Sunteți pe pagina 1din 5

Canonul Celor Şapte Sfinţi Arhangheli

CANON DAR vouă de la cel ce este, a fost şi acum vine, precum şi de la cele 7 duhuri ce stau
înaintea scaunului Împăratului, Domnul nostru Iisus Hristos.

1.Sf. Arhanghel MIHAIL – rânduit de DUMNEZEU a ajuta celor aflaţi în primejdii şi


biruitor al vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

2.Sf. Arhanghel GAVRIIL – vestitor al tainelor dumnezeieşti.

3.Sf. Arhanghel RAFAIL – tămăduitor al bolilor şi neputinţelor omeneşti.

4.Sf. Arhanghel URIIL – raza focului dumnezeiesc, luminător al celor întunecaţi şi


călăuzitor al celor rătăciţi.

5.Sf. Arhanghel SELATIIL – pururea rugător către DUMNEZEU şi îndemnător către


rugăciune.

6.Sf. Arhanghel IEGUDIIL – slăvitor de DUMNEZEU şi întăritor al oamenilor pentru tot


lucrul cel bun.

7.Sf. Arhanghel VARAHIIL – dătător de binecuvântarea lui DUMNEZEU şi mijlocitor către


DUMNEZEUpentru ajutor în facerea de bine.
CÂNTAREA 1

Stih:Sfinte Arh. Mihaile, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Sf. Arh. Mihaile, cel ce stai înaintea Sf. Treimi şi eşti rânduit de la cel prea Înalt pentru a ajuta
celor în primejdii izbăveşte-mă şi pe mine (noi), robul tău, de tot necazul.
Stih: Sfinte Arh. Mihaile, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Roagă-te şi goneşte de la mine pe vicleanul diavol şi mă apără de el rupând mrejele lui cele
pregătite asupra mea şi îmi păzeşte sufletul şi trupul neîntinat şi mă povăţuieşte şi mă ajută să
fac voia lui DUMNEZEU.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Sf.
Arh. taie pe vrăjmaşii care se luptă cu mine totdeauna ziua şi noaptea vrând a mă afunda în
tinafărădelegilor şi arde-i cu sabia ta cea de foc.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Ceea ce ai născut viaţa, pe Iisus Hristos Fiul lui DUMNEZEU, care este însuşi viaţa, învierea
şi odihna noastră, te rugăm Stăpână prea curată Fecioară Născătoare de DUMNEZEU să ne
izbăveşti de pedeapsa păcatelor (osânda cea veşnică) izbăvindu-ne din chinurile cele veşnice
şi vieţii celei veşnice ne învredniceşte.

CÂNTAREA 3

Stih: Sf. Arh. Gavriile roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Sf. Arh. Gavriile, vestitorule al tainelor celor dumnezeieşti, te rugăm să fii şi nouă, robilor lui
DUMNEZEU, vestitor al bucuriei mântuirii noastre şi ne arată vrednici locuitori ai împărăţiei
celei cereşti.
Stih: Sf. Arh. Gavriil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Te rugăm Sf. Arh. Gavriile să ne fii şi nouă călăuzitor şi de mână aducător către Împărăţia
cerească, iar înceasul sfârşitului arată-te nouă cu bucurie, depărtând de la noi deznădăjduirea,
gonind şi ruşinând duhurile răutaţii.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Slujitorule al tainelor celor dumnezeieşti, pe diavolul care neincetat caută să vâre în noi pe
ascuns săgeţile lui cele otrăvitoare, izgoneşte-l de la noi cu darul ce îţi este dat ţie de la
DUMNEZEU, sfărâmă-l şi în nimic să prefaci toate sfăturile vicleanului, izgonindu-l şi
alungându-l departe de noi, de unde să nu mai aibă nicio putere asupra noastră.Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Preasfântă Fecioară, ceea ce ai născut viaţa, pe Iisus Hristos, Fiul lui DUMNEZEU, care a
omorât moartea, omoară şi păcatele mele, pe care nu încetez a le săvârşi, rugându-te pentru
noi Maică şi Fecioară, ajutându-ne pentru a ne îndrepta şi a nu mai greşi, de a fi vrednici de
iertarea păcatelor şi mântuirea sufletelor noastre.

CÂNTAREA 4

Stih: Sf. Arh. Rafail, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Sf. Arh. Rafail, călătoreşte cu noi în toată viaţa noastră şi ne fereşte de căderile în orice fel de
păcatearătându-ne pe noi în ceasul sfârşitului a fi gata a întâmpina pe Mirele Hristos, ca
bucurându-ne de vestea aceasta să te laudăm pe tine Sf. Arh. iar împreună să laudăm pe
DUMNEZEU Făcătorul şi Ziditorul nostru.
Sf. Arh. Rafaile, cerescule arhistrateg care eşti dăruit de la Dumnezeu cu darul vindecării de
orice fel de boală, tămăduieşte-ne sufletul şi trupul păzindu-ne de toate relele, cu rugăciunile
şi mijlocirile tale.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Te rugăm, apără-ne de toate fiarele cele cumplite, de păzitorii de cai şi de toţi care nu se tem
de DUMNEZEU, ne izbăveşte şi ne vindecă de toată răutatea lor ajutându-ne să sporim în
credinţă, nădejde şi dragoste faţă de DUMNEZEU şi de aproapele, pentru a putea cu adevărat
a te lăuda pe tine păzitorul nostru.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Îndreptează-ne căile şi călăuzeşte gândurile noastre
Preacurată Fecioară de DUMNEZEU Născătoare la limanul cel lin al nepătimirii şi al curăţirii
de orice fel de păcate şi ne miluieşte pe noi nevrednicii şi păcătoşiirobii tăi.
CÂNTAREA 5

Stih: Sf. Arhanghele Uriil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Rază a focului celui dumnezeiesc fiind Uriile Arh. luminează-ne cu strălucirile tale şi de focul
cel veşnic ne izbăveşte.
Stih: Sf. Arh. Uriil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Întunecarea cea care este întru noi din multă trândăvire şi din gândurile cele spurcate
depărteaz-o de lanoi, aducând în inima şi sufletul nostru lumina cea pururea fiitoare a
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu care să fim luminaţi până la sfârşitul vieţii
noastre.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Patimile trupeşti şi zburdările care se pornesc asupra noastră mai rău că fiarele cele sălbatice
opreşte-le,sădind şi înrădăcinând în adâncul inimii noastre frica de DUMNEZEU care este
începutul oricărei înţelepciuni. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Fiind Domnul şi Mântuitorul nostru la cinste întocmai cu Tatăl şi cu Duhul, care s-a întrupat
dinpreacuratele sângiuiri făcându-se om ca şi noi, dar fără de păcat, numai El putând să ne
ajute în toate necazurile, te rugăm Preacurată Fecioară roagă pe Fiul Tău şi DUMNEZEUL
nostru să ne mântuiască pe noi păcătoşii, care am greşit mai mult decât toţi oamenii de la
Adam şi până în acest ceas, mai mult decât stelelecerului şi nisipul mării.

CÂNTAREA 6

Stih: Sf. Arhanghele Salatiil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Slugă a lui Hristos şi păzitorul oamenilor care pe toţi ne scoţi la slujba către Dumnezeu şi ne
îndemni la rugăciune, te rugăm soleşte la mila Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi
păcătoşii, ca să fim izbăviţi de toată răutatea potrivnicului.
Stih: Sf. Arh. Salatiil roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te rugăm scoală-ne totdeauna la
slujba ce se înalţă de Sf. Biserică către DUMNEZEU, cu osârdie,nerăspândiţi cu mintea şi ne
înţelepţeşte ca să ne rugăm în toată vremea, în tot locul şi la tot lucrul Stăpânului şi
DUMNEZEULUI nostru cu frică şi cu cutremur, iar după primirea ajutorului să-I aducem
mulţumirile noastre dinadâncul inimii.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Te rugăm păzeşte inima, mintea şi sufletul nostru ca să nu ne afundăm în grijile cele lumeşti şi
ne scoate din adâncul fărădelegilor povăţuindu-ne la limanul cel ceresc.Şi acum şi pururea şi
în vecii vecilor. AMIN.
Picătura de umilinţa rourează-ne Stăpană stingând toată arderea cea rea a inimii, îndepărtând
toată întristarea şi gândurile cele înşelătoare pentru săvârşirea păcatului, toate le
potoleşte. Mai marilor voievozi ai lui DUMNEZEU, slujitori ai dumnezeieştii slave,
povăţuitorii oamenilor, vrăjmaşii diavolilor şi căpeteniile îngerilor vă rugăm să ne ajutaţi în
cele ce sunt pentru folosul cel sufletesc. Zis-ai Iubitorule de oameni în învăţăturile Tale că
mulţimea îngerilor se bucură în cer pentru un om carese întoarce prin pocăinţă la
DUMNEZEU.
Pentru aceasta, eu, cel ce sunt întru mulţimea fărădelegilor, UnuleŞtiuitorule al inimilor, Cela
ce eşti fără de păcat, pe Tine doresc a Te ruga, Cel ce eşti numai milă şi bunătate,blândeţe şi
dragoste adevărată, să Te milostiveşti spre mine păcătosul, trimiţând tuturor celor ce se roagă
Ţie –chiar cu nevrednicie – umilinţă, smerenie, tărie şi curaj în recunoaşterea mulţimii
păcatelor şi completarea pocăinţei rostite cu limba prin îndeplinirea ei cu fapta, pentru a fi
vrednici de iertarea păcatelor.Tu, ca Cel ce pentru toate ai suferit patimile, moartea pe cruce şi
tot pentru făptura Ta ai înviat a 3-a zi pentru a izbăvi neamul omenesc din robia păcatului, că
pentru toţi păcătoşii se roagă Ţie mai marii voievozi ai cetelor cereşti împreună cu smerita Ta
mamă.
CANTAREA 7

Stih: Sf. Arh. Iegudiil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Iegudiile Arhanghele, înţeleaptă slugă a Împăratului Ceresc, întăreşte-ne pe noi cei ce ne
rugăm ţie şi ne învaţă ca întru toate nevoile, necazurile şi scârbele să ne luptăm cu ispitele
făcând voia lui DUMNEZEU pentru a putea fi salvaţi de chinurile cele veşnice.
Stih: Sf. Arh. Iegudiile, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Te rugăm dă-ne nouă înţelepciune să facem ce este drept şi plăcut lui DUMNEZEU şi ne
păzeşte mintea,inima şi limba, ca să nu mai săvârşim clevetirea cea pierzatoare de suflet, ci
neîncetat să ne plângem păcatelenoastre ca să primim milă şi îndurare la Dreapta Judecată
pentru a fi izbăviţi de focul cel veşnic.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sf. Arh. Iegudiile îndeamnă-ne şi ne întăreşte sufleteşte pentru ca să mulţumim lui
DUMNEZEU penru toate darurile pe care ni le-a dat şi mai departe să ne ostenim trupul
pentru a agonisi cele de trebuinţa acesteivieţi pământeşti şi fii nouă rugător către Domnul
Dumnezeu Mântuitorul şi Milostivul tuturor, ca să nu ne răsplătească după faptele noastre
cele rele, ci după mila Sa cea mare să ne ierte de tot ce am greşit ca să te laudăm şi să
mulţumim ţie mijlocitorul şi rugătorul nostru.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască, Te rugăm Preasfântă Fecioară şi Maica
Domnului Iisus Hristos să ne luminezi cu lumina Fiului Tău şi DUMNEZEUL nostru şi să
miluieşti cu rugăciunile Tale pe cei ce cucredinţă aleargă la Tine Preacurată Fecioară.

CÂNTAREA 8

Stih: Sf. Arh. Varahiil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Cela ce eşti învrednicit cu darul Blagosloveniei, Sf. Arh. Varahiile, te rugăm îngrădeşte-ne cu
binecuvântarea ta cea dumnezeiască ca văzând şi simţind vrăjmaşul diavol cel plin de pizmă
împotriva făpturii luiDUMNEZEU, să piară şi să nu se mai poată apropia de noi în vecii
vecilor.
Stih: Sf. Arh. Varahiil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Cu faceri de bine sufletul nostru îl împodobeşte şi îmbogăţeşte, iar trupul îl curăţeşte de
patimi şi de orice păcat, ca să ne arătăm vrednici a petrece împreună cu cei drepţi întru
împărăţia cerurilor.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Miluieşte-ne pe noi cei fără de nici un ajutor şi te arată nouă în ceasul sfârşitului mângâindu-
ne şiuşurându-ne durerile cele cumplite ale morţii şi goneşte pe viclenii diavoli care năvălesc
asupra noastră ca izbăviţi fiind de ei să lăudăm pe DUMNEZEU şi pe tine folositorul nostru
în vecii vecilor.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Spre Tine Preacurată toată nădejdea punându-ne, Sf. Fecioară la îndurările Tale alergăm ca
dinvătămările cele diavoleşti să ne scoţi biruitori, iar sufletul făcându-l puternic în faţa
încercărilor, necazurilor şi slăbiciunilor acestei vieţi trecătoare, să poată fi numărat împreună
cu cei mântuiţi.

CÂNTAREA 9

Toate puterile cereşti, Serafimi, Heruviimi, Scaune, Domnii, Puteri, Stăpânii, Începătorii,
Arhangheli şi Îngeri, rugaţi-vă lui DUMNEZEU pentru noi.
Scaunelor care sunteţi în chipul focului, Serafimilor celor prea luminaţi, Heruviimilor celor cu
ochi mulţi vărugăm ajutaţi-ne să ne izbăvim de focul cel veşnic şi de toate chinurile cele din
iad pe noi ticăloşii şi păcătoşii,pentru ca să vă fericim şi să vă mulţumim în Împărăţia
Cerurilor în vecii vecilor.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Dumnezeieştilor Puteri, Arhangheli şi Îngeri, slujitori şi slăvitori neincetat ai Sfintei Treimi,
vă rugăm salvaţi-ne pe noi, cei ce am facut mai mult voia celui rău, scoţându-ne din calea
vrăjmaşului şi călăuzindu-ne pe calea cea stramta a adevăratei pocăinţe pentru a fi vrednici de
iertarea păcatelor şi lăudători împreună cu voi ai slavei dumnezeieşti.Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. AMIN.
Ceea ce covârşeşti cu mărirea şi cu slava pe Heruviimi şi Serafimi, pe Arhangheli şi Îngeri, ca
pe Cel purtat pe umerii lor, Tu Preacurată Maică şi Fecioară, în pântece şi braţe L-ai purtat,
pentru care cu cântări pe Tine totdeauna Te mărim.

CÂNTAREA 2

Este bine să se ştie că a doua cântare a fost dăruita lui Lucifer, dar pentru că a gândit să fie
asemenealui DUMNEZEU a căzut din darul luminii ce i-a fost dat de la DUMNEZEU şi din
înger prea luminat a căzut făcându-se înger întunecat (diavol). De aceea cântarea a doua a
fost scoasă.