Sunteți pe pagina 1din 2

Notă informativă

la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prevede


modificarea şi completarea Codului Subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 şi completarea
Anexei la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător.
Proiectul menționat se încadrează în prevederile Acordului de Asociere, ratificat prin
Legea nr. 112 din 02 iulie 2014 şi a Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului
de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014.
Proiectul legii transpune parțial Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de
modificare a Directivei 2004/35/CE.
Astfel, conform Directivei 2006/21/CE, proiectul stabilește cerințe minime pentru
prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a efectelor nefaste asupra mediului sau sănătății
umane, care ar rezulta ca urmare a gestionării deșeurilor din industriile extractive. Aceasta
include gestionarea oricărei instalații de deșeuri, inclusiv după închiderea acesteia, în baza unei
Autorizații de gestionare a deșeurilor miniere.
Concomitent, proiectul prevede crearea unei garanții financiare în scopul respectării
tuturor obligațiilor din autorizația eliberată și garantarea existenței unui fond disponibil în orice
moment pentru reabilitarea amplasamentului afectat de instalațiile de gestionare a deșeurilor.
De asemenea, implementarea prevederilor Codului Subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie
2009 a evidențiat un șir de lacune, inclusiv, la capitolul atribuirii în folosinţă a zăcămintelor de
substanţe minerale utile solide și apelor subterane și care se propun a fi eliminate.
Astfel, se impune excluderea alineatului (2), articolul 17 dat fiind faptul că în contractul
privind atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol este expres inclusă cantitatea-limită
(volumul) a substanțelor minerale utile atribuită unui agent economic.
Totodată, se propune excluderea lit.g) art.9 dat fiind faptul că, stabilirea limitelor de
extragere pentru toate tipurile de substanţe minerale utile este inoportună întrucât, conform
prevederilor art. 59 ale Codului Subsolului exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile
se efectuează în conformitate cu proiectele tehnice coordonate şi aprobate, schemele tehnologice,
planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere care includ obligatoriu volumul posibil de extragere
în dependență de structura geologică a zăcământului, amplasarea acestuia în spațiu, cererea de
substanțe minerale utile pe piață, concentrarea în zona cu zăcăminte de același tip de substanțe
minerale utile, și nu în ultimul rînd posibilitățile tehnice și financiare ale agentului economic.
Concomitent în Codul subsolului au fost operate unele modificări în vederea excluderii
unor prevederi contradictorii sau care pot fi interpretate în mod arbitrar (de exemplu art. 16, lit.d
ce prevede drept temei de apariție a dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol „alte
cazuri prevăzute de lege”???).
Întru aducerea în condiţii egale a tuturor beneficiarilor de subsol, se propune modificarea
art.83 al Codului subsolului în vederea introducerii obligativității încheierii contractelor privind
folosirea sectoarelor de subsol şi cu beneficiarii de subsol care au obţinut dreptul de folosinţă
pînă la intrarea în vigoare a legii.
Modificarea art.70 alin.(4) din Codul subsolului se impune din necesitatea aducerii
acestuia în concordanţă cu prevederile art.318 alin.(1) din Codul fiscal şi ale Legii nr.397-XV din
16.10.2003, ce vizează componenta bugetului public naţional la care se va efectua achitarea taxei
pentru extragerea substanţelor minerale utile, în vederea uniformizării prevederilor ce
reglementează corectitudinea colectării taxelor vizate.
Proiectul, de asemenea prevede delimitarea competențelor între Agenţia pentru Geologie
şi Resurse Minerale și Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale în vederea
efectuării expertizei de stat a informaţiei geologice cu privire la subsol și expertizei de stat a
rezervelor de substanţe minerale utile.
Cît privește modificarea și completarea Anexei la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător aceasta este determinată de
necesitatea corelării prevederilor Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător și Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009.
În acest context, este de menţionat că, din momentul intrării în vigoare a Codului
subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi Hotărîrii Guvernului nr.485 din 12.08.2009, Agenţia
pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare Agenţia) a devenit autoritatea administrativă
centrală din subordinea Ministerului Mediului, specializată în cercetarea, evidenţa, reglementarea
şi controlul folosirii resurselor minerale, având drept scop implementarea politicii statului în
domeniul cercetării geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului.
Astfel, conform prevederilor art.11 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, de
competenţa Agenţiei, în domeniul folosirii raţionale şi protecţiei subsolului, este atribuirea
perimetrelor geologice şi a perimetrelor miniere, coordonarea ridicării de construcţii pe suprafeţe
cu zăcăminte de substanţe minerale utile explorate, precum şi coordonarea proiectării sondelor
de exploatare şi a prizelor de captare a apelor subterane, documentaţiei tehnice elaborate şi a
materialelor pentru obţinerea autorizaţiei pentru folosirea specială a apei, coordonarea
normativelor de pierderi de substanţe minerale utile, expertizarea documentaţiei tehnice
(tehnologice) de proiect privind exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, construirea
construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, acte care sunt absolut
obligatorii pentru beneficiarii subsolului, care efectuează respectivele lucrări legate de folosirea
subsolului.
Totodată, conform prevederilor art.52, alin.(5) al Codului subsolului nr.3-XVI din
02.02.2009, Agenţia eliberează Avizul expertizei de stat a informaţiei geologice privind subsolul,
iar Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, activitatea căreia este asigurată
de către Agenţie, eliberează Avizul expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile, acte
permisive care permit introducerea rezervelor de substanţe minerale utile în balanţa de stat şi
excluderea acestora din balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile sau trecerea la
pierderi din balanţa de stat şi de la balanţa întreprinderilor miniero-extractive.
De asemenea, conform prevederilor art.72, alin.(2) al Codului subsolului nr.3-XVI din
02.02.2009, folosirea sectoarelor de subsol poate fi realizată doar în limitele perimetrelor
geologic sau minier, după caz. Prin urmare, actele de confirmare a perimetrelor geologic şi
minier constituie acte permisive pentru practicarea activităţii de întreprinzător şi necesită a fi
introduse în nomenclatorul respectiv.
În această ordine de idei, pentru a asigura corelarea normelor juridice existente, se
impune operarea de modificări în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile
emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător,
în vederea investirii prin lege a Agenţiei şi a Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe
minerale utile cu dreptul de a emite acte permisive în domeniul vizat.
Cu excepția Avizului expertizei de stat a informaţiei geologice cu privire la subsol la
documentele şi materialele pentru trecerea la pierderi de la balanţa întreprinderilor miniero-
extractive a rezervelor de substanţe minerale utile/solide/ nemetalifere şi pentru construirea şi
exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile/solide/
nemetalifere, celelalte acte permisive se eliberează gratuit.
Aspectul financiar-economic: Operarea modificărilor și completărilor în Codul subsolului
nr. 3-XVI din 02.02.2009 și Anexei la Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător nu va afecta activitatea agenților economici.

Ministrul mediului Valeriu MUNTEANU