Sunteți pe pagina 1din 12

CATALOG DE PRODUSE

PREFABRICATE VEST
ACOLO UNDE TRADI}IA |NTÅLNE{TE TEHNOLOGIA

Cu o experien]` de peste 35 de ani în produc]ia materialelor de construc]ii, compania


PREFABRICATE VEST se situeaz` \n prezent printre cei mai importan]i produc`tori de pe pia]a
de profil din Romånia, pozi]ie cå[tigat` \n timp, prin profesionalism [i respect deosebit acordat
investi]iei clientului.

PREFABRICATE VEST pune la dispozi]ia clien]ilor s`i o gam` larg` de produse [i servicii
la standarde ridicate de calitate. Astfel, compania produce [i livreaz` beton celular autoclavizat
(BCA), elemente prefabricate din beton armat [i precomprimat pentru orice tip de construc]ii [i
betoane în stare proasp`t`, oferind \n acela[i timp clien]ilor s`i consultan]` \n alegerea
materialelor (inclusiv demonstra]ii de utilizare corect` [i eficient`) [i, la cerere, servicii de transport
[i montaj.

|n prezent, compania dispune de o puternic` baz` tehnico-material`: trei fabrici modern


utilate, specializate \n fabricarea celor trei categorii de materiale de construc]ii pe care le produce
(betoane, beton celular autoclavizat [i elemente prefabricate).

Calitatea produselor PREFABRICATE VEST se datoreaz` atåt fabricilor complet


automatizate, care dispun de o linie tehnologic` de ultim` genera]ie, cåt [i echipei de profesioni[ti
care supervizeaz` \ntregul proces. Producerea, urm`rirea [i gestionarea produc]iei se realizeaz`
printr-un sistem computerizat performant, care asigur` integritatea re]etei [i siguran]a procesului
tehnologic, \n timp ce agregatele care constituie materia prim` pentru produsele prefabricate sunt
supuse unui atent proces de selec]ie \nainte de a fi introduse \n ciclul de produc]ie. Rezultatul
acestei rigurozit`]i se reflect` \n produse finite, care respect` standardele de calitate na]ionale [i
interna]ionale.

Obiectivul principal al companiei îl reprezint` atingerea pozi]iei de lider pe pia]a


produc`torilor de materiale de construc]ii. |n acest sens, PREFABRICATE VEST manifest` o
preocupare constant` fa]` de poten]ialul uman [i cel tehnologic [i urm`re[te \ndeaproape
cerin]ele pie]ei pentru a le putea r`spunde prompt, prin solu]ii eficiente.
BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT (BCA)
BCA Prefabricate Vest ofer` beneficii importante atåt pentru
constructori cåt [i pentru beneficiari, fiind o solu]ie rentabil`
pentru zid`ria interioar` [i exterioar`, pentru construc]ii civile [i
industriale.

Izolare termic`

Dup` cum se [tie, aerul este cel mai bun izolator termic. Prin
structura poroas` a blocurilor de BCA, rezultat al reac]iei
chimice dintre elementele naturale ce intr` \n compozi]ia
materialului, BCA Prefabricate Vest este un excelent izolator
termic, atåt iarna cåt [i vara.

IZOLA}IE TERMIC~ GBN 35 GBN 50

Conductivitatea termic` λ la 0ºC W/mºK 0.15 / 0.12 0.185 / 0.15


(Kcal/mhºC, (max))

Datorit` acestei propriet`]i, schimbul de aer rece-cald dintre interior [i exterior, \n func]ie de
anotimp, este redus, construc]iile din BCA Prefabricate Vest beneficiind de un sistem de
climatizare natural`, f`r` nici un efort suplimentar din partea beneficiarului.

Izolare fonic`

Izolarea fonic` are \n vedere m`suri menite s` diminueze transmisia zgomotului dintr-o \nc`pere
\n alta.

Structura masiv` a blocurilor de BCA, compozi]ia poroas` format` din nenum`rate bule de aer
constituie un excelent “zid” contra zgomotelor de orice fel, care ne-ar putea perturba munca sau
odihna.

Rezistent la ap`, foc [i \nghe]

BCA Prefabricate Vest nu ia foc datorit` compozi]iei sale 100% minerale, oferind protec]ie maxim`
pentru bunurile [i persoanele aflate \ntr-o cl`dire construit` din BCA.

Chiar supus la temperaturi mai mari de 1000ºC, un bloc de BCA Prefabricate Vest nu se
deformeaz` [i nu permite difuzarea particulelor de fum sau gaze, chiar [i dup` 6 ore de la
expunerea \n aceste condi]ii.
Grosime element (cm) Rezisten]` la foc
7.5 1h30’

10 3h00’

15 6h00’

BCA PREFABRICATE VEST GBN 35 GBN 50

Absorb]ie de ap` la satura]ie % e volum (max) 40 45

Absorb]ie capilar` dup` 72 h cm, (max) 13 13

Rezisten]` la \nghe] dup` 15 cicluri exprimat` prin:


- pierderea \n mas` (coeficient de gelivitate %, max) 4 3
- sc`derea rezisten]ei la compresiune %, max 15 10

Soliditate. Rezisten]` la compresiune

BCA Prefabricate Vest este un material de construc]ii deosebit de rezistent la compresiune,


conferind soliditate [i rezisten]` \n timp remarcabile pentru construc]ii.

BCA PREFABRICATE VEST GBN 35 GBN 50


2
Rezisten]` la compresiune N/mm , (min) 3.5 5.0
2
Rezisten]` la \ntindere prin \ncovoiere N/mm , (min) 1.0 1.2

Portan]a este cea mai important` proprietate a zidului de BCA. Este o condi]ie pentru siguran]` [i
o calitate de durat`. Cu cåt materialul este mai compact [i mai omogen, cu atåt este mai rezistent
la compresiune.

Potrivit percep]iei curente, BCA-ul este considerat un material de construc]ii folosit \ndeosebi
pentru realizarea de pere]i interiori [i exteriori neportan]i. |ns`, cu BCA Prefabricate Vest GBN 50
se pot realiza [i pere]i interiori [i exteriori portan]i, pentru construc]ii cu regim de \n`l]ime P pån`
la P+2. |n acest caz, se realizeaz` pere]i cu grosimi cuprinse \ntre 24-40 cm.

BCA Prefabricate Vest GBN 50


este cel mai potrivit material de construc]ii pentru to]i pere]ii din obiectivul dumneavoastr`.

U[urin]` \n manevrare. Libertate de concep]ie [i proiectare

Fiind disponibil \n variantele GBN 35 [i GBN 50, putånd fi t`iat cu u[urin]` dup` nevoile
constructorului, BCA Prefabricate Vest ofer` libertate de concep]ie [i proiectare, utiliz`rile sale
fiind multiple: case pentru locuit \n ora[, case de vacan]` la munte, blocuri.

Datorit` greut`]ii specifice reduse, blocurile de BCA Prefabricate Vest sunt u[or de månuit de
c`tre constructori.
Economic

Blocurile de BCA sunt disponibile \n urm`toarele variante, \n func]ie de nevoile constructorului:

DIMENSIUNI SPECIFICE L x h x l (cm)

BCA izola]ie (GBN 35) 60 x 7.5 x 20 60 x 10 x 30 60 x 12 x 30

BCA zid`rie (GBN 50) 60 x 15 x 20 60 x 15 x 24 60 x 15 x 30

60 x 15 x 35 60 x 15 x 40 60 x 20 x 24

60 x 20 x 20 60 x 20 x 35 60 x 20 x 40

Astfel dimensionate [i respectånd forma paralelipipedic` perfect` (abateri dimensionale posibile


de 1 mm), blocurile de BCA Prefabricate Vest se \mbin` cu u[urin]`, cu un consum redus de
material de umplutur` [i \ntr-un timp relativ scurt.

Abateri
Dimensiune
Conform STAS Alte blocuri zid`rie BCA Prefabricate Vest

Lungime ± 2 mm ± 3÷4 mm ± 1 mm

L`]ime ± 2 mm ± 3÷4 mm ± 1 mm

Grosime ± 2 mm ± 3÷4 mm ± 1 mm
Liniaritate muchii ± 2 mm ± 3÷4 mm ± 1 mm

Planeitate suprafe]e ± 2 mm ± 2 mm ± 1 mm

Resturile r`mase de la blocurile t`iate pot fi utilizate, datorit` propriet`]ii superioare de debitare a
materialului, asigurånd importante economii de materiale.

Dimensiunile mari ale blocurilor de BCA impulsioneaz` ritmul de construc]ie [i reduc astfel costul
pentru angajarea for]ei de munc`.

Ecologic

BCA Prefabricate Vest este rezultatul combina]iei unor elemente cu larg` r`spåndire \n natur`:
nisip, ciment, var, ap` [i element de reac]ie [i nu d`uneaz` s`n`t`]ii oamenilor sau mediului
\nconjur`tor.
GARAJ SPA}IAL DIN BETON ARMAT PREFABRICAT

Caracteristici tehnice

Este un element spa]ial din beton armat, de form` paralelipipedic` cu urm`toarele caracteristici:

Dimensiuni exterioare (m) 5,52 x 3,43 x 2,33


Dimensiuni interioare (m) 5,38 x 3,15 x 2,18
Dimensiuni gol u[` (m) 1,90 x 2,60
Suprafa]` util` 16,95 mp
Mas` 10 to
Volum 4 mc
Marc` beton BC 20 (B 250 plastic)

Acoperi[ul garajului este în dou` ape, cu pant` de 15%,


asigurându-se o scurgere rapid` a apelor pluviale, fiind
dimensionat pentru circula]ia a maxim 2 persoane (care
monteaz` o hidroizola]ie u[oar`) [i pentru înc`rc`ri
climatice obi[nuite (z`pad`).
Pardoseala nu este component` a produsului, urmând a fi
turnat` la fa]a locului. Eventualele modific`ri de structur`
(goluri suplimentare) se pot face la cererea beneficiarului.

Domeniu de utilizare

Produsul este conceput s` fie utilizat ca garaj auto, fiind montat atât pe amplasamente definitive
cât [i temporare.
Totodat` poate fi utilizat ca spa]iu comercial sau de depozitare, minic`su]e de vacan]`, organizare
de [antier [i altele.

Avantajele utiliz`rii produsului

• montaj rapid, individual sau în baterie, prin simpla a[ezare pe o suprafa]` orizontal`,
constituit` din p`mânt bine compactat, gazon, pavaj, asfalt sau beton
• structura de rezisten]` a garajului asigur` integritatea acestuia în timpul transportului,
manipul`rilor la înc`rcare [i montaj, precum [i securitatea deplin` a autoturismelor
• poate fi mutat foarte u[or
• sunt spa]ioase, au design pl`cut, accentuat de acoperi[ul în dou` ape [i jocul nervurilor de
rigidizare de pe pere]ii laterali [i de pe fronton
ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT {I
PRECOMPRIMAT PENTRU HALE INDUSTRIALE

ELEMENT PRECOMPRIMAT DE ACOPERI{ TIP ECP


Caracteristici tehnice

Dimensiuni Volum Mas` Marc` beton


6 x 1,5 m 0,60 mc 1500 Kg BC30 (B 400)
9 x 1,5 m 1,10 mc 2750 Kg BC40 (B 500)
12 x 1,5 m 1,59 mc 3975 Kg BC40 (B 500)
15 x 1,5 m 2,20 mc 5500 Kg BC40 (B 500)
18 x 1,5 m 2,88 mc 7200 Kg BC40 (B 500)

• pot fi realizate, reprezentând clase de înc`rcare a acoperi[ului, în 4 variante de armare


• se pot executa, la cerere, cu goluri pentru luminatoare precum [i goluri tehnologice în func]ie
de destina]ia construc]iei

Domeniu de utilizare

Se folosesc ca elemente secundare la realizarea acope-


ri[urilor cl`dirilor, parter sau etajate, cu deschiderea 6, 9,
12, 15, 18 m (hale industriale, cl`diri social culturale,
sportive).
GRIND~ DIN BETON AR. 66T

Caracteristici tehnice

Se pot executa în 5 variante de armare


Volum 0,9 mc
Mas` 2250 Kg
Marc` beton BC40 (B 500 plastic)
Grinda are sec]iunea în form` de T.

Domeniu de utilizare

La realizarea structurii acoperi[urilor halelor industri-


ale tip parter, cu traveea de 6 m, având urm`toarele
func]ii:
• grind` central` pentru hale cu deschiderea de
12 m [i traveea de 6 m
• grind` marginal` înc`rcat` centric pentru hale cu
deschidere 18, 15 [i 12 m [i traveea de 6 m

Avantajele utiliz`rii produsului

• calitatea sporit` a produselor datorit` posibilit`]ii realiz`rii unui control permanent asupra
tiparului, arm`turii [i betonului pe toat` durata execut`rii prefabricatului
• reducerea de 3 - 4 ori a manoperei pe [antier, comparativ cu cea necesar` realiz`rii
structurilor din beton armat monolit
• eliminarea consumului de lemn pentru cofraje [i e[afodaje
• scurtarea duratei de execu]ie a structurilor
• montarea prefabricatelor se poate face f`r` întrerupere tot timpul anului, f`r` cheltuieli
suplimentare pentru structura din beton monolit
• construc]iile executate cu aceste prefabricate au o foarte bun` comportare la solicit`ri
seismice majore
GARD PREFABRICAT DIN PL~CI {I STÂLPI

Caracteristici tehnice

Plac` gard 2,0 x 0,6 x 0,04 m


Mas` 100 kg/buc
Marc` beton BC 15 (B200 plastic)
Stâlp gard 2,3 x 0,15 x 0,15 m - 130 kg/buc
3,0 x 0,15 x 0,15 m - 170 kg/buc
Marc` beton BC 15 (B 200 plastic)

Domeniu de utilizare

Împrejmuirea spa]iilor publice [i private.

Avantajele utiliz`rii produsului

• la acest tip de împrejmuire montajul nu necesit` eforturi


deosebite, acesta realizându-se manual
• durata de montaj este sc`zut`
• confer` durabilitate în timp [i siguran]` spa]iului împrejmuit
• sistemul permite demontarea u[oar` în vederea înlocuirii
sau reasambl`rii pe alt` pozi]ie
• având o arhitectur` pl`cut` poate fi utilizat în împrejmuiri
preten]ioase
• nu necesit` cheltuieli de între]inere deosebite
• are o durat` de via]` îndelungat`
TUBURI DIN BETON CENTRIFUGAT
CU CEP {I BUZ~, F~R~ TALP~

Caracteristici tehnice

Dint 200 grosime - 26 mm


lungime - 1000 mm
mas` - 48 kg
volum - 0,03 mc

Dint 300 grosime - 36 mm


lungime - 1000 mm
mas` - 88 kg
volum - 0,038 mc

Dint 400 grosime - 42 mm


lungime - 1000 mm
mas` - 140 kg
volum - 0,058 mc

Marc` beton - B 300 vârtos (BC 22,5)

Domeniu de utilizare

Realizare re]ele canalizare, cu scurgere liber`,


îngropate, subtravers`ri cu sarcini medii, pode]e,
fântâni.

Avantajele utiliz`rii produsului

• transport u[or [i montaj rapid


• nu necesit` eforturi deosebite la montaj
• \mbinare rapid` asigurat` de forma elementului
• rezisten]` [i durabilitate
• durat` de via]` ridicat` (cca 50 ani)
STÂLPI ELECTRICI CENTRIFUGA}I

Caracteristici tehnice

• form` tronconic`, cu gol în interior


• prize pentru legarea la p`mânt
• rezisten]` electric` dintre piesele de legare la
p`mânt ≈ 0 Ω
• sunt hidrofobiza]i

Tip Re]ea Lungime Marc` Volum Greutate Sec]iune baz` Sec]iune vårf
stålp tensiune (m) beton (mc) (kg) D (cm) D (cm)

Int Ext Int Ext

10.001 Joas` 10 B 400 0.23 630 15 25 6 15


10.005 Joas` 10 B 400 0.524 1535 28 41 15 26
SI9 Joas` 9 B 400 0.16 430 11 21 3 12
15.006 Medie 12 B 400 0.435 1130 25 38 14 24

Domeniu de utilizare

• pentru repara]ia capital` a liniilor electrice de medie [i joas` tensiune în mediul urban [i
rural, înlocuind stâlpii de lemn
• suport pentru sus]inere corpuri de iluminat
• suport pentru montaj paratoneri de protec]ie a unor obiective împotriva loviturilor de tr`znet
• suport pentru antene de telecomunica]ie

Avantajele utiliz`rii produsului

• montaj u[or [i rapid


• rezisten]` mare la solicit`rile din exploatare
• fiabilitate
• durat` mare de via]` (cca 50 ani)
Bd. Preciziei nr. 24, sector 6, Bucure[ti
Tel: (021) 434.03.88; (021) 434.03.89; (021) 434.03.90 • Fax: (021) 434.32.08
www.pv.ro

S-ar putea să vă placă și