Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT

DE CESIUNE A CREANŢEI

MUN. CHIȘINĂU 25.06.2016

O.M. „CREDITACTIV” SRL, IDNO 1............., sediul: str. ..........., mun. Chișinău, Republica Moldova, în
persoana .............., denumit în continuare CEDENT,
O.M. „SUPER CREDIT” SRL, IDNO 1............, sediul: str. .................., mun. Chișinău, Republica Moldova, în
persoana administratorului .............., denumit în continuare CESIONAR, au încheiat prezentul contract în temeiul art.
556-566 al Codului Civil al Republicii Moldova, privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Cedentul transmite, iar Cesionarul obține dreptul de creanță a datoriei .............. IDNP
........................ în sumă de 3.000 lei, împreună cu orice drepturi, fructe și beneficii prezente și viitoare atașate acestora
(comisioane, penalități, dobânzi etc.).
1.2. Cedentul transmite iar Cesionarul primește (acceptă) dreptul a cere (creanțele) împreună cu orice
drepturi, fructe și beneficii prezente și viitoare atașate acestora (comisioane, penalități, dobânzi etc.) și devine creditor.
1.3. Ca urmare a semnării prezentului contract, se micșorează datoria Debitorului față de Cedent
în suma de 3.000 lei, și se formează datoria Debitorului față de Cesionar în sumă 3.000 lei Creanța este
exteriorizată prin contractul de împrumut nr. .................. din 26.01.16, care confirmă faptul, datoriei ................. IDNP
.......................a luat un împrumut bănesc în mărime de 3.000 lei, de la O.M. „CREDITACTIV” SRL.

2. CESIUNEA, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR.


2.1 Din momentul semnării prezentului contract Cedentul pierde dreptul de a solicita și a încasa de la
Debitor suma indicată în p. 1.1. al prezentului contract.
2.2 Ca urmare a cesiunii de creanță Debitorul se obligă să stingă datoria apărută față de Cesionar în
sumă de 3.000 lei împreună cu orice fructe și beneficii prezente și viitoare atașate acestora (comisioane, penalități,
dobânzi etc.).
2.3 Cedentul se obligă să transmită Cesionarului toate documentele ce confirmă dreptul său de creanță
privind datoria indicată în p. 1.1. al prezentului contract.
2.4 Cedentul este în drept să cesioneze creanța sa apărute în baza prezentului contract în conformitate
cu prevederile legislației în vigoare.
2.5 Cesionarul are dreptul de a solicita și a încasa de la Debitor suma indicată în p. 1.1. împreună cu
orice fructe și beneficii prezente și viitoare atașate acestora (comisioane, penalități, dobânzi. alte cheltuieli etc.), din
momentul semnarii prezentului contract
2.6 Cesionarul în termen de 60 zile, din data semnării prezentului contract, va achita suma prevăzută în
p. 2.2. Cedentului.
3.RESPONSABILITATEA CONTRACTUALĂ
3.1. Fiecare parte contractantă este responsabilă pentru clauzele stabilite în prezentul contract de
cesiunea a creanței.
3.2. Din momentul cesiunii creanței și achitării de către Debitor a datoriei față de Cesionar, Cedentul nu
mai poate avea pretenții față de Debitor.
4. CLAUZE SUPLIMENTARE
4.1. Cedentul se obligă în termen de 10 zile din momentul încheierii prezentului contract să înștiințeze Debitorul
despre prezenta cesiune de creanță.
5. SOLUŢIONAREA LITIGIGIILOR
5.1. Părțile soluționează toate litigiile și neînțelegerile apărute pe parcursul executării obligațiilor
contractuale pe cale amiabilă.
5.2. În caz de imposibilitate ele urmează a fi soluționate conform legislației în vigoare în instanțele de
judecată competente din Republica Moldova.

6. DISPOZTIŢII FINALE
6.1. Prezentul contract intră in vigoare la data semnării și este valabil până la executarea deplină a
obligațiilor a Cesionarul față de Cedent.
6.2. Toate modificările și completările la contract produc efecte juridice doar fiind semnate de persoanele
împuternicite și întărite cu ștampilele părților.
6.3. Prezentul contract este semnat în trei exemplare pentru fiecare parte, cu putere juridică egală.

7. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR


CEDENT

...........................

Administrator _____________
L.Ș

CESIONAR

Administrator _____________
L.Ș

Anexă nr. 1
la contractul de cesiune de creanță
din 25.06.2016

ACT
de transmitere a creanței
25.06.2016
mun. Chișinău

În temeiul contractului din 25.06.2016, este întocmit prezentul act privind următoarele:
1. O.M. „CREDITACTIV” SRL transmite, iar O.M. „SUPER CREDIT” SRL obține dreptul de creanță a
datoriei .................. IDNP ................. în sumă de 3.000 lei împreună cu orice drepturi, fructe și beneficii
prezente și viitoare atașate acestora (comisioane, penalități, dobânzi etc.).
2. În evidența contabilă a părților se efectuează următoarele modificări:
a. Se stinge datoria Debitorului .............. IDNP 0.............., față de .............. în sumă de 3.000 lei.
b. Se formează datoria Debitorului ................. IDNP 0..............., față de .................. în sumă de
3.000 lei.
3. Prezentul act constituie temei pentru achitări reciproce între părțile contractului.

CEDENT CESIONAR

Administrator ....................... Administrator ............

___________________________ ____________________________
(semnătură) L.Ș (semnătură)L.Ș

Anexă nr. 2
la contractul de cesiune de creanță
din 25.06.2016
25.06.2016
mun. Chișinău

ACT DE PREDARE PRIMIRE

O.M. „CREDITACTIV” SRL, IDNO 1010600006318, sediul: str. Ismail 56, ap.(of) 7, mun. Chișinău, Republica
Moldova, în persoana administratorului Dinu MANOLE, denumit în continuare CEDENT,
................, .............., sediul: str. ................, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana administratorului
..................., denumit în continuare CESIONAR, au încheiat prezentul act în temeiul art. 556-566 al Codului Civil al
Republicii Moldova, privind următoarele:

Cedentul transmite Cesionarului:


- Cererea privind acordarea împrumutului (în original) din data 26.01.16;
- Copia buletinului debitorului
- Contract de împrumut (în original) nr............... din 26.01.16.
- Copia certificată al Ordinului de plată din data 26.01.16;

Prezentul act este încheiat, în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.

CEDENT CESIONAR

..................

Administrator ............ Administrator ...........

___________________________ ____________________________
(semnătură) L.Ș (semnătură) L.Ș