Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA :
ŞCOALA : Liceul Piatra- Olt
CLASA a III-a
INSTITUTOR: Matei Mihaela Alina
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba română
SUBIECTUL: Parti de propoziţie (subiectul şi predicatul- recapitulare)
TIPUL LECŢIEI: de consolidare si sistematizare a cunostintelor
NIVELUL EXPERIENŢIAL AL ELEVILOR : elevii au cunoştinţe referitoare la părţile de vorbire enumerate mai sus

Obiective cadru :

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală


2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă :

 să sesizeze utilizarea corectă a cuvintelor în flexiune ;


 să sesizeze corectitudinea unui enunţ oral
 să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de construcţie a comunicării studiate
 să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării studiate
 să realizeze acordurile gramaticale în enunţurile redactate

Obiective operaţionale :

O1 – sa utilizeze corect partile de vorbire studiate in enunturi proprii ;


O2 – să recunoască părţile de vorbire şi propoziţie în enunţuri ;
O3 – să definească părţile de vorbire şi de propoziţie studiate ;
O4 – sa aleaga solutia corecta din mai multe variante ;
O5 – sa analizeze morfologic partile de vorbire şi de propoziţie studiate studiate
O6 – sa sesizeze corectitudinea gramaticala a unui enunt oral sau scris ;

Forma de organizare :frontală, individuală, pe echipe


Strategia didactică : inductiv-semialgoritmică
Metode si procedee:
a)tradiţionale: conversaţia euristica, explicaţia, exerciţiul, analiza gramaticala, observaţia, ;
b)interactive: explozia stelară, osul de peşte,ciorchinele, diamantul,jurnalul dublu
Mijloace de învăţământ:
a) individuale: fişe de lucru,fişe de evaluare
b) colective: planse
Bibliografie:”Metodica predarii limbii romane”, Ion Berca, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1971;
„Limba română”- clasa a III-a, D. Berechet,M. Gardin, F. Berechet, F.Gardin, Paralela 45, 2007
didactic Continutul instructiv- elevilor Metode Mijloace de Moduri de Evaluare
educativ invatamant organizare
1.Moment Se asigura conditiile necesare bunei Elevii se pregătesc
organizatoric desfasurari a lectiei. pentru începerea
lecţiei.
2Verificarea temei Se verifica tema acasa, atat cantitativ cat Elevii vor efectua conversatia rebus evaluare
pentru acasa si calitativ. sarcinile unui rebus explicatia orala
pentru a descoperi
tema lecţiei.

Se prezintă elevilor un filmuleţ în Elevii descoperă pe conversaţia


3. Captarea PowerPoint despre subiect şi predicat. prezentare tema
atenţiei lecţiei: subiectul şi jocul didactic Prezentare frontal
predicatul. PowerPoint
4. Anunţarea Se anunţă ca vor lucra exerciţii cu părţile explicaţia
temei de vorbire învăţate.
5.Reactualizarea  Reactualizarea cunoştinţelor se va -Elevii efectuează Conversaţia Frontal
si consolidarea tot prin intermediul filmuleţului sarcinile date. Euristică
cunostintelor PowerPoint ce conţine definirea Problematizarea
părţilor principale de Explicaţia
propoziţie(subiectul şi predicatul), Jocul didactic
dar şi exemple problematizate la evaluare
care copiii participă activ. colectivă
APLICAŢII:
1.SUBIECTUL şi PREDICATUL
 Se va recapitula teoria despre  Elevii rezolvă Ciorchinele Fişe de lucru Pe echipe
subiect prin metodele interactive -ciorchinele Osul de peşte cu metodele
„Ciorchinele”, „Osul de peşte”, pentru subiect. Explozia stelară interactive
„Explozia stelară”, „Diamantul” - osul de peşte Diamantul
pentru subiect Problematizarea
şi predicat Exerciţiul
-explozia Explicaţia
stelară pentru
predicat
-diamantul pentru
predicat şi subiect frontal
 Analizaţi subiectul şi predicatul Conversaţia
din propoziţia: Exerciţiul
Problematizarea
Maria ,Dana ,Oana şi Ana cântau doine
de vis.
evaluare
 Realizaţi o propoziţie după colectiva
schema:
S + P + A.P.
s.c. v adj.

- Elevii efectuează
sarcinile date.

6. Asigurarea Joc didactic „ Lanţul propoziţiilor!”. Elevii rezolvă Joc didactic Pe echipe Evaluare
feedback-ului şi a sarcinile jocului. explicaţia, colectivă
retenţiei exerciţiul
problematizarea
7. Încheierea Se fac aprecieri asupra desfasurarii lectiei, Elevii notează tema. conversaţia
activităţii asupra cunostintelor elevilor.
Se da tema pentru acasa.