Sunteți pe pagina 1din 16

SĂ ÎNȚELEGEM

POLITICILE
UNIUNII
EUROPENE Politica
Creșterea
competitivității regională
regiunilor și
orașelor europene,
stimularea creșterii
economice și
crearea de locuri
de muncă
P o l it ic a r egio nal ă es t e o  p o l it ic ă d e
in ves t iț ii s t r at egic e, c ar e î ș i p r o p une
s ă s t im ul eze c r eș t er ea ec o n o m ic ă
a t ut ur o r r egiunil o r ș i o r aș el o r d in UE
ș i s ă am el io r eze c al it at ea vieț ii
c et ăț enil o r. D e as em en ea, es t e
o  exp r es ie a s o l id ar it ăț ii, d eo ar ec e
p un e ac c ent p e s p r ijinir ea r egiunil or
m ai p uț in d ezvo l t at e.
CUPRINS
De ce are UE nevoie de o politică
regională?
Principala politică de investiții a Europei
pentru creștere și locuri de muncă  . . . . . .  3
SĂ ÎNȚELEGEM
POLITICILE Cum funcționează politica regională?
Fonduri pentru orașe și regiuni
UNIUNII EUROPENE în creștere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Maximizarea impactului
Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii investițiilor UE
Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în Investiții orientate spre creștere
diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. economică și ocuparea forței de
Publicațiile sunt disponibile online: muncă până în 2020  . . . . . . . . . . . . . . .  10
http://europa.eu/pol/index_ro.htm
http://europa.eu/!gX78yg Perspective
Politica regională a UE 2014-2020:
o nouă epocă a cheltuielilor
strategice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Cum funcționează Uniunea Europeană
12 lecții despre Europa Informații suplimentare . . . . . . . . . .  16
Europa 2020: Strategia de creștere economică a Europei
Părinții fondatori ai UE

Afaceri externe și securitate


Afaceri maritime și pescuit
Agenda digitală
Agricultură
Ajutor umanitar și protecție civilă
Buget Să înțelegem politicile Uniunii Europene:
Cercetare și inovare Politica regională
Combaterea fraudei
Combaterea schimbărilor climatice Comisia Europeană
Comerț Direcția Generală Comunicare
Concurență Informarea cetățenilor
Consumatori 1049 Bruxelles
Cooperare internațională și dezvoltare BELGIA
Cultură și audiovizual
Educație, formare, tineret și sport Manuscris actualizat în noiembrie 2014
Energie
Extindere Ilustrația copertei și a paginii 2:
Impozitare © iStockphoto.com/Voon Nam Fook
Întreprinderi
Justiție, drepturi fundamentale și egalitate 16 p. — 21 × 29,7 cm
Mediu ISBN 978-92-79-41303-2
Migrație și azil doi:10.2775/77225
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Piața internă Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene,
Politica regională 2014
Sănătatea publică
Sectorul bancar și financiar © Uniunea Europeană, 2014
Securitatea la frontiere Reproducerea este autorizată. Pentru orice utilizare sau
Siguranța alimentară reproducere a fiecărei fotografii în parte, trebuie să se
Transporturi solicite direct permisiunea deținătorilor drepturilor de
Uniunea economică și monetară și moneda euro autor.
Vamă
P O L I T I C A R E G I O N A L Ă
3

De ce are UE nevoie de o politică regională?


Principala politică de investiții a Europei pentru creștere
și locuri de muncă

Investiții în regiunile mai puțin Politica regională reprezintă, de asemenea, expresia


dezvoltate ale Uniunii solidarității dintre statele membre ale UE, întrucât
orientează cea mai mare parte a fondurilor disponibile
Politica regională beneficiază de cea mai mare parte din către regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii. Acestea
bugetul UE pentru perioada 2014-2020 (351,8 miliarde își pot valorifica astfel întregul potențial economic,
de euro dintr‑un total de 1 082 de miliarde de euro) ceea ce va duce la atenuarea disparităților regionale
și este, prin urmare, principalul instrument de investiții existente la nivel european și național. De exemplu,
al Uniunii. cifrele din 2011 (cele mai recente date disponibile)
arată că în regiunile UE produsul intern brut (PIB)
Aceste resurse sunt utilizate pentru a finanța varia între 29 % din media UE-27 (în regiunea bulgară
infrastructuri strategice de transport și de comunicații, Severozapaden și nord‑estul României) și 321 %
pentru a favoriza tranziția către o economie mai (în centrul Londrei). Această constatare evidențiază
ecologică, pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii necesitatea unei politici de investiții bine orientate și
(IMM) să devină mai inovatoare și mai competitive, pentru strategice, care adaptează investițiile UE la nevoile
a crea oportunități de locuri de muncă noi și durabile, fiecărei regiuni în parte.
pentru a consolida și moderniza sistemele de învățământ
și pentru a construi o societate mai favorabilă incluziunii.
Mii de proiecte în întreaga UE
Astfel, politica regională devine catalizator pentru fonduri
publice și private suplimentare, nu numai pentru că obligă Politica regională a UE a finanțat de‑a lungul anilor zeci
statele membre să cofinanțeze proiecte din bugetele lor de mii de proiecte care au avut ca efect consolidarea
naționale, ci și pentru că ajută la consolidarea încrederii creșterii economice și crearea de locuri de muncă,
investitorilor. Luând în considerare această contribuție aducând astfel beneficii statelor membre și Uniunii în
națională și efectul de levier al instrumentelor financiare, ansamblu. Între 1989 și 2013, s‑au alocat din bugetul
impactul global al investițiilor UE pentru 2014-2020 s‑ar UE peste 800 de miliarde de euro pentru cofinanțarea
putea ridica la peste 500 de miliarde de euro. proiectelor menite să susțină creșterea regională.

ÎN BENEFICIUL TUTUROR REGIUNILOR UE Cele 274 de regiuni ale UE vizate de politica regională în
perioada 2014-2020 și categoriile de eligibilitate pentru
Insulele Canare
fondurile structurale – Fondul european de dezvoltare
Guadelupa,
Martinica
regională (FEDR) și Fondul social european (FSE).
Guyana
Franceză

Mayotte Réunion

Madeira

Azore

Categorie
Regiuni mai puțin dezvoltate (PIB/cap de locuitor < 75 % din
media UE-27): 182,2 miliarde de euro
Regiuni de tranziție (PIB/cap de locuitor ≥ 75 % și < 90 % din
media UE-27): 35,4 miliarde de euro
Regiuni mai dezvoltate (PIB/cap de locuitor ≥ 90 % din media
UE-27): 54,3 miliarde de euro

În aceeași perioadă, alte surse de finanțare în cadrul politicii


regionale includ Fondul de coeziune (65,3 miliarde de euro),
Cooperarea teritorială europeană (10,2 miliarde de euro), „Inițiativa
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” (3,2 miliarde de
euro) și alocații specifice pentru regiunile ultraperiferice și puțin
populate (1,6 miliarde de euro).
4 S Ă Î N Ț E L E G E M P O L I T I C I L E U N I U N I I E U R O P E N E

Originile și evoluția politicii regionale

1957 – Este menționată pentru prima 1995 – Este adăugat un obiectiv special pentru
dată în Tratatul de la Roma. a sprijini regiunile mai puțin populate din Finlanda
și Suedia. Buget total: 168 de miliarde de ECU.
1958 – Este creat Fondul social
european (FSE). 2000-2004 – Instrumentele de preaderare
le oferă finanțare și know‑how țărilor
1975 – Este creat Fondul european care doresc să adere la UE.
de dezvoltare regională (FEDR).
2004 – Zece țări aderă la UE (populația Uniunii
1986 – Este stabilit temeiul juridic al politicii crește cu 20 %, însă PIB‑ul cu doar 5 %). Buget:
regionale în Actul Unic European. 213 miliarde de euro pentru UE-15; 22 de miliarde
de euro pentru noile state membre (2004-2006).

1988 – Fondurile structurale sunt integrate


într‑o politică globală de coeziune, în vederea 2007-2013 – Buget: 347 de miliarde de euro
adaptării la aderarea Greciei (1981), Spaniei (25 % pentru cercetare și inovare și 30 %
și Portugaliei (1986). Buget: 64 de miliarde de pentru infrastructura de mediu și măsurile
ECU (ulterior, ECU s‑a transformat în euro). de combatere a schimbărilor climatice).

1993 – Tratatul de la Maastricht introduce 2014-2020 – Buget: 351,8 miliarde de euro,


Fondul de coeziune, Comitetul Regiunilor cu un accent deosebit pe patru priorități în
și principiul subsidiarității (potrivit căruia materie de investiții: cercetare și inovare, agenda
deciziile trebuie luate într‑un mod cât mai digitală, sprijin pentru IMM‑uri și o economie cu
descentralizat și mai local cu putință pentru emisii scăzute de carbon. Aproximativ 100 de
a permite abordarea eficientă a problemelor). miliarde de euro vor fi dedicate acestor sectoare,
26,7 miliarde sprijinind trecerea la o economie
cu un conținut scăzut de carbon (eficiență
1994-1999 – Sunt dublate resursele energetică și energie din surse regenerabile).
pentru fondurile regionale, acestea
ajungând la o treime din bugetul UE.

Aceste resurse au contribuit la îmbunătățirea calității •• a oferit acces la bandă largă unui număr de peste
vieții cetățenilor din UE, la crearea de locuri de muncă și la 5 milioane de cetățeni ai UE;
promovarea cercetării, dezvoltării și inovării. De exemplu,
numai între 2007 și 2012, politica regională a UE: •• a contribuit la construirea a 1 208 km de drumuri și
a 1 495 km de cale ferată pentru a facilita crearea unei
•• a creat circa 594 000 de locuri de muncă rețele transeuropene de transport (TEN‑T) eficiente;
(262 000 în IMM‑uri);
•• a îmbunătățit calitatea vieții cetățenilor din zonele
•• a făcut investiții directe în 198 000 de IMM‑uri; urbane, prin intermediul unui transport durabil și al
unor sisteme moderne de furnizare a apei, de care
•• a sprijinit 77 800 de întreprinderi nou‑înființate; beneficiază 3,2 milioane de cetățeni.

•• a finanțat 61 000 de proiecte de cercetare;


P O L I T I C A R E G I O N A L Ă
5

EXEMPLE DE PROIECTE DIVERSE COFINANȚATE PRIN POLITICA În aceeași perioadă, valoarea proiectelor selectate în
REGIONALĂ A UE
zonele urbane s‑a ridicat la cel puțin 100 de miliarde de
euro. Aproximativ 20 % din această sumă a fost alocată
unor proiecte integrate în materie de regenerare urbană

© Uniunea Europeană
și rurală, educație, sănătate, îngrijire a copilului, locuințe
și alte infrastructuri sociale. În special, finanțarea
Beacon, Regatul Unit – pentru proiecte integrate privind regenerarea urbană
Dezvoltarea unor produse s‑a ridicat la 6,8 miliarde de euro, în timp ce investițiile
ecologice pentru o economie în infrastructura socială s‑au cifrat la 11,4 miliarde de
cu emisii scăzute de carbon euro.

Cu alte cuvinte, politica regională are un impact puternic


în multe domenii și la niveluri diferite. În consecință,

© Uniunea Europeană
este pe deplin complementară cu alte politici, cum ar fi
cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă,
Rețea de troleibuz Gdynia, energiei, mediului, pieței interne, cercetării și inovării.
Polonia – Îmbunătățirea
calității vieții prin transport Estimările arată că investițiile realizate prin politica
public durabilt regională au contribuit la creșterea venitului în
regiunile cele mai sărace: între 2007 și 2010, PIB‑ul
pe cap de locuitor a crescut în aceste regiuni de la
60,5 % la 62,7 % din media UE-27. De asemenea, se
© Uniunea Europeană

preconizează că PIB‑ul celor 13 țări care au aderat la


Uniune în sau după 2004 (1) va crește cu aproximativ
2,4 % pe an între 2007 și 2025.
Centrul de cercetare și
monitorizare a infecțiilor
din Lyon, Franța
Coeziune economică, socială și teritorială
©Uniunea Europeană

Politica regională este cunoscută și sub denumirea


de „politică de coeziune”, întrucât scopul său
general este să consolideze coeziunea economică,
Art on Chairs, socială și teritorială în regiunile eligibile
Portugalia – Creșterea pentru finanțare. În practică, este vorba de:
competitivității regiunii
prin inovare în IMM-uri
—— coeziune economică și socială, prin stimularea
competitivității și a creșterii economice
ecologice la nivel regional, furnizarea de
servicii mai bune, creșterea oportunităților
de angajare și îmbunătățirea calității vieții;

—— coeziune teritorială, prin conectarea regiunilor


pentru a le ajuta să își valorifice punctele forte
și să lucreze împreună în configurații noi și
inovatoare în vederea abordării provocărilor
comune (cum ar fi schimbările climatice),
ceea ce va consolida Uniunea în ansamblu.

(1) Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,


Republica Cehă, România, Slovenia, Slovacia și Ungaria.
6 S Ă Î N Ț E L E G E M P O L I T I C I L E U N I U N I I E U R O P E N E

Cum funcționează politica regională?


Fonduri pentru orașe și regiuni în creștere

Fonduri regionale: prezentare generală UE. Așadar, fiecare fond contribuie în felul său la
îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020,
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și strategia europeană pentru creștere și locuri de muncă
Fondul social european (FSE) sunt cunoscute sub (pentru informații suplimentare, a se vedea broșura
numele de fonduri structurale, deoarece sunt destinate dedicată strategiei Europa 2020).
să investească în restructurarea economică și socială
în UE, contribuind astfel la reducerea diferențelor de Un alt fond important gestionat de Comisia Europeană
dezvoltare dintre regiunile europene, de exemplu în este Fondul de solidaritate al UE (FSUE), creat în
ceea ce privește infrastructura și ocuparea forței de vara anului 2002, ca urmare a inundațiilor grave care
muncă. Alături de Fondul de coeziune, Fondul european au afectat țările din centrul Europei. FSUE este acum un
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul fond stabil, cu un buget anual de 500 de milioane de
european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), euro. El reprezintă expresia solidarității europene față
ele reprezintă Fondurile structurale și de investiții de regiunile afectate de catastrofe. Astfel, UE poate
europene. Pe lângă normele comune pentru Fondurile răspunde în mod rapid, eficient și flexibil pentru a ajuta
structurale și de investiții europene (a se vedea capitolul orice țară membră (sau țări candidate la aderare) în
următor), se aplică și unele prevederi specifice. cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni
grave asupra condițiilor de viață, asupra mediului sau
În timp ce Fondul de coeziune investește în rețele de asupra economiei. FSUE vine în completarea eforturilor
transport și proiecte de mediu, FEADR ajută zonele naționale depuse de serviciile publice contribuind,
rurale să obțină un sector agricol mai ecologic, mai de exemplu, la operațiunile de curățare și refacere
solid și mai inovator, iar FEPAM promovează un pescuit a infrastructurii sau la furnizarea de adăposturi
și o acvacultură sustenabilă și competitivă în întreaga temporare.
© NesaCera/Shutterstock

Fondul de solidaritate al UE
oferă ajutor financiar tuturor
regiunilor din UE afectate de
catastrofe naturale majore.
P O L I T I C A R E G I O N A L Ă
7

Fondurile regionale pe larg

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) De asemenea, FSE investește în proiecte care vizează
investește în sectoare care încurajează creșterea, combaterea discriminării în toate formele sale și
pentru a stimula competitivitatea și crearea de sprijinirea comunităților marginalizate în vederea
locuri de muncă în toate regiunile și orașele UE. integrării în societate. În sfârșit, FSE investește în
Acțiunile FEDR sunt concepute pentru a aborda creșterea eficienței administrațiilor și serviciilor
provocări economice, sociale și de mediu, punând un publice pentru a garanta obținerea de rezultate
accent special pe dezvoltarea urbană durabilă. Se de către instituțiile care răspund de educație,
estimează că, în perioada 2014-2020, peste 50 % din ocuparea forței de muncă, politici sociale etc.
investițiile FEDR vor fi orientate către zonele urbane.
Fondul de coeziune: creat în 1994, Fondul de coeziune
FEDR acordă o atenție specială și caracteristicilor investește în mediu și rețele de transport în țările din
teritoriale specifice, de exemplu zonelor dezavantajate UE al căror PIB se situează sub 90 % din media UE-28
din punct de vedere geografic (izolate, muntoase, (în special țări din Europa Centrală și de Est, precum și
cu densitate scăzută a populației). Nu în ultimul Grecia, Cipru, Malta și Portugalia). Fondul promovează
rând, regiunile ultraperiferice ale Uniunii (de în mod activ creșterea economică ecologică, reducând
exemplu, Insulele Canare, Réunion și Guadelupa) în același timp disparitățile economice și sociale prin
beneficiază, de asemenea, de asistență specifică îmbunătățirea accesibilității și conectivității regionale.
din partea FEDR pentru a compensa posibilele
dezavantaje create de distanțele mari. Fondul sprijină în special Rețeaua transeuropeană
de transport (TEN‑T), esențială pentru
De asemenea, FEDR promovează și finanțează buna funcționare a pieței interne și pentru
cooperarea transfrontalieră, transnațională și facilitarea circulației terestre, maritime și
interregională (așa‑numita cooperare teritorială aeriene a persoanelor și mărfurilor.
europeană), acoperind o gamă largă de aspecte,
inclusiv infrastructura comună de transport, inovarea Fondul de coeziune investește în adaptarea
și rețelele de comunicație, comerțul transfrontalier, la schimbările climatice și prevenirea riscurilor,
gestionarea comună a resurselor naturale și în sectoarele apei și deșeurilor, precum și în
conectarea zonelor urbane și rurale. Aceste forme mediul urban. El poate sprijini, de asemenea,
de cooperare au o valoare adăugată clară, nu proiecte legate de eficiența energetică și de
doar pentru UE, ci și pentru regiunile învecinate. utilizarea energiei din surse regenerabile în
infrastructurile și companiile publice.
Fondul social european (FSE), înființat în 1958,
este cel mai vechi fond structural. Scopul său O parte din Fondul de coeziune este rezervată
este să ajute persoanele aflate în căutarea unui finanțării coridoarelor principale de transport și
loc de muncă, oferindu‑le acces la o formare a altor rețele, în baza mecanismului „Conectarea
corespunzătoare în vederea îmbunătățirii capacității Europei”, un instrument strategic care investește
de inserție profesională, și să contribuie la în infrastructuri de bandă largă și servicii publice
reconversia profesională a lucrătorilor, ajutându‑i online, precum și în infrastructuri rutiere, căi ferate,
să dobândească noi competențe și să se rețele electrice și gazoducte. Interconexiunile mai
adapteze la noi situații profesionale. La nivelul UE, bune vor consolida oportunitățile de afaceri
aproximativ 15 milioane de persoane iau parte și securitatea energetică, vor facilita activitățile
anual la mii de proiecte cofinanțate prin FSE. economice și călătoriile și, prin urmare, vor aduce
beneficii întreprinderilor și cetățenilor din întreaga UE.
8 S Ă Î N Ț E L E G E M P O L I T I C I L E U N I U N I I E U R O P E N E

Sumă record plătită din Fondul de solidaritate pentru restaurarea regiunii Emilia‑Romagna
(decembrie 2012)

O sumă record de 670 de milioane de euro a fost exploatațiile agricole și patrimoniul cultural bogat
acordată Italiei, din Fondul de solidaritate al Uniunii al regiunii au suferit daune grave și extinse.
Europene, pentru operațiunile de recuperare derulate
în urma cutremurelor cu magnitudinea de până Cea mai mare parte din suma acordată a fost
la 5,9 grade pe scara Richter care au devastat destinată operațiunilor de ajutor de urgență și de
regiunea Emilia‑Romagna la data de 20 mai 2012. salvare, precum și furnizării de cazare temporară.
Cutremurele au fost urmate de sute de replici care Aproximativ 292 de milioane de euro au fost
s‑au simțit și în regiunile vecine, Veneto și Lombardia. alocate pentru restaurarea imediată a infrastruc-
Catastrofa s‑a soldat cu 27 de morți, circa 350 de turilor de învățământ și sănătate, precum și pentru
răniți și peste 45 000 de persoane evacuate. Clădirile, repararea sistemelor de electricitate și apă.
infrastructura, întreprinderile, instalațiile industriale,

© European Union

În 2012, Italia a primit 670 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE după cutremurul care a lovit regiunea
Emilia-Romagna.
P O L I T I C A R E G I O N A L Ă
9

Cum sunt investite fondurile? Comisia nu selectează și nu gestionează proiecte


individuale, ci aprobă programele generale care acoperă
Politica regională a UE este implementată de către o gamă largă de proiecte potențiale. De asemenea,
organisme naționale și regionale, în parteneriat cu este important de menționat că, în timp ce Comisia
Comisia Europeană, în cadrul unui sistem cunoscut face posibilă finanțarea globală, țărilor UE le revine
sub numele de „gestiune partajată”. Spre deosebire de sarcina de a efectua plățile individuale către beneficiari,
bugetele naționale, care se stabilesc anual, bugetul prin intermediul agențiilor de plată acreditate la nivel
pentru politică regională este determinat pe o perioadă național și regional.
de șapte ani, devenind astfel o resursă valoroasă și
sigură pentru investiții private.

Procesul cuprinde trei etape principale: Direcționarea investițiilor UE

1. Bugetul și normele privind utilizarea acestuia se —— Comisia pune la dispoziție fondurile la începutul


stabilesc de către Parlamentul European și Consiliul fiecărui an pentru a le permite țărilor UE
de Miniștri al UE (care reunește miniștrii naționali la să investească în proiecte individuale.
nivel european), pe baza unei propuneri a Comisiei.
—— Plățile, certificate de autoritățile naționale,
2. Comisia colaborează cu țările UE în elaborarea
sunt efectuate de către Comisie.
„acordurilor de parteneriat”, care ilustrează
prioritățile de investiții și nevoile lor de dezvoltare. De
asemenea, țările UE prezintă proiectele de programe —— Programele naționale sunt monitorizate în
operaționale (PO), defalcând obiectivele pe domenii mod constant, cu audituri și controale la fața
concrete de acțiune. Acestea pot viza întreaga țară locului de către Comisie și țara în cauză.
și/sau anumite regiuni și pot include programe de
cooperare între mai multe țări. Comisia negociază cu —— Atât Comisia, cât și autoritățile naționale
autoritățile naționale pe marginea conținutului final prezintă rapoarte strategice pe tot parcursul
al acestor planuri de investiții. Toate nivelurile de perioadei bugetare de șapte ani.
guvernanță, inclusiv societatea civilă, ar trebui să fie
consultate și implicate în programarea și gestionarea
programelor operaționale.

3. Programele sunt apoi implementate de țările UE și


de regiunile acestora. În acest scop, sunt selectate,
monitorizate și evaluate sute de mii de proiecte.
Această activitate este organizată de autoritățile
de gestionare din fiecare țară și/sau regiune.

Gestionarea și implementarea programelor cad, în


mare măsură, în sarcina administrațiilor naționale și Prin intermediul FEDR, UE a investit 400 de milioane de euro
subnaționale (regionale și locale). Țările UE trebuie să în sistemul de metrou regional din Napoli, Italia. Pe lângă
ofere Comisiei Europene garanția că fondurile sunt faptul că oferă servicii mai bune și mai frecvente și reduce
cheltuite în mod eficient și în conformitate cu legislația timpul de deplasare, sistemul a permis reducerea emisiilor de
UE. Pentru aceasta, trebuie să pună la dispoziție dioxid de carbon cu 250 000 de tone pe an și a consumului de
sisteme corecte de gestionare, monitorizare și raportare petrol cu 110 000 de tone pe an, la nivelul întregii rețele.
financiară și să identifice organismele responsabile și
procedurile necesare pentru a garanta existența unei
© Uniunea Europeană

piste de audit adecvate.

Trebuie desemnată o autoritate de audit pentru


fiecare program operațional. Aceasta prezintă Comisiei
o strategie de audit, un aviz anual de audit și un raport
anual de control, care ține cont de aspectele identificate
pe parcursul auditărilor realizate în cursul ultimelor
12 luni.
10 S Ă Î N Ț E L E G E M P O L I T I C I L E U N I U N I I E U R O P E N E

Maximizarea impactului investițiilor UE


Investiții orientate spre creștere economică și ocuparea
forței de muncă până în 2020

Un număr limitat de priorități Fondurile alocate politicii regionale sunt, în mod clar,
de investiții direcționate către un număr limitat de priorități de
investiții, cu un accent puternic pe rezultate. Țările
Deși Europa se află pe drumul către redresarea și regiunile din UE sunt obligate să indice, în cadrul
economică, este important, în contextul unor resurse acordurilor de parteneriat, ce obiective urmăresc și
financiare limitate, ca UE să obțină rezultate mai bune ce rezultate intenționează să obțină cu resursele
cu investiții mai mici și să garanteze valoarea adăugată disponibile. De asemenea, trebuie să determine cu
pentru fiecare euro investit la nivel european. Prin precizie cum vor evalua progresele înregistrate în
adoptarea, la sfârșitul anului 2013, a unui nou pachet vederea atingerii acestor obiective. Acest lucru permite
legislativ privind politica regională, UE și‑a revizuit o dezbatere și o monitorizare periodică a modului în
abordarea față de finanțarea pentru 2014-2020, pentru care sunt utilizate fondurile, precum și recompensarea,
a maximiza impactul finanțării UE disponibile. către sfârșitul perioadei, a programelor de succes (prin
intermediul unei „rezerve de performanță”).
Între anii 2014 și 2020, vor fi investite în total în
regiunile UE peste 351,8 miliarde de euro. Nivelul Pentru a garanta o mai bună coordonare a fondurilor
sprijinului și contribuția națională („rata de cofinanțare”) și pentru a evita suprapunerile, UE a elaborat un set
sunt adaptate la fiecare regiune de dezvoltare comun de norme pentru cele cinci fonduri structurale
economică: și de investiții europene: acest lucru permite și o mai
bună conectare cu alte instrumente europene, cum ar
fi Orizont 2020 (noul program al UE pentru cercetare
REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE și inovare) și mecanismul „Conectarea Europei”
(PIB < 75 % DIN MEDIA UE-27) (*) (a se vedea capitolul anterior).

REGIUNI DE TRANZIȚIE
(PIB ÎNTRE 75 % ȘI 90 % DIN MEDIA UE-27)

REGIUNI MAI DEZVOLTATE


(PIB > 90 % DIN MEDIA UE-27)

(*) Cifrele sunt anterioare aderării Croației la UE în iulie 2013.

Toate proiectele care primesc finanțare vor contribui la Noile norme comune pentru cele cinci fonduri structurale și de
realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. Politica investiții vor crea legături mai bune între fonduri și între
regională este principalul instrument de investiții pentru politici, vor simplifica procedurile și vor garanta că banii sunt
îndeplinirea obiectivelor UE: accelerarea creșterii și investiți mai repede în regiunile de pe teritoriul UE.
crearea de locuri de muncă prin inovare și sprijin pentru
NORME COMUNE
întreprinderile mici, soluționarea problemelor legate de
schimbările climatice și de dependența energetică și Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală
reducerea sărăciei și a excluziunii sociale.
Fondul social european

Fondul european
de dezvoltare regională

Fondul
Fondul european pentru de coeziune
pescuit și afaceri maritime
P O L I T I C A R E G I O N A L Ă
11

Condiții prealabile pentru investiții Strategiile trebuie, de asemenea, să fie în concordanță


eficiente cu „programele naționale de reformă” convenite în
cadrul semestrului european, sistemul UE de gestionare
Înainte ca finanțarea să fie dirijată către regiuni și economică colectivă. Semestrul european este
orașe, potențialii beneficiari trebuie să îndeplinească o verificare anuală a stării economiilor UE, reunind
o serie de condiții prealabile menite să garanteze că toate țările și instituțiile europene. În cadrul acestui
toate investițiile UE sunt clar direcționate și eficiente. exercițiu, țările membre primesc recomandări specifice,
Acestea prevăd, de exemplu: pe bază individuală, cu privire la realizarea de reforme.

•• dezvoltarea unor strategii inteligente de În cazul în care consideră că planul de investiții al unei
specializare: regiunile ar trebui să se specializeze țări nu este în concordanță cu programele naționale de
în sectoarele care le oferă cel mai mare potențial reformă sau nu este în măsură să permită realizarea
de creștere și competitivitate și să promoveze reformelor relevante a căror necesitate a fost
parteneriate între universități, institute de cercetare, identificată în cadrul semestrului european, Comisia
întreprinderi și administrații publice, cu scopul de poate solicita țării în cauză să își modifice programul,
a elabora produse și servicii inovatoare; astfel încât acesta să sprijine reformele structurale
esențiale. În ultimă instanță, Comisia poate suspenda
•• strategii de reducere a șomajului în rândul tinerilor alocarea fondurilor, dacă recomandările economice sunt
și de promovare a nediscriminării; încălcate în mod grav și repetat (de exemplu, în cazul
în care o țară se confruntă cu dezechilibre economice
•• conformarea la normele de mediu; majore sau cu deficite bugetare excesive). Acest lucru
garantează că impactul investițiilor UE asupra creșterii
•• reforme favorabile întreprinderilor; și locurilor de muncă nu este compromis de politici
economice neviabile sau de o capacitate administrativă
•• măsuri de îmbunătățire a sistemelor de achiziții slabă.
publice.

Exemplu de proiect: Lansarea în România a unui centru de cercetare de înalt nivel —


Proiectul ELI

Obiectivul ELI‑NP este să creeze un centru reducerea „exodului creierelor” în regiune. Centrul va
european de cercetare la nivel înalt în domeniul deveni operațional în 2015. Proiectul reprezintă un
laserului de putere ultraînaltă și al interacțiunii exemplu remarcabil al modului în care instrumentele
dintre laser și materie. Centrul va atrage cercetători, politicii regionale a UE pot fi folosite pentru a servi
studenți și întreprinderi din toată lumea, care vor deopotrivă obiectivului privind coeziunea economică
avea posibilitatea de a studia aplicații ale laserului și dezvoltării Spațiului European de Cercetare
benefice pentru societate. Proiectul ar trebui să (SEC). Buget total: 356 de milioane de euro.
înscrie Europa pe harta cercetării în fizică nucleară
cu ajutorul tehnologiei laser de înalt nivel. Instalat de
principiu la Măgurele, lângă București, proiectul ELI‑NP
cuprinde și alte două instalații, situate în Ungaria și
în Republica Cehă, și face parte dintr‑un consorțiu în
domeniul cercetării care reunește 40 de parteneri din
13 țări ale UE. Până în 2018, ELI‑NP va angaja 262
de cercetători, inclusiv 36 de membri ai personalului
auxiliar, și va avea o contribuție importantă la
© ELI-NP România

UE a investit aproape 150 de milioane de euro într-un consorțiu Finanțare totală din FEDR:
european în domeniul cercetării de vârf care reunește 13 țări. 149,3 milioane de euro
12 S Ă Î N Ț E L E G E M P O L I T I C I L E U N I U N I I E U R O P E N E

cu valoare de inspirație pentru alte regiuni. În


RegioStars — Recompensarea inovării
2013, la cea de a șasea ediție, s‑a înregistrat
un număr record de 149 de participanți, înscriși
în cinci categorii diferite. Au fost selectați 27 de
finaliști, care s‑au bucurat de aprecieri deosebite.

De exemplu, câștigătorul la categoria „creștere


inteligentă” a fost Parcul științific și tehnologic UPTEC
de la Universitatea din Porto, Portugalia. Parcul
Comisia a organizat prima ediție a premiilor creează clustere, pentru a conecta universitățile,
RegioStars în 2008, invitând toate regiunile din institutele de cercetare și întreprinderile locale din
UE să înscrie proiecte în concurs. Participanții sectoare economice cu potențial de inovare. Cu
au provenit în special din Belgia, țările baltice, o contribuție de 15,4 milioane de euro din partea
Portugalia și Regatul Unit. Toate proiectele FEDR, companiile cu sediul la UPTEC au creat 1 199
depuse evidențiază abordări inovatoare în de locuri de muncă de înaltă calificare (90 % dintre
materie de dezvoltare regională la nivel local. ele pentru absolvenți), ceea ce a permis consolidarea
creșterii economice în regiune. La London Web
Summit, proiectul a câștigat premiul publicului și
Premiile își propun să identifice bune practici în
a fost recunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune
materie de dezvoltare regională și urbană, prin
patru incubatoare din Europa.
recompensarea proiectelor originale și inovatoare

Investițiile europene orientate către Resursele alocate acestor priorități depind de categoria
o creștere inteligentă și ecologică în care se încadrează regiunea:
pentru toți •• în regiunile mai dezvoltate, cel puțin 80 % din
finanțarea FEDR trebuie să se axeze pe cel puțin
Investițiile FEDR merg mână în mână cu diverse politici două dintre aceste priorități;
europene pentru a genera creștere economică și locuri
de muncă în întreaga UE. Pentru a garanta că fiecare •• în regiunile de tranziție acest procent trebuie să fie de
euro este investit în mod judicios, acțiunile FEDR au în 60 %, iar în regiunile mai puțin dezvoltate trebuie să
vedere patru domenii prioritare (a se vedea mai jos): se ridice la 50 %.
•• inovare și cercetare;
•• tehnologiile informației și comunicațiilor; În plus, unele resurse FEDR trebuie să fie canalizate
în mod direct către proiecte care vizează trecerea la
•• îmbunătățirea competitivității IMM‑urilor; o economie cu emisii scăzute:
•• tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid •• regiunile mai dezvoltate: 20 % din fondurile alocate;
de carbon.
•• regiunile de tranziție: 15 %;
•• regiunile mai puțin dezvoltate: 12 %.

Campusul RDM Innovation


Dock, un proiect sprijinit de
fondurile politicii regionale
a UE. Acest fost șantier naval
din Rotterdam, Țările de Jos,
s-a transformat în 2011
© European Union

într-un campus pentru


instituții de învățământ,
institute de cercetare și
întreprinderi inovatoare.
P O L I T I C A R E G I O N A L Ă
13

Cercetare și inovare Creșterea competitivității IMM‑urilor

Europa trebuie să investească mai mult în cercetare IMM‑urile constituie coloana vertebrală a economiei
și inovare, deoarece acestea sunt motoarele europene: în număr de circa 20 de milioane, ele
principale ale creșterii economice și creării de locuri reprezintă 99 % din întreprinderile din UE și sunt
de muncă. Europa se află în urma competitorilor săi esențiale pentru creșterea economică și crearea de
în termeni de investiții, cheltuind considerabil mai locuri de muncă. Pentru a garanta că acestea rămân
puțin decât Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud. competitive și pot atrage oameni talentați, FEDR
La rândul său, China recuperează rapid din handicap. promovează și investește în spiritul antreprenorial,
Unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 este de pentru a stimula crearea de întreprinderi și pentru
a garanta că țările membre investesc în cercetare a facilita accesul acestora la o gamă largă de noi
3 % din PIB‑ul global al Uniunii. Fondurile FEDR instrumente de finanțare (împrumuturi, capital de risc
investesc atât în cercetarea de bază, cât și în cea și microfinanțare). Scopul acestor acțiuni este
aplicată, încurajând toți actorii din lanțul inovării creșterea efectului de levier al investițiilor UE, într‑un
(institute de cercetare, universități, centre tehnologice, moment în care resursele bugetare sunt limitate,
antreprenori, întreprinderi mari și mici, instituții ceea ce va stimula investițiile suplimentare din
financiare etc.) să lucreze împreună pentru a genera partea sectorului privat.
produse și servicii inovatoare de care țările UE au
nevoie pentru a rămâne competitive la nivel
internațional.
Trecerea la o economie cu emisii reduse
de dioxid de carbon

Tehnologiile informației și În perioada 2014-2020, FEDR va investi aproape 27


comunicațiilor (TIC) de miliarde de euro în ecologizarea economiei.
Aceasta înseamnă că se va folosi mai multă energie
Utilizarea eficientă a TIC de către întreprinderi este, în din surse regenerabile, atât în sectorul public, cât și în
prezent, o condiție necesară pentru productivitate, cel privat, va crește eficiența energetică, de exemplu
competitivitate, o creștere economică generatoare de în clădirile de locuințe și în instituții publice, și se vor
venituri mai mari și crearea de locuri de muncă. Prin face investiții în rețele inteligente de distribuție
urmare, FEDR investește în infrastructurile TIC pentru a energiei electrice. FEDR contribuie, de asemenea, la
a facilita accesul la conexiuni de mare viteză în toate reducerea emisiilor provenite din transporturi,
regiunile, în special în regiunile periferice, în zonele investind în cercetarea din domeniul tehnologiilor cu
rurale și în cele mai puțin dezvoltate. Fondul va emisii reduse de carbon și promovând transportul
continua să faciliteze trecerea la utilizări inovatoare public durabil.
ale serviciilor TIC de către întreprinderi (de exemplu,
e‑learning, e‑business), cetățeni (de exemplu,
alfabetizare digitală, competențe digitale) și
administrațiile publice (de exemplu, e‑sănătatea, Plasarea orașelor europene în centrul
guvernarea electronică) în vederea îmbunătățirii procesului de elaborare a politicilor
productivității și a calității vieții.
Peste două treimi din cetățenii europeni locuiesc în
prezent în orașe; până în 2020, ei vor reprezenta 80 %
din populația totală. Este deci clar că cea mai mare
parte a creșterii economice va fi generată de orașele
europene și că nici UE, nici țările membre nu își vor
putea realiza obiectivele în materie de politici economice
și sociale fără a implica orașele. Cifrele vorbesc de
la sine: regiunile metropolitane găzduiesc 59 % din
populația UE și oferă 62 % din totalul locurilor de
muncă, generând 67 % din PIB‑ul Uniunii.
14 S Ă Î N Ț E L E G E M P O L I T I C I L E U N I U N I I E U R O P E N E

În orașe apar principalele provocări și se aplică cele anumită zonă geografică. Două astfel de strategii ale
mai eficiente soluții, prin urmare ele reprezintă locul UE au fost deja puse în practică pentru regiunea Mării
ideal pentru implementarea multor politici europene și Baltice și regiunea Dunării, în timp ce altele noi sunt
naționale la nivel local. De exemplu, pentru ca UE să elaborate pentru mările Adriatică și Ionică și zonele
își îndeplinească obiectivele în materie de schimbări alpine.
climatice, este nevoie ca orașele să abordeze mai bine
aspectele legate de eficiența resurselor și a energiei, în
special în transporturi, locuințe și design urban. O abordare Politica regională și criza economică
în multiple direcții este necesară pentru ca orașele să
găsească soluții la probleme precum concentrarea sărăciei, Politica regională a reacționat rapid și eficient la criza
segregarea spațială și îmbătrânirea populației. economică, prezentând un nivel ridicat de flexibilitate,
de exemplu, prin „reprogramarea tematică”, adică
Mai mult de jumătate din totalul investițiilor FEDR redirecționarea fondurilor către zonele cu cele mai mari
pentru perioada 2014-2020 va viza în mod explicit nevoi de finanțare și realizarea de investiții în sectoare
zonele urbane, de exemplu promovarea strategiilor cu esențiale pentru creșterea economică și crearea de
emisii scăzute de carbon, îmbunătățirea mediului urban, locuri de muncă. Peste 39,2 miliarde de euro, adică
inclusiv regenerarea terenurilor industriale dezafectate 11 % din fondurile totale, au fost redirecționate pentru
și reducerea poluării aerului, și promovarea sistemelor a asigura un impact maxim al finanțării, până la
durabile de transport urban. Aceste proiecte de investiții sfârșitul lunii mai 2013, pentru a răspunde celor mai
își vor propune, mai mult ca oricând, să sprijine orașele stringente nevoi economice și de dezvoltare regională și
în abordarea provocărilor cu care se confruntă și să ajute pentru a garanta eficiența investițiilor UE în ciuda crizei.
UE să exploateze potențialul pe care îl au zonele urbane
în materie de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă În plus, reducerea cofinanțării la nivel național și
incluziunii. alocarea anticipată a fondurilor destinate statelor
membre în criză au asigurat necesarul de lichidități
într‑o perioadă marcată de constrângeri bugetare
Strategii macroregionale semnificative. În 2011-2012 a fost aprobată
o majorare a cofinanțării pentru Spania, Grecia, Irlanda,
FEDR sprijină, alături de alte surse de finanțare, Italia, Lituania și Portugalia, în special, și, într‑o mai
strategiile macroregionale care abordează provocările mică măsură, pentru Belgia, Franța și Regatul Unit.
comune cu care se confruntă un grup de țări dintr‑o

Podul păcii a unit practic ambele maluri ale râului


Programul PEACE: consolidarea păcii și
Foyle, într‑o strângere de mână simbolică. Proiectul
dezvoltarea economiei în Irlanda de Nord a avut o importanță majoră pentru tot orașul,
atât din punct de vedere fizic, cât și metaforic,
Lansarea programului PEACE în 1995 a fost conectând comunități pentru care râul devenise
rezultatul direct al dorinței UE de a răspunde pozitiv o line de demarcație religioasă și confesională.
noilor oportunități apărute în cadrul procesului de
pace din Irlanda de Nord, în perioada anunțurilor de
încetare a focului făcute de grupurile paramilitare.
UE a oferit asistență totală în valoare de 1,3
miliarde de euro. Unul dintre proiectele cele mai
reprezentative a fost „PEACE bridge” (podul păcii)
din Derry/Londonderry, inaugurat oficial de către
comisarul UE pentru politica regională, în iunie
2011. Construcția a costat 14,6 milioane de euro,
peste 11 milioane provenind din finanțare UE.

Finanțare totală FEDR:


1,3 miliarde de euro
P O L I T I C A R E G I O N A L Ă
15

Perspective
Politica regională a UE 2014-2020: o nouă epocă
a cheltuielilor strategice
Politica regională, reprezentând puțin peste o treime și până în prezent. Cu toate acestea, suntem încă într‑o
din bugetul Uniunii, este principala politică europeană perioadă de constrângeri fiscale și de reduceri bugetare
de investiții pentru dezvoltarea și creșterea regională care ne afectează pe toți. În perioada de finanțare
și urbană. Aceasta a cofinanțat, de‑a lungul anilor, 2014-2020, a cincea de acest tip după 1989, UE,
o multitudine de proiecte în fiecare țară din UE, împreună cu statele membre, elaborează strategii de
aducând beneficii cetățenilor și întreprinderilor investiții menite să garanteze că fiecare euro cheltuit va
deopotrivă. avea efecte multiplicatoare maxime în toată Uniunea.

Politica regională a permis crearea a milioane de locuri Implementarea unor noi norme simplificate va spori
de muncă, a dus la realizarea a mii de kilometri de coerența între diferitele fonduri și va promova, de
legături strategice în materie de transport, energie asemenea, complementaritatea între domeniile
și bandă largă, a investit în cercetare și inovare, de acțiune (cercetare și inovare, politica agricolă
întreprinderi mici și antreprenoriat, a sprijinit proiecte comună, educație și ocuparea forței de muncă, pentru
inovatoare în domenii precum energia regenerabilă și a menționa doar câteva). Impunerea de noi condiții
eficiența energetică, protecția patrimoniului cultural și privind acordarea finanțării UE, monitorizarea atentă
a zonelor naturale de o frumusețe deosebită, a stimulat a utilizării fondurilor și punerea accentului pe un număr
creșterea economică în regiunile slab populate și în limitat de priorități de investiții strategice sunt măsuri
regiunile ultraperiferice ale UE. menite să garanteze că banii ajung acolo unde trebuie.

La momentul redactării acestui document, există semne Prin obiective clare și măsurabile pentru investițiile
pozitive care indică faptul că Europa este pe calea realizate prin politica regională, țările și regiunile din
redresării economice, după una dintre cele mai grave UE pot contribui la atingerea obiectivelor strategiei
crize economice și financiare înregistrate din anii 1920 Europa 2020 pentru o creștere economică durabilă
și crearea de locuri de muncă.
16

NA-04-14-857-RO-C
S Ă Î N Ț E L E G E M P O L I T I C I L E U N I U N I I E U R O P E N E

Informații suplimentare

Cine poate solicita finanțare prin politica regională?

Printre organizațiile eligibile se numără organisme publice, unele entități din sectorul
privat (în special întreprinderi mici), universități, asociații, ONG‑uri și organizații
de voluntariat.

Cum puteți solicita finanțare?

Cererile de finanțare trebuie depuse la autoritatea națională sau regională care


gestionează programul relevant pentru un anumit proiect.

Pe cine pot contacta pentru a obține informații suplimentare?

XX Autoritățile de gestionare din țările UE:


http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_ro.cfm
XX Europe Direct: serviciu al UE care vă răspunde la toate întrebările legate de Uniunea Europeană.
Sunați la 00 800 6 7 8 9 10 11 sau consultați site‑ul http://europedirect.europa.eu
XX Reprezentanțele Comisiei Europene în țările UE: http://ec.europa.eu/represent_ro.htm
XX Aflați cum investește UE în regiunea dumneavoastră, consultând baza de date privind proiectele:
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_ro.cfm

Urmăriți‑ne:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_ro.cfm (site de informare generală)

http://www.twitter.com/@EU_Regional (actualități)

https://www.yammer.com/regionetwork (rețeaua socială a UE)

http://www.flickr.com/euregional (bază de date cu fotografii)

XX Abonați‑vă la Regioflash, buletinul informativ al Comisiei referitor la politica regională:


www.inforegiodoc.eu

ISBN 978-92-79-41303-2
doi:10.2775/77225