Sunteți pe pagina 1din 39

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIŢANU” ÎN CONTINUĂ ASCENSIUNE

Ajunşi la popasul aniversar al celor 65 de ani de învăţământ superior medical în


Republica Moldova şi scrutând tradiţiile multiseculare ale învăţământului medical mondial,
conştientizăm tot mai profund importanţa şi rolul acestuia în viaţa social-economică şi culturală a
ţării.
Istoria învăţământului superior medical în Moldova a început în anul 1945, odată cu
fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău în baza potenţialului intelectual al
învăţământului superior medical din Leningrad, transferat în perioada celui de al doilea război
mondial la Kislovodsk şi ulterior la Chişinău.
În acest răstimp comunitatea academică a Institutului de Medicină, ulterior Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, a avut de parcurs un itinerar de continuă
consolidare, adaptare la exigenţele timpului, care adesea au necesitat reformări de esenţă şi
modernizarea substanţială a principiilor de activitate, dar prin care am ajuns să ne afirmăm pe
poziţia unui aşezământ didactic de primă dimensiune şi pondere în spaţiul ţării noastre. O dovadă
elocventă a celor menţionate este înalta apreciere guvernamentală - conferirea Ordinului „Gloria
Muncii” la cei 60 de ani de activitate (fig.1).

Istoria de glorie a Universităţii de Stat de Medicină şi Famacie a fost reflectată în paginile


materialelor aniversare anterioare, momentele cele mai memorabile fiind cunoscute opiniei
medicale şi celei culturale, astfel că de această dată ne-am propus să analizăm succint şi în detalii
rezultatele activităţii complexe şi multilaterale a colectivului Universităţii în ultimii 5 ani.

Reperele activităţii didactice


Obiectivul principal al activităţii comunităţii universitare pe parcursul anilor 2006-2010 a
fost şi rămâne - realizarea procesului de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activitate clinică
în conformitate cu standardele şi cerinţele actuale, inclusiv ale OMS, pentru formarea
multilaterală profesională şi spirituală a viitorilor medici şi farmacişti, diploma cărora să fie

25
lesne echivalată peste hotare şi, în primul rând, în ţările Uniunii Europene, în cadrul căreia dorim
să ne vedem şi noi în viitorul apropiat.
Perioada de referinţă a fost marcată de mai multe evenimente importante. În anul
universitar 2005-2006 Facultatea Medicină generală a fost evaluată de către Consiliul de
Experţi ai CIDMEF-ului. S-a mizat mult pe această evaluare externă, care ne-a ajutat să ne
determinăm ce trebuia să întreprindem pentru a spori calitatea instruirii, dar şi pentru a ne
apropia maximal de standardele educaţionale europene.
În luna iunie 2006 a avut loc conferinţa de lucru, organizată de Biroul regional
european al OMS de comun cu Federaţia Mondială a Învăţământului Medical. În concluzie
ne-am convins, că după forma de organizare a instruirii universitare şi postuniversitare ne
conformăm perfect la exigenţele mondiale fată de învăţământul medical superior. Dar în
ceea ce se referă la componentele procesului de instruire, la planul de învăţământ pe discipline -
este necesar să mobilizăm toate eforturile pentru a le apropia de standardele europene.
În anul universitar 2006-2007 a avut loc reevaluarea şi reacreditarea academică a
Universităţii şi a celor 3 specialităţi şi 37 de specializări, incluse în Nomenclator de către
Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare.
În anul 2009 Universitatea a obţinut certificatul de înregistrare a Sistemului de
Management al Calităţii conform Standardului internaţional ISO 9001:2008. Datoria fiecărui
membru al comunităţii academice este de a activa conform cerinţelor acestui sistem,
implementarea căruia va fi permanent monitorizată de auditorii interni.
În aceeaşi ordine de preocupări, la toate facultăţile universităţii a fost realizată reformarea
curriculei. Astfel s-au renovat substanţial planurile de studii şi programele analitice; s-au
valorificat noi oferte educaţionale; s-au implementat noi discipline, precum Bazele culturii
informaţionale, Metodologia cercetării ştiinţifice, Gerontologia etc., s-au implementat
tehnologiile informaţionale şi de comunicare în procesul de predare-învăţare-evaluare, s-a
perfecţionat întreg sistemul de formare profesională.
Pentru studenţii anului I, absolvenţi ai şcolilor medii de cultură generală, a devenit
obligatorie susţinerea bacalaureatului. Organizarea şi lichidarea diferenţei de program s-a
pus în seama Universităţii, fapt ce a complicat esenţial activităţile de instruire în general, şi a
Secţiei Didactice, în particular.
A fost introdus un singur examen de stat de absolvire la toate facultăţile la finele
Ciclului I. La Facultatea Medicină a fost implementată susţinerea de către absolvenţi a tezei de
diplomă.
În scopul repartizării specialiştilor în câmpul muncii a fost organizat „Târgul locurilor
vacante".
A continuat aprofundarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile medicale din România,
Franţa, Belgia, Germania, Polonia, care au vizat stagiile clinice pentru studenţi şi rezidenţi şi
cursuri de perfecţionare profesională şi pedagogică pentru cadrul didactic.
Cu participarea colectivului universitar şi implicarea a 11 experţi internaţionali, care ne-au
prezentat mai multe propuneri preţioase, a fost elaborată Strategia de dezvoltare a
învăţământului medical şi farmaceutic (universitar) în Republica Moldova 2011-2020.
Realizarea ei v-a permite asigurarea calităţii şi performanţei de durată a activităţilor didactice,
ştiinţifice şi clinice, armonizarea învăţământului superior medical la standarde europene şi
medicale.
S-a realizat trecerea la săptămâna de muncă de 5 zile lucrătoare. Conform aceleiaşi
Decizii, ziua de sâmbătă la catedre este preconizată pentru recuperarea restanţelor, oferirea
consultaţiilor individuale şi în grup, supravegherea clinică a pacienţilor etc.
Cadrul profesoral-didactic a fost definit astfel să dispună optimal de timpul util pentru
asigurarea calităţii procesului educaţional.
Rezultatele procesului de instruire rămân a fi marcate de 2 indicatori principali: Reuşita şi
Calitatea (fig. 2).

26
Fig. 2. Reuşita şi Calitatea studiilor

Aceştea din urmă atestă o dinamică pozitivă, care e valabilă pentru toate facultăţile
Universităţii. Realizările obţinute sunt rodul real al eforturilor depuse de Secţia Didactică,
decanate, efectivul profesoral-didactic pe parcursul ultimilor ani, care au muncit intens la
îmbunătăţirea calităţii testelor, utilizate la examenele de promovare şi la optimizarea modalităţii
de susţinere a examenului prin: utilizarea variantelor de teste noi (irepetabile) pentru fiecare
intrare la examen, examinarea orală a studenţilor în comisii de către trei persoane, transparenţa
examenelor (monitorizarea procesului de către reprezentanţii Asociaţiei studenţilor şi
rezidenţilor), sporirea coeficientului notei medii anuale de la 0,1 la 0,2
pentru studenţii anilor 1-3.
În pofida faptului că cadrul profesoral-didactic este orientat pentru a sprijini, prin toate
modalităţile procesul de învăţământ, o parte din studenţi nu şi-au onorat obligaţiile şi ca urmare
au fost exmatriculaţi (fig.3).

Fig. 3. Dinamica studenţilor exmatriculaţi

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de


învăţământ superior din Republica Moldova, admiterea la USMF „Nicolae Testemiţanu”, în
perioada de referinţă, s-a desfăşurat în bază de concurs.
Analiza evoluţiei numărului de candidaţi la admitere denotă sporirea lor cu 28,9%, în
perioada 2006-2010, altfel spus, cerinţa a crescut de 1,3 ori (fig.4).

27
Fig. 4. Dinamica numărului de candidaţi la admitere

Numărul studenţilor autohtoni înmatriculaţi în perioada anilor 2006-2010 este reflectat în


figura 5:

Fig. 5. Dinamica numărului de studenţi autohtoni înmatriculaţi

Este de consemnat faptul că pe parcursul anilor de referinţă media generală de


înmatriculare la locurile cu finanţare bugetară a crescut constant (fig.6).

Fig. 6. Dinamica mediei generale de înmatriculare, buget

28
Această grilă în creştere ne insuflă optimism şi speranţe că marea majoritate a studenţilor
este capabilă să însuşească programul de învăţământ şi să demonstreze cunoştinţe satisfăcătoare
la nivelul rigorilor actuale. În acelaşi timp, ne dăm bine seama că după aceste cifre abstracte se
ascund o parte din studenţi, nivelul de pregătire al cărora în instituţiile preuniversitare nu
corespunde cerinţelor de studii la medicină şi, prin urmare, cer o atenţie sporită din partea
decanatelor şi catedrelor.

Instruirea postuniversitară prin Rezidenţiat şi Secundariat clinic


Instruirea postuniversitară prin rezidenţiat şi secundariat clinic (formă acceptată în varianta
americană) constituie o etapă obligatorie în formarea viitorilor medici specialişti. În perioada
anilor 2006-2007 se constată o dinamică pozitivă a indicatorilor ce se referă la acest domeniu de
instruire (tab. 1).
Tabelul 1
Instruirea postuniversitară prin rezidenţiat şi secundariat clinic

2006 2007 2008 2009 2010 Total


Rezidenţi înmatriculaţi 482 398 423 499 559 2361
Rezidenţi absolvenţi 415 394 396 445 430 2080
(autohtoni)
Rezidenţi absolvenţi 18 14 13 9 5 59
(de peste hotare)
Repartizarea în câmpul
muncii:
acceptat 338 314 307 182 263 1404
refuzat, absenţi 77 80 89 263 167 676
Secundari clinici 40 38 37 40 44 199
absolvenţi (autohtoni)
Secundari clinici 9 6 2 1 - 18
absolvenţi (de peste
hotare)

S-a majorat continuu numărului de rezidenţi, înmatriculaţi la studii şi care au absolvit


rezidenţiantul. La subspecializările profilului chirurgical, terapeutic şi pediatric au absolvit
secindariatul clinic 199 persoane.
De rând cu cetăţenii autohtoni îşi efectuaează studiile prin rezidenţiat şi secundariat clinic şi
cetăţenii de peste hotare. În ultimii cinci ani au finisat studiile prin rezidenţiat 59 cetăţeni de
peste hotare, iar prin secindariat clinic – 18 persoane.
Pe parcursul a cinci ani, în cadrul Facultăţii Rezidenţiat şi Secundariat Clinic s-au
reactualizat pentru evaluare şi acreditare programele integrale de studii postuniversitare.
Actualmente se lucrează intens în vederea reformei curriculare la specializări (nomenclatorul
specializărilor, durata studiilor, programele de studii) în conformitate cu cerinţele Uniunii
Europene. Deja în cadrul admiterii pentru anul de studii 2010-2011 s-au efectuat unele remanieri
în această direcţie.
O importanţă deosebită în formarea profesională a viitorilor specialişti se atribuie stagiului
practic, efectuat de către rezidenţi în diverse centre medicale raionale. Anual în teritoriu sub
îndrumarea cadrului profesoral-didactic de la catedrele clinice universitare activează 750-800
rezidenţi de profil chirurgical, terapeutic, stomatologie, pediatrie, farmacie şi sănătate publică.
Ei contribuie esenţial la ameliorarea asistenţei medicale populaţiei din mediul rural, inclusiv şi
în unele situaţii de urgenţă (epidemia cu gripa A(H1N1), inundaţiile din vara anului 2009 etc.).

29
O parte dintre rezidenţi prin intermediul Universităţii, sau în mod individual, îşi efectuează
stagii în clinicele din Franţa, Germania, Belgia şi alte ţări.
În perioada de referinţă, o atenţie deosebită a fost acordată problemei repartizării
rezidenţilor absolvenţi în câmpul muncii. Anual circa 70-80 % din ei au acceptat repartizarea
în câmpul muncii. O parte din absolvenţi refuză să se încadreze în activitatea profesională în
teritoriu, fapt ce denotă necesitatea întreprinderii unor măsuri normative, care să reglementeze
această situaţie.Totodată se cere ca pe lîngă înzestrarea cu cunoştinţe şi competenţe să acordăm o
mai mare atenţie procesului educativ.

Asigurarea procesului didactic


În scopul asigurării unui nivel modern de instruire şi cercetare a fost efectuată
planificarea direcţionată a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare pentru înzestrarea
catedrelor şi laboratoarelor cu utilaj, tehnologii informaţionale, reactive şi biopreparate, manuale
şi materiale didactice, mobilier. După cum urmează:

Fig. 7. Dinamica cheltuielilor pentru asigurarea procesului didactic

Deosebit de eficientă a fost activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale în asigurarea


procesului de instruire şi cercetare.

Fig. 8. Publicaţii intrate în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice Medicale


30
Fig. 9. Publicaţii.editate.de.CEP“Medicina”

Unul din obiectivele de bază ale Bibliotecii în perioada de referinţă a fost extinderea
accesului la informaţie prin diversificarea serviciilor informaţionale prestate şi implementarea
activă a tehnologiilor informaţionale moderne. În acest scop colecţia Bibliotecii s-a completat cu
3478 titulri de carte în număr de 67 213 exemplare, inclusiv 165 titluri în număr de 20 607
editate de Centrul Editorial Poligrafic al Universităţii (fig. 8, 9).
În această ordine de preocupări a fost creat site-ul Bibliotecii, Web OPAC-ul (catalogul
electronic on-line), biblioteca electronică didactică, care oferă acces la distanţă la cele mai
valoroase informaţii de profil medical şi farmaceutic.
Pentru valorificarea mai eficientă a resurselor informaţionale medicale a fost deschisă sala
“Medicina virtuală” şi implementat cursul “Bazele culturii informaţionale”. Un suport
considerabil în dezvoltarea resurselor informaţionale ale Bibliotecii îi revine Parteneriatului
dintre Biblioteca Ştiinţifică Medicală şi bibliotecile medicale din Carolina de Nord, SUA,
care a debutat în luna februarie 2006. Graţie Parteneriatului, utilizatorii Bibliotecii beneficiază
de acces gratuit la baze de date, cărţi şi reviste de profil medical şi farmaceutic în limba engleză,
împrumut interbibliotecar internaţional, realizat prin livrarea electronică de documente.

Activitatea ştiinţifică

Activitatea ştiinţifică are o importanţă deosebită în realizarea misiunii de bază a


Universităţii. Pentru cercetările ştiinţifice din bugetul de stat, în anii 2006-2010 au fost utilizate
peste 60 mln lei. Repartizarea surselor şi structura cheltuielilor pe articole este reflectată în tab.
2 şi fig. 10.
Din cele prezentate rezultă că, cea mai mare parte a finanţelor au fost cheltuite pentru
remunerarea muncii şi burse pentru doctoranzi şi numai o parte, mult mai neînsemnată, pentru
lucrări de cercetare.
Totodată menţionăm faptul că în ultimii 5 ani, cu excepţia anului 2010, (an de criză) a
crescut finanţarea pentru servicii de cercetare, procurare de utilaj şi deplasări.
Cercetările ştiinţifice în Universitate au fost axate pe două direcţii principale:
 mecanismele morfofiziologice ale proceselor patologice, de diagnostic, tratament şi
profilaxie;
 elaborarea, studierea, standardizarea şi implementarea medicamentelor autohtone din
materie primă locală.

31
Tabelul 2
Repartizarea surselor financiare pe articole
Anii
2010
2006 2007 2008 2009 Total
preconizat
Total Ştiinţa (buget),
7728,2 11616,1 12728,4 14678,1 14262,8 61013,6
inclusiv:
Cercetări ştiinţifice
2257,9 2552,4 2989,7 2994,6 3280,0 14074,6
fundamentale
Cercetări ştiinţifice
2902,2 4292,1 4422,6 5673,6 5600,4 22890,9
aplicate
Pregătirea cadrelor
1453,0 1538,5 1775,9 1570,0 1713,0 8050,4
ştiinţifice
Deservirea procesului
ştiinţific (Biblioteca 1001,1 2240,4 1983,7 2047,4 1774,3 9046,9
Ştiinţifică Medicală)
Proiecte independente,
114,0 992,7 1556,5 2392,5 1895,1 6950,8
granturi

Fig. 10. Strucutra cheltuielilor pe articole (%)

Un compartiment aparte în activitatea Direcţiei Ştiinţă ţine de instruirea cadrelor


ştiinţifico-didactice prin doctorat, masterat şi postdoctorat.
Pe parcursul ultimilor 5 ani cadrul ştiinţifico-didactic al Universităţii a elaborat şi
implementat în practica medicală 632 metode noi de diagnostic, tratament şi profilaxie, a depus
87 cereri pentru brevete de invenţie, a obţinut 90 brevete de invenţie şi 641 certificate pentru
diverse raţionalizări (fig. 10, 11)
În rezultatul cercetărilor ştiinţifice a fost stabilită experimental capacitatea grefelor
compozite (celule stem autologice din măduvă osoasă demineralizată) în recuperarea
defectelor osoase, fără dereglări şi reacţii patologice din partea organismului.
Au fost determinate particularităţile epidemiologice, etiologice şi nivelul real al
morbidităţii prin infecţii septico-purulente nosocomiale. S-a elaborat conceptul şi ghidul de
supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, implementat azi în toate instituţiile medicale
din republică.

32
Fig. 11. Metode noi de diagnostic, tratament şi profilaxie implementate

Fig. 12. Numărul de brevete de invenţie şi certificate de raţionalizare


obţinute de cadrul ştiinţifico-didactic

Au fost elaborate un şir de preparate medicamentoase noi, indigene, cum ar fi „Izoturon”,


„Difetur”, „Raviten”, „Proferur”, „Metiferon”, (preparate hipertensive) ”Olizin”
(decongestionat nazal), „Regesan”, „Nucol”, „Dorecol” (remedii regeneratoare şi
citoprotectoare), „Corbosem”, „Medicas E” (remedii absorbante), „Izofural”, „Nucina” –
(remedii antibacteriene) „Imupurin”, „Imoheptin”, „Adenoprosin”, „Neamon-Hepa”
(preparate imunomodulatoare şi hepatoprotectoare).
În premieră mondială s-a efectuat hemostaza endoscopică a varicelor ectopice (duodenale)
hemoragice prin ligaturare cu mini-loop (MAJ 339, Olympus) şi implementată metoda de
hemostază endoluminală cu montarea stentului esofagian în hemoragiile necontrolabile la
pacienţii cu ulcere esofagiene.
Au fost obţinute noi date privind modificările biochimice induse de administrarea
compuşilor coordinativi ai cuprului în osteopatiile secundare la diferite etape ale ontogenezei
postnatale în ţesutul osos; studiate şi specificate perturbările limfocirculatorii specifice cirozei
hepatice decompensate cu sindrom ascitic avansat; elaborate un şir de dispozitive pentru
perfecţionarea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor,etc.
Inventatorii Universităţii au participat la 77 expoziţii de invenţii, inclusiv 55 internaţionale
şi au obţinut 213 medalii, inclusiv 97 de aur, 63 de argint şi 52 de bronz (fig. 12, 13).

33
Fig. 13 Participări la expoziţii naţionale şi internaţionale

Fig. 14. Medalii obţinute la expoziţii naţionale şi internaţionale

În anul 2005 Universitatea a fost menţionată cu Trofeul Organizaţiei Mondiale de


Proprietate Intelectuală (fig. 15).

Fig. 15. Trofeul Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală

34
Toate acestea denotă înalta apreciere naţională şi internaţională a elaborărilor invenţionale,
efectuate în cadrul Universităţii. Implementarea acestor rezultate contribuie mult la eficientizarea
serviciilor de asistenţă medicală, în special în diagnosticul şi tratamentul maladiilor.
Dar, cu toate realizările obţinute, problema mare constă în transferul tehnologic pentru
producerea în masă şi implementarea în practica ocrotirii sănătăţii ale acestor realizări, deoarece
ele necesită importante investiţii financiare suplimentare.
În ultimii cinci ani cadrul ştiinţifico-didactic al Universităţii a publicat 8648 lucrări
ştiinţifice, inclusiv – 93 monografii, 189 manuale şi ghiduri, 222 elaborări şi instrucţiuni
metodice, peste 5300 de articole ştiinţifice, (inclusiv 4502 în reviste şi culegeri naţionale şi 799
ce constituie-17,74% în ediţii internaţionale), precum şi 2463 de teze ştiinţifice, inclusiv 775 la
nivel naţional şi 1688 sau 68,53% la nivel internaţional (fig. 16, 17, 18, 19).

Fig. 16 Lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice publicate

Fig. 17 Monografii şi lucrări metodico-didactice

Fig. 18 Articole publicate în ediţii naţionale şi internaţionale

35
Fig. 19 Teze ştiinţifice publicate în ediţii naţionale şi internaţionale

În perioada de referinţă colaboratorii Universităţii au participat la 358 foruri ştiinţifice


naţionale şi internaţionale. Totodată, de către colaboratorii universităţii, sau cu contribuţia lor, au
fost organizate 156 de foruri ştiinţifice: 20 congrese, 89 conferinţe, 21 simpozioane şi 23
seminare (fig. 19, 20)

Fig. 20. Participarea personalului ştiinţifico-didactic la foruri ştiinţice

Fig. 21. Foruri ştiinţifice organizate de personalul ştiinţifico-didactic

În viaţa ştiinţifică universitară un rol deosebit îl are Conferinţa ştiinţifică anuală a corpului
profesoral-didactic şi tineretului studios, care tradiţional se desfăşoară în cadrul Zilelor

36
Universităţii. Anul acesta conferinţa este consacrată celor 65 ani de învăţământ superior
medical în Republica Moldova şi se va desfăşura în Universitate pe parcursul zilelor de 14 şi 15
octombrie.
Conferinţele anuale sunt o bună experienţă pentru tinerii cercetători (studenţi, rezidenţi,
doctoranzi), care tot mai mult sunt implicaţi în aceste activităţi. Din cele circa 600 comunicări
orale şi 111 postere, prezentate anul acesta, 432 sunt realizate de studenţi şi rezidenţi.
A devenit o tradiţie şi editarea revistei „Anale Ştiinţifice”, care a ajuns deja la cea de a
XI-cea ediţie. În cele 5 volume se conţin articole ştiinţifice fundamentale şi aplicative în diverse
domenii de cercetare: medico-biologic, sănătate publică, clinico-terapeutic, clinico-chirurgical,
sănătatea mamei şi copilului, stomatologie, farmacie, socio-uman, precum şi strategii şi
metodologii în instruire şi cercetare.
Un loc aparte în activitatea de cercetare-dezvoltare ocupă pregătirea cadrelor ştiinţifico-
didactice prin doctorat, masterat şi postdoctorat. În ultimii 5 ani în Universitate au făcut
doctorantura 327 tineri, 261 cetăţeni autohtoni şi 66 - de peste hotare (România, Siria, Israel,
Yemen, Palestina, Sudan, Iordan, Libia, Egipt)
(fig. 22).

Fig. 22. Instruirea prin doctorat

În perioada respectivă au susţinut tezele de doctorat 203 persoane, inclusiv 176 teze de
doctor şi 27 de teze de doctor habilitat (fig 23)

Fig. 23 Teze de doctor şi doctor habilitat susţinute

Cu regret, în ultimii ani s-a redus esenţial numărul de burse în doctorantură. Este necesar
ca Direcţia Ştiinţă, decanatele, catedrele să intensifice activitatea de planificare şi selectare a
cadrelor în doctorat şi postdoctorat.

37
Este fructuoasă colaborarea ştiinţifică a corpului profesoral didactic şi ştiinţific cu alte
instituţii din ţară şi de după hotare. La nivel naţional Universitatea conlucrează atât cu toate
instituţiile medicale republicane, municipale, raionale, cât şi cu alte instituţii de cercetare şi
universitare din republică.
Există o mulţime de domenii în care ar putea fi integrate eforturile comune în procesul de
cercetare-dezvoltare precum elaborarea preparatelor medicamentoase, studierea etiologiei şi
patogenezei maladiilor omului, perfecţionarea diagnosticului paraclinic, studierea acţiunii
factorilor biologici şi fizici asupra organismului omului, şi altele, reieşind din priorităţile
ştiinţifice ale ţării.
La nivel internaţional personalul ştiinţifico-didactic universitar întreţine relaţii de
colaborare cu numeroase organizaţii/instituţii din multe state ale lumii (România, Ucraina,
Rusia, Belarusia, Bulgaria, Franţa, Marea Britanie, SUA, Belgia, Olanda, Germania, Austria,
Polonia, Israel, Cehia, Elveţia, Italia, Turcia, Mexic etc.).

Pe parcursul anilor 2006-2010 în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” au fost câştigate


prin concurs şi realizate 51 de proiecte de cercetare, inclusiv 20 instituţionale, 13 proiecte în
cadrul a două programe de stat („Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice
în baza utilizării materiei prime locale”, “Epidemiologia hepatitelor şi cirozelor, profilaxie şi
metode avansate de tratament”), 10 proiecte independente pentru tineri cercetători, un proiect
de transfer tehnologic şi 7 proiecte internaţionale (3 proiecte în colaborare -cu Federaţia Rusă, 1
- cu Belorusia, 2 - cu România şi 1 - cu Centrul Stiinţific Tehnologic din Ucraina). Cota parte a
proiectelor internaţionale din numărul total de proiecte de cercetare realizate în Universitate
constituie 13,8% (tab.3).
Tabelul 3
Proiecte de cercetare realizate

Anii/ 2006 2007 2008 2009 2010 Total


Tip proiecte
Instituţionale 18 18 18 19 20 20
În cadrul Programelor de stat - 5 5 13 12 13
Independente - 2 6 5 3 10
Internaţionale 2 3 3 3 2 7
Transfer Tehnologic - - 1 1 - 1
Total 20 28 33 41 37 51

În rezultatul realizării proiectelor de cercetare au fost elaborate şi implementate în pactica


medicală şi ştiinţifică 157 noi metode de diagnostic, tratament şi profilaxie, depuse 66 cereri
pentru brevet de invenţie şi 427 cereri pentru certificat de inovator. Savanţii Universităţii au
participat la 47 de expoziţii naţionale şi internaţionale în cadrul cărora au fost obţinute 126 de
medalii, inclusiv 59 de aur, 42 de argint şi 25 de bronz. Graţie proiectelor de cercetare a fost
posibilă finisarea cercetărilor asupra preparatelor medicametoase noi, elaborate în cadrul
USMF „Nicolae Testemiţanu”
În baza proiectelor şi laboratoarelor ştiinţifice au fost scrise 24 de monografii, 19 manuale,
43 elaborări metodice, 20 ghiduri şi 797 de articole ştiinţifice, au fost susţinute 48 teze de doctor
şi doctor habilitat.
Un compartiment important în procesul de instruire şi pregătire a rezervelor de cadre
ştiinţifico-didactice pentru Universitate revine activităţii cercurilor ştiinţifice, Asociaţiei
Ştiinţifice a Studenţilor. Această formă de activitate şi-a justificat importantă pe tot parcursul
istoriei Universităţii. Anume ei îi aparţine prioritatea în selectarea rezervelor de cadre
ştiinţifico-didactice. Mulţi din cei ajunşi deja la grade şi titluri ştiinţifice s-au familiarizat cu

38
metodele noi de investigaţie şi s-au format iniţial ca cercetători şi inovatori anume în cercurile
ştiinţifice studenţeşti.
Un succes şi o realizare semnificativă a tineretului studios ţine de organizarea şi
desfăşurarea Congresului Internaţional al Studenţilor şi Tinerilor Medici MedEspera, care
numără deja 3 ediţii. În cadrul lor au fost publicate peste 500 de lucrări din 30 de ţări.

Reperele activităţii curative


Asistenţa medicală specializată pe parcursul anilor de referinţă a fost asigurată de
personalul a 76 clinici universitare de profil terapeutic, chirurgical, pediatric şi obstetrical-
ginecologic.
Lucrul curativ s-a efectuat în 226 de secţii specializate, unde numărul total de paturi au
variat de la an la an, manifestând o tendinţă de micşorare cu creşterea concomitentă a numărului
de pacienţi spitalizaţi (fig. 24).

Fig. 24 Dinamica numărului de paturi

A crescut moderat şi numărul consultaţiilor, efectuate de cadrul profesoral-didactic, variind


de la 264540 în 2006 până la 271077 în 2009. Esenţial s-a majorat rata consultaţiilor de profil
terapeutic de la 97200 în 2006 – la 99400 în anul 2009 (fig. 25).

Fig. 25 Dinamica numărului de consultaţii

39
Este în permanentă creştere numărul intervenţiilor chirurgicale, efectuate în clinicile
universitare, unde activează profesori, conferenţiari universitari cu un înalt nivel de pregătire
profesională. În perioada 2006 – 2009 numărul total de intervenţii chirurgicale a sporit de la
45960 până la 62145 (fig. 26).

Fig. 26 Dinamica numărului de intervenţii chirurgicale

Letalitatea generală în anii de referinţă are tendinţă spre scădere graţie activităţii cu
dăruire de sine a personalului clinicilor universitare (tab. 4).
Tabelul 4
Dinamica letalităţii generale
Letalitatea generală, %
Profil
2006 2007 2008 2009 2010(6 luni)

Chirurgical 4,0 3,8 3,72 3,5 1,73

Terapeutic 8,63 4,75 4,6 4,1 2,26

Pediatric terapeutic 0,25 0,2 0,21 0,19 0,09


Pediatric
0,7 0,9 0,8 0,67 0,2
chirurgical
Obstetrical-
0,1 0,14 0,11 0,13 0,3
ginecologic

Posibilităţile actuale de diagnostic şi tratament şi dotarea unor clinici universitare cu utilaj


modern a permis micşorarea indicatorilor letalităţii postoperatorii (fig. 27).
Mortalitatea perinatală în clinicile obstetrical-ginecologice s-a micşorat în anii
precedenţi, dar în 2010 a crescut din nou din cauza transferului pe linia AVIASAN a gravidelor
în stare gravă sau chiar critic-gravă. Mortalitatea neonatală precoce este cu tendinţă spre uşoară
scădere de la an la an (fig. 28).

40
Fig. 27. Micşorarea indicatorilor letalităţii postoperatorii

Fig. 28 Dimanica mortalităţii perinatale şi neonatale precoce

În anii de referinţă personalul clinicilor universitare au contribuit substanţial la elaborarea


Protocoalelor Clinice Naţionale şi Protocoalelor Clinice standardizate pentru medicii de
familie, la implementarea metodelor noi de diagnostic şi tratament. În total în practica medicală
a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice de rang republican, municipal şi raional s-au implementat
3393 metode (tab. 5).
Consultanţii serviciului AVIASAN pe parcursul anilor 2006-2010 au efectuat 5842 gărzi,
au consultat 4345 bolnavi, au efectuat 585 intervenţii chirurgicale în cazurile când pacienţii nu
erau transportabili. În clinicile municipiului Chişinău au fost transferaţi 2475 bolnavi.
Ţinem să menţionăm, că în perioada anilor 2006-2010 cadrul profesoral-didactic al
clinicilor universitare a colaborat fructuos cu diverse Centre Universitare din SUA, Spania,
Franţa, Belgia, Austria, Germania, România, Rusia ş.a., se prelungeşte stagiul rezidenţilor în
Clinicile din Franţa, Austria, România, Israel şi Germania.

41
Tabelul 5
Dinamica implementării noilor metode de diagnostic şi tratament

Implementate metode noi de diagnostic şi tratament


Profil
2006 2007 2008 2009 2010(6 luni)

Chirurgical 216 242 251 262 141

Terapeutic 205 220 226 241 113

Pediatric 134 146 152 163 89

Obstetrical-ginecologic 118 125 130 141 78

TOTAL 673 733 759 807 421

Activitatea Clinicii Stomatologice


Clinica Stomatologică este baza de instruire a studenţilor şi rezidenţilor facultăţii
Stomatologie şi concomitent oferă asistenţă stomatologică pacienţilor din republică.
Personalul clinicii a elaborat şi implementat în practică noi metode de profilaxie,
diagnostic şi tratament al afecţiunilor stomatologice, a coordonat cu lucrul ştiinţific, efectuat de
medicii din alte instituţii stomatologice din republică, a acordat ajutor metodic, logistic şi practic
instituţiilor medicale din ţară.
Clinica este înzestrată cu aparataj modern pentru diagnostic şi tratament, inclusiv 79
instalaţii stomatologice produse în Germania, Cehia, Slovacia, China, instrumente şi materiale
stomatologice moderne.
La finele anului 2008 Clinica a primit 20 de seturi de utilaj stomatologic portativ din
SUA, care au fost repartizate în şcolile mun. Chişinău, şcolile internat din Străşeni, Ialoveni şi
Rezina.
În aceste şcoli asanarea copiilor a fost efectuată de studenţii anilor 4 - 5 şi rezidenţi sub
conducerea personalului didactic al catedrei de profil şi de către medicii de la policlinicile
municipale şi raionale.
Asistenţa stomatologică, acordată populaţiei în perioada de referinţă s-a majorat de la
9205 în 2006 până la 17104 în 2009, pensionarii şi invalizii beneficiind de reduceri din costul
tratamentului (fig. 29).

Fig. 29 Asistenţa stomatologică acordată populaţiei

42
Concomitant a crescut venitul Clinicii de la 1304,6 mii lei în 2006 până la 3240 mii lei
în 2009.
Angajaţii clinicii, inclusiv cadrul profesoral-didactic menţin relaţii de colaborare cu savanţi
şi centre ştiinţifice stomatologice din România, Rusia, Ucraina, Franţa, SUA, Belarus, Elveţia,
Germania; colaborează cu firmele producătoare de peste hotare, cointeresate în implementarea
produselor sale în Republica Moldova; propagă şi implementează standardele europene şi
mondiale în domeniul stomatologiei.

Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopişin”


Farmacia universitară tradiţional a activat preponderent în 2 direcţii: în domeniul instruirii
studenţilor facultăţii Farmacie şi sporirii indicatorilor economico-financiari.
Efectuarea procesului didactic în cadrul Farmaciei a contribuit esenţial în formarea
deprinderilor practice, creând condiţii favorabile pentru participarea studenţilor şi rezidenţilor
la efectuarea cercetărilor ştiinţifice cu scopul pregătirii lor pentru susţinerea lucrărilor de
diplomă şi a examenelor de licenţă. La finele anului V, înainte de examenele de stat (ori
susţinerea lucrărilor de diplomă), în cadrul Farmaciei universitare are loc atestarea studenţilor
la deprinderile practice.
În perioada de referinţă au fost deschise filiale în incinta Centrului Diagnostic Republican,
Spitalului Clinic Republican şi a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie. Începând cu luna
februarie a. 2009 Centrul Farmaceutic Universitar a început colaborarea cu Casa Naţională de
Asigurări în Medicină pentru comercializarea medicamentelor compensate.
Activitatea economică-financiară s-a efectuat în baza autogestiunii interne ca subdiviziune
structurală a Universităţii. În perioada 2006-2010 volumul medicamentelor preparate în
farmacie s-a majorat de la 72% în 2006 până la 74% în 2010 (fig. 30).

Fig. 30. Volumul medicamentelor preparate în farmacie

Concomitent şi Rulajul total de medicamente a sporit de la 2698,6 mii lei în 2006 până la
10 830 mii lei în 2009 (fig. 31).

Fig. 31 Rulajul total de medicamente


43
Din sursele financiare acumulate de către Centrul Farmaceutic Universitar trebuie să-şi
asigure activitatea proprie şi, totodată, să finanţeze toate lucrările de întreţinere şi înzestrare a
spaţiului auditorial al facultăţii de Farmacie.

Activitatea de colaborare internaţională

Activităţile de colaborare internaţională pe parcursul anilor 2006-2010 au fost orientate la


următoarele activităţi prioritare:
- prestarea serviciilor de instruire universitară, postuniversitară şi de cercetare cetăţenilor de
peste hotare;
- dezvoltarea şi fortificarea relaţiilor de cooperare cu instituţii de învăţământ medical şi de
cercetare, cu alte instituţii şi organizaţii de peste hotare;
- elaborarea propunerilor de proiecte de asistenţă tehnică pentru obţinerea granturilor de
finanţare a programelor de cercetare, educaţionale şi de mobilitate a studenţilor, rezidenţilor
şi cadrelor didactice în conformitate cu noile regulamente internaţionale.

Instruirea cetăţenilor de peste hotare


În ultimii 5 ani oferirea serviciilor educaţionale a devenit tot mai semnificativă pe piaţa
internaţională. În condiţiile internaţionalizării accelerate a procesului de instruire imaginea
instituţiei de învăţămînt, calitatea şi diversificarea serviciilor educaţionale propuse pentru
atragerea candidaţilor din alte ţări la studii devin decisive.
Universitatea are o experienţă de peste 15 ani de instruire a studenţilor internaţionali,
inclusiv 8 ani în limba engleză. Numărul studenţilor şi ţărilor de origine a variat de la an la an.
În anul 2002 în legătură cu neacreditarea facultăţilor Medicină, Stomatologie şi
Farmacie a Universităţii Libere şi Independente din Moldova (ULIM) o parte din studenţii de
peste hotare în conformitate cu Hotărîrea Guvernului a fost transferată la USMF şi drept
cosecinţă – numărul total al studenţilor a depăşit cifra de 1000. Nivelul slab de pregătire al
studenţilor transferaţi a creat mari dificultăţi în organizarea procesului de instruire. Către anul
universitar 2007-2008 majoritatea studenţilor transferaţi de la ULIM au absolvit studiile
universitare, iar o parte considerabilă dintre ei a fost exmatriculată pentru neîndeplinirea
planurilor şi programelor de studii.
Analiza activităţii studenţilor de peste hotare, dar şi unele modificări ale actelor legislative
cu privire la modalitatea de eliberare a vizelor de intrare pentru studii şi şedere în Republica
Moldova, au impus elaborarea unor măsuri adecvate de reorientare la atragerea cetăţenilor
străini din alte ţări şi promovarea internaţională mai insistentă a USMF.
În ultimii 5 ani s-au intensificat relaţiile cu organizaţii şi companii din India, Turcia şi, în
mod deosebit, cu Israelul. Colaborarea cu Firma Şendal (Israel), condusă de medicii Felix
Averbux (absolvent al USMF „Nicolae Testemiţanu”) şi Lev Bederac, a contribuit la promovarea
universităţii noastre în Israel, iar extinderea ulterioară a colaborării cu noi firme conduse de
absolvenţii USMF şi rezultatele foarte bune ale echivalării diplomelor de studii universitare
în Israel, au creat premise pentru creşterea imaginii şi autorităţii Universităţii noastre în Israel,
Turcia, India, cât şi în alte ţări.
Astfel, studiile la USMF au devenit tot mai atractive, şi în primul rînd studiile în mediul
englez. După admiterea celui mai mic număr de studenţi de peste hotare la anul 1 în anul
universitar 2007/2008 şi cel mai mic număr total de studenţi, în următorii 3 ani de studii numărul
studenţilor de peste hotare admişi la anul 1 şi studii preuniversitare a crescut brusc (tab.6, fig.
32). Din tab. 6 se vede, că în anul universitar curent numărul studenţilor înmatriculaţi la anul 1
este de 4 ori mai mare comparativ cu anul universitar 2007/2008, iar numărul cetăţenilor de
peste hotare înscrişi la studii preuniversitare, este de 8,7 ori mai mare.

44
Tabelul 6
Numărul total şi admiterea cetăţenilor de peste hotare la studii

Nr. Indicatorul Anul de studii şi numărul studenţilor


d/r 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11
1. Numărul total al studenţilor 636 581 599 744 1050
2. Numărul studenţilor admişi 112 85 174 251 342
la anul 1
3. Numărul studenţilor înscrişi 11 12 29 33 104
la Secţia pregătire
preuniversitară (studenţi
internaţionali)
4. Numărul studenţilor admişi 12 10 7 4 6
la studii postuniversitare în
rezidenţiat

Creşterea numărului cetăţenilor de peste hotare, admişi la studii în ultimii 3 ani, a


condiţionat şi majorarea numărului total al cetăţenilor de peste hotare care-şi fac studiile, în
Universitate, depăşind în anul 2010/2011 cifra de 1000 persoane – o majorare de 1,6 ori,
compartiv cu anul universitar 2006/2007 (fig. 32)

Fig. 32 Dinamica numărului studenţilor de peste hotare

O particularitate importantă a evoluţiei procesului de instruire a cetăţenilor de peste hotare


în ultimii 5 ani este solicitarea în creştere a efectuării studiilor universitare în limba engleză la
facultăţile Medicină şi Stomatologie. Crearea unui mediu satisfăcător de instruire în limba
engleză este un obiectiv important pentru dezvoltarea procesului de instruire a studenţilor
internaţionali, fiind aprobat încă în anul 2001.
În prezent la toate catedrele universităţii, antrenate în instruirea în limba engleză, sunt 2-4
profesori atestaţi de către Comisia naţională cu dreptul de a preda în limba engleză şi
materialele didactice necesare, inclusiv pregătite de profesorii USMF „Nicolae Testemiţanu”. În
fiecare an Universitatea investeşte în pregătirea lingvistică a 2 – 3 grupe de cadre didactice tinere
şi alţi membri ai comunităţii universitare (contabilitate, bibliotecă etc.) pentru asigurarea
instruirii şi comunicării în limba engleză. În ultimii 5 ani din bugetul Universităţii în acest scop a
fost achitată suma de 252687 lei.
Ritmul rapid de creştere a numărului de studenţi internaţionali în ultimii 3 ani (tab. 7) şi
majorarea considerabilă a ratei studenţilor în grupele cu instruire în limba engleză până la 76%

45
în anii 2010-2011 (fig. 33), au impus necesitatea perfecţionării procesului de dirijare a instruirii
cetăţenilor de peste hotare.
Tabelul 7
Numărul cetăţenilor străini admişi la anul 1 în relaţie cu limba de instruire
Limba de Anii de studii şi numărul studenţilor
instruire 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Română 23 22 24 34 43
Rusă 26 55 55 36 40
Engleză 33 8 95 181 259
Total 82 85 174 251 342

În anul universitar 2009-2010 a fost aprobată o unitate de coordonator pentru organizarea


procesului de instruire în limba engleză la anii 1 şi 2, iar în anul universitar 2010-2011 prin
decizia Senatului din 30 august 2010 a fost instituită Facultatea Medicină nr.2, responsabilă
pentru organizarea integrală a procesului de instruire a cetăţenilor străini. Concomitent
Facultatea Medicină a fost redenumită în Facultatea Medicină nr. 1.

Fig. 33 Dinamica structurii lingvistice a procesului de instruire universitară

Modificările realizate în ultimii 5 ani vor contribui la selectarea studenţilor internaţionali cu


o pregătire generală şi motivaţie mai bună pentru studierea medicinii, la extinderea relaţiilor în
acest domeniu cu alte ţări europene şi SUA, la promovarea mai activă a Universităţii noastre
pe piaţa educaţională internaţională.

Dezvoltarea şi fortificarea relaţiilor de cooperare internaţională

Pe parcursul ultimilor 5 ani au fost încheiate, revăzute şi reconfirmate 32 de acorduri de


cooperare cu facultăţile şi universităţile de medicină din România, Federaţia Rusă, Ucraina,
Belarus, ţările baltice şi ţările Comunităţii Europene: Germania, Franţa, Italia, Belgia, Grecia,
Slovacia, Elveţia, Polonia, Olanda şi cu Statul Carolina de Nord din SUA.
Obiectivele acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor de cooperare internaţională au inclus:
- schimbul bilateral de profesori pentru ţinerea cursurilor la diferite specialităţi ale
medicinii fundamentale şi clinice;
- schimbul de experienţă privind perfecţionarea planurilor de studii şi programelor
analitice;
- elaborarea şi editarea compendiilor, manualelor, ghidurilor practice etc.;

46
stagii ale colaboratorilor catedrelor didactice în specialităţi medicale fundamentale şi
clinice;
- dezvoltarea mobilităţii studenţilor în conformitate cu acordurile de cooperare
interuniversitară;
- stagii pentru studii universitare şi postuniversitare (Belgia, Franţa, Germania, SUA
etc.).
Pe bună dreptate ne putem mândri cu discipolii noştri, care pe parcursul anilor 2006-2010
au contribuit activ la dezvoltarea relaţiilor de cooperare, privind schimbul de delegaţii oficiale şi
studenţi; efectuarea cercetărilor ştiinţifice în comun la disciplinele teoretice şi clinice;
organizarea întâlnirilor, cursurilor, seminarelor, conferinţelor; elaborarea materialelor didactice,
perfecţionarea cadrelor tinere ştiinţifico-pedagogice şi a medicilor; schimbul de informaţii şi
literatură medicală.
Mobilitatea studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor are o importanţă
semnificativă pentru Universitatea noastră. Astfel, pe parcursul ultimilor 5 ani colaboratorii
USMF "Nicolae Testemitanu" au vizitat instituţiile similare din peste 40 de ţări printre care
putem menţiona: România, Franţa, Federaţia Rusă, Ucraina, Germania, Spania, Italia, Israel,
Austria, Egipt, Polonia, SUA, Suedia, Bulgaria, Georgia, Turcia, Finlanda, Republica Cehă,
Belarus, Marea Britanie, Uzbekistan, Irlanda, Macedonia, Slovenia, Emiratele Arabe, Malta,
Indonezia, Portugalia, Armenia, Lituania, Ungaria, Thailanda, Japonia, Elveţia, Olanda, Africa
de Sud.
Imaginea universităţii este consolidată datorită unor personalităţi în ştiinţă, educaţie şi
cultură din peste 15 ţări, cărora li s-au conferit titlurile onorifice de Doctor Honoris Cauza,
Visiting Professor şi Profesor Asociat.
În continuare vom trece în revistă activităţile de cooperare complexă cu unele ţări, care
au avut un impact pozitiv semnificativ asupra universităţii noastre.
Colaborarea cu instituţiile de învăţământ medical din Statul Carolina de Nord, SUA
se desfăşoară conform planului, aprobat anterior de către Comitetul Bilateral Republica Moldova
– Carolina de Nord.
În cadrul Memorandumului de cooperare în domeniul Ocrotirii Sănătăţii şi învăţământului
medical au fost iniţiate 2 proiecte semnificative pentru USMF "Nicolae Testemiţanu". Unul
dintre proiecte "Dezvoltarea capacităţilor bibliotecilor ştiinţifice medicale universitare şi
reţelei bibliotecilor medicale ale sistemului sănătăţii" a debutat în februarie 2006. Graţie
acestui Proiect cadrele didactice, rezidenţii, studenţii USMF au acces virtual nelimitat la
informaţie medicală solicitată la cerere prin transferul electronic de documente (realizat prin
intermediul programului DOCLINE). Pentru o eficacitate mai bună în iunie 2009 au fost
organizate seminare de instruire a bibliotecarilor şi colaboratorilor din cadrul USMF „Nicolae
Testemiţanu” privind utilizarea on-line a surselor bibliografice.
În cadrul parteneriatului bibliotecilor în ultimii 5 ani, partea americană a donat 30 000 de
exemplare de publicaţii medicale în limba engleză.
Timp de 4 ani derulează cu succes "Cursul de instruire la distanţă în problemele
actuale ale Medicinii şi Sănătăţii Publice" cu participarea studenţilor şi profesorilor
universităţii noastre şi ai Universităţii Carolina de Est.
În 2009-2010 au fost iniţiate prezentările cazurilor clinice din partea USMF experţilor
americani. S-a dat start cursului “Cunoştinţe Globale – Global Understanding”, în cadrul
căruia studenţii USMF "Nicolae Testemiţanu" de 3 ori pe săptămână comunică prin metode
virtuale cu studenţii universităţilor din SUA, Algeria, Republica Populară Chineză şi alte state.
O cooperare fructuoasă există între Facultatea Stomatologie şi instituţiile de învăţământ
şi asistenţă medicală stomatologică din Statul Carolina de Nord. În anul 2008 a fost iniţiată
instruirea la distanţă pentru medicii stomatologi. În afară de suportul acordat în procesul de
instruire, medicii stomatologi din SUA au prestat servicii stomatologice gratuite copiilor din
orfelinatele Republicii Moldova.

47
În mai 2008 în Greenville a fost organizată Conferinţa "Parteneri Globali în Educaţie" la
care a fost discutată posibilitatea de includere a USMF în Reţeaua Globală de predare virtuală.
În august 2009 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a
fost vizitată de către profesorul universităţii Carolina de Est Thomas Irons, care a efectuat
expertiza curriculei Universităţii noastre şi a prezentat recomandări cu privire la Proiectul
Strategiei de Dezvoltare a Universităţii pentru anii 2011- 2020.
În luna martie 2010 Universitatea a fost vizitată de colaboratorii Catedrei de Chirurgie
Plastică a Şcolii de Medicină din cadrul Universităţii Wake Forest din Winston Salem, Carolina
de Nord. Pe parcursul vizitei a fost acordată asistenţă medicală chirurgicală specializată în
comun cu specialiştii din Republica Moldova şi a fost încheiat un Acord de cooperare între
catedra Chirurgie nr.2 a USMF "Nicolae Testemiţanu" şi Catedra de Chirurgie Plastică a Şcolii
de Medicină, Universitatea Wake Forest din Winston Salem, Carolina de Nord.
Un capitol aparte reprezintă colaborarea cu partenerii noştri din Germania. Pe
parcursul anilor 2006-2010 a avut loc schimbul de experienţă şi cooperare cu Universitatea
Charite din Berlin; Asociaţia Medicilor din Berlin; Centrul de Cercetări Ştiinţifice GSF din
Mūnchen; prin intermediul programului DAAD şi proiectului finanţat de Comisia Europeană şi
Organizaţia Internaţională a Migraţiei „Capacităţile migranţilor pentru dezvoltarea Sistemului
Sănătăţii din Republica Moldova”.
În cadrul colaborării cu Fundaţia Koch-Metschnikow pe parcursul anului universitar
2007-2008 au avut loc vizite reciproce ale specialiştilor în domeniul ftiziatriei şi a fost organizată
o conferinţă moldo-germană în domeniul combaterii tuberculozei.
În cadrul realizării acordului de colaborare între USMF „Nicolae Testemiţanu” şi
Centrul de Cercetări Ştiinţifice din Mūnchen în 2008 universitatea noastră a fost vizitată de
profesorul Rolf Engelbrecht, şef laborator Informatică Medicală care ne-a acordat consultanţă la
elaborarea curriculei la disciplina "Informatica Medicală" şi la implementarea sistemelor
informaţionale spitaliceşti, precum şi a fişei electronice a pacientului.
Cooperarea în domeniul Informaticii medicale ne-a dat posibilitatea să beneficiem de un şir
de facilitaţi şi să devenim membru al Federaţiei Europene de Informatică Medicală.
În 2008-2009 în cadrul colaborării cu Ministerul Federal al Sănătăţii din Germania s-au
elaborat şi aplicat proiecte 4 proiecte comune, printre care şi Programul Cadru 7 al Uniunii
Europene.
O colaborare de succes se realizează în baza Acordurilor bilaterale semnate intre Catedra
Neurochirurgie a USMF "Nicolae Testemiţanu" şi catedrele similare ale instituţiilor omoloage
din Germania. Datorită acestor colaborări au fost efectuate un şir de intervenţii chirurgicale
foarte complicate, realizarea cărora fără un echipament şi tehnici avansate nu ar fi fost posibilă.
În dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre USMF şi instituţiile medicale din Germania o
contribuţie deosebită i se atribuie Domnului Timo Ulrichs, vice-preşedinte al "Koch-
Metschnikow-Forum". Această cooperare se dezvoltă cu succes în domeniul microbiologiei,
imunologiei, epidemiologiei şi controlului tuberculozei, stagiilor cadrelor didactice, elaborării
manualelor şi ghidurilor comune. În calitate de Profesor Asociat al USMF Domnul Timo Ulrichs
a fost ales membru al Comitetului de Etică a cercetării şi, totodată, ne acordă suport şi
consultanţă pe marginea reformei curriculare.
În cadrul colaborării cu biroul din Moldova al Serviciului de schimburi academice
DAAD din Germania s-a iniţiat pregătirea unui proiect de stagii pentru studenţii noştri în
universităţile din Germania şi s-au format grupe de studenţi care studiază limba germană.
La 18 august 2010 la USMF într-o vizită oficială s-a aflat Delegaţia din Republica Federală
Germană în frunte cu secretarul de Stat Stefan Kapferer, căruia i s-a conferit titlul onorific
Doctor Honoris Cauza. Ministerul Federal al Sănătăţii din Germania sprijină relaţiile bilaterale şi
parteneriatul pe marginea proiectelor ce ţin de promovarea serviciilor de calitate superioară în
domeniul învăţământului şi serviciilor medicale, care au un impact pozitiv pentru sistemul de
sănătate din ţara noastră

48
Pe parcursul anilor 2006-2010 cu succes au continuat activităţile în baza acordului de
colaborare între Universitatea din Utrecht, Serviciul Municipal de Sănătate din Utrecht,
Olanda, Direcţia Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău şi USMF "Nicolae
Testemiţanu” în cadrul căruia au fost făcute donaţii de echipament medical din partea Olandei
pentru clinicele universitare, instituţiile medicale municipale şi republicane. Biblioteca USMF a
fost dotată cu 40 calculatoare, iar clinicele universitare au primit circa 900 de paturi funcţionale.
În aprilie 2006 a demarat Proiectul European Tempus TACIS, CD_JEP_25195-2004
"Implementarea în învăţământul medical din Republica Moldova a metodei de studii
bazate pe analiza problemei (cazului clinic) elaborat de Secţia Relaţii Internaţionale în
parteneriat cu Universitatea din Utrecht, Olanda şi Universitatea Catolică Sacro Cuore di Milano,
Italia. În perioada septembrie-octombrie 2007, în cadrul Proiectului TACIS a fost creat spaţiul de
instruire "lands cape" cu 37 calculatoare şi un server, retroproiector multimedia, tehnică video
etc. în limbile romană, rusă şi engleză. La 4 catedre implementatoare s-au creat laboratoare
didactice "mini lands cape", dotate cu câte 5 calculatoare performante, înzestrate cu programe
virtuale educaţionale, manuale electronice în limbile utilizate în procesul didactic.
În 2007 a fost organizat un seminar internaţional în problema implementării metodelor
noi în învăţământul medical superior din Moldova, după care a urmat implementarea metodei de
studii pe analiza problemei (cazului clinic) la catedra Fiziopatologie, iar în 2008 - şi la catedra
Fiziologia omului pentru studenţii facultăţii Medicină generală.
În 2009 s-a reconfirmat Acordul de colaborare între USMF, Universitatea de Medicină din
Utrecht şi Fundaţia "Ianivo" (Olanda) pentru susţinerea stagiilor rezidenţilor moldoveni în
clinicele Universităţii Utrecht.
Colaborarea între USMF "Nicolae Testemiţanu” şi Universitatea de Ştiinţe Medicale
din Poznan, Polonia se efectuează în baza acordului de colaborare semnat în 2004. În anul
universitar 2006-2007 cu un stagiu practic de vară de 2 săptămâni pentru 3 studenţi ai facultăţilor
Farmacie din ambele ţări a debutat procesul de mobilitate a studenţilor. În 2010 numărul lor a
crescut până la 10 studenţi ai facultăţilor de Medicină, Farmacie şi Stomatologie din cadrul
fiecărei universităţi. Pe parcursul anului de studii 2009-2010 au fost elaborate propuneri pentru
proiecte comune de cercetare şi dezvoltare instituţională, s-au efectuat schimburi reciproce de
delegaţii.
La 24 februarie 2003 la Beijing a fost semnat Protocolul de colaborare în domeniul
perfecţionării cadrelor medicale între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul
Sănătăţii al Republicii Populare Chineze. În cadrul lui s-a decis de a crea Centrul de Medicină
Tradiţională Chineză ca subdiviziune în cadrul Instituţiei Medico-sanitare Publice, Clinica
Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.
Partea chineză şi-a asumat responsabilitatea pentru proiectarea şi reconstrucţia centrului în
baza normelor şi standardelor Republicii Moldova, dotarea lui cu utilaj şi formarea specialiştilor
autohtoni pentru activitatea profesională în viitorul centru. În 2010 în Universitatea noastră a
activat o echipă de constructori, ingineri, specialişti în medicina tradiţională chineză pentru
reconstrucţia centrului şi pregătirea lui pentru activitate.
În 2008 în cadrul vizitei delegaţiei Facultăţii de Medicină a Universităţii Carol din Praga,
Republica Cehă, a fost elaborat un proiect de acord de colaborare între USMF şi facultatea de
Medicină din Praga.
În prezent USMF “Nicolae Testemiţanu” participă într-un proiect al Programului
Comunităţii Europene Cadru 7 "Promovarea şi facilitarea cooperării internaţionale cu ţările
din Europa de Est şi Asia Centrală" în care unul din parteneri este Facultatea de Medicină a
Universităţii Carol din Praga şi alte 7 universităţi din Europa. De asemenea au avut loc întruniri
cu specialiştii din Republica Cehă pe probleme ce ţin de domeniul asigurării cu utilaj pentru
instruirea clinică şi asistenţa medicală pacienţilor în Clinica Universitară Stomatologică.

49
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” întreţine relaţii
rodnice de cooperare cu universităţile şi instituţiile medicale din Federaţia Rusă, Ucraina şi
Republica Belarus.
Profesorii din aceste instituţii cu regularitate participă în calitate de referenţi oficiali şi
membri ai Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor
habilitat în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”. La rândul său, cadrul profesoral-
didactic al Universităţii noastre participă la congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, ateliere
de lucru organizate la instituţiile medicale ale acestor ţări.
În perioada 2006-2010 foarte fructuos au evoluat activităţile de colaborare ale USMF
„Nicolae Testemiţanu” cu univerisităţile de medicină din România, au fost semnate un şir de
acorduri noi şi actualizate cele deja existente. Astfel, în cadrul acordurilor comune, cu
universităţile de medicină din Cluj Napoca, Timişoara, Târgu-Mureş, Craiova, Bucureşti, Iaşi,
Sibiu şi Galaţi se realizează cercetări ştiinţifice, se elaborează proiecte şi granturi de cercetare
comune, se ajustează programele de studii.
În decursul acestor ani mai mulţi colaboratori ai USMF „Nicolae Testemiţanu” au vizitat
instituţiile de învăţământ şi de cercetare în domeniul medicinii din România, au participat la
diferite stagii clinico-didactice, foruri, congrese, conferinţe, simpozioane ştiinţifice.
Numărul burselor, oferite de statul român pentru stagii de specializare în instituţiile de
învăţământ superior de stat din România în baza cooperării interuniversitare, a fost în cerştere
continuă şi a atins in ultimul an cifra de 52.
În ultimii 5 ani au fost semnate 8 acorduri noi cu instituţii universitare, medicale şi
asociaţii din ţările francofone, în vederea extinderii formelor, domeniilor şi georgafiei
cooperării internaţionale a Universităţii.
În cadrul acordului de cooperare cu FEHAP (Federaţia instituţiilor spitaliceşti de
asistenţă privată, non profit) care reuneşte 2000 de spitale în Franţa au fost oferite numeroase
terenuri de stagii pentru studenţi, rezidenţi, profesori, precum şi pentru formarea specialiştilor în
cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică.
Acordul cu ULB (Universitatea Liberă din Bruxelles) prevede colaborare în domeniul
de instruire, cercetare, schimb de studenţi şi alte proiecte de dezvoltare. În perioada de referinţă
14 rezidenţi şi tineri specialişti au efectuat stagii de 1 an, în Centrele Spitaliceşti Universitare din
Belgia. Pe parcursul acestor ani profesorul Elie Cogan a ţinut cursuri, a realizat consultaţii în
comun cu colegii din USMF „Nicolae Testemiţanu”, a instituit premiul Moise Cogan, în
memoria tatălui său, originar din Chişinău, pentru cea mai bună teză de licenţă în domeniul
medicinei de familie.
În baza Spitalului nr. 5 se implementează acordul dintre Grupul Spitalicesc St. Augustin
şi Centrul şi Laboratorul de Geriatrie şi Gerontologie, în cadrul căruia şase persoane
rezidenţi, doctoranzi, medici, au realizat stagii de formare la Clinica din Malestroit. Un suport
tehnic important este oferit de partenerii francezi, ce a permis implementarea protocoalelor şi
standardelor cu privire la evaluarea şi abordarea pacientului geriatric.
Memorandumul de colaborare cu Universitatea din Geneva, Elveţia prevede schimb
de studenţi, profesori, cadre administrative, consultanţă în reforma curriculară în vederea
apropierii învăţământului superior medical din Republica Moldova de standardele europene,
consultanţă în constituirea parteneriatului dintre Universitate şi CSU. Tot în cadrul acestui acord,
şi cu suportul Agenţiei elveţiene de dezvoltare, decanul şi doi vice-decani ai Facultăţii de
Medicină din Geneva vor efectua o vizită de lucru la USMF în vederea evaluării
managementului procesului de instruire la USMF în noiembrie curent.
Au fost semnate Acorduri de colaborare cu Universitatea Montpellier, cea mai veche
şcoală din Occident şi cu Centrul Spitalicesc Saint Joseph din Marseille, urmat de primirea în
stagiu a tinerilor specialişti din domeniul chirurgiei.
Convenţia tripartită între Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţau”, Grupul Spitalicesc „Sfântul Augustin” şi Universitatea Mohammed V- Souissi
din Rabat (Maroc), ca răspuns la apelul de proiecte lansat de AUF, s-a soldat cu elaborarea şi

50
înaintarea spre finanţare a unui prim proiect comun, ce prevede „Implementarea unui sistem
informaţional pentru pilotarea instituţiilor de învăţământ superior”.
La începutul anului 2010, a fost semnată o convenţie între USMF „Nicolae Testemiţanu” şi
Agenţia Universitară Francofonă referitor la crearea unui punct de acces la informaţie în
incinta instituţiei noastre, publicul acestui punct fiind studenţii, profesorii, cercetătorii şi
bibliotecarii Universităţii. Punctul de Acces la Informaţie propune aderenţilor săi accesul la
serviciile şi fondurile documentare în linie ale Institutului de informaţie ştiinţifică şi tehnică din
Franţa.
În cadrul parteneriatlui dintre Grupul Spitalicesc „Saint Augustin” din Malestroit şi USMF
„Nicolae Testemiţanu” în ultimii 5 ani a fost elaborată propunerea de plan de reorganizare a
sistemului spitalicesc în Republica Moldova, armonizat la standardele europene şi adaptate
contextului local.
Cu suportul financiar al Grupului Spitalicesc a fost reinaugurată sala Yvonne Aimee din
cadrul centrului Infomedica, care a fost dotată cu 14 computere noi.
Pentru implementarea cu succes a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Universităţii
pentru perioada 2011-2020 cu suportul partenerilor francezi s-a realizat instruirea personalului
Secţiei de Economie si Contabilităţii în domeniul managementului financiar şi controlului
gestiunii.
În cadrul cooperării dintre Şcoala de Management în Sănătate Publică şi Grupul
Spitalicesc „Saint Augustin” din Malestroit, 12 masteranzi au efectuat un stagiu de pregătire
profesională, care a cuprins un ciclu de prelegeri şi vizite la instituţiile medicale din regiunea
Bretagne, în vederea familiarizării cu metodele contemporane de gestiune ale serviciilor
spitaliceşti.
Această perioadă a fost semnificativă prin susţinerea primei teze de doctor în cotutelă
sub conducerea profesorilor V. Ghereg (USMF) şi Laurent Beydon (Universitatea din Angers),
susţinută cu succes de A. Belîi, catedra Anesteziologie şi Reanimatologie.

Elaborarea propunerilor de proiecte


Pe parcursul ultimilor 5 ani în cadrul Universităţii au fost întreprinse un şir de măsuri
pentru activizarea şi stimularea elaborării de proiecte şi creşterea implicării personalului
ştiinţifico-didactic în parteneriate internaţionale, în scopul dezvoltării relaţiilor şi mobilităţilor
academice, îmbunătăţirii managementului universitar, perfecţionării curriculei etc. Printre aceste
măsuri enumerăm:
- extinderea continuă a colaborărilor internaţionale, fapt ce sporeşte numărul potenţialilor
parteneri pentru participare în proiecte comune;
- dezvoltarea activităţilor de instruire în domeniul identificării de fonduri, aplicării şi
managementului proiectelor;
- fortificarea sistemului de informare a subdiviziunilor universităţii în vederea apelurilor
deschise pentru aplicare de proiecte, plasarea continuă a informaţiei pe pagina web a
universităţii
- implicarea tot mai extinsă a tineretului în dezvoltarea proiectelor
- crearea unei subdiviziuni speciale - Centrul de Asistenţă Tehnică şi Managementul
Proiectelor - care se ocupă cu identificarea posibilităţilor pentru aplicare de proiecte şi oferă
asistenţă în elaborarea şi managementul proiectelor.
Trebuie de menţionat că anual au fost elaborate şi aplicate zeci de proiecte, însă doar a
cincea parte au fost susţinute pentru finanţare (tab. 8,9,10,11,12).

51
Tabelul 8
2005/2006
nr Denumire Aplicant Perioa Sursa finanţării Suma
da
1. Dezvoltarea capacităţilor în Şcoala 2005- SOROS Moldova 374 696
Sănătate Publică în RM. Sănătate 2007 lei
Dezvoltarea programului de Publică
masterat in Managementul
Sănătăţii Publice

2. Proiecte pentru cercetare ştiinţifică Secţia 2006 Granturi buget şi 114 000
Ştiinţă colab. lei
internaţionale
3. Granturi Agenţia Universitară a Filiera 2006 AUF 50 500
Francofoniei, inclusiv 27 burse: Francofo euro
- Bursa de master - 3 nă
- Bursa de cercetare -7
- Bursa de perfecţionare - 4
- Stagiu profesional -13

Tabelul 9
2006/2007
Nr Denumire Aplicant Perioa Sursa finanţării Suma
. da
1 Implementarea sistemului de Secţia 2006 SOROS Moldova 42 822 $
Credite Transferabile didactică 2008 (422 000
lei)
2 Implementarea în Republica Secţia 2006 Program 774 400
Moldova a instruirii medicale prin Relaţii 2008 TEMPUS. lei
metoda bazată pe analiza Externe Coord:Univ.
problemei (cazului) Catolica Sacro
Cuore, Italia;
Univ.Utrecht,
Olanda
3 Proiecte pentru cercetare ştiinţifică Secţia 2007 Granturi buget şi 992 700
Ştiinţă colab. lei
internaţionale
4. Granturi Agenţia Universitară a Filiera 2007 AUF 57 300
Francofoniei, inclusiv 21 burse: Francofo euro
- Bursa de master - 2 nă
- Bursa de cercetare -4
- Bursa de perfecţionare - 3
- Stagiu profesional -12

52
Tabelul 10
2007/2008
Nr Denumire Aplicant Perioa Sursa finanţării Suma
. da
1 Tinerii promovează un mod sănătos ASR 2008 UNICEF 24 000 $
de viaţă Moldova USA
2 Granturi Agenţia Universitară a Filiera 2007 AUF 74 600 euro
Francofoniei, inclusiv 8 burse: Francofo 2008
- Bursa de master - 1 nă
- Bursa de cercetare -2
- Bursa de perfectionare - 4
- Stagiu profesional -1

3 Proiecte pentru cercetare ştiinţifică Secţia 2008 Granturi buget 1 556 500
Ştiinţă şi colaborări lei
internaţionale

Tabelul 11
2008/2009
Nr Denumire Aplicant Perioa Sursa finanţării Suma
da
1 Implementarea Standardului de CATMP 2009 Banca Mondială 10 000 $
calitate ISO 9001 50% USA
2 Elaborarea Strategiei de dezvoltare a CATMP 2009 Fondul Guvernului 10 000 $
învăţămîntului medical şi farmaceutic 2010 SUA „Provocările USA
în RM Mileniului”
3 Expertiza Strategiei de Dezvoltare a CATM 2009 Fondul Global de 12 400 $
Învăţămîntului Medical Superior din Combatere SIDA, USA
RM. Invitarea a 4 experti: 2 Franta, 1 TB şi Malariei prin
Israel, 1 Letonia Centrul pentru
Politici şi Analize în
Sănătate
4 Capacităţile migranţilor pentru Secţia 200920 Comisia Europeană 117 165 $
dezvoltarea sistemului sănătăţii din Relaţii 11 USA
Republica Moldova Externe
5 Fortificarea capacităţilor MS în Scoala de 2009 UNICEF 37 350 lei
planificarea strategică şi dezvoltarea Sănătate
programelor naţionale de sănătate Publică
6 Acţiuni comunitare pentru copii şi ASR 2009 UNICEF 26 000 $
tineri USA
7 Prevenţia şi controlul bolilor Catedra 2008 Biroul Regional 22 500 $
nontransmisibile în RM Medicină 2009 OMS USA
Internă 3,
M.Mazur
8 Granturi Agenţia Universitară a Filiera 2008 AUF 68 500 euro
Francofoniei, inclusiv 31 burse: Francofo 2009
- Bursa de master - 2 nă
- Bursa de cercetare -2
- Bursa de perfectionare - 3
- Stagiu profesional -24 studenti
9 Proiecte pentru cercetare ştiinţifică Secţia 2009 Granturi buget şi 2 392 500
Ştiinţă colab. internaţionale lei

53
Tabelul 12
2009/2010
Nr Denumire Aplicant Peri Sursa finanţării Suma
. oada
1. Promovarea standardului de aur în CATMP 2010 Delegaţia Uniunii 1,4 mln.
educaţia medicală pentru calitatea şi - Europene euro
eficienţa sistemelor de sănătate din 2012
regiunea de frontieră. Dezvoltarea
Centrului Universitar de Simulare în
Instruirea Medicală
2. Asistenţă Tehnică pentru dezvoltarea CATMP 2010 Serviciul de Experţi 5 000 euro
Centrului de Simulare în Instruirea Superiori a
Medicală Germaniei
3. Dezvoltarea bibliotecii virtuale trans- CATMP 2010 Programul de Buget total
frontaliere - colaborarea cca 1,6
2012 transfrontalieră mln. euro
Romania-Moldova-
Ucraina
4. Dezvoltarea Programelor de masterat în CATMP 2010 Program TEMPUS. Buget total
Sănătate Publică şi Servicii Sociale în - Coordonator 650 mii
Armenia, Georgia şi Moldova 2013 Universitatea euro
Cumbria, Marea
Britanie
5. Un management mai bun al mobilităţii CATMP 2010 Comisia Europeană Buget total
profesioniştilor din sistemul sănătăţii al - 2 mln.
Republicii Moldova 2013 euro
6 Promovarea şi facilitarea cooperării CATMP 2009 Comisia 11 021
internaţionale cu ţările Europei de Est şi Secţia - Europeană, euro
Asia Centrală Relaţii 2011 programul FP7
Externe
7. Dezvoltarea capacităţilor pentru CATMP 2009 UNICEF 450 070 lei
comunicare în situaţii de risc şi pentru -
schimbarea comportamentului 2010
responsabililor din instituţiile cu funcţii
de decizie şi medicilor de familie din
Republica Moldova
8 Profilaxia TBC în rîndurile studenţilor ASR 2010 Fondul Global de 1000 $
din Chişinău Combatere SIDA, USA
TB şi Malariei prin
Centrul pentru
Politici şi Analize
în Sănătate
9 Campania de Informare, Comunicare şi ASR 2010 UNFPA (Fondul 66 830 lei
Educare “Pro-Sănătate” pentru ONU pentru
informarea privind Sănătatea şi Populaţie)
Drepturile Sexual Reproductive
10 Dezvoltarea paginii WEB a USMF Secţia 2010 UNFPA (Fondul 2 220 $
Relaţii ONU pentru USA
Publice Populaţie)
11 Expertiza Strategiei de Dezvoltare a CATMP 2010 Agenţia Elveţiană 4 000 euro
învăţământului medical şi farmaceutic pentru Dezvoltare
superior în RM. Invitarea a 3 experţi din şi Cooperare
Elveţia, Geneva

54
12 Promovarea cunoştinţelor în domeniul Şcoala 2010 SOROS Moldova 172 620 lei
Drepturilor Omului şi Legislaţiei Sanatate
medicale în sistemul Sănătăţii Publice din Publică
Republica Moldova
13 Granturi Agenţia Universitară a Filiera 2009 AUF 33 800
Francofoniei – 26 burse: Francofo - euro
- Bursa de master - 2 nă 2010
- Bursa de cercetare -1
- Bursa de perfecţionare - 3
- Stagiu profesional -20 studenţi
14 Proiecte pentru cercetare ştiinţifică Secţia 2010 Granturi buget şi 1 895 100
Ştiinţă colab. lei
internaţionale

Remarcăm implicarea tineretului în elaborarea de proiecte şi realizarea cu succes a


acestora. Mai mult ca atât, mizăm pe dezvoltarea unor parteneriate dintre studenţii din
diferite universităţi, care mai apoi se pot transforma în colaborări fructuoase în domenii de
cercetare şi proiecte internaţionale durabile.
Experienţa internaţională ne demonstrează că dezvoltarea universităţilor se bazează pe
eficienţa proiectelor aplicate de personalul academic. În acest context, implicarea tuturor
colaboratorilor USMF în dezvoltarea unor proiecte pentru îmbunătăţirea capacităţilor
subdiviziunilor, dezvoltare de parteneriate şi cercetări comune va aduce, în final, spre beneficiul
general al Universităţii.

Reperele activităţii econimico-financiare


În perioada ultimilor 5 ani învăţământului medical i s-a acordat o atenţie deosebită din
partea statului.
Începând cu anul de studii 2006-2007 în baza Hotărârii Guvernului nr.434 din 25.04.2006
înmatricularea la specialităţile „711 Medicină generală” şi „713 Sănătate publică” a fost
organizată exclusiv cu finanţare bugetară.
Mijloacele alocate de la bugetul de stat au avut o dinamică pozitivă şi începînd cu anul
2006 au constituit respectiv pe ani: 2006 – 74,4 mln lei, 2007 – 90,3 mln lei, 2008 – 117,9 mln
lei, 2009 – 141,7 mln lei şi în anul curent 2010 se preconizează – 152,1 mln lei, ce va constitui o
dublare a nivelului de finanţare din anul 2006.
Dinamica şi ponderea alocaţiilor bugetare pe domenii de activitate (învăţământ, ştiinţa etc.) este
prezentată în tabelul 13.
În ritmul acestor evoluţii, Universitatea noastră a întreprins eforturi pentru obţinerea
surselor extrabugetare, ce permite o susţinere financiară complementară în realizarea
obiectivelor strategice de bază.
În perioada de referinţă a anilor 200 – 2009 s-au obţinut mijloace extrabugetare volumul
cărora s-a majorat de la 49,8 mln lei în anul 2006 până la 59,9 mln lei în anul 2009. În anul
curent, dacă suma veniturilor extrabugetare va atinge nivelul preconizat de 71,0 mln lei,
volumul total al acestor venituri va constitui 268,2 mln lei.
Ponderea cea mai mare de peste 60 la sută din veniturile mijloacelor speciale totale,
obţinute din serviciile cu plată, o alcătuiesc veniturile acumulate din taxele pentru studii
universitare, postuniversitare şi ştiinţifice, care au crescut de la 29,8 mln lei în anul 2006 până la
33,7 mln lei în anul 2009, în total pe 5 ani, inclusiv cu cel curent – în volum de 163,1 mln lei.
Totalul veniturilor din taxe pentru pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor medicale
pe ani sînt reflectate în tabelul 14.

55
Tabelul 13
Alocaţiile bugetare pe domenii de activitate
Compartimente Unitatea Anii
de
măsură
2006 2007 2008 2009 2010 total
preconizat
Total, inclusiv: mii lei 74441,9 90337,9 117909,4 141739,5 152056,8 576485,5

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Învăţământul, mii lei 59826,8 76451,1 98392,6 125036,4 132504,7 492211,6
dintre care:
% 80,4 84,6 83,4 88,2 87,1 85,4
Învăţământul mii lei 26572,5 34755,5 56613,9 68847,5 72405,3 259194,7
superior
% 35,7 38,5 48,0 48,6 47,6 45,0
Învăţământul mii lei 33254,3 41695,6 41778,7 56188,9 60099,4 233016,9
postuniversitar
% 44,7 46,1 35,4 39,6 39,5 40,4
Ştiinţa mii lei 7728,2 11616,1 12728,4 14678,1 14262,8 61013,6

% 10,4 12,9 10,8 10,4 9,4 10,6


Investiţii capitale mii lei 6667,8 2000,0 6496,7 1266,1 4300,0 20730,6

% 8,9 2,2 5,5 0,9 2,8 3,6


Asigurare şi mii lei 219,1 270,7 291,7 758,9 989,3 2529,7
susţinere socială
% 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,4

Tabelul 14
Veniturile obţinute din taxele pentru studii, mii lei

Venituri 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL


TOTAL 49769,9 40209,3 47205,3 59943,8 71050,7 268179,0
VENITURI,
dintre care:
Studiile pe bază 27677,3 23262,5 25287,3 30456,6 42235,8 148919,5
de contract
Pregătirea, 1807,8 1855,7 2496,2 2701,7 2944,3 11805,7
perfecţionarea şi
reciclarea
cadrelor
Instruirea la 338,2 312,3 491,6 596,5 596,5 2335,1
cursurile de
pregătire pentru
admitere
TOTAL 29823,3 25430,5 28275,1 33754,8 45776,6 163060,3
STUDII:
PONDEREA, % 59,9 63,2 59,9 56,3 64,4 60,8

56
Nivelul de dezvoltare şi modernizare a oricărei instituţii depinde de volumul
alocaţiilor învestit în baza tehnico-materială. Pe parcursul a 5 ani la acest capitol au fost
alocate peste 100,7 mln lei.
Destinaţia principală a investiţiilor effectuate au fost îndreptate spre: efectuarea lucrărilor
de construcţie, reconstrucţie şi de reparaţie capitală a blocurilor de studii, căminelor şi ale altor
edificii ale patrimoniului Universităţii; achiziţionarea tehnicii de calcul pentru automatizarea
procesului de studii, mobilierului şi utilajului medical pentru diagnosticarea bolnavilor şi
efectuarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice.
La capitolul investiţiilor capitale pe parcursul celor 5 ani de referinţă din bugetul de stat,
care prezintă sursa principală de finanţare a investiţiilor, au fost alocate 20,7 mln lei pentru
următoarele scopuri: Reconstrucţia blocului de pe 31 August 1989, 137 (tranşa a II-a) în Blocul
de recuperare şi sport cu cazangeria autonomă – în sumă de 12,1 mln lei; crearea Centrului de
Cultivare a Plantelor Medicinale din s.Bardar – în sumă de 4,3 mln lei; reconstrucţia căminului
nr.15 în scopul amplasării catedrelor stomatologice – în volum de 2,0 mln lei. În anul curent cu
susţinerea Comisiei Europene s-a început reconstrucţia blocului lit.B din 31 August 1989, 137 în
Centrul de Simulare în instruirea medicală, pentru ce s-au prevăzut în anul curent 2,0 mln lei.
În afară de investiţii capitale, menţinerea şi dezvoltarea patrimoniului Universităţii se
efectuează prin procurări de mijloace fixe şi efectuarea reparaţiilor capitale. Sursele de finanţare
a acestor cheltuieli constituie mijloacele bugetare, sursele speciale, alocări din proiecte
internaţionale şi Grant-uri, sponsorizări şi transferuri de bunuri materiale la balanţa Universităţii.
Mărimea alocărilor de la bugetul de stat şi surse speciale sunt redate pe anii calendaristici
în tabelul ce urmează.
Tabelul 15
Utilizarea surselor financiare pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale
Buget, mii lei Total Extrabuget, mii lei
Total surse
Reparaţia
surse
Anii capitală extrabuge Fonduri
bugetare Fonduri tare
Reparaţia Procurarea
* fixe fixe capitală de pământ

1 2 3 4 5 6 7 8
2006 7807,8 3197,4 4610,4 10742,1 4091,4 6650,7 -
2007 11685,4 3021,3 8664,1 8339,6 4316,2 3860,6 162,8
2008 16477,7 1767,4 14710,3 6405,5 3227,6 3137,0 40,9
2009 2945,9 1556,9 1389,0 6359,8 2803,1 3454,3 102,4
2010 1131,3 367,9 763,4 7613,0 2367,6 5046,7 198,7
Total 40048,1 9910,9 30137,2 39460,0 16805,9 22149,3 504,8

Reparaţiile curente se efectuează cu forţele proprii. În perioada de referinţă au fost


reparate 47 catedre, decanatul Rezidenţiat şi Secundariat clinic, Blocul Morfologic, cantina
Universitară. S-au efectuat unele lucrări de reparaţie curentă în Blocurile de studii. Anual în mod
obligatoriu se efectuează reparaţia locurilor de uz comun din toate căminele studenţeşti.
Reparaţiile capitale. În anul 2006 din suma totală de 11,3 mln lei, destinate pentru
reparaţii capitale, 6,8 mln lei au fost valorificate pentru reparaţia capitală a căminului nr.3,
parţial a căminului nr.13, s-a început reparaţia căminului nr.8, 3,9 mln lei au fost valorificate
pentru reparaţia capitală a Aulei şi nodurilor tehnico-sanitare în Blocul de studii nr.2, Clinica
Stomatologică, Decanatul de Perfecţionare a medicilor, Centrul Farmaceutic Universitar. S-a
efectuat schimbarea reţelelor electrice în căminele nr.3, nr.10, nr.11, nr.17 şi în Blocul
Morfologic.

57
În anul 2007 s-a finisat reparaţia capitală a căminului nr.8, s-a început reparaţia
Blocului Morfologic şi căminului nr.7, destinat pentru cazarea studenţilor de peste hotare. A
continuat reparaţia capitală a Bibliotecii Universitare Ştiinţifice Medicale din incinta Spitalului
Clinic Republican. S-au reparat acoperişurile la căminele nr.3, nr.4, nr.5, nr.11, nr.14, Blocul de
studii nr.6. S-a efectuat schimbarea reţelelor electrice în căminele nr.7, nr.17 şi în Blocul Central.
S-au reparat încăperile în Blocul de studii nr.2 pentru reamplasarea Bibliotecii Universitare.
În anul 2008 au fost utilizate pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capital 16,8 mln lei,
dintre care 13,7 mln lei din contul bugetului de stat, sau 81,5 % şi 3,1 mln lei - din contul
surselor proprii. Încă 1 mln de lei a fost alocat de către Ministerul Sănătăţii pentru consolidarea
bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor Universităţii, încadrate în sistemul asigurărilor
obligatorii de asistenţă medicală - Clinica Stomatologică şi Clinica de Asistenţă Medicală
Primară.
În cadrul activităţilor, consacrate Anului tineretului, printre care şi majorarea Planului
de admitere din contul bugetului pentru anul de studii 2008-2009 de la 680 până la 830 persoane,
Universitatea noastră a beneficiat de o susţinere financiară substanţială din partea statului,
fapt ce ne-a permis să întreprindem un şir de măsuri, îndreptate la consolidarea bazei
tehnico-materiale pentru studii şi trai.
S-a reparat o aulă cu 90 de locuri în incinta Blocului Morfologic, s-au efectuat alte lucrări
de reparaţie în Blocul Morfologic, Blocul de studii nr.1 şi nr.3 (pentru dislocarea Tipografiei din
Blocul Central), s-a reparat capital Aula D cu 260 de locuri. Pentru aceste lucrări s-au cheltuit
peste 3 mln lei.
Au continuat lucrările de reparaţie a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale din incinta Spitalului
Clinic Republican în sumă de 250 mii lei.
S-au întreprins un şir de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi odihnă,
ameliorarea aspectului estetic al Complexului Studenţesc Malina Mică. S-au reparat stadioanele
de minifotbal şi volei, s-a construit un havuz, precum şi alte lucrări de amenajare a teritoriului. În
acest scop s-a cheltuit 1 mln 500,6 mii lei; S-a finisat reparaţia căminului nr.7 din contul surselor
extrabugetare (3 mln 137 mii lei). Din surse bugetare în sumă de 6 mln 773,5 mii lei s-a reparat
capital căminul nr.11. Încă 2 mln 126,1 mii lei din buget au fost cheltuite pentru reparaţia
acoperişului şi faţadei la căminul nr.3, reconstrucţia centralei termice autonome şi alte lucrări de
reparaţie la căminul nr.6, reparaţia intrării în căminul nr.4.
În limita surselor valorificate în anul 2009 s-au efectuat cele mai stringente lucrări de
reparaţie capitală. Printre ele: Blocul de studii nr.2 – aula la et.2 şi acoperişul din policarbonat; s-
a efectuat reconstrucţia reţelei de canalizare a Blocului Morfologic, schimbarea ferestrelor şi
altele; s-a început reparaţia în Blocul de studii nr.3 (reparaţia subsolului, etaj.I, aulei şi blocurilor
sanitare); a unor încăperi din Cantina „Smaranda” şi instalarea acoperişului de vară; s-au reparat
2 Aule în Blocul de studii nr.4 şi în căminul 14 (la et.I).
S-a efectuat reparaţia magistralelor de încălzire şi canalizare din subsoluri la căminele
nr.1, nr.4, nr.17. S-a reparat acoperişul la căminul nr.10, nr.2, Blocul de studii nr.6; s-a finisat
reparaţia centralei termice autonome nr.1; s-a efectuat reparaţia parţială la căminul nr.6
(schimbarea ferestrelor din masă plastică la tot căminul); în căminul nr.5 s-a schimbat sistemul
de încălzire (partea stîngă); în căminul nr.17 în legătură cu amplasarea Centrului de Medicină
Tradiţionălă Chineză s-a construit o intrare separată, reparaţia scărilor şi reamplasarea blocurilor
de baie; în Complexul Sportiv Malina Mică – instalarea pereţilor dispărţitori în duşuri;
schimbarea cablului în campusul studenţesc şi căminul nr.11; s-a efectuat amplasarea
platformelor pentru conteinere a deşeurilor menagere la Malina Mică şi altele.
Pentru anul curent 2010 la şedinţa Senatului din 23 martie 2010 a fost aprobată Lista
obiectelor, care necesită să fie supuse reparaţiilor capitale în anul în curs (tab.16).

58
Tabelul 16
Costul
lucrărilor
Nr Denumirea obiectelor executate
d/o mii lei
1 Blocul de studii nr.3 ( acoperişul ) 479,6
2 Blocul de studii nr.1 ( acoperiş, hol ) 505,0
3 Blocul de studii nr.4 ( Aulele, din contul bugetului de stat) * 92,0
4 Centrala termică nr.1 ( reutilarea ) 519,0
5 Blocul Central, liter A, niv.2 ( birouri ) 494,2
6 Căminul nr.6 550,0
7 Căminul nr.5 (încălzirea,noduri sanitare,duşuri -aripa dreaptă ) 520,0
8 Blocul central, liter B, niv.1, reţelele inginereşti 1413,9
9 Amenajarea teritoriului adiacent blocului de studii lit. A2 485,0
10 Căminul nr.17 (blocuri sanitare) 600,0
Total 5658,7

Întru extinderea terenului pentru stagiile practice ale Facultăţii Farmacie şi dezvoltării
continue a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale în perioada anilor 2007-2010 s-au
procurat 24 de loturi de pământ cu suprafaţa totală de peste 8 ha, cheltuind în aceste scopuri
peste 500 mii lei.
O realizare importantă pentru restabilirea terenului de pământ din str.Nicolae Testemiţanu,
27 în limitele suprafeţei alocate liniilor roşii este elaborarea conceptului PUD - Planul
Urbanistic de Dezvoltare a teritoriului Universităţii, care include construcţia unui complex de
edificii social-culturale necesare pentru dezvoltarea procesului de instruire în Universitate.printre
ele se enumeră: Centrul informaţional cu bibliotecă, Complexul sportive, Bloc de studii,
precum şi case de locuit pentru asigurarea condiţiilor de trai a tinerilor specialişti.
O atenţie deosebită în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Universităţii s-a acordat
informatizării procesului de studii.
În anul 2007 s-au instalat reţelele de Internet la Malina Mică (Spitalul Clinic
Republican) şi în Centru (Spitalul de Urgenţă).
Pe parcursul anului 2008 au fost efectuate lucrări de interconexiune în reţeaua medicală
locală a următoarelor subdiviziuni: Clinica Stomatologică, căminul nr.7 şi nr.11. În căminele
respective la Intranet a fost conectată fiecare odaie.
Până în prezent la reţeaua locală medicală Intranet sunt conectate 26 de subdiviziuni ale
Universităţii. Printre ele: Blocurile de studii Central, Morfologic, nr.1, nr.2 (biblioteca et.3 şi
catedre), nr.6 şi nr.4 (parţial), Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice, Centrul Farmaceutic
Universitar”Vasile Procopişin”, Clinica Universitară şi Stomatologică, Decanatul Rezidenţiat şi
Secundariat Clinic (căminul nr.5), căminele nr.1, nr.2, nr.7, nr.8, nr.10 şi nr.11, Catedrele
universitare, amplasate în Instituţiile Medico-Sanitare Publice din mun.Chişinău: Spitalul Clinic
Republican, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, SCR de Boli Infecţioase „Toma Ciorba”,
Spitalul Clinic Municipal de copii nr. 1, Spitalul Clinic Municipal de Traumatologie (parţial – un
singur punct de acces) şi Spitalul Clinic Republican pentru copii „E.Coţaga” (parţial), Institutul
Oncologic, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase la Copii, IMSP Centrul Ştiinţifico-Practic de
Neurologie şi Neurochirurgie.
Menţionăm faptul că a fost lansată conexiunea prin fibră optică, ceea ce îmbogăţeşte
foarte mult calitatea şi viteza conexiunii cu provaider-ul. Creşterea numărului de utilizatori a
impus majorarea fluxului Internet, care de la 256 Kb/s iniţial a atins viteza de 28 mii Kb/s la
moment şi aceasta fără majorarea esenţială a sumei contractului.
S-au finalizat lucrările de proiectare pentru extinderea reţelei Intranet USMF a catedrelor
din incinta următoarelor Instituţii Medico-Sanitare Publice: Spitalul Clinic Municipal nr. 1,
59
Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf. Arhanghel Mihail”, Spitalul Clinic Municipal nr. 3 „Sf.
Treime”, IMSP Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie, Spitalul Clinic Feroviar Central Staţia
Chişinău, Institutul de Cercetări ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.
Pentru optimizarea reţelei Intranet, adaptarea tehnicii de calcul la cerinţele şi pachetele de
programe utilizate în cadrul USMF, pe parcursul anului s-au efectuat diverse lucrări de reparaţie,
testări, deservire a tehnicii de calcul şi de multiplicare.
La finele anului 2009 a fost elaborat un plan-proiect pentru acoperirea campusului
studenţesc Malina Mică cu reţeaua WiFi, ca fiecare utilizator să beneficieze de acces gratuit la
sistemele informaţionale ale Universităţii.
În scopul eficientizării procesului de utilizare a reţelelor Intranet şi Internet în
perspectivă se prevede implementarea unui Sistem Informaţional Managerial Universitar
Integral – SIMUI.
O preocupare deosebită din partea statului în perioada ultimilor 5 ani a fost majorarea
nivelului de salarizare a cadrului profesoral-didactic, a comunităţii ştiinţifice şi a burselor
pentru tineretul studios.
La 23 decembrie 2005 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi, începînd cu anul 2006, au fost operate multiple
majorări salariale.
Cu începere de la 1 ianuarie 2009 (Hotărârea Guvernului nr.15) a fost stabilit salariul
minim pe ţară în cuantum de 600 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în
medie pe lună) şi salariile noi tarifare şi de funcţie pentru tot personalul din sfera bugetară
(Hotărârea Guvernului nr.18), care a fost majorat până la 25%;
Prin Hotărârea Guvernului nr.807 din 7 decembrie 2009, salariile lunare de bază ale
corpului profesoral-didactic din învăţământul superior s-au stabilit:
de la 1 septembrie 2009 în mărimele specificate în anexa nr.11 la Legea nr.355-XVI din
23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, recalculate cu coeficientul
k=0,8.
Pentru personalul catedrelor clinice, dislocate în instituţiile medico-sanitare publice,
încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se adaugă plata pentru
lucrul curativ, care este un spor esenţial la salariu.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.121 din 10 februarie 2008, cu începere de la 1
martie 2009 s-a majorat salariul tarifar pentru categoria I de calificare de la 615 lei până la 750
lei, circa 22%. Suplimentul respectiv a fost recalculat, reieşind din salariul tarifar pentru
categoria I de calificare 750 lei, sarcina curativă îndeplinită de la 0,5 până la 0,75 din norma
medicului şi coeficienţii de multiplicare şi rămâne în vigoare şi pentru anul în curs.
În afară de salariile de bază, corpul profesoral-didactic a beneficiat de sporuri pentru
vechimea muncii, grade ştiinţifice, titluri ştiinţifico-didactice, spor în mărime fixă de 1500 lei
pentru specificul activităţii, suplimente lunare la salariu pentru predarea în limbile engleză şi
franceză; pentru conducerea ştiinţifică a doctoranzilor; pentru orele suplimentare în cadrul
proiectelor finanţate de Banca Mondială şi alte structuri internaţionale, care activează în cadrul
Universităţii. Toate aceste măsuri, programate şi dirijate competent, contribuie la majorarea
salariilor.
Din contul surselor extrabugetare, în perioada de referinţă, pentru colaboratorii
Universităţii, încadraţi în învăţământ s-au prevăzut:
 adaosuri la salariul de bază pentru intensitatea muncii, pentru executarea unor lucrări de
importanţă deosebită sau de urgenţă, care au depins de posibilităţile financiare la capitolul
acumulării mijloacelor extrabugetare;
 alte sporuri şi suplimente în limitele fondului de salarizare aprobat pentru anii respectivi.
 1 fond lunar de ajutor material (care de regulă se acordă la concediu) şi premii pentru
colaboratorii universităţii, încadraţi în învăţământ - cel puţin 2 fonduri pe an (după rezultatele
trimestriale, care de obicei s-au afiliat la Zilele Universităţii, Crăciun, Sfintele Paşte şi la finele
anului de studii).

60
Salariul mediu lunar al cadrului profesoral-didactic achitat din contul surselor bugetare
şi extrabugetare a avut o tendinţă pozitivă şi în anul în curs a atins nivelul de 6470,27 lei sau
peste 500 dolari, inclusiv din contul bugetului de stat salariul mediu va constitui 5712,39 lei, ce
include o majorare de 3,4 ori sau cu 240 % mai mult faţă de 1675,43 lei achitaţi în anul 2006
(fig. 34).

Fig. 34 Salariul mediu lunar al cadrului profesoral-didactic

Salariul mediu lunar al unui cercetător ştiinţific achitat din contul surselor bugetare în
anul în curs a atins nivelul de 3280,75 lei sau peste 260 dolari, ce constituie o majorare de 1,55
ori sau cu 55 % mai mult faţă de 2154,50 lei achitaţi în anul 2006 (fig. 35).

Fig. 35 Salariul mediu lunar al unui cercetător ştiinţific

Începând cu 1 septembrie 2006 Guvernul RM prin Hotărîrea nr.1009 a aprobat


cuantumurile noi la bursele studenţilor, rezidenţilor, medicilor secundari clinici, masteranzilor,

61
doctoranzilor şi postdoctoranzilor etc, care pe parcursul perioadei de referinţă la fel au fost
majorate.
Pentru studenţii profilui Medicină (care ca şi pentru studenţii de la specialităţile
pedagogice şi agricultură sunt mai mari cu 20 la sută faţă de bursele de studii pentru studenţii
din alte instituţii de învăţământ superior) mărimea bursei s-a stabilit de 252 lei până la 378 lei,
în dependenţă de categorie.
Bursele Nominale, inclusiv Bursa Republicii – 500 lei, Bursa Preşedintelui – 450 lei,
Bursa Guvernului şi bursele nominale ale USMF câte 410 lei fiecare; bursa socială – 120 lei;
bursa masteranzilor – 360 lei; bursa doctoranzilor – de la 600 lei până la 750 lei; bursa medicilor
rezidenţi – de la 675 lei până la 775 lei.
Pprin Hotărîrea Guvernul nr.342 din 27 martie 2007 de la 1 ianuarie 2007 bursele
studenţilor au fost majorate cu 35 % şi au constituit de la 342 lei până la 511 lei.
Burse Nominale: bursa Republicii – 675 lei, bursa Preşedintelui – 610 lei, bursa
Guvernului şi bursele nominale ale USMF – 555 lei; bursa socială – 160 lei; bursa masteranzilor
– 485 lei; bursa medicilor rezidenţi – de la 910 lei până la 1045 lei.
Pentru anii 2008-2009 prin Hotărîrea Guvernului nr.1287 din 18 noiembrie 2008 au
fost adoptate următoarele trei etape de majorări a burselor pentru studenţi:
De la 1 octombrie 2008 – cu 15 % la cele stabilie de la 1 ianuarie 2007;
De la 1 ianuarie 2009 – + 20 % la cele stabilie de la 1 octombrie 2008;
Şi de la 1 septembrie 2009 – +30 % la cele stabilite de la 1 ianuarie 2009, majorându-se
în final de 2,4 ori.
La momentul actual bursa este stabilită în următoarele mărimi: pentru studenţii de la 612
lei până la 917 lei
Burse Nominale: bursa Republicii – 1200 lei, bursa Preşedintelui – 1090 lei, bursa
Guvernului şi bursele nominale ale USMF – 1000 lei; bursa socială – 285 lei; bursa
masteranzilor – 720 lei; bursa doctoranzilor – de la 700 lei până la 850 lei; bursa medicilor
rezidenţi – de la 910 lei până la 1045 lei.

Măsurile de consolidare a potenţialului de cadre didactice şi auxiliare


Statele de funcţie ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
sunt stabilite în conformitate cu normativele Ministerului Educaţiei, aprobate de Rectorul
Universităţii şi coordonate cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova.
Pentru desfăşurarea activităţii complexe a Universităţii, în statele de personal sunt
prevăzute 2509 unităţi (situaţia la 01.09.2010), din care cu cadre didactice sunt acoperite 881,75
unităţi: titulare – 761,5, cumularzi – 57,5. Diferenţa de 62,75 unităţi libere sunt acoperite prin
plata cu ora de cadrele didactice ale catedrelor. Pentru personalul auxiliar sunt prevăzute 1627,25
unităţi, sunt încadrate 1239 persoane: 1111 titulari şi 128 cumularzi.
În prezent, în cadrul a 66 de catedre, 8 cursuri şi 24 laboratoare ştiinţifice îşi desfăşoară
activitatea 991 persoane, inclusiv 841 titulari şi 150 cumularzi, dintre care: 157 doctori habilitaţi,
586 –doctori în ştiinţă, 73 profesori universitari, 431 conferenţiari universitari, 332 persoane nu
posedă grad ştiinţific. În Universitate activează 9 academicieni, 5 membri-corespondenţi, 2
membri de onoare ai A.Ş. R.M. Douăzeci şi opt de profesori universitari de vârstă pensionară
pentru succese remarcabile în domeniul în care şi-au desfăşurat activitatea profesională, au fost
numiţi profesori consultanţi. În perioada de referinţă mari schimbări numerice şi calitative în
cadrul resurselor umane n-au avut loc. Din 2006 până în prezent au fost angajaţi 84 tineri
specialişti. O condiţie obligatorie pentru angajare este cunoaşterea limbilor moderne şi a
lucrului la computer. Cadrele didactice de vârstă pensionară sunt angajate prin contract de
muncă de regulă pe 0,75, 0,5 ori 0,25 normă didactică.
Cea mai mare parte a cadrului profesoral-didactic are vârsta peste 50 de ani. Printre ei: 131
doctori habilitaţi, 295 doctori în medicină, 66 profesori universitari, 255 conferenţiari

62
universitari. Aceasta denotă necesitatea inevitabilă a schimbului firesc de generaţii, fapt ce
dictează elaborarea unui sistem motivaţional eficient pentru angajarea cadrelor didactice tinere.
Au trecut perfecţionări profesionale în ţară şi peste hotare 396 persoane.
În conformitate cu recomandările OMS, altor structuri internaţionale şi ale experţilor de
peste hotare, care au participat la evaluarea Strategiei de dezvoltare a Universităţii pentru
următorii 10 ani, în scopul optimizării procesului de studii în ultimii 5 ani au fost comasate 26
catedre şi 2 cursuri, reorganizate 2 catedre, catedra Anesteziologie şi Reanimatologie nr. 1 a
Facultăţii de Perfecţionare a medicilor şi catedra Limbi moderne şi latină
Secţia Personal şi lucrări de secretariat a fost reorganizată în serviciul Resurse Umane şi
serviciul Relaţii Publice.
A fost desfiinţată catedra Igienă şi Epidemiologie, FECMF
Au fost create:
- Facultatea Medicină nr. 2 (studenţi internaţionali)
- Departamentul medicină internă cu 9 discipline
- Catedra Propedeutică stomatologică şi implantologie dentară ,,Pavel Godoroja’’ în cadrul
Facultăţii Stomatologie
- Centrul Ştiinţific în domeniul medicamentului cu 5 laboratoare:
- Centrul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie;
- Centrul de Asistenţă Tehnică şi Management al Proiectelor;
- Laboratorul ştiinţific de Gerontologie;
- Secţia Audit intern;
- Laboratorul ştiinţific de Endocrinologie
- Serviciul Administrarea Patrimoniului (04.02.2010);
Personalul didactic este angajat conform documentelor normativ-reglatorii în vigoare: prin
concurs, contract de muncă pe durată determinată, prin cumul şi plata cu ora. Tinerii specialişti
sunt angajaţi la catedră prin ordinul rectorului şi contract individual de muncă. După 3 ani de
muncă ei pot participa la concurs pentru suplinirea posturilor didactice şi ştiinţifico-didactice din
cadrul catedrei. Posturile didactice vacante sunt reintegrate cu cadre didactice titulare din cadrul
catedrei respective, precum şi de către doctoranzi, masteranzi şi alţi specialişti calificaţi cu grad
ştiinţific şi categorii superioare din clinicele unde sunt amplasate catedrele.
Personalul auxiliar este angajat conform Codului Muncii al Republicii Moldova şi altor acte
legislative în vigoare.
Organele de administrare în Universitatea noastră sunt Senatul, Consiliul Ştiinţific,
Biroul Senatului şi Consiliul de Administraţie.
În perioada de referinţă au fost petrecute 248 de şedinţe, inclusiv 36 ale Senatului, 62 –
ale Biroului Senatului, 47 - ale Consiliului Ştiinţific şi 103 ale Consiliului de Administraţie, la
care s-au înaintat şi discutat cele mai actuale şi importante probleme din toate direcţiile de
activitate.
Nu am preconizat şi nici nu am reuşit să redăm toate cele ce au fost realizate la
Universitatea noastră pe parcursul perioadei analizate, precum nu excludem că am putut reuşi şi
mai multe, poate şi mai bine. Un lucru este cert, că s-au depus eforturi mari pentru a munci
cinstit, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a menţine ceea ce am primit drept
moştenire de la predecesorii noştri de glorie, iar prin remanierile ce s-au impus şi efectuat la
etapa actuală, am tentat mereu spre a promova bunul nume al instituţiei noastre.

Ion Ababii,
Rector,
profesor universitar,
academician

63