Sunteți pe pagina 1din 4

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare și Violență în Familie:

 1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant


1.Condiții generale :
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Functționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
2.Condiţii specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul
psihologie specializare psihologie.
Bibliografie:
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările
și completările ulterioare.;
- Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a functionarilor publici;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
republicată;
- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii
de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum
şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor
state.
Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip
Familial:
 1 post de inspector, clasa I , grad profesional debutant
1. Condiții generale :
Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor
Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
2. Condiții specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul
psihologie specializare -psihologie.
Bibliografie:
 nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
republicată; Legea
 H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de
organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului cu modificările ulterioare ;
 Ordin nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor
copilului.

DOSAR
Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se primesc la sediul D.G.A.S.P.C.
Constanţa din str.Decebal nr.22, camera 12, în termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial partea a III – a, respectiv 22.09.2017, (până la data
de 11.10.2017, ora 16:30) şi trebuie să cuprindă următoarele acte :
a) Formularul de înscriere;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
d) Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în
muncă și după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
e) Cazier judiciar;
f) Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
g) Aviz psihologic;
h) Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste ca nu a
desfășurat activități de poliție politică;
Adeverința care atestă starea de sănatate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății Publice.
Copiile actelor incluse în dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau
însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Documentul prevazut la lit e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie
răspundere.
In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a
fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului
administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidatilor prin secretarul comisiei
de concurs din cadrul autoritații sau instituției publice organizatoare a
concursului.
Conditiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afiseaza la sediul
D.G.A.S.P.C. Constanța , str Decebal nr.22 si pe site-ul institutiei.
Relații suplimentare se pot obține la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str. Decebal
nr.22, Serviciul Resurse Umane, camera 12 și la nr. de tel.0241/480863.