Sunteți pe pagina 1din 2

Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Oradea

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC


J.A2ARESCU NJCOLAE DORIN
Satu Mare - 440030, Sir. Mihai Viteazu nr. 9, Judetul Satu Mare C.I.F. RO 20137402
iban: RO61 CARP 0310 0049 5058 RO02 BANCA COMERCIALA CARPATICA - Satu Mare
tel/fax: 0261 714 141; 0740 239 232 e-mail: bej.lazarescu@gmail.com

Dosar executional nr. 220/2017

PUBLICATIE DE VANZARE SILITA IMOBIL


LA LICITATIE PUBLICA PENTRU termen II
mtocmita in data de 09.05.2018

Noi, B.E.J. LAzARESCU NICOLAE DORIN, cu sediul in Satu Mare, str. Mi ai


Viteazul, nr. 9, jud. Satu Mare, cod 440030, prin Executor judecatoresc, LAZARES U
Nicolae Dorin
In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. (1) Cod Procedura Civila, aducem a
cunostinta generala ca, in data de O7.O6.2018, orele ll:30,va avea loc la adresa din
Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 9, jud. Satu Mare, cod 440030, vanzarea la licitaie
publica a imobilului campus din 2 camere si dependinte, situat in Satu Mare,
Tisa, nr. 6, bl. 70, op. 15, Satu Mare, in suprafata utila de 30,20 mp., descris prin
procesul verbal de situatie din data de 14.02.2018 la cererea creditorilor DON A
ZAMFIRA , reprezentat prin CAB. AVOCAT MOISA VERONICA, DONCA FLORIN GHITA
SI DONCA SIMONA ANISOARA, reprezentat prin CAB. AVOCAT DANA RUSU in temeiul
titlurilor executorii reprezentate de INCHEIERE din data de 10.10.2017 pronuntata de
Judecatoria Satu Mare in dosar nr. 11496/296/2014* si incheierile executoruljui
judecatoresc.
Imobilul urmarit este grevat de -urmatoarele sarcini
Nu exista sarcini.

Pretul de incepere al licitatiei publice pentru termen II este


12.262,50 Euro si reprezinta 75,00% din pretul de pornire al primei licitcbii
(16.35O,OO Euro), imobilul fiind evaluat prin raportul de expertiza incheiat la data ie
21.03.2017 intocmit de expert tehnic judiciar ing. Panduru Doina Fiorina, raportul e
evaluare fiind depus la dosarul executional. Daca nu se obtine pretul de incepere
licitatiei si exista eel putin 2 licitatori la acela^i termen, bunul va fi vandut la eel mai m.
pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii.

Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care off
pretul de la care incepe licitatia
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile a
839 Cod Procedura Civila si afisata la sediul executorului judecatoresc, la locul tinerii
licitatiei, transmisa in vederea afisarii la sediul Judecatoria Satu Mare, la sediul Primal
Satu Mare si la locul unde se afla imobilul, depunandu-se in acest sens procesele verb
privind afisarea publicatiei la dosarul executional . De asemenea, in conditiile art. 35 al.n.
(2) din Legea nr. 188/2000, republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si p:in
intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse execute rii
silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, respec v
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-1 anui
pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la
data, locul ^i ora stabirita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana
aceasta data sa prezinte oferte de cumparare
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin. 1 lit. 1) Cod Procedura Civila, ofertantii trebuie
consemneze in contul RO61 CARP 0310 0049 5058 RO02 deschis in Lei sau RO|45
•' CARP 0310 0049 5058 EU01 deschis in Euro la Patria Bank S.A. Satu Mare, cont
consemnari la dispozitia B.E.J. LAzARESCU NICOLAE DORIN, o garan^ie de participsre
de eel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei imobilului si sa depuna dovala
consemnarii garantiei de participare in original, impreuna cu oferta de cumparare, la
executorul judecatoresc
In conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedura Civila termenul lirmta
pentru depunerea ofertei de cumparare msotite de dovada consemnarii este ziua
premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare eel putin egale cu pretul de
incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei
Totodata, ofertantii persoane ilzice, vor avea obligatia de a depune si copie de pe
B.I/C.I, iar in cazul ofertantilor persoane juridice si copie de pe certificatul de inregistrere
la Registrul Comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala
In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod Procedura Civila, creditorii
urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiu le
nu au obligatia de a depune garantia de participare
Prezenta publicatie de vanzare a fost emisa la sediul B.E.J. LAzARES U
NICOLAE DORIN si afisata la locul licitatiei situat in Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr, 9,
jud. Satu Mare, cod 440030, astazi 09.05.2018, contine un numar de 2 (doua) pagijii.
In conformitate cu prevederile art. 840 Cod Procedura Civila, cate un exemplar din
prezenta publicatie se va comunica
1. creditorului urmaritor DONCA ZAMFIRA , reprezentat prin CAB. AVOCAT MO1 3A
VERONICA, DONCA FLORIN GHITA SI DONCA SIMONA ANISOARA, reprezentat p n
CAB. AVOCAT DANA RUSU
2. debitorilor DONCA CONSTANTIN IOAN, DONCA TEODORA GEORGETA, DONtA
ANCA IOANA SI DONCA SERGIU IOAN, prin avocat CAB. AVOCAT BACULESCU VLAp;
3. Directia de Impozite si Taxe Locale Satu Mare

In conformitate cu prevederile art. 839 alin. (3) si (4) Cod Procedura Civila, cate tin
exemplar din prezenta publicatie se va afisa la
1. sediul B.E.J. LAZARESCu' NICOLAE DORIN
2. sediul Judecatoria Satu Mare
3. sediul Primariei Satu Mare
4. locul situarii bunului imobil, respectiv Satu Mare, Al. Tisa, nr. 6, bl. 70, ap. 15, Sa[tu
Mare;
5. Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii siljite
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

Executor catore
LAZARESC Do in

S-ar putea să vă placă și