Sunteți pe pagina 1din 2

ISTORIE Istoria Bizantului 2 1 om politic; 20) În secolele IV-VI se extinde în

MULTIPLE CHOICE 2 istoric; Egipt marea proprietate.


1) Bizanţul clasic ( grec-medieval) 3 teolog. 21) Imperiul pierde în secolul VII cea
se întinde cronologic între secolele: 15) Împăraţii macedoneni au fost mai mare parte a provinciilor sale
1 III – VII; apărători ai: orientale şi balcanice.
2 VIII – XI; 1 ţăranilor; 22) În secolul VII Bizanţul îşi
3 XII – XV. 2 aristocraţilor. consolidează caracterul său bilingv.
2) În secolul VI statul bizantin se 16) Hegemonia Bizanţului în Balcani 23) Împăratul Leon al III-lea
întindea pe: a fost restabilită de către Împăratul: secularizează bunurile mânăstireşti.
1 un continent; 1 Vasile I; 24) Iconoclasmul a fost o mişcare
2 două continente; 2 Leon VI; esenţialmente religioasă.
3 trei continente. 3 Vasile II. 25) Sub împăraţii iconoclaşti
3) În secolul V în Imperiul romano- 17) Ruptura bisericii universale s-a politica bizantină a fost orientată
bizantin au pătruns ca migratori: petrecut în anul: spre Occident.
1 hunii; 1 1025; 26) În anul 800 Occidentul s-a
2 slavii; 2 1054; emancipat în raport cu Bizanţul.
3 cumanii. 3 1081. 27) Marea proprietate funciară a
4) În secolul VII Imperiul bizantin a 18) Kekaumenos a scris despre: subminat bazele statului bizantin în
fost atacat de: 1 huni; secolul X.
1 unguri; 2 otomani; 28) Expansiunea imperială bizantină
2 pecenegi; 3 vlahi. atinge apogeul sub împăraţii
3 bulgari. macedoneni.
5) Slavizarea Peninsulei Balcanice a Adevarat/Fals 29) Criza secolului XI a adus
început în secolul: 1) În Imperiul Bizantin a existat sfârşitul instituţiei stratioţilor.
1 VII; feudalism. 30) Gruparea civilă a încercat în
2 VIII; 2) În lumea bizantină târzie nu au secolul XI să-şi lărgească baza
3 IX. existat ţărani dependenţi. socială.
6) Cel mai de seamă monument al 3) În urma slavizării romanitatea 31) Sub Alexios I Comnenul Imperiul
arhitecturii bizantine timpurii este: orientală din sudul Dunării a a fost confruntat cu atacurile
1 biserica Sfinţii Apostoli din dispărut cu desăvârşire. pecenegilor.
Constantinopol; 4) În oraşul medieval din Bizanţ 32) În anul 1082 Alexios I acordă
2 Catedrala Sfânta Sofia; breslele erau independente de privilegii comerciale Veneţiei.
3 Sfântul Climent din Ohrida. instituţiile statului. 33) Sub Comneni a fost lărgită
7) Prin comerţul său statul bizantin 5) Papii de la Roma au urmărit instituţia mercenariatului.
a creat: statornic să-şi subordoneze 34) La 1081 a avut loc schimbarea
1 o nouă dinamică în schimburile biserica bizantină. regimului politic în Bizanţ.
mondiale; 6) Cruciada a IV-a a fost importantă 35) În secolele XII- XV moneda
2 noi orientări şi modalităţi în pentru că a salvat integritatea bizantină s-a devalorizat înainte de
comerţ ; statului bizantin. dispariţie.
3 o punte între Orient (Asia) şi 7) În secolul XIV Imperiul bizantin a 36) În anul 1204 s-a format imperiul
Occident (Europa). devenit vasal statului otoman. colonial veneţian.
8) În fruntea bisericii bizantine se 8) În lumea bizantină nu a existat 37) Constantin cel Mare a inaugurat
afla: învăţământ superior de tip noua capitală în anul 336.
1 Patriarhul; universitar. 38) Imperiul Roman a dispărut în
2 Papa. 9) Nestorianismul a devenit religie anul 395.
9) Biserica ortodoxă se considera: de stat în Bizanţ în secolul V. 39) Conciliile ecumenice din secolul
1 ecumenică; 10) Primul umanism bizantin a fost IV au condamnat arianismul.
2 egumenică. în timpul dinastiei macedonene. 40) În secolele IV-VI mai mulţi
10) Dinastia românească a 11) Prin crearea sistemului themelor împăraţi romani au fost sanctificaţi.
Asăneştilor a fondat un stat a avut loc procesul descentralizării 41) Biserica universală s-a scindat
independent în Balcani în anul: administraţiei bizantine în secolele în secolul VI.
1 1153; VII-IX. 42) În vremea împăratului Iustinian
2 1185; 12) Stratioţii se transformă în nu mai existau sclavi.
3 1204. secolul X în mică nobilime. 43) Împăratul Iustinian a reintegrat
11) Dispariţia din istorie a Imperiului 13) Prin grecizarea sa Imperiul întreaga romanitate occidentală.
bizantin prin cucerirea de otomani a bizantin a devenit în secolele IX-X 44) Pragmatica sancţiune era o
avut loc în anul: un stat naţional grec. legiuire ce preconiza realităţi de
1 1430; 14) Pronoia era asemănătoare natură feudală.
2 1453; feudului occidental. 45) Împăratul Iustinian a stăvilit
3 1461. 15) În secolul al X-lea moneda migraţia slavilor la Dunăre.
12) Cea mai importantă dintre bizantină, nomisma de aur, era 46) În anul 602 Focas a iniţiat o
moştenirile scrise din literatură etalonul aur al lumii medievale. mişcare culturală.
bizantină este: 16) Dobrogea medievală a făcut 47) În secolul VII a dispărut întreaga
1 literatura populară; parte în secolul XI din Imperiul romanitate orientală.
2 literatura cavalerească; bizantin. 48) Românii balcanici nu sunt
3 literatura istorică. 17) Prin mutarea capitalei la urmaşi ai populaţiei romanizate.
13) Ştefan Duşan s-a aflat în secolul Constantinopol are loc deplasarea 49) În anii 717-718 asediul
XIV în fruntea statului: centrului de greutate a Imperiului în Constantinopolului de către arabi
1 bizantin; Orient. nu a eşuat.
2 bulgar; 18) În secolele IV-VI în Scythia Minor 50) Apogeul primului Ţarat bulgar a
3 sârb. are loc o intensă activitate culturală. fost în secolul VIII.
14) Grigore Palamas (1296-1359) a 19) În secolul VI se formează în 51) Metodiu şi Chiril au fost militari
fost un: Egipt o biserică monofizită. bizantini.

1
52) Bulgarii s-au creştinat în secolul Catolicism aparţine în exclusivitate 59) Statul sârb medieval s-a născut
IX. Bizanţului. în secolul XII.
53) Legile bizantine se inspirau din 56) Cruciada I a fost îndreptată 60) Dinastia Nemanizilor a condus
dreptul roman. împotriva Bizanţului. cel de-al doilea Ţarat bulgar.
54) Constantin Porfirogenetul a fost 57) Negustorii italieni au sprijinit 61) Ştefan Duşan a instaurat
un mare general. economia Bizanţului în secolul XII. hegemonia bulgară în Balcani.
55) Responsabilitatea scindării 58) Imperiul de la Niceeea a fost 62) Sub dinastia Paleologilor a fost
Creştinismului între Ortodoxie şi condus de feudali occidentali. o puternică criză în plan cultural.

RASPUNSURI

MC:1-2, 2-3, 3-1, 4-3, 5-1, 6-2, 7-3, 8-1, 9-1, 10-2, 11-2, 12-3, 13-3, 14-3, 15-1, 16-3, 17-2, 18-3
A/F:1A, 2F, 3F, 4F, 5A, 6F, 7A, 8F, 9F, 10A, 11A, 12F, 13F, 14A, 15A, 16A, 17A, 18F, 19F, 20A, 21A, 22A,
23A, 24F, 25A, 26A, 27A, 28A 29A, 30F, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37F, 38F, 39A, 40A, 41F, 42F,
43F, 44F, 45F, 46F, 47F, 48F, 49F, 50F, 51F, 52A, 53A, 54F, 55F, 56F 57F, 58F, 59A, 60F, 61F, 62F,