Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/M ODUL U LU I

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md

BAZELE COMPOZIŢIEI

1. Date despre unitatea de curs/modul


Facultatea Textile și Poligrafie
Catedra/departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile şi din Piele
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 542.1 Ingineria Produselor Textile şi din Piele
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativă opţionalitate ECTS
I (învăţământ cu frecvenţă); 1; F – unitate de O - unitate de
I (învăţământ cu frecvenţă 1 E curs de curs 4
redusă) fundamentală obligatorie

2. Timpul total estimat


Din care
Total ore în
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de
Proiect de Studiul materialului
învăţământ Curs Laborator/seminar Pregătire aplicaţii
an teoretic
120 30 30 - 15 45

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul


Conform planului de învăţământ Trebuie să fi finalizat cu succes programul de liceu şi se apreciază
abilitățile în desen tehnic, desen artistic şi pictură.
Conform competenţelor Obţinerea abilităţilor de analiza a structurii şi al raportului
componentelor formei obiectelor.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru


Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector,
calculator, tablă tradiţională şi cretă. Nu sunt binevenite întârzierile studenţilor, precum
şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Laborator/seminar Studenţii vor realiza lucrări în conformitate cu problema formulată. Lucrarea se
finalizează, analizează şi apreciază la lecţia de laborator. Lucrările realizate individual
sunt discutate şi apreciate la inceputul lectiei de laborator sau curs.

5. Competenţe specifice acumulate


Competenţe CP1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea de sarcini specifice
profesionale ingineriei confecţiilor textile şi din piele, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru obţinerea abilităţilor de analiză a structurii
formei obiectelor.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru identificarea principiilor de structură în cadrul
realizării proiectelor profesionale specifice ingineriei confecţiilor textile.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru analiza raportului componentelor
formei obiectelor.
 Aplicarea de principii şi metode de bază ale perspectivei conice, liniare pentru
reprezentarea obiectelor.
CP2. Asocierea cunoştinţelor principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor tehnice ale
FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU R S/ M O D U LU L UI

domeniului confecţiilor textile şi din piele pentru identificarea şi analiza caracteristicilor


produselor specifice
 Utilizarea adecvată de criterii şi principii de compunere a spaţiului plastic, necesare în
elaborarea produselor vestimentare.
 Elaborarea de modele pe baza identificării, selectării şi utilizării principiilor de
organizare a formatului sau spatiului plastic.
Competenţe CP4. Proiectarea confecţiilor textile şi din piele şi a proceselor tehnologice asociate
profesionale  Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor,
tehnicilor şi metodelor principale de proiectare artistică a confecţiilor textile şi din
piele.
 Aplicarea de principii de organizare a spaţiului plastic pentru proiectarea confecţiilor
textile.
 Elaborarea de proiecte profesionale pentru proiectarea confecţiilor textile şi din
piele utilizănd principii, procedee de utilizare a elementelor compoziţionale, în scopul
asigurării calităţii sau armoniei coordonarii formei, formatului, texturei şi facturei.
Competenţe CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
transversale formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului


Obiectivul general Obţinerea abilităţilor de analiză a structurii şi al raportului componentelor formei
obiectelor. Identificarea principiilor de structură compozitionala a propriilor lucrări.
Obiectivele specifice  Să dezvolte capacitaţile de analiză a proporţiilor şi construcției formelor obiectelor.
 Să utilizeze principiile perspectivei conice în reprezentarea obiectelor.
 Să selecteze armonios principiile de organizare a formatului şi spatiului formei.
 Să aplice corect principiile de modelare artistică a formatului şi a spatiului formei.
 Să dezvolte capacităţile de analiză a structurii compoziţionale cu reflectarea
ulterioară a acestora in vestimentaţie.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului


Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica prelegerilor
T1. Materiale instrumente şi utilizarea acestora în creaţia vestimentară. 4 1
Principii de compunere a informaţiei vizuale. Noţiune de modul. Analiza
proporţiilor.
T2. Schiţe preventive realizate pentru încadrarea informaţiei vizuale 2 1
Încadrarea compoziţională şi consecutivitatea de realizare a desenului formei.
T3. Realizarea tonală (Linie, haşură, pata) utilizată în grafica de costum. 4 1
Raporturi valorice în perceptia vizuala a formei. Geometria umbrelor.
T4. Mijloace de expresie plastică. Pinctul. Linia. Pata. Formatul. Tensiuni de 8 3
energie a mijloacelor de expresie plastică.
T5. Principii de organizare a compoziţiei. Ritmul. Proporţia. Simetria. Asimetria. 8 3
Organizarea verticalei, diagonalei şi orizontalei în compoziţie.
T6 Culoarea. Armonia cromatică. 4 1
Total prelegeri: 30 10
FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU R S/ M O D U LU L UI

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1-LL3. Natură statică cu o singură formă. 6 2
LL4-LL6. Natură statică cu două forme simple. 10 4
LL7-LL8. Natură statică cu trei şi mai multe forme sau şi obiecte de uz casnic. 10 4
LL9. Natură statică cu draperie. 4 4
Total lucrări de laborator/seminare: 30 10

8. Referinţe bibliografice
Principale 1. Constantin Spânu, Bazele creaţiei artistice. UTM, 2002
2. Евтых С.Ш. Учебный натюрморт: Учеб. пособие – Майкоп, 2002.
3. А. Ф. Шембель, Основы рисунка, -М:.,1994-159с
4. Lauren Jarrett, Lisa Lenard, The complete idiot's guide to drowing, alpha books, 2000
5. Mark and Mary Willenbrink, Drawing for absolut beginner, North Light books, 2001
Suplimentare 1. Д. Чиварди, Техника рисунка, инструиенты и материалы, методы, ЭКСМО, 2004-64с.
2. В.С. Кузин, Рисунок наброски и зарисовки, Академия, 2004-232с.
3. Амилькаре Вердели, Рисунок искуство рисунка, ЭКСМО, 2005-160с.
4. Барщ А. О. Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 1970.
5. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1969.
6. Беляев Т. Ф. Упражнения по развитию пространственного представления. –
.:Учпедгиз, 1962.
7. Грег Альберт. Рисунок фигуры человека. – М.: Дом печати, 1998.
8. Дейнека А. Учитесь рисовать. – М.: Академия художеств, 1961.
9. Енё Барчаи. Анатомия для художников / Корвина-Будапешт, 1986.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
30% 30% - 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a abilitaţilor de compunere a mijloacelor de expresie plastică şi
a abilitaţilor de analiză a structurii şi al raportului formei.