Sunteți pe pagina 1din 4
CENTRUL MUNICIPIULUL }UCURESTI DE RESURSE $1 ASISTENTA EDUCATIONALA wwwembrae.ro office cmbrae@rdsmail.ro Str. Heliade intre Vii nr. 36, sector 2 Bucurepti Tel/Fax 021,23.23.071; 031,805.31.90 }) MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE §1 CERCETARII STIINTIFICE FISA POSTULUI pentru PROFESOR IN CENTRE $I CABINETE DE ASISTENTA Anul scolar 2016 -2017 temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de eviden{a a salariatilor cu nr. -sial OMECTS nr. 5555/07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se Incheie astizi prezenta fis a postului. | Numele si prenumele: Denumirea postului: PROFESOR iN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA Structura postului (unitatea/unitatile de invatamant/ Peckin de taba: sector) Ni ecco Dato | PSIHOPEDAGOGICA | Incadrarea (3 titular/ 0 suplinitor): | ‘Numir ore activitati de asistenfi psihopedagogicH: 18 ore (din care 4 ore obligatie de catedra cf. Art, 14 (2) din OMEN 3608/2014) Numar ore sareini de serviciu (activitiji de documentare, de pregatire metodico-stiintificd si complementar’): 22 ore Cerinfele postului: + Studi (universitatea/facultatea/anul absolvirii): + Vechime in munca. + Vechime in invayimént ... + Vechime in domeniul consili + Grad didactic (anul objinerii): Obiectivul postului: + Asigurarea informarii, cunoasterii si consilierii psihopedagogice a prescolarilor/elevilor, patinfilor si cadrelor didactice prin activitati specifice realizate la nivel individual si/sau de grup, actiuni de colaborare cu comunittile locale, insttutii care desfisoard activitati in domeniul educational in scopul orientitii colare, profesionale si a carierei elevilor (conform OMECTS nr. 5555/07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Ancxa 1 - Regulamentul de Organizare si Funefionare a Centrelor gi a Cabinetelor de Asistenfa Psihopedagogica). rofesionale: - Terarhice de subordonare: a) organizatoric: fai de directorul CMBRAE, coordonatorul CMBAP, directorul unitatii de invjimant, responsabilul comisiei metodice; b) financiar si administrativ: fata de directorul CMBRAE; *\j CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE RESURSE $1 ASISTENTA EDUCATIONALA www.embrae,ro office.cmbrae@rdsmail.ro Str, Heliade intre Vii nr. 36, sector 2 Bucuresti Tel./Fax ; 021.23.23.071; 031.805.31.90 ©) metodologic: fapi de coordonatorul CMBAP MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE y $1 CERCETARII §TIINTIFICE - De colaborare: a) cu profesorii consilieri si logopezi din rejeaua CMBRAE; b) cu toate cadrele didactice, parinii si elevii din unitéjile scolare in care funcfioneaz’; ©) cu mediatorii scolari i asistenfii sociali ai CMBAP si CMBRAE; 4) cupersonalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic al CMBRAE/CMBAP. - De reprezentare a unitifii scolare la activitifi/eoncursuri/festivaluri/tirguri de oferti educationali Ia care participi ca delegat. Norma didactie3/timpul de lucru: Norma didactick aferent& postului de profesor consilier scolar din cabinetele de asistenfi psihopedagogica se stabileste in baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011 si art. 14 (2) din Anexa 1 la OMECTS 5555/07.10.2011 modificat_ si completa cu OMEN 3608/2014. Norma didactica aferenta postului de profesor consilier scolar din cabinetele de asistenta psihopedagogica cuprinde un numar de 40 de ore/saptamana, repartizate astfel: a) 18 ore/saptamana care constau in: activitati de asistenta psihopedagogica, desfasurate individual si colectiv cu prescolarii/elevii, orientare, reorientare scolara si profesionala, activitati de consiliere a prescolarilor, elevilor, parintilor, cadrelor didactice, din care 4 ore/saptamana de predare in specialitate sau ore in cadrul curriculumului la decizia scolii din ariile curriculare om si societate ori consiliere si orientare, in acord cu planul-cadru, conform specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studi, in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, b) 22 de ore/saptamana care constau activitati de pregatire metodico-st ica si complementara, stabilirea masurilor si intocmirea programelor de prevenire si interventie psihoeducationala, activitati metodico-stiintifice, colaborarea cu comunitatile locale, participarea la sedinte si lectorate cu parintii, la comisiile metodice si consiliile profesorale cu tematica specifica, respectiv activitati de diriginte la solicitarea conducerilor unitatilor de invatamant in care isi desfasoara activitatea, 1. ATRIBUTII (cf. Cap. IIL, Sec. a 2-a, Art. 16, Art. 17 si Art. 18, din Anexa nr 1 la OMECTS nr 5555/ 07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulament-cadru privind organizarea $i funefionarea centrelor judetene/al Municipiului Bucuresti si a cabinetelor de asisten{ psihopedagogici) 1, PROIECTAREA ACTIVITATII DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA: 1.1 Realizeaz analiza de nevoi a beneficiarilor din unitatea de invagamént; 1.2 Elaboreazi documentele manageriale in concordanta cu rezultatele analizei de nevoi si cu specificul activitaqii (plan managerial, registru de activitai, orar, planificare pentru activitajile opfionale si alte documente); 1.3 Propune si organizeazi programe de orientare scolard, profesionala si a carierei elevilor in unitajile de invaimant unde isi desfisoard activitatea; 1.4 Propune in cadrul curriculumului la decizia scolii cursuri opfionale vizind dezvoltarca personala a elevilor; 1.5 Elaboreaz& studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizand calificttile profesionale prin invataméntul profesional si liceal, precum si tipurile de unitai de invafamént din cadrul rejelei si alte tipuri de studii in funcfie de nevoile identificate Ke ‘@\%, CENTRUL MUNICIPIULUI ) MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE i Al; 2 BUCURESTI DE RESURSE SI §I CERCETARII STIINTIFICE ZF ASISTENTA EDUCATIONALA ‘wrwcembrac.r0 office cmbrac@rdsmailco Se, Heliade inere Vii nr. 36, sector 2 Bucureyti Tel/Fax :021.23.23,071; 031.805.3190 2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA: 2.1 Asigura informarea si consilierea prescolarilor/elevilor, parinfilor si a cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relafiilor scoala-familie; 2.2 Asigurd, prin intermediul metodelor, procedeclor si tehnicilor specifice, prevenirea si diminuarea factorilor care determind tulburéri comportamentale, comportamente de rise sau disconfort psihic; 2.3 Realizeaza investigarea psihopedagogic’ a copiilor si elevilor la solicitarea parintilor/tutorilor legali; 2.4 Asigura servicii de consiliere si asisten{4 psihopedagogicd pentru copii cu cerinje educajionale speciale; 2.5 Recomanda pirinjilor consultarea altor institutii pentru problemele care nu sunt de competenta lor - centre logopedice, comisii de expertiza, cabinete medicale, cabinete psihologice; 2.6 Organizeaz lectorate pentru parinfi cu tematicd specific’; 2.7 Sprijina si asigura asistenfa si consilierea metodologica a cadrelor didactice; 2.8 Ofera servicii de consiliere gi cursuri pentru parinfi si cadre didactice. 2.9 Eficientizeaza relatia scoal ~ familie; 2.10 Organizeazdi, coordoneaza si/sau implementeaza activitatile extracurriculare; 2.11 Implica partenerii educationali in realizarea de parteneriate. 3. EVALUAREA $I PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITATH DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA: 3.1 Elaboreazi chestionarele de satisfactie a beneficiarilor; 3.2 Administreazai chestionarele de satisfactie a beneficiarilor, 3.3 Interpreteaza rezultatele chestionarelor de satisfactie a beneficiarilor, 3.4 Prezinta in consiliul profesoral al unitifii de invayimént un raport de activitate semestrial care si cuprinda informafii privind: numarul de copii/elevi, parinji, cadre didactice care au beneficiat de servicii de consiliere si asistenfi psihopedagogic’, misurile ameliorative propuse pentru situatiile de crizé, situatiile speciale si mésurile intreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea acestora, alte informatii solicitate de unitatea de invayimént; 3.5 Prezint& in cadrul comisiilor metodice si in cadrul consiliul profesoral al unitatii de invaiimént rezultatele studiilor/cercetiilor realizate; 3.6 Completeazd anual figa de evaluare si 0 transmite spre analiza responsabilului comisiei metodice si consiliului de administratie al CMBRAE. 4. MANAGEMENTUL CLIMATULUI $COLAR: 4.1 Gestioneaza situatiile conflictuale in relafiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor- familie, copil-familie; 42 Abordeaza diferentiat elevii, in functie de nevoile lor specitfice; 4.3 Optimizeazi comunicarea profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, copil- familie, utilizand feed-back-ul bidirectional in comunicare. 4.4 Monitorizeaza comportamentele copiilor/elevilor si gestioneaza situatiile conflictuale la nivelul unitatii scolare, sesizand autoritatilor competente orice caz de abuz si/ sau neglijare. 4.5 Monitorizarea copiilor/elevilor cu parinfii plecafi la munca in strainatate, 5, MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE: 5.1 Participa si se implica in activitétile propuse in cadrul sedinfelor metodice desftigurate la nivel de sector si municipiu; 5.2 Participa la stagii de formare/ cursuri de perfectionare/ grade didactice/ manifestari stiintifice gi altele; 5.3Valorificarea _cunostinfelor/abilitafilor/competenjelor dobandite in cadrul activitajilor de formare/perfectionare. ASISTENTA EDUCATIONALA ‘www.cmbrac.ro office cmbrae@rdsmailro Str. Heliade intre Vii nr. 36, sector 2 Bucuresti Tel./Fax :021.23.23.071; 031.803.3190 6. CONTRIBUJIA LA DEZVOLTAREA INSTITUJIONALA §I LA PROMOVAREA IMAGINII CMBRAE SI A UNITATII SCOLARE: 6.1 Se implicd in realizarea ofertei educationale; 6.2 Initiaza si deruleaza proiecte si parteneriate; 6.3 Particip& la consiliile profesorale, sedinfele cu parintii si, dupa caz, la alte actiuni organizate de unitatea de invajimant; 6.4 Participa, la solicitarea unitafii de invafgimant si/sau a CMBRAE/CMBAP, la diverse proiecte si programe educationale; 6.5 Colaboreazi cu diverse institutii si organizatii neguvernamentale care ofera servicii si desftisoars activitayi in sfera educafionalai; 6.6 Colaboreaz cu cabinetele logopedice; 6.7 Colaboreazé cu cadrele didactice itinerante si de sprijin; 6.8 Colaboreaz cu mediatorii scolari 6.9 Respecta si promoveaza deontologia profesionala of 6% CENTRUL MUNICIPIULUI MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE \ §I CERCETARII §TIINTIFICE i erat 7. CONDUITA PROFESIONALA: 7.1 Manifesta atitudini morale si civice (limbaj, tinuta, respect, comportament). 7.2 Respecta si promoveaza deontologia profesionala, I. ALTE ATRIBUTIL in functie de nevoile specifice ale CMBRAE/unitatii de invayimént, salariatul este obligat si indeplineasca i alte sarcini repartizate de angajator, precum si sa respecte normele, procedurile de singtate si securitate a muneii, de PSI si ISU, in condifille legi Atributiile functiei de diriginte, ale responsabililor de comisie metodica gi ale altor comisii functionale in cadral CMBRAE/unitatea de invayamént sunt prevazute in prezenta fist (dacd este cazul), Raspunderea diseiplinara: Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzétor atrage dupa sine diminuarea calificativului si/sau sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii Director unitate de invajamant, Coordonator CMBAP, Profesor consilier scolar, Director CMBRAE,