Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.1.

2 la Reperelemetodologiceprivind proiectareacurriculumului in dezl)oharelocald tn int)dldmAntulprofesionalti tehnic

FI$A DE EVALUARE
A CURRICULUMULUI iN DEZVOLTARE LOCALA
-
claselea lX-agi a X-d,liceutehnologic ciclul inferior

APROBAT, AVtZAT,

al ISJ/ISMB
de Administralie
Consiliul CLDPS
gedinladindatade:.

de Tnvi[dmAnt.
Institutia

Denumirea CDL.
Profil...
Anulde studiu....

Autorii:
Unitateade TnvilimAnt:
Partenersocial:

DE EVALUARE
cRrTERil9r TNDICATORT i
' I r?19Y_i
I |
oo
|
*u
I '"totunou'" I
-
prinin6ruoeril
structuriistandarda programei
i Respectarea -l--t
I's-ererslsr- -_f -:=
16ompeie"telor
spec'f
ic ---l-****l *-.l
-m
ffi
@--|-'--rl_'-l_] - _l
il. ExistenlauneiOibliogratii
__
lil Elementede calitate - - :
,Concordanla cu nevoile - foimareidentiticate
de la nivellocal | | I ,
lG4rurrrra?gumentuiui- -
Fbportunitated
i \.|P\,|I cr,rictlumuluiin
Ll.|I
lvl,v|!9|l|glvq]l{|
q%ygllgglogli __
llLglLgGl, \rLll I lVL,lllJl l llJlLll Il | \lsz-vLrltstl9 l\.rvcllsl
, _ j
._l-- _i - _-----'- l-- |
i* realismul
realismulin raportcu resursele
Tnraport disponibile
resursele
disponibile nivelul
unitd{ii
la nivelul
unitdlii
de i ,i I I
j99t9l,cp9tel9l__"__
:ilyilimq$llqFg_e$ylyj
+-'-:-------::-:--_r-i_--=r
, ,-- - --.----i-1"-------*-t-* .,.- , i
9gglgtr3!9ru9!9$,-9]9l-9v-c9tli!v!urrle-
flecvqrea,qolqlititilorde evaluare propus
la demergul
didactic | *_ - :.

de programe
proiectul
NOTA:Pentrua fi acceptat ,,DA'la punctele
trebuiesaintruneascd I qi ll qi cel
la punctullll.
putin5 ,,DA"I ,,DAcu recomanddri"

Avizul comisiei metodicea ariei curriculareTehnologii:...........r..r,,..,r..,..i...


Avizul consiliului de administratieal gcolii: ......
ANEXA nr.l.2 Ia Reperelemetodologiceprivind proiectarea curriculumului tn dezvoltarelocald tn tnvdfimintul profesional Si tehnic

FI$A DE EVALUARE
iN DEZVOLTARE
A CURRICULUMULUI LOCALA

$coala de arte gi meserii (nivell )

APROBAT, AVIZAT,

al ISJ/ISMB
de Administralie
Consiliul CLDPS
gedinladindatade:...

de invdtdmdnt
Institutia
Denumirea CDL.
Calificarea...
Anulde studiu

Autorii:
Unitatea de invitdmdnt:
Partener social:

CRITERII $l INDICATORI DE EVALUARE i

. *.-
:1.Respectarea structuriistandarda programeiprin includerea: i
introductive ' '' ; I
,motei
Listeiuniti[ilorde competenle relevantepentrumodul : i i i
rCompetenlelorspecifice i i I I
liti
ilil
irl
ilr
ril
- -
;^.r^,1^.,^ ^ t:^^r-.^r-. ^^r^r:r:r: -r^ ^.,^r..^-^\
':l -I l

-i----i -::

petp
utgg_cqm l uturile
ltelqr cg conli
.9gfl invdtarepropusela
i0orelarea cu situatiile
competenlelor de i i
lSugestiimetodologice I I i-
Adecvarea de evaluarela demersul
modaliti[ilor didactic j I
'li;

-#lf+kiiu? ii acceptai oeprogiama


fiioieCtur trbbuie "DA"
s{intiunea$A ia ;ruid-tH
la punctullll.
pulin5 "DA"/ "DAcu recomandiri" v"'

Avizulcomisieimetodicea arieicurriculareTehnologii:...........

al gcolii: .....
Avizulconsiliuluide administratie