Sunteți pe pagina 1din 1

Asociatia Grupul de Actiune Locala Moldo-Prut

Sediul social: Sat Padureni, comuna Padureni, strada Principala , nr. 5 , Judetul Vaslui

Denumire Solicitant : Oraș Murgeni


Adresa sediu social Loc. Murgeni,
CUI/CIF 3337710

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE


privind eligibilitatea solicitantului

Subsemnatul/Subsemnata BUTA IOAN legitimat(a) cu CI/PASS seria VS, Nr. 427048, eliberat
de SPCLEP Murgeni, la data de 04.02.2010, CNP 1651210376043, domiciliat in localitatea
Murgeni, str. - nr. __-___, bl. __-____, sc. __-___, ap. __-___, etaj ___-____ judetul Vaslui, in
calitate de reprezentant legal al Oraș Murgeni (denumire solicitant), cu datele de
identificare din antet, cunoscand prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, declar
pe propria raspundere urmatoarele:

1. Solicitantul nu a mai depus acelasi proiect in cadrul altei masuri din PNDR 2014-2020.
2. Solicitantul se angajeaza sa respecte prevederile art. 6 lit. a si b, din H.G. Nr.226/2015
privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor Programului National
de Dezvoltare Rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurala si de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare, daca
proiectul impune.
3. Solicitantul isi insuseste in totalitate angajamentele asumate in sectiunea (F) din CF -
Declaratia pe proprie raspundere.
4. Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind dubla finantare.
5. Solicitantul se obliga sa asigure sustenabilitatea investitiei.
6. Solicitantul nu se afla in insolventa sau incapacitate de plata.

Reprezentant Legal
(Nume/prenume)
BUTA IOAN
Semnatura…………………..........
Data :21.08.2017