Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Structura și dinamica patrimoniului entității la valoarea


reală

Anul precedent Anul de gestiune Abaterea


Ritmul
Indicatori
Suma, lei Ponderea,% Suma, lei Ponderea,% Suma, lei Ponderea,% creșterii
Active
3789476137 75,27 3897584397 74,26 +108108260 -1,01 102,85
imobilizate
Valoarea
contabilă a
3294189 0,07 2460648 0,05 -833541 -0,02 74,70
imobilizărilor
necorporale
Valoarea
contabilă a
3214363917 63,85 3329797715 63,44 +115433798 -0,41 103,59
imobilizărilor
corporale
Investiții
financiare pe 520000 0,01 520000 0,01 0 0 100
termen lung
Creanțe pe
571298031 11,35 564806034 10,76 -6491997 -0,59 98,86
termen lung
Active
1245073821 24,73 1351050028 25,74 +1226476207 +1,01 108,51
circulante
Stocuri 78449936 1,56 144799384 2,76 +66349448 +1,2 184,58
Creanțe
comerciale și 1091972342 21,69 1139744213 21,72 +47771871 +0,03 104,37
calculate
Numerar 62662128 1,25 43207608 0,82 -19454520 -0,43 68,95
Investiții
financiare 2097168 0,04 1468258 0,03 -628910 -0,01 70,01
curente
Alte active
9892247 0,20 21830565 0,42 +11938318 +0,22 220,68
circulante
Valoarea
reală a 5034549958 100 5248634425 100 +214084467 X 104,25
patrimoniului

În baza datelor din tabel putem constata că la entitatea analizată în anul de


gestiune 2016 față de anul precedent 2015 valoarea reală a patrimoniului s-a
majorat cu 214084467 lei sau cu 4,25%.
Această majorarea a fost determinată de influența pozitivă a valorii
contabile a imobilizărilor corporale care a crescut cu 115433798 lei. De asemenea
pozitiv a influențat valoarea stocurilor care s-a majorat cu 66349448 lei, creanțele
comerciale și calculate s-au mărit cu 47771871 lei, cât și alte active circulante
care au crescut cu 11938318 lei.
O influență negativă asupra indicatorului rezultativ a înregistrat-o valoarea
contabilă a imobilizărilor necorporale care s-a diminuat cu 833541 lei și creanțele
pe termen lung care au scăzut cu 6491997 lei. De asemenea negativ a influențat
valoarea numerarului care s-a micșorat cu 19454520 lei și valoarea investițiilor
financiare curente care s-a redus cu 628910 lei.
De asemenea în urma analizei observăm că ponderea cea mai mare în
valoarea reală a patrimoniului o constituie grupa activelor imobilizate, în special
valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care în anul precedent constituia
63,85% , iar in anul de gestiune s-a diminuat cu 0,41 % până la 63,44%.

2. Structura activelor utilizând metoda ratelor

Anul Anul de
Indicatori Metoda de calcul Abaterea
precedent gestiune
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒
Rata imobilizărilor 0,76 0,75 -0,01
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

Rata activelor 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒


0,25 0,26 +0,01
circulante 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
Rata patrimoniului
𝑀𝑖𝑗𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖
cu destinație de 0,61 0,57 -0,04
producție 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

Rata compoziției 𝑀𝑖𝑗𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒


2,39 2,10 -0,29
tehnice a activelor 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

Analizând datele din tabel putem constata că la entitatea


”TERMOELECTRICA” SA în anul 2016 față de anul precedent, rata
imobilizărilor s-a diminuat cu 0,01 puncte, pe când rata activelor circulante s-a
majorat cu același punctaj de 0,01. De asemenea rata patrimoniului cu destinație
de producție s-a diminuat cu 0,04 puncte, iar rata compoziției tehnice cu 0,29
puncte.
3. Calculul și analiza factorială a patrimoniului net

Anul Anul de Influența


Indicatori Abaterea
precedent gestiune factorilor
Total active, lei 5034549958 5248634425 +214084467 +214084467
Datorii pe termen lung, lei 1862218391 3360470893 +1498252502 -1498252502
Datorii curente, lei 1365221065 153030146 -1212190919 +1212190919
Patrimoniul net, lei 1807110502 1735133386 -71977116 X

În urma calculului și analize factoriale a patrimoniului net observăm că


acesta în anul de gestiune s-a diminuat cu 71977116 lei.
O influență negativă asupra diminuării patrimoniului net o au datoriile pe
termen lung care s-au majorat cu 1498252502 lei și au dus la scăderea
patrimoniului net cu aceeași sumă.
Pozitiv a influențat valoarea totală a activelor care s-a majorat cu
214084467 lei și datoriile curente care s-au diminuat cu 1212190919 lei și au dus
la majorarea indicatorului rezultativ cu aceeași sumă.
Analizând situația patrimoniului net observăm că ”TERMOELECTRICA”
SA dispune de rezervă internă de majorare a patrimoniului net pe viitor în valoarea
de 1498252502 lei. În această situație se recomandă de a se reduce pe viitor
valoarea datoriilor pe termen lung.

4. Analiza evoluției duratei de rotație a activelor

Anul Anul de
Indicatori Abaterea
precedent gestiune
Valoarea medie a activelor , lei 5034549958 5248634425 +214084467
Venitul din vânzări , lei 2344335905 2424433073 +80097168
Numărul de rotații a activelor, rotații 0,47 0,46 -0,01
Rata înzestrării veniturilor din vânzări cu
2,15 2,16 +0,01
active, lei
Durata de rotație a activelor,zile 773 779 +6
Datele tabelului arată că la entitatea analizată în anul de gestiune durata de
rotație a activelor a încetinit cu 6 zile. De asemenea numărul de rotații a activelor
s-a redus de 0,01 ori față de anul precedent, corespunzător s-a majorat rata
înzestrării venitului din vânzări cu active de la 2,15 lei la 2,16 lei. Din această
cauză putem constata că la entitate a scăzut eficiența utilizării activelor totale ,
ceea ce cere o analiză mai detaliată a ratelor de rotație a părților componente ale
acestora.

5. Analiza factorială a vitezei de rotație

Factori

Denumirea
Rezultatul
Durata de
Nr. calcul

influenței

influenței
factorilor

factorilor
Nr.subst.

activelor
rotația a

Valoarea Calculul
Venitul din
media a
vânzări
activelor

1 0 2344335905 5034549958 773 - - -

2 1 2424433073 5034549958 748 748-773 -25 ΔVV

3 2 2424433073 5248634425 779 779-748 +31 ΔTA

+6

La entitatea ”TERMOELECTRICA” SA în anul de gestiune durata de


rotație a activelor a încetinit cu 6 zile față de anul precedent.
Majorarea valorii totale a activelor cu 214084467 lei a condus la încetinirea
duratei de rotație cu 25 zile, iar majorarea venitului de vânzări cu 80097168 lei a
dus la accelerarea duratei de rotație cu 31 zile.
În baza acestor date observăm că entitatea în cauză dispune de rezervă
internă de accelerare a duratei de rotație de 31 zile. Se recomandă de a se micșora
valoarea totală a activelor.
6. Analiza structurii surselor de constituire a patrimoniului
entității

Anul precedent Anul de gestiune Abaterea


Ritmul
Indicatori Ponderea, Ponderea, Ponderea,
Suma, lei Suma, lei Suma, lei creșterii
% % %
Capital
1807110502 35,89 1735133386 33,06 -7197716 -2,83 96,02
propriu
Capital
social- 953612718 18,94 953612718 18,17 0 -0,77 100
suplimentar
Rezerve 693564166 13,78 693564166 13,21 0 -0,57 100
Profit
(27621108) (0,55) 87956502 1,68 +115577610 +2,23 318,44
nerepartizat
Alte
187554726 3,73 0 0 -18755426 -3,73 100
elemente
Datorii pe
termen 1862218391 36,99 3360470893 64,02 +1498252502 +27,03 180,46
lung
Datorii
financiare
91193057 1,18 326097604 6,01 +234904547 +4,83 657,59
pe termen
lung
Alte datorii 1771025334 35,18 3034373289 57,81 +1263347955 +22,63 171,33
Datorii
1365221065 27,12 153030146 2,92 -1212190919 -24,2 11,21
curente
Datorii
financiare 80889 0,01 0 0 -80889 -0,01 100
curente
Datorii
1343776237 26,69 125303580 2,39 -1218472657 -24,3 9,32
comerciale
Datorii
19241500 0,38 25599484 0,49 +6357984 +0,11 133,04
calculate
Alte datorii 2122439 0,04 2127082 0,04 +4643 0 100,22
Total surse 5034549958 100 5248634425 100 +214084467 X 104,25

În baza datelor din tabel putem constata că la entitatea analizată în anul de


gestiune 2016 față de anul precedent 2015 suma totală a surselor de constituire a
patrimoniului entității s-a majorat cu 214084467 lei sau cu 4,25%.
Această majorare a fost determinată de creșterea profitului nerepartizat cu
115577610 lei, a datoriilor financiare pe termen lung cu 234904547 lei , a altor
datorii pe termen lung cu 1263347955 lei, a datoriilor calculate cu 6357984 lei și
a altor datorii curente cu 4643 lei.
Negativ a influențat diminuarea altor elemente din capitalul propriu cu
187554726 lei, a datoriilor financiare curente cu 80889 lei și a datoriilor
comerciale cu 1218472657 lei.
Rezultatele analizei oferă posibilitatea să deducem că la entitatea în cauză
ponderea cea mai mare în totalul surselor o constituie datoriile pe termen lung ,
în special categoria alte datorii care în anul precedent constituia 35,18%,
majorându-se cu 22,63% în anul de gestiune fiind 57,81%.

7. Evoluția surselor de finanțare a patrimoniului prin


metoda ratelor

Anul Anul de
Indicatori Metoda de calcul Abaterea
precedent gestiune
Coeficientul de
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢
autonomie 𝐾𝑎𝑓 = ∗ 100 (%) 35,89 33,06 -2,83
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛ț𝑢𝑙𝑢𝑖
financiară, %
Coeficientul de
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖
atragere a surselor 𝐾𝑎𝑠𝑖 = ∗ 100 (%) 64,11 66,94 +2,83
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛ț𝑢𝑙𝑢𝑖
împrumutate, %
Coeficientul
corelației între 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖
𝐾𝑐𝑖𝑝 = 1,79 2,02 +0,23
sursele împrumutate 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢
și proprii
Rata solvabilității 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛ț𝑢𝑙𝑢𝑖
𝑅𝑠𝑔 = 1,56 1,49 -0,07
generale 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖
Rata generală de
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛ț𝑢𝑙𝑢𝑖
acoperire a 𝑅𝑠𝑔 = 2,79 3,02 +0,23
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢
capitalului propriu

Analizând datele evoluției surselor de finanțare a patrimoniului prin metoda


ratelor observăm o tendință negativă de diminuare a gradului de autonomie
financiară față de anul precedent de la 35,89% la 33,06% sau cu 2,83%, același
procentaj cu care coeficientul de atragere a surselor împrumutate a înregistrat o
tendință negativă de majorare.
Dacă examinăm coeficientul corelației între sursele împrumutate și cele
proprii observăm că la finele anului precedent la fiecare leu surse împrumutate
revenea 1,79 lei surse proprii, iar la finele anului de gestiune 2,02 lei, deci a
înregistrat o tendință negativă de majorare cu 0,23 puncte procentuale.
Analizând rata solvabilității generale observăm că deși diminuarea acestui
indicator relativ are o tendință de reducere comparativ cu anul precedent cu 0,07
puncte procentuale, ponderea surselor împrumutate în valuta bilanțului este în
limita rezonabilității.
Dacă studiem rata generală de acoperire a capitalului propriu observăm că
deși acest coeficient pe parcursul anului de gestiune a înregistrat o majorare de
0,23 puncte procentuale, dimensiunile atinse reflectă o situație stabilă pentru
entitatea ”TERMOELECTRICA” SA în domeniul independenței financiare.

8. Structura și dinamica creanțelor și datoriilor curente

Anul precedent Anul de gestiune Abaterea


Ritmul
Indicatori Ponderea, Ponderea, Ponderea,
Suma, lei Suma, lei Suma, lei creșterii
% % %
Creanțe
1091972342 100 1139744213 100 +47771871 X 104,37
curente
Creanțe
1013151383 92,78 1026938681 90,10 +13787298 -2,68 101,36
comerciale
Avansuri
acordate 11277910 1,04 4560669 0,40 -6717241 -0,64 40,44
curente
Creanțe ale
52118688 4,77 14835771 1,30 -37282917 -3,47 28,47
bugetului
Creanțe ale
471800 0,04 1321813 0,12 +850013 +0,08 280,16
personalului
Alte creanțe 14952561 1,37 92087279 8,08 +77134718 +6,71 615,86
Datorii
1365221065 100 153030146 100 -1212190919 X 11,21
curente
Datorii
80889 0,01 - - -80889 -0,01 -
financiare
Datorii
1343776237 98,42 125303580 81,88 -1218472657 -16,54 9,32
comerciale
Datorii
19241500 1,41 25599484 16,73 +6357984 +15,32 133,04
calculate
Alte datorii 2122439 0,16 2127082 1,39 +4643 +1,23 100,22
Corelația
0,80 X 7,45 X +6,65 X 931,25
creanțe/datorii

În baza datelor din tabel putem constata că la entitatea analizată în anul de


gestiune 2016 față de anul precedent 2015 valoarea totală a creanțelor curente a
crescut cu 47771871 lei sau cu 4,37%.
Această majorarea a fost determinată de influența pozitivă a creanțelor
comerciale care au crescut cu 13787298 lei. De asemenea creanțele cu personalul
s-au majorat cu 850013 lei, și alte creanțe au crescut cu 77134718 lei.
O influență negativă asupra indicatorului rezultativ a înregistrat-o
avansurile acordate curente care au scăzut cu 6717241 lei și creanțele bugetului
care s-au micșorat cu 37282917 lei.
De asemenea în urma analizei creanțelor curente observăm că ponderea cea
mai mare o constituie creanțele comerciale care în anul de gestiune înregistrau
90,10% , cu 2,68% mai puțin față de anul precedent.
Dacă analizăm structura și dinamica datoriilor curente observăm că acestea
în anul de gestiune s-au diminuat cu 1212190919 lei sau cu 88,79%.
Negativ a influențat datoriile financiare care au scăzut cu 80889 lei și
datoriile comerciale care s-au micșorat cu 1218472657 lei.
Pozitiv a influențat majorarea datoriilor calculate cu 6357984 lei și alte
datorii care au crescut cu 4643 lei.
În urma analizei datoriilor curente observăm că ponderea cea mai mare îi
revine datoriilor comerciale care în anul precedent constituia 98,42%, iar în anul
de gestiune s-a micșorat cu 16,54% până la 81,88%.
Analizând corelația dintre creanțele curente și datoriile pe termen scurt
observăm că în anul de gestiune s-a înregistrat o majorare a creanțelor cu 6,65
puncte față de anul precedent.

9. Analiza rotației creanțelor și datoriilor curente

Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea


Venitul din vânzări, lei 2344335905 2424433073 +80097168
Total creanțe curente, lei 1091972342 1139744213 +47771871
Numărul de rotații al creanțelor 2,15 2,13 -0,02
Durate de rotație a creanțelor 167,69 169,24 +1,55
Total datorii curente, lei 1365221065 153030146 -1212190919
Numărul de rotații al datoriilor curente 1,72 15,84 +14,12
Durata de rotație a datoriilor curente 209,65 22,72 -186,93
În baza datelor din tabel putem constata că numărul de rotații al creanțelor
s-a diminuat cu 0,02 în anul de gestiune, de la 2,15 la 2,13 puncte. Durata de
rotație a creanțelor s-a majorat cu 1,55 zile, de la 167,69 zile până la 169,24 zile.
Dacă analizăm rotația datoriilor curente observăm că numărul de rotații s-a
majorat cu 14,12 puncte, iar durata de rotație s-a diminuat cu 186,93 zile , de la
209,65 zile la 22,72 zile.

10. Analiza factorială a fondului de rulment


Prima metodă
Anul Anul de Influența
Indicatori Abaterea
precedent gestiune factorilor
Capital propriu 1807110502 1735133386 -71977116 -71977116
Datorii pe termen lung 1862218391 3360470893 +1498252502 +1498252502
Active imobilizate 3789476137 3897584397 +108108260 -108108260
Fondul de rulment (120147244) 1198019882 +1318167126 X

La entitatea analizată în anul de gestiune fondul de rulment s-a majorat cu


1318167126 lei.
A doua metodă
Anul Anul de Influența
Indicatori Abaterea
precedent gestiune factorilor
Active circulante 1245073821 1351050028 +105976207 +105976207
Datorii curente 1365221065 153030146 -1212190919 +1212190919
Fondul de rulment (120147244) 1198019882 +1318167126 X