Sunteți pe pagina 1din 2

REGISTRUL RISCURILOR

LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CASIERIE DIN CADRUL ___Primariei Dumbraveni ___________

Circumstante Strategia adoptata Data Risc rezidual la data


Responsabil Risc inerent
care pentru risc/ Actiunea de Instrumente Termenul ultimei ultimei revizuiri Eventualele
cu
Nr.crt. Obiective Descrierea riscurilor favorizează
gestionarea
minimizare a de control de punere reviziuri riscuri Observatii
aparitia Probabi- Expu- riscului/riscurilor intern in opera si stadiul Probabi- Expu- secundare
riscului Impact Impact
riscului litate nere inerent/inerente actiunii litate nere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Activitatea de 1. Inexistenţa unor Modificări casier Intocmirea procedurilor Supervizare/
plată/încasare a proceduri legislative scrise privind activitatea Monitorizare
datoriilor, scrise/monografii de plată/încasare a
respectiv privind activitatea de S S Mic datoriilor respectiv 26.06.2013 38.06.2013 S S S - -
plată/încasare a creanţelor
creanţelor
datoriilor respectiv
creanţelor
2. Nedesemnarea Modificări casier Desemnarea persoanelor Supervizare/
persoanelor legislative responsabile cu urmărirea Monitorizare
responsabile cu R R Mare operativă a datoriilor şi 26.06.2013 28.06.2013 S S S - -
urmărirea operativă a creanţelor
datoriilor şi creanţelor
3. Situaţia analitică a Modificări Contabilul sef Verificarea concordantei Supervizare/
creditorilor şi legislative dintre situaţia analitică a Monitorizare
debitorilor nu concordă M M Mediu creditorilor şi debitorilor 26.06.2013 28.06.2013 S S S - -
cu cea sintetică a cu cea sintetică a acestora
acestora
4. Netransmiterea către Modificări casier Transmiterea către Supervizare/
debitori a înştiinţărilor legislative debitori a înştiinţărilor de Monitorizare
de plată privind sumele plată privind sumele
datorate în vederea
S S Mic
datorate în vederea evitării
26.06.2013 28.06.2013 S S S - -
evitării prescrierii prescrierii sumelor
sumelor
5. Inexistenţa unui Modificări casier Intocmirea procedurilor Supervizare/
sistem de valorificare legislative scrise privind sistemul de Monitorizare
operativă a situaţiilor valorificare operativă a
rezultate din activitatea S S Mic situaţiilor rezultate din 26.06.2013 28.06.2013 S S S - -
de plată/încasare a activitatea de
datoriilor respectiv plată/încasare a datoriilor
creanţelor respectiv creanţelor
2. Activitatea de 6. Inexistenţa unor Modificări Contabilul sef Intocmirea procedurilor Supervizare/
stabilire şi proceduri legislative scrise privind activitatea Monitorizare
raportare a scrise/monografii de stabilire şi raportare a
impozitelor şi privind activitatea de S S Mic impozitelor şi taxelor 26.06.2013 28.06.2013 S S S - -
stabilire şi raportare a datorate statului
taxelor datorate
impozitelor şi taxelor
statului datorate statului
7. Nedesemnarea Modificări Contabilul sef Desemnarea persoanelor Supervizare/
persoanelor legislative responsabile cu activitatea Monitorizare
responsabile cu de stabilire şi raportare a
activitatea de stabilire S S Mic impozitelor şi taxelor 26.06.2013 28.06.2013 S S S - -
şi raportare a datorate statului
impozitelor şi taxelor
datorate statului
8. Calculul eronat al Modificări casier Calculul corect al sumelor Supervizare/
sumelor datorate legislative S S Mic datorate statului Monitorizare 26.06.2013 28.06.2013 S S S - -
statului
9. Întârzieri în plata Modificări casier Plata la termen a Supervizare/
impozitelor şi taxelor legislative S S Mare impozitelor şi taxelor Monitorizare 26.06.2013 28.06.2013 S S S - -
datorate statului datorate statului

1
Circumstante Strategia adoptata Data Risc rezidual la data
Responsabil Risc inerent
care pentru risc/ Actiunea de Instrumente Termenul ultimei ultimei revizuiri Eventualele
cu
Nr.crt. Obiective Descrierea riscurilor favorizează
gestionarea
minimizare a de control de punere reviziuri riscuri Observatii
aparitia Probabi- Expu- riscului/riscurilor intern in opera si stadiul Probabi- Expu- secundare
riscului Impact Impact
riscului litate nere inerent/inerente actiunii litate nere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3. Preluarea plăţilor 10. Lipsa documentelor Modificări casier Completarea Supervizare/
din fişele sintetice justificative pentru legislative documentelor justificative Monitorizare
rectificarea bugetară
S S Mic
lipsa pentru rectificarea
27.06.2013 29.06.2013 S S S - -
în contul de
execuţie bugetară bugetară
11. Neasigurarea Lipsa Contabilul sef Asigurarea securităţii Supervizare/
securităţii spaţiului personalului R R Mare spaţiului destinat casieriei Monitorizare 27.06.2013 29.06.2013 S S S - -
destinat casieriei
4. Preluarea plăţilor 12. Inexistenţa unor Modificări Contabilul sef Intocmirea procedurilor Supervizare/
din fişele sintetice proceduri legislative scrise privind elaborarea Monitorizare
în contul de scrise/monografii contului de execuţie
privind elaborarea
S S Mic bugetară
28.06.2013 30.06.2013 S S S - -
execuţie bugetară
contului de execuţie
bugetară
13. Nedesemnarea Modificări Contabilul sef Desemnarea persoanelor Supervizare/
persoanelor legislative responsabile cu activitatea Monitorizare
responsabile cu de elaborare a contului de
activitatea de elaborare
S S Mic
execuţie bugetară
28.06.2013 30.06.2013 S S S - -
a contului de execuţie
bugetară
14. Preluarea eronată a Modificări Contabilul sef Preluarea corecta a Supervizare/
sumelor din fişele legislative sumelor din fişele Monitorizare
conturilor sintetice în S S Mic conturilor sintetice în 28.06.2013 30.06.2013 S S S - -
contul de execuţie contul de execuţie
bugetară bugetară

INTOCMIT,
DANILIUC MARTA CRISTINA