Sunteți pe pagina 1din 26

I

ARHIVELE NAŢIONALE DIRECŢIA ARHIVELOR NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE Serviciul Arhive Contemporane

COLECTIA ORGANIZATIILOR COMUNISTE DIN" BASARABIA

,

,

Anii extremi: 1918 - mai 1921 Număr u.a. : 102

P I~ E f

It T A

_

din perioada

- mai 1921 cuprinde docuR1entc din perioada 1918-1921 ale orga-

Colecţia organizaţiilor

comuniste

din Basarabia

tzaţiilor

revoluţionare

ce au activat, în Basarabia.

t ă

11,

DocUlf1entelese compun din manifeste, procese verbale, rezolu-

O§url, ziare ş i 1n. special corespondonţă în mare parte cifra-

ce se purta

cu persoane

ş

i

ot~ganizatii de peste

tUstru precu

ş

i

cu Partidul

Socialist

din vechiul

regat.

Oocunmntele'provin

din dosarele

proc e s ş i caziere întocmi.te de or qa ne le

cu materiale

represive

şi

infprraative, de fost

care au

scoase din dosare pe baza flot~irîrilBiroului Poli t ic . al c.e. al P . C. R,

din decemhrie 1960. Ooc u eotul sî~t mai multe axe

se păstrează în Mapa de rezervă carte poartă acelaşi număr de păstra-·

re.

după dată, cronologic I

şi alJarţin mai multor org nisnm ca de exemplu:

lnveotariat

lare,ale

se păstrează

aceluiaşi

Într-o aapă.

In cazul

document,

exemplarele

în plus

In inventar

documentele

sînt organizate

C.C. al P.C.(b)

Rus

din 3asarabia, Comitetul bolşevic din Basarabia, Cc mJ it e tul Partidu- lui "'omunistBasarabean, Partidul Comunist din asarabia, Centrul comu iştilor basarabeni. Comitetul Regional al .C.(b) din Basarabia

Chi ~in"u ~i al tele care şi-au continua

Comi tetul regional a l

activitatea

.

.

P. C. (b)

ş

i

după

uai

1921, însă

cele

după această

dată

au

fost

incluse

ş

i

Basarabia.

organizate

la Fondul

nr.13 - Comitetul

Regional

P.C.H.

f

Uni tăţile de păstrare

a mai avut o nua er ot a r e

nt r u ca r e

s-a întocmit

o notă explicativă

ce

se află

ulut

provizorie la dosarul

'-~-'- - --"- --'---,-----

,

1

N

V

E

N

T

A

al documentelor

Fondu L: 61

Colecţia organizaţiilor comuniste

din Basarabia

din perioaca -

1918

mai

1921

il U

L

Nr.

din anul

: : :: ! ! . = :: ~ = :: :: : = = :::::::::== :- = = ~ .:::: :.:== =: : . = :: : .:: =- = : ;. :: = .: ' : : : . : : :;= ::.:

;

DENUMIREA,

CONTINUTUL

şi-

DATA

DOCUMEtlTULUI

= :: == =:: = ::

Il)

r-i

ro

~

'M

eo

'M

H

o

~

'M

<H

o

H

o

'M

~

6

ac:

 

2

 
 

Inrormare

adresat~

lui

6

1

yord1ov

semnata

de

Victor

rski,

se

rjf'erA la

organi-

area

grupului

comuniştilor

 

basarabeni,

cu

aprecieri

negative

privind

activitatea

acestora."

 

13

decembrie

1918

 

J: ota

cu

privire'la

 

organiza-

6

1

rea

la

oscova

a

unui

cen-

 

tru

al

comuniştilor

v~sara-

beni,

adresata

Comitetului

 

ecutiv

Central

 

al

Deputa-

ţilor

ai

muncitorilor,

ţăra-

Dilor

şi

ostaşilor

roşii.

: : :::: = : - :: ::: = :: - : : :"" :' ~ ; -:

re:

: : : : . ==:-= = = = = = = = : : :

·rI

'M

p.

o

o

o

.j

)

o

~

I

04-J

Il)

r-i ro

'rl 'rl

)Ct-j

.j

o

ro

c;l

H

ro eo

X

o

H

Il)

X

. 'o.>

ro

r-I

;j

OIBERVATJI

(limba,

starea)

:.~ --------

8

9

=;:- ---

10

-;=:;;::;;;;.-

2

1

1

4

4

micro!il-

mul

limba

rusă

in

~~(&

~

>--(0

microf'il-

mul

în

lb.rusă

/tt& 1.I(

Ce2c(,u.A

,I/-/':ţ

D-

~

=

=.

.;: = :; ;; ~~~== =-

;

=: = :; = .; = == c = = = = = ! ! :

-

2 -

! :: . = : - :: . ::.:

 

3

Manifest

semnat

"Comitetu1

comunist

al

partidului

bol-

." .;

= ;

:

:

:

:

: .

.

.

:

2

~ • •

- " :

şevic

din

Basarabia-,

sat

către

lucr&torii

şi

daţii

basarabeni,

cba

pregătire

pentru

ellha'~I~n

Basarabiei.

\19181

1-

_~

munca

1918

Instrucţiuni

de

partid

a1

Chi.,ş

adreo

tele

t e

e " ~.-

privire la no

tare

Chişinău (Bas tl1 pentru ziu

1919.

18 feb

la Cem

.--~r

st

al

Comitetului

artidului

Comunist

(bolşe-

vic)

\Jin ?.a

,ctI'G.bi&Lansau

cu

3

2

prilejul trecerii Nistrului de ca~re A~~ata Roşie.

[februarie

-

1919~.

~

Scrisoare

semnată

S ta rii

(Borisov)

reprezeLtantul

Comitetului

gubemial

al

PC

Odesa cu munca d e part id în Basarabia care este nemulţu-

mit

ciată activitatea 'sa şi cere

fie el·iberf-lt din muncă. Scrisoarea are o rezoluţie a

lui

de

felul

cum

este

apre-

Rakovski.

14 martie

1919

2

=; - - ~_ ; - . ;=- ':": ::.

:"

 

'1

1

1

orig.i.n

 
 

limba

rusă

 

MerG

 

~~

(f~J.

,

 

1

1

fotocopia

în

 

limba

rusa

 

~?tb

{;RQcW.L

 

'2- 2 -2~

1

2

originalul

in

 

limba

rust1

 

~u(

 

~~

2,- ')J

 

1

1

în

limba

rusă

 

ţ~2lb

'

~.

? s -?,)t-

 
 

1

l

-- _---o - -- -_

 

-

3 -

- = = = . : : == :::;:;. ~:-: = : - : = ; ; = = c == = : :;:: :: ; . ; : : ;= ~:

: =

. : . ; : . = ; . ; : :::: . ;~

. : ::-" _ : . :

 

,~

'"

:.>

 

\

Proces

verbal

al

 

şedinţei

 

2

1

gru~i

de

partid

a

comunişti

 

lor din

Cahul

unde

s-a

discu

tat

problema

de

a

se

uni

cu

co~~ştii

din

30lgrad

sau

 

din

altă

localitate

pentru

a

putea întruni

numărUl

voturi.

 

lor ş i a trimite un delee;at

 

la

conferinţa

gubemialA.

 

27

oart ie

1 9

19

anifest al Comitetului mun- eitorilor şi ţăranilor comu- nişti (bolşevici) din Basara bia şi Ucr~ina adresat nOătr toţi soldaţii români din

 

3

3

s

ar-abd a'", cheamă l a luptă

 

1mpotriva

guvernului

burghez

 

ierese.

anif'est s emnati "S o1d ::;.ti

re-

 

1

1

publicani

I I

adresat

 

"Sold1:lţiIl ,

 

cheaziă la refuz ~ d

." lupta

 

tmp~tri~

R

i

i

ovietice

 

şi 1 in o

erea amelor

împo

iTS

propriei

burghezii.

 

ie

1919:

 

anif'est

semnat

 

Grupul

comu-

 

1

niştilor

bolşevici

 

basaraben'

 

adresat

eătre

ţăranii

~unci-

~ori

din

Basarabia

demascA

 

vemul burghezo-moşieresc

=-: -::: .

: , " - :

111

i

cîrdâşia

lui

cu

ban

81e

contrarevoluţionare

a

Denikin.

Petliura,

10 '~."

1

ori15inalul

in

limba

l~să

tipărite

;t42(

welu-L

$""1 - S-3

ti ~rit

l

r

== = = :-::-::::.= --= z-; z; : : : : : . ; ; :-= ::: ::::: =: : =:::= :-::.::

:=

-

::::.: =

4 -

."::.=. ~ ::

:.:.

! " '

. -

.

; ;

;

=;

3

l~

~ : : ~ : : -= :;; = : - :-; : ':: : : =: =: : : : = :;:=:: ;.:= ; - :z : : . ~ ; . : ; : : : ; : ;::: ; ;- , : : : ; ' . - ; : - : ~ :: :::

;=.

: : = =: =-

:

== ;.:

-

anifest

sem~at

Organiz3ţi~

2

2

ComlJnist~ din Basarabia , adresat către cet~.ţ.enii ::::;i

 

soll1a-ţii români din anar-ab i,

cu

~rilcjul

anchetlrii

 

celor

108

revoluţionari

arestaţi

 

în

ianuarie

1919.

rmartie

191 9;

 

anifest

semnat

Grupul

 

comu-

1

1

niştilor

moldoveni

redactat

 

sub

formă

de

"Scrisoare"

 

adresată către guvernul ro-

 

mân, demască teroarea bur- ghezo-moşierească, az-atră:

cine

sînt· comuniştii

 

şi

ce

Tor ei subliniind

vii to

 

aparţine revo1u,:iei prol.et

Raport

 

2

1

1

~ar~i~-~~

~aamt.t.·

 

rab':;

 

1918

26

 

ces

verbal

nr.4

al

secţie"

 

1

1

Comitetului

de

partid

.provi-

 

zoriu

din

Basarabia

av~d

uz

~gto~reu

ordine

de

zi:

1)

Re

laţiilc

riu

tu! revolu~ionar

Comitetele

Soroca;

de

cu

guvernul

provizo-

2 )

Comite

din

Ordinea

a l

Basarabiei·;

şi

a

de

4 )

ain Hotin;

partid

3)

BlU ţi

zi

Conf'erinţei·.

19mai

1919

'_0.-

~ _

.:: :

~_,

.~:

,.

'

-

:.:

:.:

::

în

==:: ~: :.

limba

_

,

rusă

-

5 -

- .

"

-

.

""

,~

:-'::= :-: = .:::::.=::: .:- ':=~' =-:

'1

.- -- - --- . ----

,.

:.>

E;

Instrucţiuni

trimisa

d

e

Andreev

lui

Gomi'betul raional Comr at ~

din

partea

I3mail

COL

litet-u-

tre

jude-~ean

les~t~~

cu

ţinore~

la

1919 a. conferill'ţei jud

a

v ie ) in oraşul Bol

p~-tidului

comunist

2?V.

c1jene

(bolşe~

.

23

mai

1919

2

1

Mairif'estse t de C oJlll. "tetul

bo1şevici1or muncitori

din

intitu-

cii";

gheză.

B&ra

ia

şi

Ucraina,

bolşevi

lat

"Cine

sînt

demasc~ propaganda bur

1919 \

.i

1

1

bolşeviCl.i" 9 8!

II ~4~i.f -.,. : .alDi : l1t .•
II
~4~i.f -.,.
:
.alDi
:
l1t .•

soldaţii

arlaţi

propaganda

în

şi

seo

~

români

şi

r

an cezi

3as?~abia,

Q

b

~ v)1 ş'

o a:3C~

eXJli-

ei com~~ i~1;11or

itoar e.

dat

de

onferinţa

delegat

pent ru

Comitetului

regio-

1

1

nal al .PC(b) Rus din Ba sa:ra-

, Antoei-Perov de c~.tre

bia

eliberat

pe

nume

zaţia

judeţeană

le

organi-

lui

din

Ismail.

Semnează

de par tid tar:

secre

P.Perov.

.

"

-

u

--

- -

1

1

- -

-

'}

-

. -

-

•.

~

~--:

lo"-"~

.• =:: :.::.:

:.: = ~

(~

U.Q

9;-

" Ik

~

21{

(({Jr!)

-/~L

;t~ :;

st!ris

pe

(tk

W

, 01-1.

pînzS.

- - -- - "---

.,

6

""= = = c: ' " = = -= ~ .= ,~ :.: :; '" = = : =::

=:: :::'" := :: = := ~ =

-"0

"

_

.'= ' - ' 0' _ o ,

'

.CO. -

~

: :

; . = '= ~ =.: :.;: = : . = : . : . = :::= : . = : . :

3

: :;

:

l~

)

= :: = = r::: : =. :-: ::: :-:. = == == ::. r - • • ~ = :_""_ ':::-; -;= :

;:=

" 0 ' _ 0 '

-

b

~: : :: . :

• . • • . •

.

.•

"

'1

o • •

=: .::::: =-

' • •

' . 0. • 0' o

-

u

_• •

()

s :

-

::::.::

.::'; -.'; -,

Rezoluţia Conferinţei Parti- dului Comunist (b) din ora-

3

şul

Cbişinau

din

luna

~ mai 1919J

 
 

2

 

I

~r~GOare citrat

din Odesa

1

8

"mlat~·Mtt,

adresatl1 c~tJ:'e

anizaţiile

de

partid

din

sarabia~

relatează

problem

 

de

nartid

c~re

trebuiesc

 

rezolvate.

 
 

1919'{

Raport

privind

situaţia

din

2

Basarabia

semnat

 

de

Sabaş.

28 septembrie 1919

 

anifest

semnat

nGru~a de

 

4

basarabeni

comunistă

,

ad1."e-

1

2

2

1

 

1

1

1

1

1

1

8~~~~ >f

/(.re.c.~. I

o

= ;

i_t,.>

~_"-

:

!r 0 -

: :~: .

"-,,-

i; . , ' : , ;: ,

.~.;.~>i

.

.

: li

, ". : /

::

in

limba

rus~

U~('

Ok~

(/2 -II?

it-k:Zlt

~CI.V -<

.(~(-(2.9

fotocopia

limba

rusă

în

(tk21(

uJ.~

.-t 1~ - () ]

originalul

.

tras

la

ghes-

8at

"Tovarăşi

soldaţiI",

tetner

(şapiro

icat

campaniei

electorale

graf)

politica

războinică

reurilor

guvernante

~-tă'ezo-moeşire

ti

române.

---.--·

~brie

191 9 \

/"

-

-- --

- -

--

~.~,.-

I/v.

~~

-<3f-/19

/ ()It<'or~

~<;.1--

/

tw.:/

k.

--~

"

.t

3

-

7 -

: : .: . :=: : - :== :.: =: = ::.:=. : : : : -: := =-= =:: = :::= :.: c:: =- :-: z : r -; = :: ::: :::.:~ . ! ::: : "' - _ ' : :: - : ~ = :

=:

:: . = = - :: -: . : . == ~ - ~:;:.::

:.:.;

',' ;

-

anifest

al

grupului

comuniş

3

3

tilor

(bolşevici)

din

Basara

bia

adresat

"tovarâşi

lucră-

tori

şi

ţărani"

dedicat

ca.mp

niei electroale pentru alege rile parlamentare. Cheamă la anularea buletinelor de vot.

 

Lseptembrie

19l~

 

1

vu. •.• ,.••• _

~_

••

JjJUIIAU~i

 
 

e3ul

erA şi

 

oIlbrie 1919 •.

 

•• •• • 1

boicotarea

sau

 

listelor

electorale.

 

5

decembrie

1919')

 

"

 

1

1

eri soare

semna tl1

I',larcovici,

1

1

 

ediat~

peste

Nistru,

în

SS (Od esa ),

se

referă

la

legăturile

 

Comitetului

regio

nal

:ilre (b) din Baaar-abf.a

 

cu

Comitetul

regi0nal

PC(b)

din

Odesa •

 

--

1919

'

~

-

   

1

1

-- ----

- --

:.:

:.:

:.:

::

= : =: .

/UHb

wdu.J

(~(j;)-(fr

originalul

limba

rusă

;tk 12/~

CR9-cf.u,J

1$ 7-IS~

rt4 f f t .

{4~

tf JJ - /5"7-

ţt; z((

Crt~

<Î!-(bO

,

în

;:.;:;:;;:= :--:~ = = -

:.:-;;.::.;.-:;:;;;=:;;;;:=C'=

::=::;.:= = ;::.:.;::

-

8

-

# ~ ~ :'::::';!'"-'-:.

==-:

;;-

;=-:-:::'

:'.~; ',-

:-

;

~ ;

 

3

'1

Scrisoare

semnatl1 Mareovici,

l

l

expediata

peste

Nistru

in

URSS

(Odesa),

se

reter~

la

legăturile Comitetului regio

 

nal al P C(b) din B asara.bia

eu Comitetul regional al PC (b) din Odesa.

11 9l ?

 

l

COIIWI.- •••

-

-,)

•• I8r.b_1

se

 

de

trecer

 
 

cari rln. in

ituaţia

t'inan-

1920"

 
 

5

1

••••• 1.11 1 •.• _LA: iU. din

 

Ha.u~l. porturi reeiproee itanţii revoluţio-

 

i

şi

cei

basarabeni

ianuarie

1920

 

~atutulComitetelor judeţene 1

 

l

1

deplasA

ale

Partidului

 

unist

(b)

Basarabean,

 

YOtatin

şedinţa

Comitetului

 

giona1

al

Partidului

Comu-

st (b)

rus.

 

.

1920

:

()

:.:=

-.:::""_•.•

10

'.;

--' '

original ul în limba rusA scris pe plnz

- ---- -- - -'-, - ---

-

. === : : : ~: - : = = - = : - : . = : . : ! = ~ . ::: =o= = : .: : = : : : := : : . : : : : ::: = :!

: . =

_:

:=.

3

:: = == ;: = := = = == := ; : : = ; : : = :: = = c: = :: z : : - - := == ::.:: ;::: ;-

9

-

:: , ; , : ",: ,: ' : ' ! : ~ ' : " - '

.:

;:

:

-

' :::

-:

Proces verbal al Conferinţei 2

muncitorilor

din

Chişinău,

avînd

turile tovar~şilor români şi

raportul

ordinea

de zi: 1)

situaţia

Salu

despre

uniunilor muncitoreşti din România; 2) Starea Uniuni] or profesionale; 3) Raportul.' ",· f

despre poziţia faţă de uni . le, profesionala; 4-) Crearea

uniunilor il ti;

5

ie.

-::;:

::-: . ; . : . ; : :: "' ' :'' : ': : : '

;::::

r:

:;

: : . = : : : . =:

: : . =

 

C)

ianuarie

192

 

0riI1lf" illP i.llt;·ei

2

 

~1nlIu,sa-

 

raaşi

suceesel

 

e

Republica

Sovie-

 

1920

 

oluţie

a

Conferinţei

mun-

1

citorilor

din

Chiş;i.nău,pri-

~

poziţia

faţ~

de

uniuniI

profesionale

ale

lui

Bivol,

crearea

uniunilor.profesiona

e ilegale şi rels.ţiile cu

şcarea

muncitoreascA

prefe

ională

din

România.

ianuarie

1920

----

:'.':" ;- :- :-

';

=

:: :: . : :

:,:"~=-==

.

: :

:'.0 : "• . •

' :

;

. :

:

:

;

,,

,

.

,

: . :: . =

.

;

1••

,

:

;

: :

••••

.

.:'":'0-

; ' ; ' . ii

.

:

. :

~

2

 

traducere

 

2

din

limba

rusS-

r!JvU(

~

d/IJ>-/!L

 

1

-

,_0

_

 

-

10

-

::.:: ::::: ~:.-:= z; -=:-: =.:::.:: ;.:.=- ==::: = :::: :.= =: = : : ;.::= = :::.: =

 
 

3

)

'1

;.:;.;;= :: =

: == z : : : ; : . :. == ; : ;; - ; : : : - . : =;:: =- :.: = :

:c

: : : :' : z: :-: . = :

= == :: . ; -,

: . = : : .

=

- ; - - := ;

;=

:: . : : == z : : . : == ~

Scrisoare (HotArire) a Parti

3

dului

Comunist

Basarabean

 

şi

Conferinţei

munci~orilor

oraşului

Chişinău,

nu

recu-

noaşte uniunile profesionale

create

de

Bivol.

 

19

ianuarie

1920

Scrisoar

-C

6

1

1

ro

ni I I ,de cAtre

C ont.

-.

muncitorilor

din

oraşul

Obişin~u,

se

referă

 

la

sta-

diul de organizare a m işc!lrii

 

muncitoreşti din Basarabia.

 

trimiterea

de

deIe

-1

 

tUră.

 

19 ianuarie

1920

 

Scriso

 

5

nata lU""~

 

zori U t e.a. ••~

.:JrI!IIH!1II1

 

reorgaD.1Sa:5

 

nicl1

 

lui

u nio pe ambele maluri ale

 

i:atrului, scopul

şi

mijloace

le

de

acţiune;

îndeamnă

la

organizarea

de

grupe

în

ora-

ele

Basarabiei.

 

19

ianuarie

1920

 

'_t'~oarea

din

Tiraspol

a

însărci

 

1

tului

cu

·legaturile

peste

 

Nistru,

adresată

Comitetului

Uniunii

profesionale

a

munci

torilor

din

Basarabia,despre

 

cAderea

mare

de

la

Odesa

şi

menţinerea

legAturii

cu

,Chişinău

sau

partidul

din

 

Bucureşti.

 

22 ianuarie

1920

 

-

=: ::

3

4-

5

:: .

1

- -

" ' 0

- ,

lo·~.-·

• •

:

:

:. :: . :

: :

:

:

. :

:

: .

in

limba

r-usă,

seris

pe

pînză

I'k tU,

codo»:

-< 1<- /1$

traducere

din

limba

rusii

- --- - -- -- - -- - - -----

,

~ :

;=

:-::.;:: :::::::.::: :.::-:=- = :

3

: = : :: . = : ; := = :: ::::: ~ = ~ == == :::: == r -

Scrisoare

din

semnat~

se

Tiraspol,

de

Boria

referă

la

lipsa

la

trecut prin punctul

delegaţi

tură

sprijin.

de

ştiri

peste

şi

îndrumări,

care

de

au

diverşi

de

legl1-

cere

Nistru,

22

ianuarie

1920

care de au diverşi de legl1- cere Nistru, 22 ianuarie 1920 1920) --.; 1920 \ trucţiuni
care de au diverşi de legl1- cere Nistru, 22 ianuarie 1920 1920) --.; 1920 \ trucţiuni

1920)

--.;

diverşi de legl1- cere Nistru, 22 ianuarie 1920 1920) --.; 1920 \ trucţiuni int.itulate C~lăuza Biroului

1920 \

trucţiuni

int.itulate

C~lăuza

Biroului

Profesiona

T . t i ,

transmise

de Beria pl:,in

Cosov,

se

referâ

la

situaţia

mişc arii

revoluţionare

d Ul

Basarabia,

după

cădere,

şi

la

modul

cum

trebuie

acti

veze

uniunile

profesionala

i.legale.

ianuarie

192~

;

= t - , : . -

l

-).

': :

1

2

-::.

' :

1-

:;

= :

;

b

'1

:= =:: : =. =: -:: = ~ -

: : . = ; . ::

: :

()

:"-- : .- ,

. '

= . :

:

. :

10

:: .

: :

s:

: . :

c ,

: .

l

traducere

din

limba

rusă

~2('

C4-~

~L.-2()7

 

1

traducere

din

limba

rusă

~u(,

w.~

Q~~2(9Î

 

1

traducere

din

limba

rusă

;tlue.jb

 

~

Q{()-212.

 

2

.traducere

din

limba

rusă

(Ck 2(( -

Câ2cb

J-.

Q.l '>---!I iL

-- - --- . - - - - -~

,

::::

-

. =: = :: =:- - :. :

~

= = - - =!' "': ;: : . ~ : : = ~ ;: : : = :::::: = :. :: : : : :: . : = :

: :: : : .

= ::::.:=

:

: :

:

;

:-:

: :

=- = := = : = :

3

: = : : r: : : : : : = == ::

::

= :: c : =: ~":: :: : : = : : : == ::::. ;-

Broşură nVladimir Ilici Lenin (Ulianov)1I dedicată an i vers~ii a 50" de ani

la naşterea sa~ editată de Comitetul Basarabean al PC(b) în anul 1920. în "Biblioteca muncitorească-ţărănească" cu nr.26.

de

;-ianuarie 19201

Scrisoare semna

partea Comitetului de partid al PC (b) - Odesa, adresat~ Comitetului de partid basara

S~, vi

e • lşi expune păr-er-eain

munca

-cu arabia. Z'l l'ebruarie 1920

de

partid

Scriso

 

t

p rin

curier

de

Iaşa

(Pavel

Tcacen

ca)

la

Iaşi,

transmite

docu-

mente.

 

I februarie

1920 f

 

Scrisoare

expediată

 

pe

adres

lui

Iaşa'(Pavel Teacenco),

autoarea

îşi

anunţA

sosirea,

se

referă

şi

la

alte

problem

personale,

intime.

\februarie

1920f

<.-. i

Scrisoare expediată de Iaşa

(Pavel

Tcacenco)

către

"Iaşunica" peste Nistru. se refera la lipsa de 'ştiri şi alte probleme personale,

intUe.

februarie

1920]

12 -

:::;.:.:.:~::.: r.- -e : . : ::: " " ~ ; . : - . : =- ~ :,"' :,-

! = : --_ :: : . : ' : = :

=; .

: ; . = == z - :

: :

'1

== ;

~:.:;.::-

~

••

"o

••

:::

:.::.:

::.:

.:

:

:.

1

1

în

limba

rusă

 

/he((,

C&clu.J

-

Q.((-2 L L

 
 

1 traducere

din

'

 

limba

rusă

 

2

l

1 fotocopia

în

 

limba

rusă

~.10ere"

ee.a.cluJ

~2:t~2)(

 

l

1 traducere

din

 

limba

rusă-

 

/okelG

 

CePc4u,.

'2- ~ 2. ~lJf

 

l

1 traducere

din

limba

rusa

- --- - -- --- ----

,

-

13

-

==:: :: =:-::-:= = -= :-: .:. ~-: :.: :; = = :;: =::: :.= = :.:~ :.:= = ;: :.::: .t ; : . : : . : :: : : . : ~ .• - .

3

';

'

:

. :

~

: :.

::: - :

: :

. : : =

~

:

.

: .

= == ~

::: ::.: = ;.: = :::= - : = c = :-:z : =-: = : : . =:. :: :: :; . r- . ~ : . : . :- - _ :. - : : ' ; : = :

;

=

: : : . :: :; :: - : : : .== : .• - ~:.::.::.

 

Manifest

 

al

Comitetului

 

l

Basarabean al P C(b) Rus,

 

cheamă

 

la

luptă

pentru

Basar

-

bia

Sovietică.

 
 

~-rebruarie 1920

 
 

Scrisoare adresatA tovară§u-

 

4

lui

Soo.oi de

 

tre organi:~a-

 

tia de partid - Ch.iş"inăucu

privire la munca sindica1ll~

susţinerea

grevelor.

Despre

organizarea unei conr er-ânue ,

a unei tipografii, a legăt\l- rilor cu organizaţiile d U l

 
 

e

oraşe.din

Basarabia

 

:

cu·orgdnizaţiile spiildirea de

 
 

ri.ndurile

 
 

o

 

anifest al Comitetului rogi

 

3

 

nal

din

 

Basarabia

al

Partidu

 

l\u

CQmunist

(b) R us, intitu

lat

"Tovarăşi

lucrători

şi

ţărani

din

Basarabia",

se

ref oră

 

la

sărbătoarea

naţio-

 

nală

 

a

României

privind

uni-

rea tuturor teritoriilor intr-un stat naţional, demas burghezia şi moşierimea româ care duce o politică de

 
 

rire în Baaaz-abd.a,

 

-

-

 

23'

arti

 

1920

 
 

1

,- 1

 

Ziarul "Besarabschi Comunist", 1 organ al Particu1ui Comunist

 

1

 

(bolşevic)

din

Basarabia

 

nr.l,

 

di:n

 

artie

1920

1

4

3

: ~

'.':

'

:.:

. :

10

!:: =: : : -

:

:

: .

traducere.din

limba

rusă

în

limba

~e1('

Câdu A

rusă

'2-5'-/ -2ST

:.:

:

:

== =: : :: : :

; :

3

: - : :: ; = :: == ::: ::: ::::::

= = ::::: = =. :-: = ~ .: := : : : : ;:: :: .

:

.

Manifest

niat

(b)

cat

nive

idului

.QC:I;I:JA.I.-o

ui:

1 mai 1920, ch

sărbătoreaseA

ac--~~-

prin

neprezent

Comu-

d edi-

14

:

=:

[aprilie

192~

Manifest

din

Ba8~~)lIl.

semnat,

dedic

cam~D1.~

electorale

pentru

alegerilo

din mai 1920,

îndeamnă

mun-

citorii

şi

ţăranii

s~

e

buletinele

de

vot

semnRl

e 1920

tu1

(bol eTic) din Chişin!1u ,

in titulat lt~ovarl1şisoldaţ'i", care cheamă soldaţii la o~~a

a

triva regimului burghezo-

nizare

pentru

lupta

împo-

moşieresc

din

Rocânia.

17

m ai

1920

Scrisoare

cir

,pestNeis

d

~tre'St

refern

1

1920

1920

şi

ta. expediată

către

Gaida,

se

mai

Marcov,

din

derea

-tetului

Basarabe

al

[mai

cere. relaţii.

anifest

al

Partidului

Comu-

nist

(b)

Basarabean,

adresat

cAtre

recruţi,

cheamA. aă nu

~ragă împotriva muncitorilor

organizeze

co.uniste.

i

s~

se

in

grupe

'

.•

1920 I

J

-

:-

' = -: -: == ; -= ::;.:::::

:.

z -:

= =

:

. ;

;: - :~ e :

. :

=

:

- . ' ;

- ,

. • =: :.: ::

;:: = ;

:~

3

2

,4

,

3

in

limba

rusă,

deteriorate-

/n.t 2 ({

 
 

6.JJciu.-t

 

QS">-.!sr

 

scris

cu

lite-;

re

cirilice,

in

limba

mo1~

rt

dovenească

 

;(k ele

 

. ao~

 

'2 ~':J- - 2bO

 

1

ori inalul, uscris ,cer--, nea1a., puţ in rupt

 

i-k 'Z(C

 

~c:luJ

2

61

~2'f

 

2

traduceri

din,

 
 

limba

rusl1.

 

~t.lt

 

CeQcf

u.A-

 

r2u-~2"

1

1

2'

originalul

in

 

limba

rusă

 

;t~ele

 

U;~

 

2~

-2;t)f

~

- - .---

,

-- --