Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei

   

Codul

 

DREPTUL CONCURENTEI

disciplinei

Anul de studiu

V

 

Semestrul*

2

 

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

 

E

Categoria formativă a disciplinei DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

 

DS

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}

   

Ob

 

Numărul de credite

 

6

Total ore din planul de învăţământ

 

36

Total ore studiu individual

 

80

 

Total ore pe semestru

 

116

Titularul disciplinei

Lect. univ. dr. Sorin David

 
 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea

DREPT

   

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant (Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de 14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)

Catedra

DREPT PRIVAT

 

Domeniul fundamental de ştiinţă, artă, cultură

ŞTIINŢE JURIDICE

 

Domeniul pentru studii universitare de licenţă

 

Total

C**

S

L

P

Direcţia de studii

   

36

 

24

12

   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline

anterioare

Obligatorii

(condiţionate)

Recomandate

Drept commercial, drept civil

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

 

1.

Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

10

 

8. Pregătire prezentări orale

4

2.

Studiu dupa manual, suport de curs

5

9. Pregatire examinare finală

20

3.

Studiul bibliografiei minimale indicate

10

10. Consultaţii

2

4.

Documentare suplimentară în bibliotecă

5

11. Documentare pe teren

0

5.

Activitate specifică de pregătire

5

12. Documentare pe INTERNET

10

SEMINAR şi/sau LABORATOR

 

6.

Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

5

13. Alte activităţi …

0

7.

Pregatire lucrări de control

4

14. Alte activităţi …

0

   

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

80

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de master şi fişa specializării)

 

1.

Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice

disciplinei)

Înţelegerea noţiunilor specifice materiei dreptului concurenţei

Înţelegerea distincţiei dintre dreptul anti-monopol şi dreptul concurenţei neloiale

2.

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

înţelegerea şi însuşirea principalelor principii si concepte ale dreptului anti-monopol

explicarea şi interpretarea dispoziţiilor legale referitoare la fiecare categorie de practici de concurenţă monopolistă

explicarea şi interpretarea dispoziţiilor legale şi a conceptelor doctrinare aplicabile în materia concurenţei neloiale

3.

Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

analiza normelor dreptului concurenţei

Competenţe specifice disciplinei

corelarea normelor generale cu cele speciale, precum şi a normelor referitoare la diferite categorii de fapte anticoncurenţiale între ele

corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică

4.

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific /

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)

înţelegerea importanţei dreptului concurenţei pentru menţinerea echilibrului pieţei şi pentru conformarea comportamentului agenţilor economici cerinţelor unei concurenţe loiale

formarea unei atitudini responsabile cu privire la cerinţele comportamentului pe piaţă a agenţilor economici, prin identificarea problemelor pe care le poate ridica, din punct de vedere concurenţial, atitudinea lor cu privire la anumiţi parteneri, concurenţi sau piaţă în general

înţelegerea interdependenţei tot mai pregnante dintre legislaţia locală şi legislaţia comunitară aplicabilă în materie de concurenţă

 

I Introducere in dreptul concurentei

 

1. Definiţia şi obiectul dreptului concurenţei

 

2. Noţiuni fundamentale ale dreptului concurenţei:

- intreprinderea; grupul de intreprinderi;

- piaţa relevantă (cu cele doua componente: piata produsului/ serviciului si piata geografica).

3.

Sub-ramurile dreptului concurentei: dreptul anti-monopol si dreptul concurentei neloiale

Dreptul anti-monopol romanesc obiective; izvoare juridice

 

1.

Obiectivele dreptului anti-monopol

 
 

a) Protecţia libertăţii concurenţei pe piaţă

 

b) Păstrarea unui număr suficient de concurenţi pe o anumită piaţă relevantă

c) Alocarea eficientă a resurselor la nivelul societăţii

 

d) Promovarea libertăţii economice individuale

2.

Reglementarea anti-monopol în România

 
 

a)

Precizări conceptuale (noţiunea de „practici anticoncurenţiale”)

 

b)

Particularităţile legislaţiei anti-monopol din România

 

c)

Sfera de aplicare legislaţiei anti-monopol

 

d)

Categoriile de fapte monopoliste

II

Dreptul anti-monopol romanesc inţelegerile monopoliste

 
 

a) Tipuri de înţelegeri monopoliste în funcţie de criteriile de clasificare a acestora

 

- criteriul formei de manifestare a vointei: acorduri propriu-zise, decizii de

asociere, practici concertate

 

criteriul nivelului circuitului economic la care se situează agenţii economici participanţi la înţelegere: înţelegeri verticale şi înţelegeri verticale

-

 

b)

Condiţii de existenţă a înţelegerilor monopoliste:

 
 

-

existenta unei manifestari de vointa colectiva;

-

autonomia decizionala a participantilor la intelegere; cauze de impunitate;

-

afectarea semnificativa a concurentei.

 

Tabla de materii

 

c)

Exceptarea de către Consiliul Concurenţei a înţelegerilor monopoliste de la

aplicarea interdictiilor din legislatia anti-monopol

 
 

- tipuri de exceptări: exceptări colective şi exceptări individuale

 

- condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de exceptare

 

- aspecte procedurale

 

III Dreptul anti-monopol romanesc - abuzul de poziţie dominantă

 
 

a)

Criterii pentru delimitarea poziţiei dominante

 

b)

Calificarea comportamentului unui agent economic drept abuziv

 

c)

Tratamentul abuzului de poziţie dominantă de către Consiliul Concurenţei

IV Dreptul anti-monopol romanesc - concentrările economice

 
 

a) Definiţia concentrărilor economice

 

b) Forme de realizare a concentrărilor economice

 

c) Controlul concentrărilor economice de către Consiliul Concurenţei

 

V Dreptul anti-monopol romanesc - organele implicate în implementarea legislaţiei

anti-monopol

 
 

a)

Consiliul Concurentei competente, structura, organizare;

 

b)

Organele

teritoriale

ale

Ministerului

Finantelor

Publice

competente;

interactiunea cu Consiliul Concurentei;

 
 

c)

Instantele judecatoresti rolul lor.

 

VI Dreptul anti-monopol romanesc - tratamentul sancţionator al practicilor monopoliste

 

a) Raspunderea administrativa;

 

b) Răspunderea civilă;

 

c) Raspunderea penala.

VII

Dreptul concurenţei neloiale – aspecte generale

 
 

a) Definiţia concurenţei neloiale;

 

b) Considerente istorice; izvoarele juridice actuale;

 

c) Trăsături generale ale faptelor de concurenţă neloială; tipuri de fapte de

concurenţă neloială

 

Dreptul concurenţei neloiale - confuzia

a)

Definiţie, elemente (elementul material, elementul intenţional)

b)

Clasificări ale confuziei

 

-

după formă (similitudinile; rataşarea parazitară)

-

după obiect

c)

Privire specială asupra publicităţii mincinoase - definiţie, scurt istoric

 

-

condiţii ale publicităţii mincinoase

-

elementele publicităţii mincinoase (elementul material şi elementul subiectiv)

-

răspunderea pentru publicitatea mincinoasă

VIII Dreptul concurenţei neloiale - denigrarea

a)

Definiţie, elemente (elementul material, elementul subiectiv)

b)

Deosebiri faţă de alte fapte (critica, informarea)

c)

Testarile de marfuri

Dreptul concurenţei neloiale - neloiale

acapararea agresivă a clientelei; alte practici

a)

Definiţie

b)

Modalităţi de acaparare agresivă a clientelei

c)

Alte practici neloiale

IX Dreptul concurenţei neloiale - răspunderea civilă pentru faptele de concurenţă neloială

a) Elementele raspunderii

 

b) Particularitati ale raspunderii civile in materia concurentei neloiale (raspundere obiectiva; lipsa prejudiciului)

X Dreptul concurenţei neloiale aspecte de drept international privat

Bibliografia

1. Octavian Căpăţână, Dreptul concurenţei comerciale, ed. Lumina Lex, Bucureşti,

 

1996

2.

Gabriel Boroi, Dreptul concurenţei (note de curs), Institutul de drept şi relaţii

internaţionale „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, 1996 3. Valerica Lazar, Concurenta neloiala. Raspunderea pentru practicile anticoncurentiale din domeniul economic si faptele abuzive de concurenta

comerciala care se savarsesc pe teritoriul Romaniei, ed. Universitara, Bucuresti,

 

2008

4.

Cristina Butacu, Legislatia concurentei. Comentarii si explicatii, ed. All Beck,

Bucuresti, 2005

5.

Emilia Mihai, Dreptul concurentei, ed. All Beck, Bucuresti, 2004

Lista materialelor

 

didactice

Reglementările interne indicate în cadrul cursului şi al seminarului

Note de curs

necesare

Bibliografie

La stabilirea notei finale se iau în considerare

 

Ponderea în notare, exprimată in %

 

{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

 

100%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

   

- testarea periodică prin lucrări de control

   

- testarea continuă pe parcursul semestrului

   

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

   

- alte activităţi

(precizaţi)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

Lucrare scrisă compusă, de regulă, din 2 subiecte practice (speţe), câte una pentru dreptul anti-monopol şi pentru dreptul concurenţei neloiale. Cele două subiecte practice pot conţine una sau mai multe întrebări, ponderea lor în punctaj fiind, de regulă, 60% pentru subiectul din materia dreptului anti-monopol şi 40% pentru cel din materia dreptului concurenţei neloiale.

Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)

   

Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10)

 

-

identificarea tuturor problemelor teoretice ridicate

-

identificarea a cel puţin jumătate dintre problemele teoretice ridicate şi a textelor legale aplicabile acestor probleme

-

 

identificarea textelor legale aplicabile pentru fiecare dintre problemele identificate

-

furnizarea unor soluţii care să denote că cel examinat a dobândit cunoştinţe minimale de dreptul concurenţei

 

furnizarea, pentru fiecare dintre problemele identificate, a unei soluţii argumentate

-

Data completării: 23 octombrie 2017

Semnătura titularului:

Lect. univ. dr. Sorin David