Sunteți pe pagina 1din 4
Anexa la adresa nr. $9987 din 21.10.2015 PRECIZARI PRIVIND ORGANIZAREA $I DESFASURAREA, PROCESULUL EDUCATIONAL IN LICEELE $1 COLEGIHLE PEDAGOGICE I. Cadral legal 1. Legea nr. 1/2011, a Educatiei Najionale, cu modificarile si completitile ulterioare; 2. OUG nr.92/2012, privind Juarea unor misuri in domeniul invifiméntului si cercetari, precum si in ceca ce priveste plata sumelor prevazute in hotriri judecttoresti devenite executorii, in perioala 1 innuarie-31 decembrie2013; 3. OMECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor misuri tranzitorii in sistemul nafional de inviqamant, cu modificdzile ulterioare; 4. OMECTS nr. 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de invatamént pentru clascle a IX-a—a XiL-a, filiera vocational, profilul pedagogic; 8. OMECTS 3006/2012 privind aprobarea unor maisuri referitoare la recunoasterea autorizarii, respectiv acreditirii unitatiler de invatamént liceal, filier& vocational, profil pedagogic, pentru specializarile educator-puericultor, mediator scolar $i instructor de educatie extragcolard; 6 OMEN nr. 4927/2013 privind modificarea si completarea Ordinului nr. $347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de invitimmant pentru clasele a IX-a-a Xil-a, filiera vocationalé, profilul pedagogic, 7. OMEN nr. 3347/2013 privind aprobarea programelor goolare penta disciplina Telmict de comunicare, curriculum diferentiat, filiera vocationala, profil pedagogic, specializirile fnvdtator- educatoare, clasa a IX-a, $i mediator scolar, clasele a 1X-a si a X-a; 8. OMEN nr. 3021/2013 privind aprobarea programelor scolare pentru curriculum diferentiat, licee pedagogice, profil pedagogic, la disciplinele: Pregatire practica de specialitate, clasele a 1X-a ia X-a, specializitile educator-puericultor si instructor de educapi extrascolard; Introducere in pedagogle. Educatie timpurie, clasa a IX-2, Curriculum peniru educajie timpurie, clasa a X-a si Psihologia copilului si a relajlet mama-copil, clasa a X-2, specializarea educator-puericultor; Didactici inovative, clasa a Xil-a, specializarea invéjator-educatoare; 9. OMECS nr. 4711/2015 privind aprobarea programelor scolare de curriculum diferentiat pentra cichul superior al liceulwi, filiera vocational, profil pedagogic, specializarea educator-puericultor, programa Seolaré pentru disciplina Limba romdnd, curriculum la decizia scolii pentru liceele cu profil pedagogic, clasele a XI-a si aa XIl-a, Toate aceste documente confin reglementiti care au fost corelate/adaptate legislatiei din Gomeniile adminjstrativ si financiar, cu impact asupra organizirii si functionani unititilor de invatdmant preuniversitar cu profil pedagogic, din filiera vocational’ HL, Organizarea procesului instructiv-educativ I. 1 Obieetivul general Consolidarea/reconstructia profilului vocational pedagogic prin cresterea calitijii procesului instructiv/edueativ si prin organizarea eficace i eficienti a studierii disciplinelor de specialitate si a racticil pedagogice in scolile de aplicafii/la grédinitele si scolile primare partenere ale acestor licee; 11.2 Organizarea si normarea practieii pedagogice Distribuirea numirului de ore/lectii de practici/elev si normarea practicii pedagogice pentra cadrele didactice, ca detalii de orgenizare a practicii, se stabilese fn limitele cadrului legal general delimitat de documentul normativ - in cazul de fei anexa 1 In OMEN nr. 4927/2013 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarca planutilor-cadru de invajamént 2 Anexa la adresa nr. $9987 din 21.10.2015 pentru clasele a IX-a a Xil-a, filiera vocationala, profilul pedagogic - ia deplin acord cu specificul unitatii scolare fa care se aplic, recomandabil printt-o procedur operational pentru organizarea si desfugurarea practicti pedagogice elaborati si aprobati la nivelul ficoarei unitati scolare eu profil pedagogic Potrivit reglementirilor legale in vigoare, plata sporurilor cadrelor didactice desemnate s& conduct sau sf tealizeze practica pedagogic’, se face raportat la salariul de tncadrare, proportional eu timpul efectiv Iuerat, pe parcursul intregului an scolar, pentru toate cele trei tipuri de practic& pedagogica — curenti, individuala si comasatii (definite la art 3 din anexa 1 la OMEN nr. 4927/2013), Practica pedagogic. curenti, individualA si comasati — se desfégoard- conform graficului labora de coordonatorul de practica pedagogicé, avizat de consiliul profesoral si aprobat de ditectorul unititi Seolare cu profil pedagogic - ca orice disciplini de studiu, incepind ou prima gi terminfind cn ultima 2i a nul scolar, aft ca practicd observativd c&t si ca practic& de predare, In normarea practcii pedagogice pentru cadrele didactice desomnate si conduct sau s& realizeze practicd pedagogic se va avea in vedere faptul ca, pentru clasele cu profil pedagogic, specializirile ivatitor-educatoare $i educator ~ Pucricultor, nu exist perioade fiiri practics pedagogicd - observativa sau de predare-pe parcursul Siptiménilor cu activitate didactica din structure unui an scolar. Stabilirea sporului de practic& pedagogica in invafimantul preuniversitar 5-a ficut prin raportare la media numarului de ore aferent tuturor tipurilor de practic& desfiguratt tn Liceul pedagogic — individualé, comasatd si curenta - precum gi a numaruluj orelor din planul-cadru, aferent unei discipline de studiu /umui domeniu, afat pentru ciclal inferior al liceutui edt si pentru cel superior, curmulat pentru trunchiul comun - TC si curriculum diferentiat-CD, la toate specializarile profilului pedagogic. La claborarea procedurii operationale pentru organizarea si desfigurarea practicii pedagogice la nivelul fieedrei unitati scolare cu profil pedagogic se vor respecta urmitoarele prevederi legale: 4) numirea cadrelor didactice de la invafaméntal prescolar gi primar la grupele/olasele la care se ‘organizeazit practica pedagogic prin decizie interna a directorului unitatii de invafamant la care acestea sunt engajate; b) numirea cocrdonatorilor de practic pedagogic’, prin decizie intern’ a directorului liceului pedagogic, numai dintre profesorii de pedagogie titulari sau, dac& numirul acestora mu este suficient, dintre profesorii de psihologie care predau si discipline pedagogice; ©) numirea metodistilor, prin decizie intern a directorului liceului pedagogic, numai dintre profesorii de la disciplinele la care se organizeazi practica pedagogic, dacit acestia au cel putin gradul didactic II si daca au predat/predau la clasa respectivi metodica/didactica specialitati; 4) eliminarea situatiilor in care coordonatorii de practic sunt si metodigti, penta a se evita inodlcarea regulamentului de practict gi a reglementirilor privind drepturile salariale si sporurile, Tespectiv plata dubla si incasarea a doud sporuri pentru aceeasi unitate de timp; ©) repartizarea a cel mult doud claso (dout zile de practicd pedagogied pe siptimand) la practica pedagogica la educatoarele si invafitorii din unitifile de aplicatie, pentra a nu fi afectati calitatea procesului instructiv-educativ; 9 tncadrarea metodistilor 1a cel mult dout clase pe semestru, pontra a se putea respecta rincipiul calititi si a na fi afectata schema orari a unitifii de tavatamant, 8) incadrarea unui coordonator de practics pedagogicd le cel mult patru clase pe semestru, pentru a se putea respecta principiul calitiii gia nu fi afectati schema orard a unitatii de invatmant; 4) plata sporului de practic& pedagogic& in conformitate on prevederile Art. 13, alineatul 4), literele a) sib) din Anexa J la OMEN 4927/2013. Anexé la adresa nr, $9987 din 21.10.2015 11.3, Scolile de aplicatie ale liceclor pedagogice Organizarea si desfiisurarea practicii pedagogice presupune cu necesitate, ca element de specificitate a functionarii unei unititi de invatamént cu profil pedagogic, existenta unei structuti interne sau externe liceului pedagogic, cunoscuti sub denumirea de scoald de aplicatie. Scoala de aplicatie reprezinta totalitatea claselor din invatamantul prescolar si primar, in care se desfigoard practica pedagogica. Accasta-scoala de aplicatie-poate fi o structurd a liceului pedagogic sau © unitate de invatimént de sine stitdtoare, cu personalitate juridica, in care, prin decizia inspectoratului scolar, la solicitarea motivati a liceului pedagogic, se desf&goard practica pedagogicd, in situatia in gare, in liceul pedagogic, nu exist grape si/sau clase de invaftimént prescolar si de fnvétimant primar. In categoria scolilor de aplicatic, peniru desfisurarea practicii la specializarea educator puericultor, vizind invatamantul anteprescolar-educatia timpurie- pot fi incluse, de asemenea prin decizia inspectoratului scolar, la solicitarea motivati a liceului pedagogic, cresele. {n acest sons, se impune cunoasterea si aplicarea prevederilor HG 1252, OM 4688, OUG 84 si 92/2012 de catre inspectoratele geolare si de cditre liceele si colegiile pedagogice. IL-4 Liceele pedagogice-centre de resurse educationale Liveele/colegiile pedagogice au un statut special, acestea fiind institutii educationale de referin{& pentru sistemul educational preuniversitar roménesc, cu o experien{i care, in unele situati, depaseste 200 de ani, Po langi rolul educational pe care fl au in formerea initial4, liceele pedagogice au un rol esential in formarea continua a cadelor didactice specializate pentru invafémantul prescolar gi primer si a maistrilor, fn activitatea de mentorat, atat la nivelul comunititilor din care fac parte cat si la nivel national, Experionta $i pregitirea profesional’ deosebiti a cadrelor didactice din liceele /colegiilor pedagogice poate fi utilizata in programe educationale precum: ~ scolarizarea copiilor bolnavi la domiciliu sau in spitale; ~ integrarea scolara si social a copiilor din categoria remigrantilor; + invafarea limbii roméne ca nematema, atit de caitre adulti cat gi de cétre copii, penta toate categoriile care nu se regasesc in grupurile tintd ale universititilor-remigranti, refugiati, strdini care vor s& invefe limba romani si nu se afli pe teritoriul Romdniei, prin intermediul unei platforme de e- Jeamning. In scopul asiguririi unei educafii de calitate in liceele si colegiile pedagogice, se impune proiecterea si organizarea unor sesiuni de informare si formare, la nivel regional si national, pentru metodistii $i coordonatorii de practicd. Acestea vor fide tipul sesiunilor interactive, cu deosebire la invatiméntul prescolar - predarea integrati- $i invafiméntul primar - clasa pregatitoare. De asemenea, se va aven in vedere elaborarea unor instrumente de ovaluare unice si a Portofoliului de practic pentru elevi si profesori/educatoare/invatitori/metodisti si coordonatori de practic& pedagogicd, in colaborare cu facultifile de profil, cu inspectoratele scolare si cu Asociatia National a Colegiilor si Liceelor Pedagogice din Romnia, IL. inscrierea/admiterea elevilor in liceele si colegiile pedagogice a) Datoritd specificului institutional, liceele si colegiile pedagogice sunt exceptate de la obligativitatea Taportirii la 0 cireumscriptie scolar’, prin exceptie de la prevederile OMECS nr. 3171/05.02.2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invtZimAntul primar pentra amul scolar 2015-2016, of. art. 108 din Regulamentul de organizare $i functionare a unitijilor de Invdjzimant preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMECS nr. 5115/2014, fird conditionarea arondairii, Anexa la adresa ny. 59987 din 21.10.2015 ') Inscrierea elevilor in clasa a V-a se poate face, acolo unde situatia o impune, ca si in cazul unitatilor de invatamant prevazute de art.210, alin, (6), pct. b), pentru a se respecta principiul echitiii si ogalitatid de sanse intre liceele cu profil pedagogic, evind in vedere faptul c& tnele au coli de aplicatie inteme Geolarizeazd levi de tavayimant primar), in timp ce altele au seoli de aplicatie exteme ( m2 scolarizeaza elevi de invatamant primar, deci intra sub incidenta art.210, alin, (8), pet. b)). b) Adimiterea tn licecle si colegiile pedagogice este conditionati de sustinerea probelor de aptitudini, conform Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invijdmansul liceal de stat penira gnu! scolar 2011-2012, aprobata prin OMECTS nr, 4802/ 31.08.2010, valabila si in anul scolar 2015. 2016 si Metodologici de organizare si desfasurare si structura probelor de aplitudini pentra admiterea in liceele vocationale. ¢) Transferul elevilor de Ia 0 specialitate la alta, se realizeaz numai tn eadrul profilului pedagogic, ca respectarea prevederilor generale tn domeniu, stipulate in Regulamentul de organizare si fumctionare a wmtilor de invatimant preuniversitar (ROFUI), aprobat prin OMECS nr. 5115/2014, si cu obligativitatea ca elevul si fi sustinut si promovat probele de aptitudini i sa fi efectuat, Ia specializarea Pe care a urmat-o pant Ia momentul transferului, practicd pedagogicd. Nu se admite transferul elevilor de Ia o altd filiera, la filiera vocationali, profil pedagogic, neexistind posibilitatea echivalirit saw a sustinerii diferentelor la practica pedagogica m. \cipii de organizare si functionare Onganizarea si functionarea liceelor si colegiilor pedagogice se realizeazsi conform prevederilor Regulamentului de organizare si finctionare a unitajilor de invajamant preuniversitar (ROFUD), eprobat prin OMECS nr. 5115/2014, Activititile si rolurile specifice ale liceelor si colegiilor pedagogice sunt reglementate prin regulamente si metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educafici si prin precizad eu ‘caracter normativ.