Sunteți pe pagina 1din 26

I

ARHIVELE NAŢIONALE
DIRECŢIA ARHIVELOR NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE
Serviciul Arhive Contemporane

COLECTIA
, ORGANIZATIILOR
, COMUNISTE DIN"
BASARABIA

Anii extremi: 1918 - mai 1921


Număr u.a. : 102
P I~ E f It T A

Colecţia organizaţiilor comuniste din Basarabia din perioada


_ .._.- mai 1921 cuprinde docuR1entc din perioada 1918-1921 ale orga-
tzaţiilor revoluţionare ce au activat, în Basarabia.
DocUlf1entelese compun din manifeste, procese verbale, rezolu-
11, O§url, ziare şi 1n. special corespondonţă în mare parte cifra-
tă ce se purta cu persoane şi ot~ganizatii de peste tUstru precu şi
cu Partidul Socialist din vechiul regat.
Oocunmntele'provin din dosarele cu materiale infprraative, de
proces şi caziere întocmi.te de orqanele represive şi care au fost
scoase din dosare pe baza flot~irîrilBiroului Poli tic .al c.e. al P.C.R,
din decemhrie 1960.
Oocu eotul lnveotariat se păstrează Într-o aapă. In cazul că
sî~t mai multe axe lare,ale aceluiaşi document, exemplarele în plus
se păstrează în Mapa de rezervă carte poartă acelaşi număr de păstra-·
re.
In inventar documentele sînt organizate după dată, cronologic I
şi alJarţin mai multor org nisnm ca de exemplu: C.C. al P.C.(b) Rus
din 3asarabia, Comitetul bolşevic din Basarabia, CcmJitetul Partidu-
lui "'omunistBasarabean, Partidul Comunist din asarabia, Centrul
comu iştilor
.
basarabeni.
.
Comitetul Regional al .C.(b) din Basarabia
Comi tetul regional al P.C. (b) Chi ~in"u ~i al tele care şi-au continua
activitatea şi după uai 1921, însă cele după această dată au fost
incluse şi organizate la Fondul nr.13 - Comitetul Regional P.C.H.
Basarabia.
Uni tăţile de păstrare a mai avut o nuaerotare provizorie
ntru care s-a întocmit o notă explicativă ce se află la dosarul
f ulut..

'-~-'- - --"- --'---,-----


,
Fondu L: 61

Colecţia organizaţiilor comuniste


din Basarabia din perioaca
1 N V E N T A il U L Nr.
1918 - mai 1921
al documentelor din anul __

:: :: !!. = :: ~ = ::::: = = :::::::::== :-..; = = ~.:::::.:== =: :.= ::: .:: =-= :;.:: = ::.:
= .: ':::.:::; =:: == =:: =::..:::::: =:-:: ::: =::-:: :"":'~;-: ::::. ==:-= = = = = == =:::

re:

DENUMIREA, CONTINUTUL OIBERVATJI


X (limba,
şi- I Il) o
Il) ·rI 04-J H starea)
DATA DOCUMEtlTULUI r-i ~ 'M r-i ro Il)

. 'o.>X..
ro 'M p. 'rl 'rl
~ <H o .j..)Ct-j
'M o o o c;l
eo H o ro H ro
'M o .j..) ro eo r-I
H 'M o ;j
o ~ ~ :.~
-------- D-
6 8 9 10
ac: =;:- --- -;=:;;::;;;;.-

2 2

~
Inrormare adresat~ lui 6 1 1 4 micro!il-
yord1ov semnata de Victor mul in
rski, se rjf'erA la organi- limba
area grupului comuniştilor rusă
basarabeni, cu aprecieri
negative privind activitatea ~~(&
acestora." ~
13 decembrie 1918 >--(0

J: ota cu privire'laorganiza- 6 1 1 4 microf'il-


rea la oscova a unui cen- mul în
tru al comuniştilor v~sara- lb.rusă
beni, adresata Comitetului /tt& 1.I(
ecutiv Central al Deputa- Ce2c(,u.A
ţilor ai muncitorilor, ţăra-
Dilor şi ostaşilor roşii. ,I/-/':ţ
- 2 -
= =. .;: = :; ;; ~ ~~== =- ..; =: = :; = .; = == = = = = =
c !! !:.
:....: = :-::.:.:: .".
;..=; :..: :: :..:. ~ •• -": =;-- ~_ ;-.;=- ':": ::. :" _ ..
3 '1

Manifest semnat "Comitetu1 2 1 1 orig.i.n


comunist al partidului bol- limba rusă
şevic din Basarabia-,
sat către lucr&torii şi MerG
daţii basarabeni, cba ~~
pregătire pentru ellha'~I~n (f~J. ,
Basarabiei.
\19181
1- _~

1 1 fotocopia în
limba rusa

munca ~?tb
{;RQcW.L
1918 '2- 2 -2~

Instrucţiuni 3 1 2 originalul in
de partid a1 limba rust1
Chi.,ş •
adreo te ~u(
tele e "..~.- ~~
privire la no 2,- ')J
tare la Cem r·
Chişinău (Bas
tl1 pentru ziu
1919.
18 feb

.--~r st al Comitetului 2 1 1 în limba rusă


artidului Comunist (bolşe-
vic) \Jin ?.a...,ctI'G.bi&Lansau cu ţ~2lb '
~.
prilejul trecerii Nistrului
de ca~re A~~ata Roşie. ?s -?,)t-
[februarie 1919~.
- ~

Scrisoare semnată Starii 2 1 l


(Borisov) reprezeLtantul
Comitetului gubemial al PC
Odesa cu munca de part id în
Basarabia care este nemulţu-
mit de felul cum este apre-
ciată activitatea 'sa şi cere
să fie el·iberf-ltdin muncă.
Scrisoarea are o rezoluţie a
lui Rakovski.
14 martie 1919

._-- _---o - -- -_
- 3 -
-= = =.:: = ;; = = c = = = ::;:::: ;.;::;= ~:..: =
== :::;:;. ~:-: =:-:

,~
.:.;:.=;.;:::::.;~ .. _. .:::-"_:.:

'":.>
=-:-:::. :,"-:

10 '~."

\
Proces verbal al şedinţei 2 1 1 ori15inalul in
gru~i de partid a comunişti limba l~să
lor din Cahul unde s-a discu
tat problema de a se uni cu
co~~ştii din 30lgrad sau
din altă localitate pentru a
putea întruni numărUl voturi.
lor şi a trimite un delee;at
la conferinţa gubemialA.
27 oart ie 1919


anifest al Comitetului mun- 3 3 tipărite
eitorilor şi ţăranilor comu-
nişti (bolşevici) din Basara ;t42(
bia şi Ucr~ina adresat nOătr welu-L
toţi soldaţii români din $""1 - S-3
s ar-abd a'", cheamă la luptă
1mpotriva guvernului burghez
ierese.

anif'est s emnati "So1d::;.ti re- 1 1 ti ~rit


publicani adresat "Sold1:lţiII Il ,

cheaziă la refuz ~ d ." lupta


tmp~tri~ R i i ovietice
şi 1 in o erea amelor
împo iTS propriei burghezii.
ie 1919:

anif'est semnat Grupul comu- 1 l


niştilor bolşevici basaraben'
adresat eătre ţăranii ~unci-
~ori din Basarabia demascA
vemul burghezo-moşieresc
111 şi cîrdâşia lui cu ban
81e contrarevoluţionare a
Denikin. Petliura,

r
- 4 -
= = = = :-::-::::.= --= z-; z; :: :::. ;; :-= ::: ::::: =:: = :::= :-::.::..:= ::::.: = ."::.=. ~ :: :.:. !"' .- .

3 l~
;; ;..;.
= ~ :: ~ :: -= :;; = :-:-;:'::::=: =:::: = :;: = :: ;.:= ;-: z: :.~ ;.: ;:: :;:;:::; ;-, . .: :: ;'. - ;: -: ~:::::...;=. ::= =: =- ..: == ;.:.... _.- _.. .::..: .~: '... :.: :.: :: ==:: ~: :.

anifest sem~at Organiz3ţi~ 2 2


ComlJnist~ din Basarabia ,
adresat către cet~..ţenii ::::;i
soll1a-ţii români din anar-ab i,
cu ~rilcjul anchetlrii celor
108 revoluţionari arestaţi
în ianuarie 1919.
,.
rmartie 191 9;

anifest semnat Grupul comu- 1 1


niştilor moldoveni redactat
sub formă de "Scrisoare"
adresată către guvernul ro-
mân, demască teroarea bur-
ghezo-moşierească, az-atră:
cine sînt· comuniştii şi ce
Tor ei subliniind că vii to
aparţine revo1u,:iei prol.et

Raport 2 1 1
~ar~i~-~~ ~aamt.t.·
rab':;
1918
26

ces verbal nr.4 al secţie" 1 1 în limba rusă


Comitetului de partid .provi-
zoriu din Basarabia av~d uz
~gto~reu ordine de zi: 1) Re
laţiilc cu guvernul provizo-
riu al Basarabiei·; 2) Comite
tu! revolu~ionar ain Hotin;
3) Comitetele de partid din
BlUţi şi Soroca; 4) Ordinea
de zi a Conf'erinţei·.
19mai 1919

'_0.- _. __ ~ _ __. ~_, - _

,
- 5 -
- -- _ .....- - .- _. - ..•. ~~:--
-
,~ ,.:.> . "

'1
-
E;
...

u
. "" . "

'} lo"-"~
:-'::= :-: = .:::::.:=::.: -.. ':=~'._=-: . - -- - --- . - --- _ ....... - - - - .... .• =:: :.::.: :.: = ~

Instrucţiuni trimisa d e 2 1 1
Andreev din partea COL litet-u- (~
lui jude-~ean I3mail că tre U.Q
Gomi'betul raional Comr at ~ 9;-
les~t~~ cu ţinore~ la 2?V.
1919 a. conferill'ţei jud c1jene
a p~-tidului comunist (bolşe~
vie) in oraşul Bol .
23 mai 1919

Mairif'estse t de CoJlll."tetul 1 1
bo1şevici1or muncitori din
B&ra ia şi Ucraina, intitu-
lat "Cine sînt bolşevi cii";
"
Ik
~
21{

demasc~ propaganda bur gheză. (({Jr!) -/~L


1919 \
.i

II :
~4~i.f -.,. 1
.alDi :

bolşeviCl.i" 9 8! l1t .•
soldaţii români şi r an cezi
arlaţi în 3as?~abia, Q o a:3C~ ;t~ :;
propaganda b ~v)1 ş' eXJli-
că seo ei com~~i~1;11or
şi ~ itoar e.

dat de delegat pent ru 1 1 st!ris pe pînzS.


onferinţa Comitetului regio-
nal al .PC(b) Rus din Basa:ra-
bia , eliberat pe nume le lui
(tk
Antoei-Perov de c~.tre organi- W
zaţia judeţeană de par tid din , 01-1.
Ismail. Semnează secre tar:
P.Perov.

- - -- - "---.,
/(.re.c.~. >f
8~~~~ I

6
""= = = c: '" = = -= ~ .= ,~ :.: :; '" = = :: = :: :::'" := :: =
=: := ~ =
-"0 ..
"
_
.'= '-'0' _o, _.' ._. .CO.-
~
"0 '_0' __ •.••.•..•
-
" o •• ' •• '.0
.• 0'
-
o _. _
•• s: ..
-
o_ .. i_t,.>.... ~_"-.... .~.;.~>i
li
. . :
3 l~ ) b '1 u () !r 0- , ".:/
:: ;.= '= ~ =.: :.;: = :.= :.:. = :::= :.= :.: ::;..: = :: = = r:::: =. :-: ::: :-:.= == == ::. r- •• ~ = :""
__ ':::-; -;= :...;:= ~::::.: =: .::::: =- _ ....::::.:: .::'; -.'; -, .. =; :..:::
~.
"-,,-
i;.,':,;:, _.::

Rezoluţia Conferinţei Parti- 3 1 2 in limba rus~


dului Comunist (b) din ora-
şul Cbişinau din luna U~('
Ok~
~mai 1919J (/2 -II?

2 2

I •

~r~GOare citrat din Odesa 1 1 it-k:Zlt


8 "mlat~·Mtt, adresatl1 c~tJ:'e ~CI.V..-<
anizaţiile de partid din
sarabia~ relatează problem .(~(-(2.9
de nartid c~re trebuiesc
rezolvate.
1919'{

Raport privind situaţia din 2 1 1 fotocopia în


Basarabia semnat de Sabaş. limba rusă
28 septembrie 1919 (tk21( .
uJ.~
.-t 1~-()]
anifest semnat nGru~a de 4 1 1 1 1 originalul
basarabeni comunistă , ad1."e- tras la ghes-
8at "Tovarăşi soldaţiI", tetner (şapiro
icat campaniei electorale graf)
că politica războinică
reurilor guvernante I/v. .«
~-tă'ezo-moeşire ti române. ~~
-·~brie 1919 \
----
... /"
-<3f-/19
/ ()It<'or~ /..tw.:/ k.
~<;.1--

-_._--_.-- - - -- ~.~,.- --~ "


- 7 -

3
::.:.::= :-:== :.: =: = ::.:.= ::::-::= =-= =:: = :::= :.: c:: =- :-: z: r-; = :: ::::::.:~.. .! ::: :"'- _ '::: -: ~ =
= :..:. ::.= =-::-: .:. == ~ - ~:;:.:: :.:.; ','; -... :.: :.: :.: :: = :=:.

anifest al grupului comuniş 3 3


tilor (bolşevici) din Basara /UHb
wdu.J...
bia adresat "tovarâşi lucră-
tori şi ţărani" dedicat ca.mp (~(j;)-(fr
niei electroale pentru alege
rile parlamentare. Cheamă la
anularea buletinelor de vot.
Lseptembrie 19l~

vu. •.• ,.••• _ ~_ •• JjJUIIAU~i


e3ul
erA şi
oIlbrie 1919 •.
••••• 1 boicotarea sau
listelor electorale.
5 decembrie 1919')

"
1 1 originalul în
limba rusă
;tk 12/~
CR9-cf.u,J..
1$ 7-IS~

eri soare semna tl1 I',larcovici, 1 1


.t ediat~ peste Nistru, în rt4 fft .
SS (Odesa), se referă la {4~
legăturile Comitetului regio
nal :il re (b) din Baaar-abf.a tf JJ- /5"7-
cu Comitetul regi0nal PC(b)
din Odesa •
..--
1919 ' ~
-
1 1
ţt; z((
Crt~
<Î!-(bO

-- ----_. - --
,
-8-
;:.;:;:;;:=:--:~==-..:.:-;;.::.;.-:;:;;;=:;;;;:=C'=::=::;.:==;::.:.;:: #~~:'::::';!'"-'-:. ==-:..;;-..;=-:-:::' :'.~; ',- :-...; ~;...:..:.:=-.:::""_•.• '.;

'1 () 10 ...--' '


3

Scrisoare semnatl1 Mareovici, l l


expediata peste Nistru in
URSS (Odesa), se reter~ la
legăturile Comitetului regio
nal al PC(b) din Basara.bia
eu Comitetul regional al PC
(b) din Odesa.
119l?
l

COIIWI.- •••...-..-,) •• I8r.b_1.. se


de trecer
cari rln. in
ituaţia t'inan-

1920"

5 1 original ul în
limba rusA
scris pe plnz
••••• 1.11 1
•.• _LA: iU. din
Ha.u~l. porturi reeiproee
itanţii revoluţio-
i şi cei basarabeni
ianuarie 1920

~atutulComitetelor judeţene 1 l
1 deplasA ale Partidului
unist (b) Basarabean,
YOtatin şedinţa Comitetului
giona1 al Partidului Comu-
st (b) rus. .
1920

- ---- -- - -'-, - ---


- 9-
.===:::~:-:==-=:-:.=:.:!=~.:::=o==:.::=::::=::.:::::::=:!..:.= ::,;,:",:,:':'!:~':"-' ::-:.;.:.;:::"'':'':':::' :'.':";-._:-:-...= :,:"~=-== ..
1 ••

;::;,,,.,.,;;';'.ii
• •••

.:'":'0-
.
3 r:
:; ';
_:..:.= :: = == ;: = := = = == := ;:: =;:: = :: = = = :: z: :--:= == ::.:: ;::: ;- ..
c: .: ;: :.... - '::: -: -::;:..;:::: ::.=:::. =: ::.= =-.. ....::::.:: .::...:'.0: "•.• ':.: :.::.= ;::: .:.: ~

Proces verbal al Conferinţei 2 2


muncitorilor din Chişinău,
avînd ordinea de zi: 1) Salu
turile tovar~şilor români şi
raportul despre situaţia
uniunilor muncitoreşti din
România; 2) Starea Uniuni] or
profesionale; 3) Raportul.' " ,·f

despre poziţia faţă de uni .


le, profesionala; 4-) Crearea
uniunilor il 5
ti;

ie.
C) ianuarie 192

traducere
0riI1lf" illPi.llt;·ei 2 2 din limba rusS-
~1nlIu,sa-
raaşi suceesel r!JvU(
e Republica Sovie- ~
d/IJ>-/!L
1920

oluţie a Conferinţei mun- 1 1


citorilor din Chiş;i.nău,pri-
~ poziţia faţ~ de uniuniI
profesionale ale lui Bivol,
crearea uniunilor.profesiona
e ilegale şi rels.ţiile cu
şcarea muncitoreascA prefe
ională din România.
ianuarie 1920

__ ---- - ,_0 _
- 10 -
::.:: ::::: ~:.-:= z; -=:-: =.:::.:: ;.:. =- ==::: =:::: :.= =: =:: ;.::= = :::.: =
3 ) '1 lo·~.-·
;.:;.;;= :: =...: == z: ::; :.:. == ;: ;;-; :: :-.: =;:: =- :.: = :..:
c ::::':z: :-: .= :...= == ::. ;-, . .:. = ::..;...= -; --:= ;..;= ::.:: == z: :.:== ~ _. -=:::..::. - - "'0 -, •• :...: :.::.: :::: .:..: :.

Scrisoare (HotArire) a Parti 3 3


dului Comunist Basarabean
şi Conferinţei munci~orilor
oraşului Chişinău, nu recu-
noaşte uniunile profesionale
create de Bivol.
19 ianuarie 1920

Scrisoar -C 6 1 1 4- in limba r-usă,


ro ni II ,de cAtre Cont. -. seris pe pînză
muncitorilor din oraşul
Obişin~u, se referă la sta-
diul de organizare a mişc!lrii
I'k tU,
codo»:
muncitoreşti din Basarabia.
trimiterea de deIe -1 -< 1<- /1$
tUră.
19 ianuarie 1920

Scriso 5 5 traducere din


nata lU""~ limba rusii
zori U t e.a. ••~ .:JrI!IIH!1II1
reorgaD.1Sa:5
nicl1
lui
unio pe ambele maluri ale
i:atrului, scopul şi mijloace
le de acţiune; îndeamnă la
organizarea de grupe în ora-
ele Basarabiei.
19 ianuarie 1920

'_t'~oarea din Tiraspol a însărci 1 1


tului cu ·legaturile peste
Nistru, adresată Comitetului
Uniunii profesionale a munci
torilor din Basarabia,despre
cAderea mare de la Odesa şi
menţinerea legAturii cu
,Chişinău sau partidul din
Bucureşti.
22 ianuarie 1920

.... - --- - -- -- - -- - - -----,


:;
1-
b '1 () 10 .....
c,
3
~ :..;= :-::.;:: :::::::.::: :.::-:=-= :..: =:::. = :;:= = :::::::~ = ~ == == :::: == r- .. ; = t-, :.- ':: -::. ': = :....;:= =::: =. =: -:: = ~ - ...::.=;.::. .::..:"--:.-, .' =.: :.: ::. :: s: :.: :.

Scrisoare semnat~ de Boria l l traducere din


din Tiraspol, se referă la limba rusă
lipsa de ştiri şi îndrumări, ~2('
la diverşi delegaţi care au C4-~
trecut prin punctul de legl1-
tură de peste Nistru, cere ...~L.-2()7
sprijin.
22 ianuarie 1920

-). 1 traducere din


limba rusă
~u(,
w.~
Q~~2(9Î

1920)
--.;

1 1 traducere din
limba rusă
;tlue.jb
~
Q{()-212.

1920 \

trucţiuni int.itulate 2 2 .traducere din


C~lăuza Biroului Profesiona limba rusă
T. transmise de Beria pl:,in
ti,

Cosov, se referâ la situaţia (Ck 2(( -

mişc arii revoluţionare dUl Câ2cb..J-.


Basarabia, după cădere, şi Q.l '> ---!IiL
la modul cum trebuie să acti
veze uniunile profesionala
i.legale.
ianuarie 192~

-- - -- - . - -- - -~
,
- 12 -
::::.. . =: = :: =:--:.:..~ == --=!'"':;::.~::=~;::: =:::::: =:.:::::::.:=:..:::::. = ::::.:= :::;.:.:.:~::.:.r- -e : .::::""~..;.:-.: =- ~ :,"' :,- _ ..
3 '1
::: :...; :-: :: =-= := = := :..: = :: r: :: ::: = == :: :: = :: c: =: ~":::: :: = :::== ::::. ;- .. .! = :--_ :::.: ':= :..;.
= :;.= == z-: :: == ;..... ~:.:;.::- ~ _. •• "o •• ::: :.::.: ::.: .:...: :.

Broşură nVladimir Ilici 1 1 în limba rusă


Lenin (Ulianov)1I dedicată
ani vers~ii a 50" de ani de /he((,
la naşterea sa~ editată de C&clu.J..-
Comitetul Basarabean al PC(b) Q.((-2 L L
în anul 1920. în "Biblioteca
muncitorească-ţărănească"
cu nr.26.
;-ianuarie 19201
..
Scrisoare semna S~,..vi 1 traducere din '
partea Comitetului de partid limba rusă
al PC (b) - Odesa, adresat~
Comitetului de partid basara
e • lşi expune păr-er-eain
-cu munca de partid
arabia.
Z'l l'ebruarie 1920

Scriso • t prin 2 l 1 fotocopia în


curier de Iaşa (Pavel Tcacen limba rusă
ca) la Iaşi, transmite docu- ~.10ere"
mente. ee.a.cluJ...
februarie
I 1920 f ~2:t~2)(
Scrisoare expediată pe adres l 1 traducere din
lui Iaşa'(Pavel Teacenco), limba rusă-
autoarea îşi anunţA sosirea,
se referă şi la alte problem /okelG
personale, intime. CePc4u,.
\februarie 1920f '2- ~ 2. ~lJ f
i
<.-.

Scrisoare expediată de Iaşa l 1 traducere din


(Pavel Tcacenco) către limba rusa
"Iaşunica" peste Nistru. se
refera la lipsa de 'ştiri şi
alte probleme personale,
intUe.
februarie 1920]

- ---_. - -- --- ----,


- 13 -
==:: :: = :-::-:= = -= :-: .:. ~-: :.: :; = = :;: =::: :.= = :.:~ :.:= = ;: :.::: .t; :.: :.: :: ::.: ~ .• - .

3 '; 10
':.: ~ ::. :::-: :: .::= ~ :.:. = == ~ ::: ::.: = ;.:= :::= -:= c = :-:z: =-: = ::.:=.:: :::;. r-. ~:.:. :-- _ :. -:: ';:=:...; = :::.:::;::-: ::.== : .• - ~:.::.::. ..: ~ '.': '... :.: .:..!:: =:::- :..: :.

Manifest al Comitetului l 1
Basarabean al PC(b) Rus,
cheamă la luptă pentru Basar -
bia Sovietică.
~-rebruarie 1920

Scrisoare adresatA tovară§u- 4 4 traducere.din


lui Soo.oi de tre organi:~a- limba rusă
tia de partid - Ch.iş"inăucu
privire la munca sindica1ll~
susţinerea grevelor. Despre
organizarea unei conr er-ânue ,
a unei tipografii, a legăt\l-
rilor cu organizaţiile dUl
e oraşe.din Basarabia
: cu·orgdnizaţiile
spiildirea de
ri.ndurile
o

anifest al Comitetului rogi 3 3


nal din Basarabia al Partidu
l\u CQmunist (b) Rus, intitu
lat "Tovarăşi lucrători şi
ţărani din Basarabia", se
ref oră la sărbătoarea naţio-
nală a României privind uni-
rea tuturor teritoriilor
intr-un stat naţional, demas
burghezia şi moşierimea româ
Dă care duce o politică de
rire în Baaaz-abd.a,
23' arti 1920-,-1
1....
-
Ziarul "Besarabschi Comunist", 1 1 în limba rusă
organ al Particu1ui Comunist
(bolşevic) din Basarabia ~e1('
nr.l, di:n Câdu..A..
artie 1920 '2-5'-/ -2ST
14 -

3
:.: :...: == =:::: :: ;: :-: ::; = :: == ::: ::: :::::: = = ::::: = =. :-: = ~ .::= ::: :;:: ::. :. ..: = :...:- '= -: -: == ;..:. -= ::;.::::: z-: = = :.;... ..;:-:~ e : .: =..: -.'; -, .• =: :.::: ;:: = ;..:~
,
Manifest idului Comu- 3 3 in limba rusă,
niat (b) .QC:I;I:JA.I.-o..ui: dedi- deteriorate-
cat nive
1 mai 1920, ch să
/n.t 2({
6.JJciu.-t
sărbătoreaseA ac--~~-
prin neprezent • QS">-.!sr
[aprilie 192~

Manifest din Ba8~~)lIl. scris cu lite-;


semnat, dedic cam~D1.~ re cirilice,
electorale pentru alegerilo in limba mo1~ rt
din mai 1920, îndeamnă mun- dovenească
citorii şi ţăranii s~ ;(k ele
e buletinele de vot semnRl . ao~
'2 ~':J- - 2bO
e 1920

1 ori inalul,
tu1 uscris ,cer--,
(bol eTic) din Chişin!1u , nea1a., puţ in
intitulat lt~ovarl1şisoldaţ'i", rupt
care cheamă soldaţii la o~~a
nizare pentru a lupta împo- i-k
~c:luJ....
'Z(C
triva regimului burghezo-
moşieresc din Rocânia. 2...61 ~2'f
17 mai 1920

Scrisoare cir ta. expediată 2 2 traduceri din,


..,peste
Nis d către Gaida, limba rusl1.
~tre'St şi Marcov, se
refern 1 derea din mai ~t.lt
1920 -tetului Basarabe CeQcf..u.A-
al cere. relaţii.
• r2u-~2"
[mai

anifest al Partidului Comu- ,4 1 1 2' originalul in


nist (b) Basarabean, adresat limba rusă
cAtre recruţi, cheamA. aă nu
~ragă împotriva muncitorilor ;t~ele
i s~ se organizeze in grupe U;~
co.uniste. '
.•.. 2~ -2;t)f
1920...JI

~ - - .--- .., -- -- - --
- 15 -

anifest semnat "Comitetul 17 16 l


Central al Partidului Comu- ~l(',
UtJ c:J.u.L .
nist (bolşevic) Basarabean
adresat c&tre ţărB~ii basara- 27;--2;r
beni~ demasc~ armata burgbezo
moşip.rească.
imai 1920-[

Planul casei conspirative 1 1


din strada Osapaskl
nr.23 Chişinău, a Comitetu- I
lui Basarabean al P.C.(b) I
Rus, tipografia clandestină . I
a P.G.
I
1920.' .

Scri.Rft.I .••.••. 2 2
gio
Rus, sat Conteri.ntel
grupu:r.i1orcomuniS'te din F.~o~
mână a t cu p:rivire la rela-·
ţiile reciproce şi activita-
tea6rupurilor comuniste ~d
Partidului Socialist din
România.
;'18 i uni a 192o~
~

Manifest d arizare a 1 1 . ,
Internaţio Comuniste
inatitulajunul ultime'
lupte", 1 t în preajma
pregăti i ngresului al
I1-1 Internaţionalei
Comunist •
iunie 1920

---- - --- - --....-- -- --~


~
- ..... _-- ,
- 16 -
= :: = :"":.::':= = ..: :-: :. ~-:=: :.: :: = ::: = :: :.: = .':~ :.::: :..:.:- .- .. - ....•..- - ..... ..
1) :..:.
=::. ..;: =::: :.:::::: ~ :.::::

3 L~ b tI U
::: •. ;.; ~ ~ ::::: :..= = = :.:.= == :: = ::::::;.;= ;;;:= :: :; = ;--:== ::-; :;: ;:: ;:;:: = :-.. .:== :-- - -= -; -: = = =:::::= z-: ..:.::.:..;. -- ..;.::;.:: ..: :.: :.-:".. .:.::..:::;:: _..• :: :.

Manifest esemnat, intitulat :3 1 2 originalul tn


rt Al doilea Congres rt al In- limba rusă
temaţiona1ei a III-a, se
referA la istoricul cre 1 !U~(G
Internaţionalei Co_w~v~v w~
2. <t~ -,(. '17
~unie 1920J

Scris~ 2
( ~el ~eaeenco),
Ni.stru. adresatA Comtetul
Regional Basarabean al PC(b)
Rus, transmite instrucţiuni
C' p:riri.re la legăturil
ţe~iC cu Odesa şi che ti
AAaulciare.
6 iulie 1920

" '~I

Scrisoare triaisA de organi- 2 1 1 originalul ~n \


zaţia Partidului Comunist limba rusă
(b) din Tiraspol c~tre or~;a-
nizaţia de partid din plasa
Teliţa jud.Tighina. prin
care comunică că trimite
5.000 ruble pentru orn·~,~
celor ineh:i i.
26 iu1ie o

ZiarUl ItBeJII&l~J8ehiComunist :3 2 1 originalele


organ al idului Comunist în limba ,rusă
(bolşevic) din Basarabia
nr.3 du ~21'
~
iulie 1920
5e{ -- 3(6

InsemnAri de la şe4inţa 1 1
Comitetului Regional Basara- .
beana! P. C. (b) Rus, se ref'e '
ră la proble ele discutate .
şi hotărîrile adopta te.
15 septembrie 1920

,
..17 •.
=:=. .;;;. = ;: ::;:-;;-:;: = ~ :: = :-;;: :; :;:= :::.:: = = = :: :.::: = :: :.:= ;: :..:.:..::: :.:.:-.._. = =- - _
.c =.: e- :-: :: .

3 b
;: :..:.=: :: ;:: ;: :. :-= ~ = ::::":= = =;:.::: ::: = =.c: = :-:= ~ .::::: =: = ~ .; '= =-- :... : -e -:::::..:.::: :::=:::;: .:.:::::...
o. ~:.::..::. ~~: ._': -, •• =.! :.: ~ ::::' :.! ~

Manifest al Co . e 1 ilizibil, in
Ree;ional Basarabe limba rusă .
(b) RusI intitul t 4/J
răşi", l.ndeamnă l~llC
citoare la organi c.er;..cJ..u..L
derea declanş~ii 31co~ S~L
,noiembrie 1920.

-3 1 2 trqduceri din
limba rusă
~2rc ~,

~
12..") -332-
19201

1 1 in limb'a rusă
• ~'b)
ova.răşil",
dedicat' celei de &. III-a ani ~2.t;
{A,~
versări a r-arii Revoluţii
30ci~liste din Octombrie. '3»)-']>;-
"octombrie 1920',

Manifest.s •• al Pnr_ 4 4
tidului Co (bolşevic)
Basarabean t către Bold-
ţ ii români basarabeni t
iude nu lupte împotri-
va _ ~ ovietice. Cuprinde
~i :nternaţionala.
;octombrie 1920'
\ -

anifest al Co 'tetu1ui Regio 3 2 1 originalul în


na1 .Basarabean a.1 Partidului limba rusă
Comunist (b) Rus, adresat
ItC~.tre toţi
ranii·din Basarabia",demască
lucrătorii şi ţă- Ik 2,(C
~
rolul comisiei de anehetă par
Laaentiară trimisă pentru a '? (fi) - s«
constata şi pedepsi pe vinova
ţii fărădelegilor eomise in
anul 1918.
oetombrie 192;-\
....J

._- ---- - _. -- ._- .. ----


- 18 -

r:
3 ;)
:: ~ ';"'::":= .:'::..:
:= = ::::.:.= = == = =::: = :::= = t:: = :-..= :::= :.:::::::::s-.. .: =~:.
_ = -e ": = :..;.
= :::=::: z-: :::::.:..:. •• ..::::..:: - - .. "•.. == :.:::: ::: -- :.:!

Ziarul ·6e~~~)ac~ 5 5 în limba rusă


organ a1
(bolşevic) • Muc
6 din ~
'? $j-:SS-3
octombrie 1920

"Feroviarul Ba~IW 1 traducere din


organi 1 cOI•• iJIt~ limba rusă
ceferiş 11 ~~~~~
anu1 1, nr.l.
1920.
rnoiembrie 1920
'- -'

Ziarul "Bes,R~~~I~dC••••~~ limba rus&


organ al PQ.l;'••_&U.II.-.& 0II_1In- (deteriorat)
(bol. e)
nr.7 ;tlcfCC
~
noi. '3-~(D - Jr;;)

Manifest semnat Comitetul 2 2 traduse din


Oentiz-aL al Partidului Ca limba rusă
nist din Basarabia,8
"Catre TOle - tk,/(
biei", up~J~
continue,l ?,6G-?6! '
în victorie.
rdecembri 92
--
Concept UDei scrisori ce 1 1 manuscris,
urma ri trimis~ Comitetulu cerneala, în
judeţean de partid (b) din limba rusă
Bender in care se dă r~spuns (tie, ~(('
la intreb ril.e puse asupra
unei eventuale eliberări a ~~
Basarabiei de către Armata. '3'7' - }7L 3
Roşie.
fi'" •

1920J

-~ - _.-- -, -- -- ------ ------ ,


- 19 -
= = .:;:..::....::::.:.~.. _. = ~ :.;:-.:::"':-:::. :"~;
::;;;. .;::.::;::;:;;:-;:,-:::
= =..:; =-:;:~::.;:.;:::

3
=::::;::: =:;:=:.: =;: :::.:

,~ t:
:; b
=::= ':.::.: =- ::::: ~: == -= !.:. = == :": = =.: ~:..: = := = = :::= ~ = :-:== == :..: = r-, _:. :: ::. :... = -e -: = :.;:= :::: c; =: ::. == z, p- ~:.;;;:: .::.:: -. : - ••• :.: :.::.; :::;- :: :.

Circulară a Comitetul.u1 3 3 traduceri din


sion&! din Bas&r bia al limba rusi!
tb) adrea tii "Tuturor o
nizaţli1or~ grupuri10r
secţiunilor de partid
re..f'e.rli la greşelil _..•.
_ .. _4_
te în trecut şi
adoptat& de CO·~U49
rabeni.
[~92~~
Manifest, nesemnat~ adresat 2
ll
c~tre nTărani Basarabeni •

cheamă la Lupnă î:npotri


exploatarii burgheziei. '1
moşierimii române, pent
Banarabie liber •
~920J

nese at~ adr~8at


-.a.&.LL.A.8St 2 2 crise cu
către Lucrători, ţărani şi litere slave
solda-ti baearebenă r'", demasc
exploatarea burgheziei şi
moşierimii române cheamă la
lupta organiza LmpOtriva
acesteia..

pel adre t către femei 1 1 în limbarusi1


pr1n care se arata c~ parti-
dul comUD1st le scoate de la
robie.1 11bertate~ de la
întun rie la lumin~.
'~1920

anitest al Co·tetului Re- 4 2 l 1


6ional din Basarabia al PC
(b) aus, adresat "Catre to~i
soldaţii din armata română' ,
îndeamnă aă nu asculte ordi-
nele comandanţilor lor şi să
nu mearg~· sg lupte împotriva
Armatei Roşii.
:~ 920'"'1}

-- - -- -:- - -- -- --
Broşură adresatA 9 9
ro Ai. editată e !~L((
Centr al Parti..dul. U!i2c:J..v.,t.
nist (bolşevic) '31~-1.~L
ude 11să nu lu
va statului 90

(1920 )
'_ • ..1

Pc i 2
tulat
semnattt de
nu.
ri920
L .:

in limba rusă

Manifest inti • ine şi 12 9 1 2


pentru co ne şte"
lansat de Basara-
bean al P Comunist,
care dema . duşmanii
Puterii e~lce şi cheamă
la 1upsă ru ap~rarea
cucer or Revoluţiei din
Oato •
1920

Scrisori cifrate cu caracter 1 1


militar şi o situaţIe finaa-
ciarl1.
23-27 ianuarie 1921

--- ---- - -~-- -- - - --- ,


Manifest s at de ce al. Par 1 2 originalul in
9 limba rusl1
tidului Comunist Basarabean
adresa.t "Cât-r8 proletari.ato.1.
din Basarabia" care elog1 i; Uac
C6du..L
lupta pentru apărare .
viei ruse. ~0z.-;~t
[ianuarie 1921

teri 1
lat "Din
basarabene către Comitetul
orăşenesc de partid 1']i sindi
cal din Chişinău",privind
activitatea orsaniza~iei d
partid t sindicat şi tin
din Basarabia, în en
1919-1920.
:umuarie 1921 .

Seri ~ eifrată trimisA d 1 traducere din


Chişin~u 8.Vasendnea sau 1· ba rusă
Smirnovî~eferitoare la 1egă-
tl~ile PC din Basarabia eu fo~ ««
Moscova, locuinţe conspirati ~
ve.. etc. W~?S(
l ~ebruarie 921

Scrisoare semnată IaşaPave1 2 2


Tkacenco adresată "~ov.;tein
şi Emigrant" referitoare la
activitatea comunistă în
Basarabia.
2 februarie 1921

~ anifest intitulat ·Către 1 1


toţi soldaţii din armata
română" lansat de Oomitetul
Partidului ColJIUllist(bolşe-
vic) -basarabean care indemn
Dă la întoarcerea armelor tm
potriva propriilor asuprito .
(burshezia şi moşierimea ro-
mânii). -
(februarie 1921

----.-- ----
,
- 22 -
=::.. 4:: =- .::! = :-::-:= = ..:~:. ~-::=;; = = C =:::;; =::::: ;.::::::. ==:.: = .~:..:.~ :: :.:.r- _. = r: :..::..; c- =-: ::. :"~:
3 ,~ 1-
:..>
= '= .:.: ~ ::: == = := = ::: :.::== == ;-: == ;:: =;.: :: = ::::: t:: = :-~z: ~ =- ::: :: :: ;-.. : :::.;-.;. - ':: -e -: = ;..:== ::=::::~::::::.:...
- .:.::;.::. ..:
~ -,';"•.. ::.;
:.:;:.:::.: :..::.

InSormare intitulat~ n 2 1 1 manuscris ,in


tatea Co . tetului regi. limba rusă
de Nord" al PC(b) din naJ!J3l:8."'1
bia privind peria a~ (l&, uc
brie 1920 - februari Cd2du..L
febr..larie 1921
~(i r-....ţq

Inform 5 1 1 3 în limba rusă


re
pol-t e
şt·irile p . ~t d,
răşii de partid), adresat
către 1.0., se referă la
ţiunileîntreprinse ~. ~v __
ma prin· llijlocirea co
tului regional de part
asarabia •
{.febrllarie 192

Zi sarabschi Ko 3 în limba rusă


mst , organ al Partidului
Comunist (bolşevic), din (Jk t.((
Basarabia nr.8 din 1 ~~ie {Âcf»-;
1921. 4fG ~f7/
1 martie 1921

Ziarul 11 Bas <schi Comunint" t 4 4 in .limba rusă f

organ al Partidului Comunint


din Basarabia, nr.2 din
martie 1921

Broşură intitulatA "Steagul. 8 3 5


Roşu" apărută în editura co •
rege al Partidului Oomunist
Basarabean, care cheamă at
le .La luptă sub steagul roCiU
revoluţionar
.,;

t martie 1921..J

-~ - -- - .- - _. --~
,
Scrisoare cirrată 2 2
la a,res1;area unui to.-.
""""'"
...
~
din o . aţia eo_..•
_,_
baseană şi pozi _ .•.
~,,:"'"
de el. cris~ din
(eo~iscată la ~s~ar ••
Bubnovsld) •
17 aprilie 1

·1 1

Z iuru! ti Basarabschi C(l~IIIl'" 1 traducere din


organ al Parti . l.Lnba rusă
(bol.~evic)• Be..l1&1_~
nr.

Ziarul "Bolş ieul basarabe 3 3


organ al ' ·etului Partidu
lui 0 '. (bolşevic), ba-
s abe ,.1 din
aprilie 1921
=::= =:-::-=== =g=-:============-
256 104 11 18

Prezentul Lnvenbar- cknţine 102.,(


păstrare, eu 256 (douăsute c'ncize din care:
104 (una sută patru) origina mă de
microfi1m, 18 (optsprezece) douăzecei
şi trei) copii dactilografia

6 aprilie 1977
SE/3 ex.

---

1
I 'Precenh"f ,'"ve"tr>.r c"tn'"de:
25 (douri:-;ec<' ~,' el"",,) j~e )
/02. (o su.tc dou.ă.) u.. Q .

01. oz. 2.00 'ţ f'l-~C!A j;c.o€el:ă-..