea unor actiuni terorist-diversioniste in preajma unor evenimente si se fac afirmatii pro- fund denigratoare 1a adresa orinduirii noastre socialiste, invocindu-se pretinsa lips de drepturi si libertati pentru nationalitatile conlocuitoare germana si maghiara. In acelasi timp sint vehiculate idei si incitéri la emigrare, evaziune i acte de nesupunere fata de autori‘atile romane. Sint organizate actiuni antirom4nesti prin manifestatii in fata reprezentantelor diplomatice ale {aril noastre ; se ameninta cu greva foamei ; se intocmese si se trimit scrisori si memorii unor organisme internationale sau personalit&ti poli- tice straine. Si in rindul acestor cercuri ale emigratici germane exis'é preocu- pari de a se introduce in fara noastrd, clandestin sau pe calea postei, ma- teriale cu continut mistic-ostil ori nationalist-iredentist. Se desfasoar: actiuni de ajutorare materialé prin diferite firme sau organizatii specias lizate, cum ar fi : ,,Uniunea pentru ajutorarea germanilor din strainatate', Caritas, ,Crucea Rosie vest-germani si altele. *~ Ca urmare a activitatilor desfisurate de cercurile si organizatiile reactionare din strdinatate, pe plan intern a avut loc o amplificare si diversificare a preocupirilor ostile ale unor elemente din rindul nationa- litatilor conlocuitoare, materializate in forme de activitate deosebit de periculoase si tot mai fatise. Astfel — persoane cu conceptii dugménoase din rindul nationalitatilor con- locuitoare maghiare si germane se ocupa de culegerea si transmiterea in exterior a unor date si informatii tendentioase, pentru a fi folosite in. propaganda antiromaneasca ; — s-atl amplificat tendintele unor tineri de a se constitui in antu- raje, in cadrul c&rora se audiazd emisiunile posturilor de radio reactio~ nate, se prolifereaza idei nationalist-iredentiste si chiar fasciste, se inter- preteaza cintece gi se lectureazi materiale cu asemenea continut ; — activitatile ostile, nationalist-iredentiste sub acoperirea cultelor romano-catolic si protestant cunosc o amplificar — se elaboreaz& $i se incearca editarea unor lucréri literare, isto- rice si de arti cu continut nationalist-iredentist, punerea in scend a unor spectacole cu mesaje tendentioase, incitatoare la actiuni ostile ; — in rindul cetétenilor de nationalitate germana, propaganda emi- grationisté se mentine la un nivel ridicat, iar formele prin care se in- cearcé obtinerea aprobarii pentru plecare definitivé din tara sint tot mai diversificate, 10 Tinind seama de mutatiile survenite in situatia operativa, de nece- sitatea promovarii unei conceptii de munca active, ofensive si organizate, este necesar ca, in conformitate cu sarcinile prevazute in Programul de masuri al Departamentului Securitatii Statului pe anul in curs si in pro- gramele pe profil, eforturile aparatului de securitate si se concentreze indeosebi in urmatoaréle directii : 1. Insusirea si aplicarea riguroasA in practic a tezelor cuprinse in documentele Congresului al-XIII-lea al P.C.R., a ordinelor si indicatiilor date de tovaraésul NICOLAE CEAUSESCU — comandantul suprem al Fortelor Armate — cu privire la combaterea cu trie a oricdror mani- festiri de nationalism si sovinism, respingerea cu hotirire a tuturor in- cercérilor centrelor si organizatiilor reactionare, imperialiste, de denigra- re a realizarilor objinute de poporul roman. 2. Imbundatatirea activitatii specifice de cunoastere in locurile si mediile date in responsabilitate, punindu-se accent pe crearea de surse cu reale posibilitati de penetrare in intimitatea activitatii clandestine a persoanelor aflate in atenfie si anticiparea actiunilor ostile puse la cale de elemente ostile din fara si din exterior. 3. Asigurarea unui pronuntat caracter preventiv intregii munci de securitate, de combatere a actiunilor nationalist-fasciste si iredentiste, identificarea si neutralizarea fermA a emisarilor, a agentilor serviciilor de spionaj sia canalelor de legatura cu. exteriorul. 4, Identificarea si cuprinderea in forme organizate de lucru a tutu- ror persoanelor din tara si straindtate, precum si a legiturilor acestora care au in preocupari culegerea, transmiterea. in strainatate si folosirea pentru scopuri ostile a unor date si materiale privind nationalitatile con- locuitoare din tara noastra 5. Cresterea responsabilitatii si operativitatii in solufionarea infor- matiilor ce vizeaz actiuni dusmanoase impotriva R. S. Romania din partea unor elemente apartinind nafionalitatilor conlocuitoare, asigurarea unui inalt discernamint politic, juridic si profesional in analiza faptelor si fenomenelor din cele doud probleme gi in stabilirea misurilor de prevo- nire, astfel ca acestea si nu aduca prejudicii politicii partidului si sta~ tului nostru in problema national, 6. Conlucrarea mai intensa cu factorii educafionali, organizatiile de masa si obstesti, organismele democratiei si unitatii socialiste, institutiile culturale si de educatie in activitatea de combatere si contracarare a ma- nifestarilor nationaliste si iredentiste. Colonel Dumitru TUDOR. Lt, col. Nicolae PADURARU q ASPECTE ACTUALE IN ORIENTAREA SI ACTIVITATEA SERVICIILOR DE INFORMATH CARE ACTIONEAZA IMPOTRIVA R.S. ROMANIA. MASURI DE ADAPTARE A MUNCII IN RAPORT CU ACESTE MUTATII C2 ccazia_adunarit solemne prilejuite de aniversarea a 65 de ani de la faurirea P.C.R., secretarul general al partidului, tovaragul NICOLAE CEAUSESCU, sublinia ca ,,situatia international actuala con- tinud s& se menting grava... Aceasta apreciere se bazeazi pe faptul cA in ultimul timp a avut loc intensificarea unor conflicte militare, s-a recurs la folosirea fortei si se fac tot mai dese referiri la necesitatea folosirii forfei in solutionarea unor probleme litigioase*, In acelasi con- text se constaté amploarea faré precedent a cursei inarmirilor, in spe- cial a celor nucleare, precum si intensificarea confruntirilor de ordin ideologic dintre cele doug sisteme. Analiza activitajii serviciilor secrete care actioneazA impotriva tarii_noastre nu poate fi disociaté de evolutia situatiei internationale, starile conflictuale i evenimentele care 0 pot influenta. Or, precedentele istorice au demonstrat cA evenimentele politice importante au fost insotite, dar cel mai freevent precedate de intensi- ficarea activititii de spionaj. Nici perioada pe care o traversim nu face exceptie. Tot mai multe state — in primul rind cele aflate in lupta pentru mentinerea si extin- derea sferelor de influenti — au integrat atit de organic serviciile de spionaj in mecanismul guvernamental, incit contributia acestora este adesea esentialé in intregul proces decizional, mai ales in ceea ce pri- veste sfera relatiilor externe. Deciziile majore in domeniul politic, eco- nomic sau strategic se bazeaz& intr-o masura tot mai mare pe informa- tii secrete. In acest context, nu este accidentala conceptia Administra- tiei_americane potrivt careia ,,actul guvernarii si evitarea razboiului depind de cunoasterea in detaliu a adversarului*. Aceast& necesitate este ast&zi mai acuta; problemele financiare internationale, cele ener- getice si proliferarea armelor nucleare — toate presupun stapinirea do- meniului informatiilor. In majoritatea statelor occidentale s-au luat m&suri vizind creste- rea rolului si eficientei serviciilor secrete. De exemplu, guvernul ame- rican a sporit alocatiile de la buget in folosul C.LA., s-au luat masuri de cregtere a competentelor gi de reducere drastica a controlului din par- tea Congresului Statelor Unite. De asemenea, C.I.A. are libertatea de a-si infiltra agentii in organizatii si partide politice, a redobindit ,,drep- tul de a pune in circulatie informatii de natura s{ duc& la compromi- terea unor persoane si a cdpatat independenta mai mare si in ceea ce 12 priveste efectuarea de operatiuni secrete impotriva guvernelor altor tari. Mutatii semnificative au avut ori au loc si in orientarea si acti tatea serviciilor de informatii ale Angliei, R.F.G., Frantei, Italiei, Ca- nadei, Japoniei, precum si ale unor state arabe sau {Ari europene oc- cidentale mici. Concomitent cu intensificarea actiunilor serviciilor de spionaj la nivel mondial si, in fapt, ca urmare a acestor mutajii — se inregis- treazi in mod logic cresterea activitatilor de contraspionaj, adesea ex- tinse si in afara frontierelor nationale. Astfel, organele de contrainformatii externe ale S.U.A. si-au in- tensificat activitatea de pregitire contrainformativa sistematica a tu- turor diplomatilor proprii si a sofiilor acestora, iar serviciul de contra- spionaj britanic efectueaz ,,investigatii detaliate“ asupra_ secretarilor si asistentilor angajati de parlamentari, intrucit, prin intermediul unor astfel de persoane, serviciile secrete ale altor state ar fi efectuat ,,pe- netrari in Camera Comunelor“. In Franta se reanalizeaz, sub raport contrainformativ, cisatoriile mixte, organele de contraspionaj japoneze au introdus masuri suplimentare de control asupra diplomatilor specia- listi, iar in Mexic a intrat in vigoare un asa-numit ,,plan de securitate nationala“, cu masuri preponderent contrainformative. Analiza atenté a modului de actiune al serviciilor secrete aparti- nind statelor occidentale relevA tendinta ascendenté de coordonare a activitafii acestora la nivelul alianfelor multilaterale sau pe formule bilaterale. Asa cum se cunoaste, pe structurile politico-militare ale N.A.T.O., au fost grefate organisme de informatii, atit pe linga cartierul general al acestui organism, cit si pe ling& comandamentele ce corespund unor virtuale teatre de operatii regionale in cazul unui conflict de proportii. Urmind exemplul reuniunilor la nivelul ministrilor apararii sau ai afacerilor externe, periodic, sefii organelor de spionaj si contraspio- naj ale acestor state se intilnesc pentru organizarea unor actiuni co- mune, realizarea unui schimb de informatii si experien{A si elaborarea unej strategii comune de actiune impotriva statelor socialiste. Coordonarea activititii organelor de informatii si contraspionaj are loc si la nivelul unor organisme regionale fara structuri militare, cum este cazul serviciilor secrete ale statelor scandinave, membre ale Consiliului Nordic. In aceeasi idee, mentionim si unele masuri luate de f&rile Pietei Comune. In cele ce urmeazd prezentim sintetic modul in car tuatie complex se reflecté in activitatea servi tate impotriva {ari noastre. aceasta si- flor de spionaj indrep- A In conceptia de Iucru se remarc’ elemente gi tendinte ca: a) Tot mai multe servicii de informatii adopta procedee specifice spionajului total. Astfel : — planurile de cautare a informatiilor urmaresc s& ,,acopere“ toate sectoarele viefii social-economice, asa incit nici un domeniu nu este in afara preocuparilor de spiona; 13 — unele servicii de spionaj au impartit teritoriul farii noastre in »zone de responsabilitate“, care au fost repartizate cadrelor si agenti- lor ce actioneazi sub acoperirea de lectori, comercianti, studenti ete. ; — se actioneazi asupra cetatenilor romani nu doar pe teritoriul {Arii noastre, ci si in alte locuri, oriunde acest lucru este posibil. Ca urmare, a erescut numarul situatiilor in care serviciile de spionaj ac- fioneaz asupra persoanelor aflate in exterior la studi, specializare ori in alt calitate. Multe servicli de spionaj actioneazA pe teritoriul unor terte {Ari (in special aliate sau neutre), iar C.LA. are, la toate ambasa- dele americane, cadre cu atributii_in rindul cetafenilor statelor soc liste aflati in farile respective. La Viena exist rezidente sau filiale ale mai multor servicii de informatii occidentale, in special ale S.U.A. si RFC, b) Majoritatea serviciilor de informatii cu care ne confruntam, concomitent cu rezolvarea unor sarcini informative imediate, isi concep © serie de actiuni in perspectiva, prin recrutarea de agenti din rindul tinerilor aflafi la studii sau al persoanelor care efectueaza stagii de spe- cializare, in ideea cA unii dintre acestia vor ocupa posturi importante in fara de origine. A Tematica informatiilor ciutate de serviciile de spionaj vizeaza practic toate domeniile de activitate : politic, economic, comercial, teh- nico-stiintific, social, militar etc. Pe fondul unui interes crescut’ pen- tru obtinerea de informatii din toate domeniile se desprind urmatoa rele tendinte : — sub influenta unor fenomene de anvergura international crescut mult preocuparea serviciilor de spionaj guvernamentale sau a celor apartinind unor firme, concerne etc. pentru informatii economice si comerciale. Ca urmare, freeventa cazurilor de spionaj economie a inregistrat o amploare fara precedent, iar in unele state (Anglia, Elve- fia, Japonia) functioneazd de cifiva ani scoli speciale de informatii in acest domeniu ; — in contextul interesului pentru informatii stiintifice, multe ser- vicii de spionaj occidentale pun accent mai ales pe obtinerea de date privind rezultatele cercetirii fundamentale, intrucit investigatiile in acest sector — neproducind beneficii — sint mai scdzute in raport cu alte domenit ; — a sporit ponderea informatiilor militar-strategice, in culegerea c&rora sint angrenati, pe linga atasatii militari si diplomati din alte sec- toare, lectori si ziaristi. De asemenea, in evaluarea informatiilor eco- nomice se are in vedere si aspectul militar, cum ar fi posibilitatile de trecere ale unui obiectiv economic la productia de aparare. a ‘A Se inregistreazi mutatii si in planul obiectivelor pe care le urmarese servieiile secrete. Pe ling culegerea de informatii din toate domeniile, a sporit considerabil implicarea acestora in actiuni directe de subminare a orinduirii socialiste din ara noastra, prin : crearea de sdisidenti ori alte probemel artificiale ; stimularea activititii unor gru- puri nationale minoritare ; alte actiuni de diversiune ideologica ; deter- 4 minarea unor persoane de valoare s4 pirdseasc’ tara; sabotarea re- latiilor externe ale R. S. Romania etc, In realizarea acestui obiectiv un rol deosebit le este rezervat ca- drelor si agentilor de spionaj trimigi in tara noastra sub acoperirea de ziaristi, in activitatea cérora se disting unele elemente specifice, si anume ? — activitatea lor, pe timpul cit se afld in Romania, se desfasoara cu sprijinul si sub controlul diplomatilor, care le pun la dispozitie tot felul de date pe care le public ulterior ; — 0 serie de ziaristi occidentali — indiferent de nafionalitate — inainte de a-si incepe programul vizitelor, tree pe la ambasada ame- ricana, unde li se pun la dispozitie pentru ,documentare “materiale elaborate de sistemul de propaganda al S.U.A.; — unii ziaristi veniti in fara se conformeazd programului intocmit de partea romana sau, pur si simplu, nu fac nimic; in schimb, la in- toarcerea in fara lor, scriu articole cu continut denigrator ; — implicarea guvernelor statelor occidentale in activitatile de propaganda ostila statului nostru este evidenta, intrucit unii ziaristi d clarafi indezirabili au fost ulterior inclusi in componenta unor delegat oficiale care ne-au vizitat tara ; — pentru a-si acoperi activitatea, diversi ziaristi vin in tara in alta calitate — de exemplu ca turisti ; — in unele situatii, acestia folosese o intreagi gama de metode pentru a scipa de sub controlul autoritatilor. In ultima perioada se remarea, de asemenea, implicarea crescinda a unor servicii de informatii in initierea de actiuni teroriste. Au fost cazuri de introducere de armament, prin folosirea valizei diplomatice, sau de implicare a unor cadre de spionaj tn obtinerea de informatii ori in alte aciuni vizind lichidarea fizicd a unor adversari politici. A Cu privire la mijloacele si metodele folosite de serviciile de spionaj strdine nu au intervenit schimbari de esentd, ele fiind rezulta~ tul unei experiente indelungate. Se sesizeazd doar unele modificari adaptari la situatiile concrete : a) Serviciile de informatii acord’, in continuare, prioritate folosi- rii agenturli, mijloc ce tine de esenta muncii de informatii. Expertii oc- cidentali in probleme de spionaj atrag atentia cA ,s-ar comite o gre- seal dacé s-ar crede c& rolul refelelor informative se diminueazi sau dispare ; agentii vor fi necesari si in viitor, dat fiind c4 nici cel mai bun satelit nu poate fotografia intenfii*. Se inregistreaz’ unele mutatii in privinta categoriilor de persoane in rindul cérora se actioneazd prio- ritar ,respectiv cetateni romani cu functii si acces la secrete, care pleacd in strainatate cu diverse misiuni si pot motiva legdtura cu exteriorul (radioamatori, filatelisti s.a.). Serviciile de spionaj englez, vest-german si altele folosese gi posibilitatile preotilor catolici, protestanti, evanghe- lici etc, considerati adevarate ,,banci de date“, 15 b) Paralel cu intensificarea folosirii agenturii in. culegerea de in- formatii se inregistreaz’ o crestere relativa a importantei mijloacelor si procedeelor tehnico-stiintifice. In culegerea si transmiterea informa- fillor se folosesc realizéri de virf, in special din domeniile electronicii si chimiei c) In contextul perfectionarii mijloacelor si metodelor utilizate, serviciile de spionaj acordi a mare atentie acoperirii cadrelor lor, con- spirarii si securitatii actiunilor informative, In acelasi sens, au preocupari deosebite pentru folosirea sistemelor de legaturi personale si imper- sonale. d) Se constata utilizarea la o scara fara precedent a procedeelor specifice muncii de dezinformare si influent, atit pentru atingerea scopurilor principale ale actiunilor de informafii sau de contraspionaj, cit si pentru acoperirea lor. A Teritoriul R. S. Romania este folosit si ca teren de confruntare intre diverse servicii de spionaj. De exemplu, serviciul de spionaj israe- lian intreprinde actiuni care vizeazA penetrarea in reprezentantele arabe sau in comunitafile de studenti arabi. De asemenea, mai multe servicii de spionaj arabe isi urmarese reciproc conationalii, fac recrutari dintre ei, desfisoara actiuni de compromitere etc. Dup& cum se poate remarca, in activitatea serviciilor de spionaj, pe fondul continuarii folosirii mijloacelor si metodelor cunoscute, se evidentiazA elemente de adaptare sau chiar de noutate, care, in mod normal ,trebuie si determine adoptarea de cdtre aparatul de contraspio- naj a unor misuri eficiente de contracarare sau anihilare a activita{ii acestora. In vederea realizarii cerintelor prevazute de ordinul in vigoare privind depistarea, controlarea si neutralizarea actiunilor de spionaj indreptate impotriva {arii noastre, aparatului de securitate in general si celui de contraspionaj in special le revin sarcini sporite pe aceasta linie, si anume : 1. Cresterea substantial a nivelului profesional al masurilor vi- zind depistarea si urmirirea cadrelor si agentilor de spionaj, pentru a se asigura clarificarea suspiciunilor de spionaj-tridare gi curmarea ac- tivitdtilor ostile. Descoperirea si documentarea unor actiuni calificate, de un anumit grad de complexitate, nu sint posibile prin metode sim- pliste care — pe linga faptul cA nu clarificd suspiciunile — pot sa desconspire masurile noastre. 2. Analiza temeinicd si actualizarea bazei de lucru, care trebuie s& fie in concordantA cu mutatiile survenite in situatia operativa, in special in ceea ce priveste categoriile de persoane aflate in atenjia ser- 16 viciilor de spionaj, pentru a fi, realmente, pe acelasi teren cu adversa- rul. Din aceste ratiuni masurile noastre trebuie si se plaseze prioritar tn rindul cet&tenilor rom4ni care au fost in straindtate la post, la stu- dii, specializare, in actiuni de cooperare sau asistent& tehnicd. De ase- menea, in organizarea masurilor trebuie s& tinem seama c4 unele ser- vicii de informatii actioneazi intens asupra filatelistilor si, la rin- dul lor, folosese frecvent filatelia ca mijloc de legitura impersonal sau pentru recompensarea agenturii, Mai trebuie avuti in vede: lucreazi in sectorul jorturilor internationale, rutiere, navale si aeriene, radioamato bridge, persoanele suspecte de actiuni cu triatii, cet&tenii romani care s-au intors cu intir efectuate in exterior ete > gi cei care a chinologii, columbofili aracter francmasonic, repa- ii, pasionafii jocurilor de iere din cAlatoriile 3. Crearea unei retele de contraspionaj care si aiba posibilitati de penetrare pe ling& cadrele si agentii de spionaj cu pregatire si ex perienta in munca clandestina. Aceasta necesit’ discernimint politic si profesional inc& din faza punctarii si studierii candidatilor Ja recrutare Un elemnet deosebit de important al muncii cu reteaua informativa fl constituie verificarea permanent sia, pentru a se reduce la mi- nimum riscul de a ajunge la discretia r i sau de a fi nevoiti sé facem aprecieri asupra unor momente-cheie bazindu-ne in exclusi- pe relatarile unui informator a carui loialitate nu o putem aces! tele prop 4. Pe linia cunoasterii si neutralizirii actiunilor de propaganda ostilA si diversiune ideologica se impune analiza detaliaté a modului cum s-au declangat aceste actiuni, cui i s-au adresat, a canalelor de di- fuzare $i a altor aspecte. Pentru a combate acest fenomen este necesar si cunoastem si si intelegem intregul mecanism, precum si regulile de baz ale contrapropagandei, Odata ajunsi in faza publici, propa- ganda ostil& nu mai poate fi combituté doar prin mijloace ale munci secrete, dar cunoasterea corespunzdtoare a acestor practici ajutd atit la folosirea adecvata a acestor mijloace in scop preventiv, cit si la formu- larea de propuneri adresate unor foruri cu posibilitati si competente in privinta folosirii mijloacelor educative si de informare in mas: 5. Ca urmare a amplificdrii fenomenului terorist internation a intensificdrii implicdrii specialistilor din serviciile de spionaj in ase- menea actiuni, se impune ca aceste mutatii sA se reflecte gi in munca paratului de contraspion Lt. col, Gheorghe DIACONESCU Lt, col. Nicolae CALUGARITA Maior Vasile BRASOVEANU 17 Rolul si sarcinile ce revin organelor st unitéfilor centrale si teritoriale de securifate in cadrul mésurilor de profil privind prevenirea si contracararea oricéror acfiunt extremist-teroriste indreptate impotriva unor obtective aflate pe raza lor de competen{aé Actiunile terorist-diversioniste savirsite fn ultimul timp, inclusiv. teroris- mul de stat, demonstreazi ca, prin dimensiunile, formele de manifestare si Ur- marie deosebit de grave ce le produc, acest fenomen reprezinta un real pericol pentru securitatea si suveranitatea statelor, pentru pacea si colaborarea inter- nationala, Cazuistica de profil pe plan international confirma faptul ca in atentia organizatiilor si elementelor teroriste se mentin atit atentatele indreplate im- Potriva unor personalitati politice, cit si actiunile ce vizeazA obiective militare, gconomice, de importanta ‘strategica, sisteme de comunicatii, gazoducte si, nu in ultimul rind, obiective In care se foloseste tehnologia nucleara. Date fiind implicatiile si gravitatea actiunilor teroriste, tara noastra con- damna actele de teroare indiferent de forma in care se manifesta, militind per- manent pentru intirirea legalitatii internationale. Datoritd politicii drepte si principiale promovate fn relatiile internationale, Romania nu are diferende cu nici un stat din lume, organizatie politica sau de alt natura si, aga cum o confirma si informatiile pe profil, nici nu constituic finta unor actiuni sau grupari extremist-teroriste, In acelasi’ timp, existenta pe teritoriul nostrua unor obiective — permanente sau temporare — apartinind unor state aflate in conflict in diferite zone ale lumii face ca acestea sa fie vizate de clemente si organizaii extremist-teroriste, care incearci, din diverse motive, si initieze si si puna la cale impotriva acestora acte de natura teroristi. De ase- menea, problematica si situatia operativa cu care ne-am confruntat si ne con- fruntim au reliefat cA actele teroriste preconizate a fi executate pe teritoriul {arii_noastre sint pregtitite in exterior, Pentru realizarea planurilor de acest fel, organizatiile $i gruparile extremist-teroriste trimit in tara clemente de actitne, care, in prealabil efectueazi studi asupra obicctivelor vizate, isi cauti puncte de sprijin in rindul unor categorii de straini, introduc si depoziteazl clandestin armament, munitie si explozivi, executi alte acte preparatorii, premergitoare actiunilor teroriste propriu-zise. Situatia operativ’ dinamica si complex pe profil, cerintele ce ne stau in fati — derivate din Ordinul comandantului suprem al Fortelor Armate, din celelalte acte normative, ordine de linie si programe de masuri — impun ca activitatea antiterorista sé se perfectioneze continuu in toate laturile si com- ponentele sale, in asa fel incit si se poata preveni orice act de natura terorista pe teritorful R, S. Romania. Pornind de la conceptia de muncd statuata, potrivit careia combaterea terorismului pe teritoriul farii_noastre constituie 0 sarin prioritara, unitatile centrale $i teritoriale de securitate trebuie si actioneze fn urmatoarele directii principale : 18 [Z| Pe linia activitatii informativ-operative @ Perfectionarea muncij informative in vederea stipinirli depline a situa- tiel operative pe profil, respectiv : participarea cu intregul potential informativ la culegerea de date si in- formatii_privind ,actimmi de atentat ce pun fn pericol securitatea statului*, asigurindu-se, prin misuri complexe, controlul asupra elementelor din baza de Iucru pretabile la asemenea acte §{ prevenirea oricdror intenfii ostile ale acestora ; —‘cunoasterea planurilor grupérilor si elementelor extremist-teroriste cu privire la Romania, controlul lor informativ, impiedicarea crelrii de puncte de sprijin pe teritoriul’ {4rii moastre. In acest sens, este necesard selectionarea unor informatori sau recrutarea altora din rindul strAinilor care dispun de posibili- #iti reale de obtinere a unor informatii pe profil, realizarea de actinni temeinic pregitite de infiltrare si patrundere atit fn grupfirile care ne vizeazi, cft si in clandestinitatea elementelor urmarite ; igurarea unui control strict de securitate, prin toate mijloacele spe- cifice, pentru stapinirea deplin a situatiei operative din rindul_ strainilor pre- tabili’ a sivirsi_acte terorist-diversioniste, depistarea si supravesherea sirainilor care fac deplasari frecvente In alte localit&ti decit cele de resedinta si care pot initia ori organiza actiuni ostile, preeum $i a emisarllor organizatiilor extremist teroriste 3 —realizaren unui control deplin si eficient asupra_tuturor_elementelor suspecte pe profil din rindul autohtonilor, precum i a fostilor cettiteni romani aflati fn straindtate, care, atrasi de cercurile emigratiel dusmanoase, ale celor nationalist-iredentisté, ori ca urmare a wnor nemulfumiri, ameninté cd vor pune fn aplicare planuri teroriste impotriva {arli noastre ; — cunoasterea permanenti_a situatiei operative in obiectivele, locurile si mediile date fn competenti, Iuindu-se masurile necesare prevenirii si contra car&rii oricdror actiuni teroriste. @ Analiza permanent® si in mod sistematic a datelor si informatiilor pe profil antiterorist pentru a se evalua tendintele fenomenului terorist pe plan international si influenta acestuia asupra situatiei operative antiteroriste interne, iar pe baza concluziilor desprinse — orientarea intregii activitéti de prevenire si luarea celor maj adecvate misuri pe raza de competent& a fiec&rej unitati © importanti deosebiti din acest punct de vedere o au intensificarea si realizarea unei strinse cooperari intre unitatile de securitate, pe de o parte, si intre acestea si celelalte organe ale Ministerului de Interne, pe de alta parte. @ Cresterea _eficientei_misurilor de securitate pentru stipinirea situatiet operative in obiectivele aviatiei civile, asigurindu-se : — cunoasterea in detaliu a situatiei operative in aeroporturi, aerobaze si acrocluburi ; — controll informativ asupra tuturor persoanelor cuprinse in evidenta dosarului de obiectiv — protectia contrainformativa _a_membrilor echipajelor fati de aciiunile serviciilor de spiona} si ale organizatiilor reactionare din exterior ; — prevenirea raminerii ilegale fn straindtate sau angrenarii la actiuni ostile a persoanelor din aviatia civild care executd misiuni in stdindtate ; —respectarca stricti a regulamentelor de zbor, a — instructivnilor de muned, a normelor de exploatare tn deplind siguranti a aevonavelor si prevenirea oriedror evenimente de zbor ; —asigurarea controluluj informativ asupra membrilor echipajelor aerona- velor utilitare, a celorlalte persoane care au acces la punctele de Itcru si de grupare a aparatelor de zbor apartinind aviatiei ulilitare, pentru cunoasterea activittii si preocuparilor acestora in scopul prevenirij unor evaziuni sau a altor actiuni ostile ; —realizarea unui permanent schimb de informatii intre organele de securitate pe raza cirora se gasese aerobaze sau aerocluburi, 19