Sunteți pe pagina 1din 6

UAI.

TRIll P[NOIU

Copyright O 2016 EDITURA FOR YOU NUMEROI.OGIT $I DTSTIN


Toate drepturile asupra prezentei versiuni apa(in Edirurii For You.
Reproducerea integralS sau pa(iald. sub orice form6. a textului din aceasta
carte este posibilS numai cu acordul prealabil al Editurii For You.

Redactor: Carmen Radu


DTP: Felicia Driguqin (Prosperity Exprim SRL)
Design coPert6: Ion Sclunaq

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei


PANOIU,\ALERIU
NumerologiegidestiniValeriuPinoiu.-Bucuregti:ForYou.20l6
lsBN 978-60 6-639-129-0
113.5:51 I

Tel.r'fax. : 021 I 665.62.23


NI obil : 07 24.212.69 5 : 07 24.21 2.69 I
E-mail : foryou(@edirura-foryou'ro
comenzi@editura-foryou'ro
Website: u"'rl'w.editura-foryou.ro
Facebook: Editura-For-You
lnstagram : (T,edituraforyou TDIIURA IOB YOU
Trvitter: @l EdituraForYou
Bucule$ti,2016
Printed in Romania ISBN: 978-606-639-129-0
Nurnerologie gi deshn

CUPBINS

Prefa![ """'7
Capitolul l. Numerologie general[ """""" ' l?
""""""""""""' l0
teoria numerelor.
Numerologie spirituali """""""""12
Numerologie ezoteric[ """"""""" 17
Legea 1.....'.....
lui """""""""" 17
Legea lui 2."'...'... """""""""" 2l
Legea lui 3........... """"""""""'27

cifre..'...'
Numere qi """"""""" 30
Matematic[ qi simbol """""""' 31
Numere, chakre qi culori """"" 35
Operalii numerologice...."""""' "-"""""""'37
Numerologie qi astrologie """"""' """"""" 38
Capitotul2. Numerologia personatitlfii 1?
Numerograma personalf,.""''"""" """""""""' 39
MbraJia naqterii (Calea in via!6) """""""" 39
Numerele maestre """""""""" 52
Ziua denaqtere """ 56
Numlrul Destinului. """"""':""""""""""' 58
Destinului""""' 60
Interpretarea semnificaliei Num[rului
Numirul dominant """""""""' 75

2r8 219
Numeroloqie gi deshn

Numerologia este un limbaj al vietii. codificat intr-un


sistem de semne care ne ajutl sI aflIm rdspunsul Ia intrebari
existentiale gi si triim constient. Instrument de autocunoastere.
numerologia dezleagd enigmele indemnului socratic .jyosce te
ipsunl.t" (,,CunoaEte-te pe tine insuti!"). Cu ajutorulnumerelor.
ne asumdm puterea asupra propriei vieti prin inlelegerea struc-
Capitolul 1 rurii noastre interioare. prin acceptarea locului nostru in pro-
pria via[6 si in via{a celorlalti, prin acceptarea rolului celorlalti
in viata noastrd, prin implinirea Destinului.
NUMEROLOGIT GTNTRATA Spre deosebire de astrologie, numerele sunt fo4e mult
mai greu de st[pinit, vibratii mult mai inalte, care ne atrag
intr-un flux energetic ce ne aminteste clipl de clipa cd viata
este o curgere si ci orice lupth impotriva curentului duce nu-
mai la conflict, suferinta sau boal6. Nunterele fonrreazi o
Ieoria numereltlr retea energetici alcatuita din canale prin care atragem spre noi
experiente, fiind, in viziune ultamodernd, un model de GpS al
in forma pe care o cunoaqtem astdzi, gtiinla numerolo- vietii. Mai pufin complexf,, dar gi mai putin variabild in inrer-
giei a fost transmisa odata cu invl{dturile filosofului qi mate- pretare, numerologia ne dh acces la puterile numerelor, ce pot
maticianului grec Pitagora (581 - 500 i.Hr.). $coala pe care a fi percepute ca entitati vii, la care suntem conectati permanent.
infiin!at-o, denumita ,,pitagoreicf,", avea discipoli instruiti in
rnisterele Universului, Pitagora fiind el insusi un mare initiat. Numerele au valoare simbolicS.
Cunoagterea care ne-a parvenit de la Pitagora prin nu-
rnerologie este o sintezl a cunoa$terii din Antichitate. ce in- Numerologia este o gtiinla simbolici. aflari pe un plan
globeaza experienla grecilor. egiptenilor. iudeilor etc. in acea rnai subtil decdt astrologia. Numerologia studiaza semnificalia
vreme, numerologia era o $tiintA accesibila exclusiv inilialilor. nurnerelor. vdztte ca idei-forla. Fiecare numlr are un anumit
care erau obligali sI treacl prin ritualuri gi prin probe dure. in nivel de vibralie, corespunzdnd unui tip de energie.
Egipt. de pild5, in piramida sacri existau22 depor{i simbolice.
iar discipolul nu primea inilierea pdn6 nu trecea prin toate. $i Orice nurner este energie gi transmite o informalie.
inilierea in Cabala, sistemul ezoteric al evreilor, presupunea
un efort asem5ndtor. Prin simetrie cu tradilia egiptean5. in al- Numerologia pleacd de la premisa cI labaza vie{ii stau
fabetul ebraic existd 22 de litere, fiecare dintre ele consideratl numerele. Organizarea lumii a$a cum o cunoa$tem noi are la
o poarta cosmic6. bazi numerele.
l0 II
V.rlsxru P.Lxotu Nurneroloqie gi de.shn

Pdnd una-alta, pe aceastd planeti existd formd. iar creatia


,,Tot ceea Ce poate fi cunoscut are numdr se mlsoari dupd ceea ce se intimpla la nivel concret. palpabil.
9i fara numer nu cunoagtem nimic." vizibil. Atunci cdnd nu te supui regulilorjocului de pe Pamdnt.
Philolaos confunzi lucrurile. Ai gresit... planeta. C6t tr[im. suntem in
corp fizic, inv[lim prin forme si limite. in astral poate cd totul
De la mdsura pantofilor pdni la numdrul de telefon. de la e posibil si nelimitat, dar aici, jos. lucrurile se intdmpll altfel.
pre{ul oriclrui obiect de pe raftul magazinelor p6ni la numdml Cine nu pricepe asta risci si dezvolte fulburari de comporta-
de inmatriculare, constatdm ugor cf, numerele ne guverneazd nrent gi s[ devind studiu de caz la cursurile de psihoterapie. in
via1a.Mai mult, s-ar putea afirma ca haosului i se opune... nu- viata. perioadele mistice igi au si ele rolul lor deoarece sunt
rnarul! Pentru a putea ordona. clasifica, ierarhiza, se folosegte pline de invitaminte si devin, astfel, de mare folos oricui, insl
un sistem de notare in gcoala. un cod numeric personal pentru e necesar sa aibd o duratb limitatS. Ca sI apreciezi timul. tre-

eviden(a populaliei, un cod de bare ce diferenliazd intre ele mii buie uneori sa fii prins in vdltoare. si simti pe propria piele ce
de produse intr-un supermarket. inseamni sd te tragl curentii. Dar n-ai nicio scuzf, dac5" in loc
sd te apuci de colacul de salvare, te scufunzi. Cine ajunge sa
respinga realitatea este tras de mdneci de forta vietii. in scop
Numerologie spirituali educational.

Numirul I este numf,rul a tot ce existS. al lui Durnnezeu.


Numerologia ne explica circuirul evoluliei spirituale prin al vietii. Tot ceea ce existl este cuprins in valoarea lui L Aici.
cele noui numere de bazd. Spiritualitatea este considerata de pe Pamdnt, fiecare vine intr-un corp ( I ) ca si experimenteze
unii drept un salt in abstract, o trAire in niqte idei. concepte sl propria putere de creatie, propria capacitate de a fi Creator.
teorii. Principiile gi viziunea holistici asupra vielii nu au insd dupi chipul si aseminarea lui Dumnezeu. Numarul I spune cd
nicio valoare dacd nu sunt aplicate. Mulli dintre cei care sustin ne intrup5m ca si experimentdm unicitatea in planul fizic si sa
cd au abordat o cale spirituala confund6 evolutia cu fuga de ne manifest5m individualitatea. separafi de altii, sin-euri. desi
realitate. Ei considera cf,, dup[ ce au p5git intr-un sistem spi- la nivel superior suntem conectati cu tot Universul. Cum se
ritual sau altul, au scf,pat de barierele trupului 5i pot sI creeze spune, venim singuri 9i pleclm singuri.
realitatea cu mintea lor. Mai bine zis, de creat o creeaz5. dar in numerologie. 1 reprezintd coborArea spirirului intr-un
nu crl mintea, ci ir mintea lor, ramdndnd suspendati undel'a. corp. Corpul si cele cinci simturi sunt instrumentele noastre
intr-un limb, in care igi glsesc refugiu. Crezdnd ca ajung sa-5i de creatie divina. Desigur" atunci cdnd spunem ..un corp".
depa5eascl limitele, ace$ti neofi1i se inchid intr-un soi de buli ne referim 5i la corpurile subtile asociate celui fizic (corpul
mentalf,. arogAndu-qi totodati 9i dreptul de a-i invala pe allii emotional, corpul mental etc.), toate fiind legate intre ele. dar.
cum s6-qi construiasc6 singuri aceeaqi capcand. in ultima instant6. corpul fizic este cel care manifestd.
t2 I -_l
V,rr-t,xru P.\roru Nunwologic si dcsrrn

Asadar prin l, eu il manifest pe Dumnezeu $i pun in Numarul 5 md scoate de sub presiunea scopurilor si
mi$care fo4a vielii prin corpul meu frzic, fac ca tot ceea ce obiectivelor lui 4, pentru ci as risca sa devin prea serios si si
exist[ la nivel de potenlial. de posibilitate. sa prinda forma si consider ci viata este numai despre a-ti face datoria. Prin 5.
sd devina realitate. datoria este compensatl cu simtul plicerii. cu atractiile. cu
Prin 2 md impimdntez. imi trag seva ce mi leagl de tentatiile, cu socializarea. Viata este mai rnult decdt rutina si
planul fizic, in primul rdnd prin cordonul ornbilical care ln-a munc5, asa cd vibratia lui 5 mI ajutl si experimentez diversi-
tatea. imi pune la incercare imaginatia. imi starne5te curiozita-
legat de mama. Numf,rul 2 imi d[ r[ddcinile, sentimentul
tea. NumArul 5 combate rigiditatea si ma face sf, savurez viata
apartenentei la un cuib, la o familie. Prin2 sunt conectat gene-
prin cele 5 simfuri. mi invatd sI joc roluri. sa ma distrez. sI fiu
tic la trasSturile fizice gi de caracter ale strdmoqilor. la karma
rnobil. flexibil, adaptabil; 5 imi aduce aminte ci sunt fiinta cre-
de neam. Prin 2 mE integrez intr-o zestre culturald pe care o
atoare, cd orice creafie decurge din bucuria vietii si ca planeta
duc mai departe, invltdnd lectiile care imi vin de la farnilia in
pe care trdiesc este un teren de joacd.
care m-am nf,scut qi lasdnd eu insumi o nroStenire pe care o
transmit mai departe prin familia pe care mi-o intemeiez sau Prin 6 rnd conectez la vibralia iubirii si imi aduc viata in
prin ceea ce le las altora in urma ffecerii rnele prin trup. stare de echilibru. MI indragostesc, mh inrplinesc intr-o relatie
dc cuplu. lolosesc legea atractiei, atrag ceea ce sunt si ceea cc
Prin 3 devin mai mult decdt am fbst la na$tere. inli inii lipseste, oameni cu afinitlti comune, dar si oameni care md
depdqesc linia geneticf,, md extind. cresc, imi lirgesc orizontul.
completeazS. Num[ru] 6 m[ trimite perrnanent in ciutarea ar-
imi fburesc aripi. devin mai mult decAt mi s-a spus c6 sunt sau nroniei cu mine insumi si cu tot ceea ce existd in viata mea. De
ci pot deveni. Numdrul 3 md ajuti sa imi construiesc propria asemenea, 6 imi spune ca a trai in echilibru inseamnl a avea un
viziune asupra vielii 9i s[ o impartf,gesc cu ceilalti. prin comu- program de viata corect impartit intre munc6. pldcere si odihni.
nicare si prin tr[irea inbaza setului personal de valori. Nurnirul 6 este o balanti avdnd la un capf,t implinirea perso-
Num[ru] 4 ma pune la munci. $tiu de unde vin. stiu ce nalh (ceea ce mi bucurf,. imi place qi md face pe mine fericit.
cred despre lume si despre mine. aga cd e timpul sE imi pun confortul personal). iar la celalalt capit implinirea profesionall
principiile ;i convingerile in practic[. Fapte, nu vorbe. Prin 4. (placerea de a crea ceva prin care si md integrez in lume si sd
aduc o contributie concretd la lumea in care trdiesc. devin fiinti produc valori pe care si le foloseascl si semenii mei. confortul
sociala care presteazd un serviciu sau care produce bunuri socioprofesional). Num[ru] 6 m5 invatl cd viata pe Pan'rant as-
(materiale ori simbolice) spre folosul comunititii. Nurnarul 4 pira spre un echilibru intre c6t primesc si cat daruiesc.
nri conecteazb,la o meserie Si la activitdtile concrete prin care Num[ru] 7 irni spune cd sunt mai mult decdt corpul nreu
aduc plusvaloare mediului in care md aflu; 4 face ca omul sa si ca trupul este un vehicul prin care il onorez pe Dumnezeu
sfinleascd locul, prin organizare. disciplina. rutina, program. ;i produc efecte asupra intregului Univers. Numirul 7 ma t-ace
relatie cu timpul. rezultate, performantd. implicare sl acltune. constient de descendenta mea divinS. m[ ajuta sd md conectez
l-1 l5
V"rmnru P.\soru Nurnerologie si de.stnr

cu sinele meu, cu adev5rurile universale gi cu Dumnezeu. Prin 7" Spiritualitatea se mlsoari prin manifestare. in numero-
md deschid c6tre practicile spirituale, c[tre ezoterism, c6tre ceea logie. frecventa numerelor de la I la 9 codifici simbolic clla-
ce nu este palpabil, cdtre nevlzut. cf,tre cauzele ascunse ale lu- toria spiriruald a fiecf,ruia dintre noi. care nu poate fi separatl
crurilor,.citre un sistem de credinle, cf,tre o religie etc.. citre rricio clipl de trup. Tot ce facem in trup ne creste ca spirit.
tot ceea ce mi pune in leg[tur5 cu planurile superioare. cu alte Venim pe aceasti planeta pentru a ne dezvolta capacitatea de
dimensiuni ale fiin1ei, cu alte entit6fi, cu o ierarhie superioarl. a da o formi tot mai inalti vietii pe care o cref,m impreunS cu
altii si cu Dumnezeu.
Numarul 8 ma face con$tient cf, am putere 5i capacitate
de a-i influenla pe ceilalli - putere de a crea sau de a distruge.
putere de a fi despot sau magician, tiran sau artist. razboinic
Numerologie ezoterici
sau constructor. Numirul 8 imi dI 9i puterea de a alege binele
sau rdul, lumina sau intunericul. viala sau moartea. Vibralia
Legea lui I
lui 8 imi aduce inclusiv probele puterii. obstacolele din calea
eroului din poveste. Ca si ajung la destina{ie si sd dobdndesc Literatura este un cod al vietii si este uimitoare ignoranta
un premiu, o recompensd ori un statut. ffebuie si md dovedesc celor care consider6 operele literare drept simple... povesti. in
mai intAi demn, trebuie sf, demonstrez cd merit. iar dupl ce lapt. aceste ..povesti" pot fi cei mai mari prolesorr ai rcalitAtii
obtin puterea, am de ar[tat ca qtiu ce si fac cu ea. traite in corp uman. PAn[ una alta. se pare ca. atdta vreme cat
Numarul 9 este suma primelor opt ;i imi di rndsura suntem intrupati. forma ne constringe si ne aflEm intr-un sin-
inlelepciunii: cum am grija de mine si de corpul nreu (deci gur loc. intr-un singur mornent. Desigur, excludem aici per-
pi de s5n[tatea mea), cum asimilez ceea ce am prirnit de la lbrmanlele supraomenegti ale Marilor Maegtri. Dar p6nd ce
lamilie. cum imi depagesc condilia si imi construiesc propria brlocatia sd devina o stare de normalitate pe planeta noastrd. ne
viziune asupra lumii, cum pun osul la treabS. mI organizez 5i raportim la linia de mijloc a conditiei umane.
fac ceea ce spun, cum mi bucur qi ma joc cu via1a, cum iubesc. Venim in corp sd experimentam individualitatea. sd mani-
cum dau gi primesc, cum relationez cu Divinitatea si sunt re- f'cstanr conditia de a fi l, separati de ceilalti oameni (desi lega{i
cunoscdtol cum imi folosesc puterea si ii influentez pe altii. prin esen!6, la un nivel superior). Toti marii invatdtori vorbesc
Prin 9, devin un model pentru altii, un exemplu viu. prin clcspre puterea prezentului, despre concentrarea atentiei pe locul
tot ceea ce las in urm6. prin tot ceea ce se vede la mine 5i pe irr care ne afl6m qi pe acliunea pe care o facem acuntt Atentia fi-
oriunde trec. Num6rul 9. prin tot ceea ce fac sd se intdtnple in ind valul care directioneazd energia. este de la sine inteles de ce
realitate. prin contribulia mea la intreaga umanitate. la viata pe atunci cAnd ne concentrf,m 100% asupra unei intenlii sau fapte.
aceastd Planetd Ei la intregul Univers. irni d[ mlsura mea ca avem cele mai mari sanse de a matenaliza ceea ce ne dorim
Orl. Dupa ce imi termin treaba in acest corp. plec din tnrp si (sigur. dacd nu se opune sufletul. care ne poate spune cE ceea ce
md intorc de unde vin, in l. ne dorim nu e neap6rat si ce e mai bine pentm noi.).

I6 t1