Sunteți pe pagina 1din 4

NEW ELITE 60

> > > CENTRALE TERMICE MURALE < < <


NEW ELITE 60
> > > CENTRALE TERMICE MURALE < < <

Introducere
Gama NEW ELITE 60 a fost creat[ pentru utilizatorii ce necesit[ disponibilitatea imediat[ a unor
cantit[\i mari de ap[ cald[ menajer[. Datorit[ boilerului cu acumulare cu o capacitate de 60 de litri
realizat din O|EL INOXIDABIL AISI 316, c[ptu;it cu material izolant special, aceast[ central[ poate
satisface cereri simultane de ap[ cald[ din mai multe puncte de distribu\ie. Puterile termice ale
diverselor modele, de 24 kW ;i respectiv de 30 kW, garanteaz[ o reumplere extrem de rapid[ a
boilerului cu acumulare, m[rind astfel confortul utilizatorului.

Centrala NEW ELITE 60 reprezint[ cea mai eficient[ solu\ie pentru prepararea apei calde menajere.
De altfel, este certificat[ ca oferind un nivel de confort de 3 stele, conform proiectului de standard
european prEN13203.

DE CE NEW ELITE 60
¬ Are un aspect modern ;i carcas[ ranforsat[ compus[ din trei componente separate.
¬ Ofer[ o func\ionare sigur[, garantat[ de regulatorul electronic modern.
¬ Microprocesorul efectueaz[ automat trei tentative de aprindere a centralei `nainte de oprirea complet[.
¬ ~n cazul utiliz[rii `n combina\ie cu sonda termic[ extern[, temperatura pe turul instala\iei de `nc[lzire central[ variaz[ `n func\ie de
temperatura exterioar[, garant]nd astfel un confort termic corespunz[tor ;i economii de energie.
¬ Comenzile sunt simple ;i afi;ajul ofer[ toate informa\iile necesare pentru verificarea echipamentului.
¬ Este posibil[ comandarea de la distan\[ prin intermediul telecomenzii cu temporizator (dotare op\ional[).
¬ Dotarea standard include o gril[ de protec\ie pe racordurile de ap[.

Panoul de comand[
Verificare simpl[ ;i complet[ a
echipamentului prin intermediul
butoanelor de setare a temperaturii ;i a
regimului de func\ionare. 1 2 3 FUNC|IONARE ~N MODUL ~NC{LZIRE
Interfa\a pentru utilizator const[ dintr-un FUNC|IONARE ~N MODUL VAR{
ecran LCD de mari dimensiuni.
4 5 ARZ{TOR ~N FUNC|IUNE
1. SELECTARE TEMPERATUR{ ~NC{LZIRE CENTRALA ESTE BLOCAT{
2. AFI:AJ 6 AFI:EAZ{ INFORMA|II ASUPRA ST{RII ECHIPAMENTULUI
3. SELECTARE TEMPERATUR{ ACM
4. SELECTARE MOD VAR{/IARN{ MODUL ECO, func\ia de preparare ACM este dezactivat[
5. BUTON RESET
PREPARARE ACM
6. COMUTATOR PORNIT/OPRIT
PRESIUNE INSUFICIENT{~N INSTALA|IE
FUNC|IONARE CU COMPENSAREA TEMPERATURII
Componente

PRESOSTAT DIFEREN|IAL DE AER TERMOSTAT DE SIGURAN|{

BOILER CU ACUMULARE
VENTILATOR

DEZAERATOR MANUAL
SCHIMB{TOR DE C{LDUR{
SENZOR DE TEMPERATUR{ TUR

GRUP ARZ{TOARE
VAS DE EXPANSIUNE

CLAPETE DE SENS TRADUCTOR DE PRESIUNE

POMP{ ~NC{LZIRE CENTRAL{ MANOMETRU

VAN{ GAZ POMP{ BOILER

>>> CENTRALE
TERMICE<<<
NEW ELITE 60
> > > CENTRALE TERMICE MURALE < < <

Schema hidraulic[
Legend[
5 Camer[ etan;[
7 Racord alimentare cu gaz
8 Racord tur ACM
9 Racord alimentare ARM
10 Racord tur `nc[lzire central[
11 Racord retur `nc[lzire central[
14a Supap[ de siguran\[, 3 bari (`nc[lzire
central[)
14b Supap[ de siguran\[, 9 bari (rezervor de
acumulare)
16 Ventilator
20 Bloc arz[tor
27 Schimb[tor de c[ldur[ din cupru
29 Galeria de evacuare a gazelor arse
32 Pomp[
34 Senzor de temperatur[
40 Vas de expansiune ACM
42 Senzor de temperatur[ ACM
43 Presostat aer
44 Ventil de gaz
49 Termostat de siguran\[
56 Vas de expansiune `nc[lzire central[
81 Electrod de aprindere/detec\ie
97 Anod de magneziu
130 Pomp[ alimentare vas de acumulare cu ventil
`ncorporat
145 Hidrometru
151 Robinet de drenare vas de acumulare
179 Supap[ uni-sens
180 Boiler cu acumulare
187 Diafragm[ gaze arse
197 Ventil de aer manual
221 Deriva\ie
243 Senzor de temperatur[ vas de acumulare
246 Traductor de presiune

Dimensiuni ;i racorduri

Model C> camer[ deschis[ - tiraj natural Model F> camer[ etan;[ - tiraj for\at
VEDERE DE SUS RACORDURI CENTRAL{ VEDERE DE SUS RACORDURI CENTRAL{

Legend[
1 Racord alimentare cu gaz Ø 1/2"
2 Racord retur `nc[lzire central[ Ø 3/4"
3 Racord tur `nc[lzire central[ Ø 3/4"
4 Racord tur ACM Ø 1/2"
5 Racord alimentare ARM Ø 1/2"

>>>CENTRALE
TERMICE <<<
NEW ELITE 60
>>>

Date tehnice
MODEL C 24 C 30 F 24 F 30
Putere termic[ Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin
Putere termic[ focar (Valoare net[ Hi) kW 25,8 11,5 33,1 14,5 25,8 11,5 33,1 14,5
Putere termic[ util[ 80/60°C kW 23,3 9,7 30,0 12,7 23,3 9,7 30,0 12,7
Putere termic[ ACM kW 23,3 9,7 30,0 12,7 23,3 9,7 30,0 12,7
Randament util
La puterea nominal[ (80/60°C) % 90,5 90,5 90,5 90,5
La putere minim[ (80/60°C) % 86,7 86,7 86,7 86,7
La sarcin[ redus[ (30% Pn) % 87,6 87,6 87,6 87,6
Clasa energetic[ (Directiva CEE 92/42) HH HH HH HH
Clasa de emisii de NOx (EN 297/A - EN 483) 3 3 3 3
Alimentarea cu gaz
Presiune `n arz[tor, gaz natural (G20) mbari 11,8 2,5 11,8 2,0 11,8 2,5 11,8 2,0
Debit, gaz natural (G20) Nm3/h 2,73 1,22 3,50 1,53 2,73 1,22 3,50 1,53
Presiune `n arz[tor, GPL (G31) mbari 35,0 7,8 35,0 6,8 35,0 7,8 35,0 6,8
Debit, GPL (G31) kg/h 2,00 0,89 2,57 1,13 2,00 0,89 2,57 1,13
~nc[lzire central[
Temperatur[ de lucru maxim[, `nc[lzire central[ °C 90 90 90 90
Presiune de lucru maxim[, `nc[lzire central[ bari 3 3 3 3
Presiune de lucru minim[, `nc[lzire central[ bari 0,8 0,8 0,8 0,8
Capacitate vas de expansiune litri 8 10 8 10
Presiune vas de expansiune bari 1 1 1 1
Capacitate ap[ central[ litri 1,5 1,7 1,5 1,7
Ap[ cald[ menajer[
Debit specific la ^t 30°C l/min 17 19 17 19
Debit specific la ^t 30°C l/10 min 170 190 170 190
Presiune de lucru maxim[, ACM bari 9 9 9 9
Presiune de lucru minim[, ACM bari 0,25 0,25 0,25 0,25
Con\inut ACM litri 60 60 60 60
Certificare confort ACM, prEN13203 HHH HHH HHH HHH
Dimensiuni ;i mase
~n[l\ime mm 800 800 800 800
L[\ime mm 600 600 600 600
Ad]ncime mm 450 450 450 450
Mas[ inclusiv ambalajul kg 66 67 66 67
Alimentare electric[
Putere consumat[ maxim[ W 85 85 125 140
Tensiune/frecven\[ surs[ V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Indice de protec\ie electric[ IP X 4D X 4D X 4D X 4D

Ferroli Rom]nia SRL ¬ Bd. Timi;oara 104 E ¬ sector 6 Bucure;ti ¬


Tel.> 021 444 36 50 ¬ Fax> 021 444 36 52 ¬ www.ferroli.ro