Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA CURSULUI

1. Numele cursului: Curs intensiv de limba turcă, nivel începători

2. InstituŃia: Universitatea NaŃională de Apărare “Carol I” Bucureşti,


Departamentul de Limbi Străine

3. Obiective: StudenŃii pot atinge nivelul A2, conform CEF. La sfârşitul cursului
studenŃii vor putea:
- să acumuleze un vocabular fundamental
- să înŃeleagă expresii uzuale şi propoziŃii simple referitoare la situaŃii de viaŃă
cotidiene, concrete
- să construiască propoziŃii simple cu privire la detalii personale şi situaŃii
particulare concrete
- să se prezinte pe sine şi să prezinte alte persoane
- să pună întrebări simple altor persoane şi să poată răspunde la aceste întrebări (de
exemplu: nume, domiciliu, cunoştinŃe, prieteni, obiecte personale)
- să înŃeleagă şi să utilizeze propoziŃii şi expresii uzuale frecvent folosite (de
exemplu: informaŃii privind persoane, cumpărături, muncă)
- să poată comunica în situaŃii simple, rutiniere, corespunzând unui schimb direct de
informaŃii în cadrul unor teme şi activităŃi familiare.
- să poată descrie, cu mijloace simple, persoane, locuri, obiecte, mediul
înconjurător.

4. CompetenŃe:
CompetenŃe receptive (auzit, citit). Studentul
- poate înŃelege cuvintele cele mai frecvente
- poate înŃelege propoziŃii simple privitoare la subiecte de interes personal
(persoană, familie, cumpărături, locul de muncă, împrejurimi)
- poate înŃelege comunicate/ anunŃuri scurte, limpezi, simple.
- poate citi texte scurte, simple.
- poate găsi informaŃii concrete în texte cotidiene /anunŃuri, prospecte, meniuri,
mersul trenurilor, etc
- poate înŃelege scrisori personale, informale, scurte şi simple.
CompetenŃe productive (vorbit, scris)
- poate pune întrebări simple, poate răspunde la întrebări simple.
- se poate face înŃeles în situaŃii simple, de rutină dacă e vorba despre un schimb
direct de informaŃii şi de subiecte sau activităŃi familiare.
- poate duce o conversaŃie scurtă, simplă, în intenŃia de a stabili contacte, dar (în
mod normal) nu înŃelege suficient pentru a o şi susŃine.
- poate folosi o serie de propoziŃii şi mijloace simple pentru a-şi descrie, de
exemplu, familia, alte persoane, situaŃia lui locativă, profesia şi activitatea lui
anterioară/actuală.
- poate scrie notiŃe scurte, simple, cărŃi poştale, este capabil să completeze
formulare, să redacteze scurte scrisori simple, personale.
5. Limba utilizată în timpul cursului: limba turcă

6. InformaŃii: Nu se utilizează informaŃii secrete în timpul cursului

7. Baza de selecŃie a cursului: subofiŃeri şi ofiŃeri de toate gradele şi din toate


categoriale de arme, civili fără cunoştinŃe anterioare de limba turcă

8. StudenŃi din alte Ńări: pot fi acceptaŃi

9. Bilbliografie pentru admiterea la curs: nu e necesară

10. Număr de cursuri/ an: 1/an

11. Perioada/Durata : 27.09.2010-18.03.2011/ 25 săptămâni

12. Perioada de înscriere: