Sunteți pe pagina 1din 4

FER

Radiatoare tip panou din o\el

FI:{ TEHNIC{
FER

DATE GENERALE

Descriere

Radiatoarele FER sunt realizate din o\el de cea mai bun[ calitate (cu grosimea de 1,20
mm), ;i pe baza standardelor de produc\ie europene DIN EN 10130. O aten\ie deosebit[ a
fost acordat[ designului> s-a ob\inut un produs capabil s[ satisfac[ orice exigen\e estetice.

Radiatoarele FER sunt acoperite cu dou[ straturi de vopsea> primul epoxidic cu


polimerizare în cuptor la 180ºC, cu tratament anterior de degresare ;i fosfatare, la al doilea,
de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900 care asigur[ o rezisten\[ la
coroziune de 200 ore în cea\[ salin[ ;i 500 ore în umidostat.

Caracteristici tehnice

Radiatoarele panou din o\el FER au c]te dou[ aripioare convective sudate pe fiecare canal
de ap[, pentru a asigura o emisie termic[ optim[. Ele furnizeaz[ caldur[ at]t prin radia\ie
c]t ;i prin convec\ie, pentru un confort complet ;i o economie maxim[ de energie. Emisia
termic[ ridicat[ a acestui nou tip de radiatoare are drept rezultate dimensiunile reduse ;i
reglarea rapid[, cu un control deosebit de flexibil al instala\iei de `nc[lzire. Radiatoarele
FER pot fi utilizate cu rezultate deosebite ;i `n instala\iile de `nc[lzire de joas[ temperatur[.

Gam[

Radiatoarele FER sunt produse într-o gam[ complet[, atât în varianta cu unul cât ;i cu
dou[ rânduri. Sunt disponibile cu în[l\imi de 300, 400, 500, 600, 900 mm ;i lungimi între
300 ;i 3000 mm.

Aceast[ gam[, permite adaptarea radiatoarelor FER la orice ambient unde vor fi
amplasate.

Radiatoarele FER au garan\ie 10 ani.

~n[l\ime Distan\a între


H(mm) axe I (mm)
300 250
400 350
500 450
600 550
900 850

2
FER

DATE TEHNICE

3
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.