Sunteți pe pagina 1din 1

,lf=:;1 ,.ri ,rl .t r i: i t,:lrr ,i,,!)..

ir:

't V';-
Nr. J
r7 r23.ol.2ol8

Cdtre,
TOATE UNITATILE DE INVATAVTATT DE STAT SI PARTICULAR

Prin prezenta vi informdm cd I.S.J. Iagi, in colaborare cu C.C.D. Iagi, realizeazd instruirea
cadrelor didactice inscrise la examenul de definitivare in invifimAnt, sesiunea IULIE 2018.
int6lnirile cu cadrele didactice debutante vor avea loc miercuri,0T februarie 2018, in sala de
festivitAli a Colegiului Na{ional ,,Emil Racovi{[" Iaqi, conform urmdtorului program:
Seria Disciplina de examen Loca{ia qi ora Invita{i
Invifitori, Afte vizuale, Artele Colegiul Nalional,,Emil
I spectacolulu i, Edr"rca{ie m r"rzica16 Racovi16" IaEi,
ora 10,00
Educatoare, Educalie fizicd gi sport, Colegiul Na{ional,,Emil
Prof. Sorin POPOVICI,
II Kinetoterapie Racovild" Iagi,
inspector de specialitate
ora 11,00
Discipline tehnice, Limba romAn6, Colegiul Na{ional,,Emil
III Limba englezd, Lirlba francezd. Racovild" IaEi,
Limba Germand, ora 12,00
Geografie, Inv6!6rndnt special, Prof. dr. Mihaela
Consiliere psihopedagogic6, Biologie, Colegiul Na{ional,,Emil LESENCIUC, inspector
IV Chimie, FizicS, Discipline socio- Racovili" lasi, de specialitate
umane, Istorie, Matematicd, ora 13,00 Prof. Maria RADOS,
Informaticd, Religie inspector de specialitate

Vi rugim si asigura{i accesul la informa{ii pentru toate cadrele didactice


interesate.

R SCOLAR GENERAL,
eva Aurelia FARCAS

INSPECTOR PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE,

klW Prof. Aura TABA,RI

Str, N Birlccscu
'l'cl:
+40 (0)232 26 80 14
Fax: +4{) (0)232 2677 Q5
wv\,11v. tsilast. ro