Sunteți pe pagina 1din 12
CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

PREFABRICATE VEST ACOLO UNDE TRADI}IA |NTÅLNE{TE TEHNOLOGIA

PREFABRICATE VEST ACOLO UNDE TRADI}IA |NTÅLNE{TE TEHNOLOGIA Cu o experien]` de peste 35 de ani în

Cu o experien]` de peste 35 de ani în produc]ia materialelor de construc]ii, compania PREFABRICATE VEST se situeaz` \n prezent printre cei mai importan]i produc`tori de pe pia]a de profil din Romånia, pozi]ie cå[tigat` \n timp, prin profesionalism [i respect deosebit acordat investi]iei clientului.

PREFABRICATE VEST pune la dispozi]ia clien]ilor s`i o gam` larg` de produse [i servicii la standarde ridicate de calitate. Astfel, compania produce [i livreaz` beton celular autoclavizat (BCA), elemente prefabricate din beton armat [i precomprimat pentru orice tip de construc]ii [i betoane în stare proasp`t`, oferind \n acela[i timp clien]ilor s`i consultan]` \n alegerea materialelor (inclusiv demonstra]ii de utilizare corect` [i eficient`) [i, la cerere, servicii de transport [i montaj.

|n prezent, compania dispune de o puternic` baz` tehnico-material`: trei fabrici modern utilate, specializate \n fabricarea celor trei categorii de materiale de construc]ii pe care le produce (betoane, beton celular autoclavizat [i elemente prefabricate).

Calitatea produselor PREFABRICATE VEST se datoreaz` atåt fabricilor complet automatizate, care dispun de o linie tehnologic` de ultim` genera]ie, cåt [i echipei de profesioni[ti care supervizeaz` \ntregul proces. Producerea, urm`rirea [i gestionarea produc]iei se realizeaz` printr-un sistem computerizat performant, care asigur` integritatea re]etei [i siguran]a procesului tehnologic, \n timp ce agregatele care constituie materia prim` pentru produsele prefabricate sunt supuse unui atent proces de selec]ie \nainte de a fi introduse \n ciclul de produc]ie. Rezultatul acestei rigurozit`]i se reflect` \n produse finite, care respect` standardele de calitate na]ionale [i interna]ionale.

Obiectivul principal al companiei îl reprezint` atingerea pozi]iei de lider pe pia]a produc`torilor de materiale de construc]ii. |n acest sens, PREFABRICATE VEST manifest` o preocupare constant` fa]` de poten]ialul uman [i cel tehnologic [i urm`re[te \ndeaproape cerin]ele pie]ei pentru a le putea r`spunde prompt, prin solu]ii eficiente.

BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT (BCA)

BCA Prefabricate Vest ofer` beneficii importante atåt pentru constructori cåt [i pentru beneficiari, fiind o solu]ie rentabil` pentru zid`ria interioar` [i exterioar`, pentru construc]ii civile [i industriale.

Izolare termic`

Dup` cum se [tie, aerul este cel mai bun izolator termic. Prin structura poroas` a blocurilor de BCA, rezultat al reac]iei chimice dintre elementele naturale ce intr` \n compozi]ia materialului, BCA Prefabricate Vest este un excelent izolator termic, atåt iarna cåt [i vara.

este un excelent izolator termic, atåt iarna cåt [i vara. IZOLA}IE TERMIC~ GBN 35 GBN 50
IZOLA}IE TERMIC~ GBN 35 GBN 50 Conductivitatea termic` la 0ºC W/mºK (Kcal/mhºC, (max)) 0.15 /
IZOLA}IE TERMIC~
GBN 35
GBN 50
Conductivitatea termic` la 0ºC W/mºK
(Kcal/mhºC, (max))
0.15 / 0.12
0.185 / 0.15

Datorit` acestei propriet`]i, schimbul de aer rece-cald dintre interior [i exterior, \n func]ie de anotimp, este redus, construc]iile din BCA Prefabricate Vest beneficiind de un sistem de climatizare natural`, f`r` nici un efort suplimentar din partea beneficiarului.

Izolare fonic`

Izolarea fonic` are \n vedere m`suri menite s` diminueze transmisia zgomotului dintr-o \nc`pere \n alta.

Structura masiv` a blocurilor de BCA, compozi]ia poroas` format` din nenum`rate bule de aer constituie un excelent “zid” contra zgomotelor de orice fel, care ne-ar putea perturba munca sau odihna.

Rezistent la ap`, foc [i \nghe]

BCA Prefabricate Vest nu ia foc datorit` compozi]iei sale 100% minerale, oferind protec]ie maxim` pentru bunurile [i persoanele aflate \ntr-o cl`dire construit` din BCA.

Chiar supus la temperaturi mai mari de 1000 º C, un bloc de BCA Prefabricate Vest nu se deformeaz` [i nu permite difuzarea particulelor de fum sau gaze, chiar [i dup` 6 ore de la expunerea \n aceste condi]ii.

Grosime element (cm)

Rezisten]` la foc

7.5

1h30’

10

3h00’

15

6h00’

BCA PREFABRICATE VEST GBN 35 GBN 50 Absorb]ie de ap` la satura]ie % e volum
BCA PREFABRICATE VEST
GBN 35
GBN 50
Absorb]ie de ap` la satura]ie % e volum (max)
40
45
Absorb]ie capilar` dup` 72 h cm, (max)
13
13
Rezisten]` la \nghe] dup` 15 cicluri exprimat` prin:
- pierderea \n mas` (coeficient de gelivitate %, max)
4
3
- sc`derea rezisten]ei la compresiune %, max
15
10
Soliditate. Rezisten]` la compresiune
BCA Prefabricate Vest este un material de construc]ii deosebit de rezistent la compresiune,
conferind soliditate [i rezisten]` \n timp remarcabile pentru construc]ii.
BCA PREFABRICATE VEST
GBN 35
GBN 50
Rezisten]` la compresiune N/mm 2 , (min)
3.5
5.0
Rezisten]` la \ntindere prin \ncovoiere N/mm 2 , (min)
1.0
1.2
Portan]a este cea mai important` proprietate a zidului de BCA. Este o condi]ie pentru siguran]` [i
o calitate de durat`. Cu cåt materialul este mai compact [i mai omogen, cu atåt este mai rezistent
la compresiune.
Potrivit percep]iei curente, BCA-ul este considerat un material de construc]ii folosit \ndeosebi
pentru realizarea de pere]i interiori [i exteriori neportan]i. |ns`, cu BCA Prefabricate Vest GBN 50
se pot realiza [i pere]i interiori [i exteriori portan]i, pentru construc]ii cu regim de \n`l]ime P pån`
la P+2. |n acest caz, se realizeaz` pere]i cu grosimi cuprinse \ntre 24-40 cm.

BCA Prefabricate Vest GBN 50 este cel mai potrivit material de construc]ii pentru to]i pere]ii din obiectivul dumneavoastr`.

U[urin]` \n manevrare. Libertate de concep]ie [i proiectare

Fiind disponibil \n variantele GBN 35 [i GBN 50, putånd fi t`iat cu u[urin]` dup` nevoile constructorului, BCA Prefabricate Vest ofer` libertate de concep]ie [i proiectare, utiliz`rile sale fiind multiple: case pentru locuit \n ora[, case de vacan]` la munte, blocuri.

Datorit` greut`]ii specifice reduse, blocurile de BCA Prefabricate Vest sunt u[or de månuit de c`tre constructori.

Economic

Blocurile de BCA sunt disponibile \n urm`toarele variante, \n func]ie de nevoile constructorului: DIMENSIUNI SPECIFICE
Blocurile de BCA sunt disponibile \n urm`toarele variante, \n func]ie de nevoile constructorului:
DIMENSIUNI SPECIFICE
L x h x l (cm)
BCA izola]ie (GBN 35)
60
x 7.5 x 20
60
x 10 x 30
60
x 12 x 30
BCA zid`rie (GBN 50)
60
x 15 x 20
60
x 15 x 24
60
x 15 x 30
60
x 15 x 35
60
x 15 x 40
60
x 20 x 24
60
x 20 x 20
60
x 20 x 35
60
x 20 x 40
Astfel dimensionate [i respectånd forma paralelipipedic` perfect` (abateri dimensionale posibile
de 1 mm), blocurile de BCA Prefabricate Vest se \mbin` cu u[urin]`, cu un consum redus de
material de umplutur` [i \ntr-un timp relativ scurt.
Abateri
Dimensiune
Conform STAS
Alte blocuri zid`rie
BCA Prefabricate Vest
Lungime
± 2 mm
± 3÷4 mm
± 1 mm
L`]ime
± 2 mm
± 3÷4 mm
± 1 mm
Grosime
± 2 mm
± 3÷4 mm
± 1 mm
Liniaritate muchii
± 2 mm
± 3÷4 mm
± 1 mm
Planeitate suprafe]e
± 2 mm
± 2 mm
± 1 mm
Resturile r`mase de la blocurile t`iate pot fi utilizate, datorit` propriet`]ii superioare de debitare a
materialului, asigurånd importante economii de materiale.
Dimensiunile mari ale blocurilor de BCA impulsioneaz` ritmul de construc]ie [i reduc astfel costul
pentru angajarea for]ei de munc`.
Ecologic

BCA Prefabricate Vest este rezultatul combina]iei unor elemente cu larg` r`spåndire \n natur`:

nisip, ciment, var, ap` [i element de reac]ie [i nu d`uneaz` s`n`t`]ii oamenilor sau mediului \nconjur`tor.

GARAJ SPA}IAL DIN BETON ARMAT PREFABRICAT

Caracteristici tehnice

Este un element spa]ial din beton armat, de form` paralelipipedic` cu urm`toarele caracteristici:

Dimensiuni exterioare (m) Dimensiuni interioare (m) Dimensiuni gol u[` (m) Suprafa]` util` Mas` Volum Marc` beton

5,52 x 3,43 x 2,33 5,38 x 3,15 x 2,18 1,90 x 2,60 16,95 mp 10 to 4 mc BC 20 (B 250 plastic)

x 2,60 16,95 mp 10 to 4 mc BC 20 (B 250 plastic) Acoperi[ul garajului este

Acoperi[ul garajului este în dou` ape, cu pant` de 15%, asigurându-se o scurgere rapid` a apelor pluviale, fiind dimensionat pentru circula]ia a maxim 2 persoane (care monteaz` o hidroizola]ie u[oar`) [i pentru înc`rc`ri climatice obi[nuite (z`pad`). Pardoseala nu este component` a produsului, urmând a fi turnat` la fa]a locului. Eventualele modific`ri de structur` (goluri suplimentare) se pot face la cererea beneficiarului.

Domeniu de utilizare

Produsul este conceput s` fie utilizat ca garaj auto, fiind montat atât pe amplasamente definitive cât [i temporare. Totodat` poate fi utilizat ca spa]iu comercial sau de depozitare, minic`su]e de vacan]`, organizare de [antier [i altele.

minic`su]e de vacan]`, organizare de [antier [i altele. Avantajele utiliz`rii produsului • montaj rapid,

Avantajele utiliz`rii produsului

montaj rapid, individual sau în baterie, prin simpla a[ezare pe o suprafa]` orizontal`, constituit` din p`mânt bine compactat, gazon, pavaj, asfalt sau beton

structura de rezisten]` a garajului asigur` integritatea acestuia în timpul transportului, manipul`rilor la înc`rcare [i montaj, precum [i securitatea deplin` a autoturismelor

poate fi mutat foarte u[or

sunt spa]ioase, au design pl`cut, accentuat de acoperi[ul în dou` ape [i jocul nervurilor de rigidizare de pe pere]ii laterali [i de pe fronton

ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT {I PRECOMPRIMAT PENTRU HALE INDUSTRIALE

ELEMENT PRECOMPRIMAT DE ACOPERI{ TIP ECP

Caracteristici tehnice

PRECOMPRIMAT DE ACOPERI{ TIP ECP Caracteristici tehnice Dimensiuni Volum Mas` 6 x 1,5 m 0,60 mc

Dimensiuni

Volum

Mas`

6

x 1,5 m

0,60 mc

1500 Kg

9

x 1,5 m

1,10 mc

2750 Kg

12

x 1,5 m

1,59 mc

3975 Kg

15

x 1,5 m

2,20 mc

5500 Kg

18

x 1,5 m

2,88 mc

7200 Kg

Marc` beton BC30 (B 400) BC40 (B 500) BC40 (B 500) BC40 (B 500) BC40 (B 500)

pot fi realizate, reprezentând clase de înc`rcare a acoperi[ului, în 4 variante de armare

se pot executa, la cerere, cu goluri pentru luminatoare precum [i goluri tehnologice în func]ie de destina]ia construc]iei

Domeniu de utilizare

Se folosesc ca elemente secundare la realizarea acope- ri[urilor cl`dirilor, parter sau etajate, cu deschiderea 6, 9, 12, 15, 18 m (hale industriale, cl`diri social culturale, sportive).

cl`dirilor, parter sau etajate, cu deschiderea 6, 9, 12, 15, 18 m (hale industriale, cl`diri social

GRIND~ DIN BETON AR. 66T

Caracteristici tehnice

Se pot executa în 5 variante de armare

Volum

0,9 mc

Mas`

2250 Kg

Marc` beton BC40 (B 500 plastic) Grinda are sec]iunea în form` de T.

BC40 (B 500 plastic) Grinda are sec]iunea în form` de T. Domeniu de utilizare La realizarea

Domeniu de utilizare

Grinda are sec]iunea în form` de T. Domeniu de utilizare La realizarea structurii acoperi[urilor halelor industri-

La realizarea structurii acoperi[urilor halelor industri- ale tip parter, cu traveea de 6 m, având urm`toarele func]ii:

grind` central` pentru hale cu deschiderea de 12 m [i traveea de 6 m

grind` marginal` înc`rcat` centric pentru hale cu deschidere 18, 15 [i 12 m [i traveea de 6 m

Avantajele utiliz`rii produsului

calitatea sporit` a produselor datorit` posibilit`]ii realiz`rii unui control permanent asupra tiparului, arm`turii [i betonului pe toat` durata execut`rii prefabricatului

reducerea de 3 - 4 ori a manoperei pe [antier, comparativ cu cea necesar` realiz`rii structurilor din beton armat monolit

eliminarea consumului de lemn pentru cofraje [i e[afodaje

scurtarea duratei de execu]ie a structurilor

montarea prefabricatelor se poate face f`r` întrerupere tot timpul anului, f`r` cheltuieli suplimentare pentru structura din beton monolit

construc]iile executate cu aceste prefabricate au o foarte bun` comportare la solicit`ri seismice majore

GARD PREFABRICAT DIN PL~CI {I STÂLPI

Caracteristici tehnice

Plac` gard Mas` Marc` beton Stâlp gard

2,0 x 0,6 x 0,04 m 100 kg/buc BC 15 (B200 plastic) 2,3 x 0,15 x 0,15 m - 130 kg/buc

Marc` beton

3,0 x 0,15 x 0,15 m - 170 kg/buc BC 15 (B 200 plastic)

Domeniu de utilizare

Împrejmuirea spa]iilor publice [i private.

Avantajele utiliz`rii produsului

la acest tip de împrejmuire montajul nu necesit` eforturi deosebite, acesta realizându-se manual

durata de montaj este sc`zut`

confer` durabilitate în timp [i siguran]` spa]iului împrejmuit

sistemul permite demontarea u[oar` în vederea înlocuirii sau reasambl`rii pe alt` pozi]ie

având o arhitectur` pl`cut` poate fi utilizat în împrejmuiri preten]ioase

nu necesit` cheltuieli de între]inere deosebite

are o durat` de via]` îndelungat`

preten]ioase • nu necesit` cheltuieli de între]inere deosebite • are o durat` de via]` îndelungat`

TUBURI DIN BETON CENTRIFUGAT CU CEP {I BUZ~, F~R~ TALP~

Caracteristici tehnice

D int 200

D int 300

D int 400

grosime - 26 mm lungime - 1000 mm mas` - 48 kg volum - 0,03 mc

grosime - 36 mm lungime - 1000 mm mas` - 88 kg volum - 0,038 mc

grosime - 42 mm lungime - 1000 mm mas` - 140 kg volum - 0,058 mc

Marc` beton - B 300 vârtos (BC 22,5)

Domeniu de utilizare

Realizare re]ele canalizare, cu scurgere liber`, îngropate, subtravers`ri cu sarcini medii, pode]e, fântâni.

Avantajele utiliz`rii produsului

transport u[or [i montaj rapid

nu necesit` eforturi deosebite la montaj

\mbinare rapid` asigurat` de forma elementului

rezisten]` [i durabilitate

durat` de via]` ridicat` (cca 50 ani)

rapid` asigurat` de forma elementului • rezisten]` [i durabilitate • durat` de via]` ridicat` (cca 50

STÂLPI ELECTRICI CENTRIFUGA}I

STÂLPI ELECTRICI CENTRIFUGA}I Caracteristici tehnice • form` tronconic`, cu gol în interior • prize pentru

Caracteristici tehnice

form` tronconic`, cu gol în interior

prize pentru legarea la p`mânt

• rezisten]` electric` dintre piesele de legare la p`mânt ≈ 0 Ω • sunt hidrofobiza]i
• rezisten]` electric` dintre piesele de legare la
p`mânt ≈ 0 Ω
• sunt hidrofobiza]i
Tip
Re]ea
Lungime
Marc`
Volum
Greutate
Sec]iune baz`
Sec]iune vårf
stålp
tensiune
(m)
beton
(mc)
(kg)
D (cm)
D (cm)
Int
Ext
Int
Ext
10.001
Joas`
10
B
400
0.23
630
15
25
6
15
10.005
Joas`
10
B
400
0.524
1535
28
41
15
26
SI9
Joas`
9
B
400
0.16
430
11
21
3
12
15.006
Medie
12
B
400
0.435
1130
25
38
14
24

Domeniu de utilizare

pentru repara]ia capital` a liniilor electrice de medie [i joas` tensiune în mediul urban [i rural, înlocuind stâlpii de lemn

suport pentru sus]inere corpuri de iluminat

suport pentru montaj paratoneri de protec]ie a unor obiective împotriva loviturilor de tr`znet

suport pentru antene de telecomunica]ie

Avantajele utiliz`rii produsului

montaj u[or [i rapid

rezisten]` mare la solicit`rile din exploatare

fiabilitate

durat` mare de via]` (cca 50 ani)

Bd. Preciziei nr. 24, sector 6, Bucure[ti Tel: (021) 434.03.88; (021) 434.03.89; (021) 434.03.90 •
Bd. Preciziei nr. 24, sector 6, Bucure[ti Tel: (021) 434.03.88; (021) 434.03.89; (021) 434.03.90 •
Bd. Preciziei nr. 24, sector 6, Bucure[ti Tel: (021) 434.03.88; (021) 434.03.89; (021) 434.03.90 •
Bd. Preciziei nr. 24, sector 6, Bucure[ti Tel: (021) 434.03.88; (021) 434.03.89; (021) 434.03.90 •
Bd. Preciziei nr. 24, sector 6, Bucure[ti Tel: (021) 434.03.88; (021) 434.03.89; (021) 434.03.90 •
Bd. Preciziei nr. 24, sector 6, Bucure[ti Tel: (021) 434.03.88; (021) 434.03.89; (021) 434.03.90 •

Bd. Preciziei nr. 24, sector 6, Bucure[ti Tel: (021) 434.03.88; (021) 434.03.89; (021) 434.03.90 • Fax: (021) 434.32.08 www.pv.ro