Sunteți pe pagina 1din 8

Programul

Cisco Networking Academy


Programul
Cisco Networking Academy
Programul Cisco Networking Academy (CNAP) este un par- - REÞELE - Cursuri 1 – 4 (CCNA) 4 x 70h
teneriat între Cisco Systems ºi organizaþii educaþionale, de - REÞELE - Cursuri 5 – 8 (CCNP) 4 x 70h
afaceri sau guvernamenale ale comunitãþilor din întreaga lu-
Cisco Systems a extins CNAP incluzând cursuri sponsorizate
me. Curriculum-ul Networking Academy urmãreºte sã pre-
de lideri din industria TI. Acestea le oferã cursanþilor califi-
dea cursanþilor lecþii pe teme de proiectare, instalare ºi între-
care completã în tehnologia Internet, acoperind cele mai im-
þinere a reþelelor de comunicaþii. Programul pregãteºte cur-
portante domenii:
sanþii pentru locurile de muncã ale secolului 21, servind în
acelaºi timp ca model de e-learning. - IT Essentials 1 and 2 (Baze TI 1 & 2) - Sponsorizat de HP -
2 x 70h
CNAP combinã învãþarea online, condusã de profesor, cu
exerciþii practice de laborator în care cursanþii aplicã ceea ce - Unix Fundamentals (Fundamentele Unix) - Sponsorizat de
învaþã la cursuri lucrând pe reþele reale. Sun Microsystems – 1 x 70h
Pe lângã reþele ºi alte tehnologii, CNAP îi ajutã pe cursanþi - Fundamentals of JavaTM Programming Language (Funda-
sã-ºi îmbunãtãþeascã cunoºtinþele de matematicã, scrierea mentele limbajului de programare JavaTM) - Sponsorizat de
documentelor ºi rezolvarea problemelor. Sun Microsystems – 1 x 70h
Pentru a asigura o experienþã educaþionalã completã, obiec- - Fundamentals of Voice and Data Cabling (Fundamentele ca-
tivele programului sunt în deplinã conformitate cu standar- blãrii pentru voce ºi date) - Sponsorizat de Panduit – 1 x 70h
dele naþionale, precum ºi cu cerinþele pieþei forþei de muncã. - Web Design Fundamentals (Fundamentele proiectãrii de
Programul de bazã al Cisco Networking Academy cuprinde pagini Web)– Sponsorizat de Adobe Systems (disponibil din
opt cursuri, împãrþite în douã module: anul 2003) – 1 x 70h.

P
rogramul Cisco Networking Academy (CNAP) este, În România, CNAP este prezent în peste 120 de licee, cole-
cu certitudine, unul dintre cele mai moderne instru- gii, universitãþi ºi instituþii educaþionale, în care sunt în-
mente de predare ºi învãþare pe care profesorii ºi stu- scriºi peste 2.000 de studenþi, fapt care ne situeazã în topul
denþii le pot folosi pentru a se iniþia sau specializa în dome- primelor 10 þãri din lume dupã numãrul de participanþi.
niile esenþiale din TI&C. Peste 8000 de instituþii de învãþã- Programul este deschis oricãrei instituþii de învãþãmânt care
mânt din 140 de þãri au acces gratuit la sistemul de învãþã- doreºte sã predea CNAP ºi care, pentru a deveni academie
mânt electronic oferit de Cisco Systems ºi partenerii sãi. localã, trebuie sã ia legãtura cu o academie regionalã exis-
CNAP se adreseazã persoanelor de orice vârstã ºi din tentã. Academiile regionale au rolul de a coordona ºi
orice categorie profesionalã: persoane care doresc o pre- instrui profesori pentru 10 academii locale.
gãtire sau recalificare profesionalã, studenþi de colegiu, Dacã m-aþi întreba unde este nevoie de CNAP, v-aº rãs-
liceeni sau studenþi din universitãþi care doresc sã se spe- punde: în orice instituþie de învãþãmânt unde existã o
cializeze în domenii TI cum ar fi: reþele de calculatoare, reþea de calculatoare!
Unix, Java, design Web. Unii dintre aceºtia au deja cunoº-
tinþe de bazã TI, alþii nu au atins niciodatã un computer.
Nicolai Sandu,
Platforma de învãþãmânt electronic (E-learning, Web Area Academy Manager,
based learning) a CNAP oferã toate instrumentele de care South East Europe,
un profesor are nevoie pentru a pregãti studenþii: conþinut Cisco Systems
în format multimedia, sistem de evaluare ºi testare, plan nsandu@cisco.com
de lecþii, lucrãri de laborator ºi, nu în ultimul rând, adu-
cerea la zi a cursurilor. Folosind navigatorul de Internet,
studentul poate studia cursul de oriunde are acces la re-
þeaua Internet. Cursul este coordonat direct de profesori
autorizaþi care predau, organizeazã ºi coordoneazã lucrã-
rile de laborator, deschid ºi supravegheazã sesiunile de
examinare on-line.
Prin absolvirea programului Cisco Networking Academy,
un specialist TI poate obþine o certificare recunoscutã în
industrie pe plan mondial.

2
Cerinþe pentru sãlile de curs Structura cursurilor
Pentru a asigura cunoºtinþe solide ºi calitatea studiului, CNAP Curs 1
are o listã de cerinþe pe care toate academiile trebuie sã le OSI model and industry standards
urmeze. În general, veþi avea nevoie sã asiguraþi urmãtoarele: Network topologies
• Se recomandã un calculator pentru fiecare cursant. IP addressing, including subnet masks
Un laborator suficient de mare cu calculatoare moderne. Networking components
• Conexiune Internet cu lãþimea de bandã dedicatã la mimim Basic network design
56 Kb/s. Curs 2
• Disponibilitatea de a participa la sesiuni de instruire. Beginning router configurations
• Disponibilitatea de a respecta CNAP Quality Assurance Routed and routing protocols
Plan (Planul de asigurare a calitãþii). Curs 3
Advanced router configurations
Pentru a deveni o Academie localã sau Academie regionalã LAN switching theory and VLANs
O instituþie educaþionalã trebuie sã fie înscrisã ca academie Advanced LAN and LAN switched design
localã înainte de a trimite instructorii la o academie regio- Novell IPX
nalã sau la CATC (Cisco Academy Training Center) pentru Threaded case studies
a fi pregãtiþi. Pentru a deveni academie localã, instituþiile de Curs 4
învãþãmânt se pot adresa unei academii regionale din
apropiere cu care semneazã un parteneriat. Pentru un proiect WAN theory and Design
de dezvoltare al unei academii regionale vã puteþi adresa WAN technology, PPP, Frame Relay, ISDN
managerului de program: nsandu@cisco.com. Network troubleshooting
National SCANS Skills
Durata sesiunilor de instruire a profesorilor Threaded case studies
Numãrul minim de zile (8 ore de studiu) necesar pentru
fiecare sesiune este dupã cum urmeazã: - REþELE - Cursurile 5 – 8 (CCNP)
Curs de orientare Cursurile 5 – 8 (CCNP) ale programului Cisco Networking
• Curs online de 24 ore sau 3 zile cu profesor. Acest curs Academy, echivalente cu 280 ore de instruire, sunt o continu-
este obligatoriu pentru toþi instructorii înainte de are a cursului CCNA. Cursanþii învaþã despre configuraþiile
înscrierea la oricare dintre cursurile de mai jos. complexe ale reþelei, precum ºi cum sã diagnosticheze ºi sã
CCNA rezolve problemele reþelei. Cursanþii care terminã cu succes
• Cursul 1: 5 zile programul avansat sunt pregãtiþi pentru atestatul Cisco Cer-
• Cursul 2: 6 zile tified Network Professional (CCNP™). Cele patru cursuri
din partea a doua a programului se vor preda, în principal, la
• Cursul 3: 4 zile
nivel universitar.
• Cursul 4: 4 zile
Structura cursurilor
• Instruire rapidã (IFT): minim 3 zile (pentru cei care au
Curs 5
CCNA)
Overview of Scalable Internetworks
CCNP
• Cursul 5: 10 zile Introduction to Managing Traffic and Access
• Cursul 6: 10 zile Managing IP Traffic
• Cursul 7: 10 zile Configuring Queuing to Manage Traffic
• Cursul 8: 10 zile Routing Protocols Overview
Fundamentele Unix, Java, Web: 5 zile Extending IP Addresses Using VLSMs
Fundamentele TI I: 5 zile Configuring OSPF in a Single Area
Fundamentele TI II: 5 zile Interconnecting Multiple OSPF Areas
Configuring Enhanced IGRP
Optimizing Routing Update Operation
Sumar al cursurilor de bazæ Configuring BGP
Quality of Service
- REþELE - Cursurile  – 4 (CCNA)
Curs 6
Cursurile 1 – 4 (CCNA) ale programului Cisco Networking
Academy, echivalente cu 280 ore de instruire, oferã cursanþi- Selecting Cisco Products for Remote Connections
lor noþiuni fundamentale de reþele de comunicaþii. Cursanþii Assembling and Cabling the WAN Components
care terminã cu succes aceastã parte din program se calificã Configuring Asynchronous Connections with Modems
pentru a obþine atestatul Cisco Certified Network Associate Accessing the Central Site with Windows 95
(CCNA™). Primele patru cursuri sunt disponibile începând
Configuring PPP and Controlling Network Access with
de la nivel liceal ºi universitar.
PAP or CHAP

3
Using ISDN and DDR to Enhance Remote Connectivity rea necesarã pentru acest domeniu asamblând un calculator,
Optimizing Use of DDR Interfaces instalând sistemul de operare, adãugând perifericele, conec-
tând calculatorul la o reþea localã ºi la Internet. Acesta este
Configuring a Cisco 700 Series Router
un curs practic, cu orientare pe lucrãri de laborator, accen-
Establishing a Dedicated Frame Relay Connection and tuând siguranþa muncii ºi lucrul eficient în echipã. Acest curs
Controlling Traffic Flow with Traffic Shaping îi va ajuta pe cursanþi sã se pregãteascã pentru atestatul
Enabling a Backup to the Permanent Connection CompTIA’s A+.
Optimizing Traffic on Dedicated WAN Connections Information Technology Essentials II
Scaling IP Addresses with PAT and NAT (Bazele tehnologiei informaþiei II)
Troubleshooting the Remote Access Network Acest curs este un ghid intensiv în sistemele de operare de
Curs 7 reþea multi-utilizator. Se vor discuta caracteristicile sisteme-
Introduction to Switching Concepts lor de operare Linux, Windows 2000, NT ºi XP. Cursanþii vor
explora o varietate de teme incluzând procedee de instalare,
Virtual LANs
elemente de securitate, procedee back-up ºi acces la distanþã.
Placing Catalyst® Switches in your Network
Catalyst Switch Overview
Catalyst Switch Architecture IT Essentials I and II
Catalyst Switch Hardware (Bazele T I I ºi II) –
Configuring the Supervisor Module and Fast Ethernet Sponsorizat de HP
Catalyst Switch Software Information Technology Essential I
Managing the Catalyst Switch Structura cursului
Troubleshooting the Catalyst Switch 1. Information Technology Basic
Catalyst 2900 Series Features 2. How Computers Work
Configuring Catalyst 2900 Series Switches 3. Assembling A Computer
Curs 8 4. Operating System Fundamentals
Support Resources for Troubleshooting 5. Windows 9x Operating Systems
Using Troubleshooting Methods 6. Multimedia Capabilities
Identifying Troubleshooting Targets 7. Windows NT/2000/XP Operating Systems
Applying Cisco Troubleshooting Tools
8. Networking Fundamentals
Workgroup Discovery Lab and CCO
9. Printers and Printing
Using a Troubleshooting Method
10. Preventive Maintenance
Documenting Symptoms, Actions and Results
11. Troubleshooting PC Hardware
Tracking Log-ins and Connections
12. Troubleshooting Software
Using Cisco Show and Debug Commands
Information Technology Essentials II
Diagnosing and Correcting Campus TCP/IP Problems
Structura cursului
Diagnosing and Correcting Catalyst Problems
1. Operating System Fundamentals
Troubleshooting VLANs on Routers and Switches
2. Introduction to Networking
Diagnosing and Correcting Frame Relay Problems
Diagnosing and Correcting ISDN BRI Problems 3. Physical Components of A Network
4. TCP/IP Networking
5. Overview of Network Services
6. Introduction to Network Operating System
7. Overview of the Installation Process and Boot Process
8. Windows 2000 Professional
9. Linux
10. Advance NOS Administration
Sumar al noilor programe 11. Network Security

IT Essentials I & II (Baze TI I ºi II) Unix Fundamentals


(Fundamentele Unix)

Information Technology Essentials I


(Bazele tehnologiei informaþiei I) Fundamentele UNIX, sponsorizat de Sun Microsystems,
Acest curs îi va introduce pe cursanþi în tehnologia informaþi- predã cursanþilor cum sã foloseascã comenzile sistemului de
ilor ºi a transmisiilor de date. Cursanþii îºi vor însuºi califica- operare UNIX ºi, în exerciþii practice, comenzile de bazã ale

4
sistemului de operare Solaris™ de la Sun Microsystems ºi îi 15 Customizing Your Login Environment
introduce în Common Desktop Environment (CDE - inter- 16 Network Basics
faþa graficã dintre medii diferite).
17 Career Guidance
Cursul este conceput pentru începãtorii în UNIX. Cursanþii
vor învãþa caracteristicile fundamentale de tip linie de co-
mandã ale mediului Solaris, incluzând navigarea în fiºierele Fundamentals of Java Programming
sistemului, accesul la fiºiere, editor de text vi, programe shell
ºi noþiuni de bazã în utilizarea reþelei. (Fundamentele limbajului de programare Java)
Caracteristicile CDE includ Standard Desktop Tools, Text
Editor, tipãrire ºi poºtã electronicã.
Cursul Fundamentele limbajului de programare Java oferã
Programul prevede un curs de 70 de ore. Aproximativ jumã- înþelegerea conceptelor programãrii orientate pe obiecte.
tate din acest timp este petrecut folosind material multimedia Cursul predã de asemenea cursanþilor cum sã foloseascã
online sub îndrumarea profesorului, iar restul timpului este tehnologiile orientate pe obiecte ale limbajului JAVA pen-
orientat pe exerciþii de laborator. tru a rezolva problemele de afaceri. Cursanþii vor învãþa
cum sã creeze clase, obiecte ºi aplicaþii folosind limbajul.
Temele includ fundamentele limbajului, API-ul limbajului
Unix fundamentals
Java (interfaþã pentru programarea de aplicaþii). În plus,
(Fundamentele Unix) cursul se va adresa cererii de instruire ºi pregãtire pentru
Sponsorizat de Sun Microsystems funcþia de programator atestat Sun pentru Platforma
Publicul þintã: Liceeni, studenþi în colegii ºi Java™ 2 (Sun Certified Programmer for Java™ 2
Platform).
universitãþi, precum ºi adulþi care doresc sã
îºi schimbe calificarea profesionalã.
Condiþii: Cursanþii trebuie sã aibã cunoºtinþe de bazã despre Fundamentals of Java
calculator ºi sã fie înscriºi în programul Cisco Networking Programming
Academy.
(Fundamentele limbajului de
Obiectivele cursului: la terminarea acestui curs, cursanþii vor
programare JavaTM)
putea:
Sponsorizat de Sun Microsystems
• Sã deschidã ºi sã închidã o sesiune de lucru în sistemele
Unix ºi CDE Publicul þintã: Liceeni, studenþi în colegii ºi universitãþi, pre-
cum ºi adulþi care doresc sã îºi schimbe calificarea profesio-
• Sã navigheze în sistemul de fiºiere Solaris
nalã.
• Sã manipuleze fiºiere text
Condiþii: Participanþii trebuie sã aibã cunoºtinþe de bazã
• Sã creeze fiºiere ºi directoare despre calculatoare, incluzând utilizarea de de aplicaþii ca
• Sã schimbe permisiunea de acces la fiºiere ºi directoare procesoare de text, foi de calcul tabelar ºi/sau baze de date ºi
• Sã foloseascã editor de text vi utilizarea de bazã ºi înþelegerea Internetului. Familiaritatea
prealabilã cu conceptele de programare elementarã ca sto-
• Sã identifice ºi modifice fiºiere de iniþializare
carea datelor în variabile ºi instrucþiunile de control sunt
• Sã foloseascã caracteristici shell pentru a facilita recomandabile, dar nu sunt impuse.
executarea comenzii
Obiectivele cursului: La terminarea cursului, cursanþii vor
• Sã foloseascã comenzi de bazã pentru reþele putea:
• Sã foloseascã comenzi pentru a cãuta directoare ºi fiºiere • Înþelege istoria ºi utilizarea curentã a programãrii orien-
Structura cursului tate pe obiecte ºi a limbajului Java pentru a rezolva prob-
1 The UNIX Computing Environment lemele de afaceri.
2 Accessing Your System and the Common Desktop • Înþelege conceptele de obiect, clasã, instanþã, date/câm-
Environment puri membre, atribute/metode membre ºi variabile locale.
3 CDE User Applications • Înþelege mediul Java ºi foloseºte kitul de dezvoltare Java
4 Getting Help pentru crearea ºi executarea programelor Java de la
5 Accessing Files and Directories fiºiere sursã Java.
6 Basic Directory and File Management • Aplica cuvinte cheie ale limbajului Java ºi sintaxa pentru
a crea instrucþiuni pentru declararea ºi stocarea tipurilor
7 Advanced Directory and File Management
de date Java.
8 File and User Information Utilities
• Înþelege rezultatul operaþiunilor ºi luarea de decizii pe
9 Using Text Editor tipuri de date Java, folosind orice operator sau metodã.
10 File Security
• Crea instrucþiuni pentru operaþii de date, luarea deciziilor,
11 Printing definiþia clasei, constructori de obiect, definiþii de meto-
12 Backing up and Restoring de ºi invocarea metodei.
13 System Processes and Memory Management • Folosi documentaþia online pentru platforma Java 2 ºi
14 Basic Features of the Korn and C Shells specificaþia API.

5
• Implementa caracteristicile Javadoc în fiºierele lor sursã tate din acest timp este petrecut folosind material multimedia
pentru a documenta clasele lor. online sub îndrumarea profesorilor, iar restul este acoperit cu
• Scrie cod care implementeazã principiile ºi modelele de lucrãri de laborator.
design de încapsulare, compoziþie ºi moºtenire.
• Scrie cod pentru a invoca metodele suprapuse sau Fundamentals of Voice &
supraîncãrcate ºi constructorii parentali sau supraîncãr-
Data Cabling
caþi ºi vor putea descrie efectul invocãrii acestor metode.
(Fundamentele cablãrii pentru voce ºi date)
• Concepe ºi construi instanþe ale oricãrei clase concrete
inclusiv clase top-level normale, clase interioare, clase Sponsorizat de Panduit
interioare statice ºi clase interioare anonime. Publicul þintã: Liceeni, studenþi în colegii ºi universitãþi, pre-
• Scrie cod pentru a defini, instanþia clase de pachete cum ºi adulþi care doresc sã îºi schimbe calificarea profesio-
Java.lang, Java.util, Java.awt, Java.io. nalã.
Certificare: Cursul Fundamentele limbajului de programare Condiþii: Studenþii trebuie sã aibã cunoºtinþe de bazã despre
Java se va alinia ºi va pregãti un cursant la examenul de pro- calculator, precum ºi înþelegerea Internet-ului. Experienþa
gramator atestat Sun pentru platforma Java 2. prealabilã în ceea ce priveºte ce cablarea ºi conectivitatea
pentru orice tip de reþele de voce sau date este recomanda-
Structura cursului
bilã, dar nu obligatorie.
1. What is Java?
Obiectivele cursului: La terminarea acestui curs, cursanþii vor
2. Object Oriented Programming putea înþelege urmãtoarele lucruri:
3. Java language elements • Industria cablãrii ºi piaþa respectivã a locurilor de
4. Java language operators and control structures muncã, precum ºi standardele SUA ºi internaþionale.
5. System, Strings, String Buffer, Math and Wrapper classes • Concepte ºi topologii de bazã ale reþelelor, precum ºi
6. Classes and Inheritance modelul OSI ºi funcþiile principale ale fiecãrui strat al
modelului.
7. Arrays
• Transmisia de semnale, teoria de bazã a transmisiilor
8. Understanding packages electrice ºi optice, teoria de bazã a sistemelor radio, pre-
9. Creating GUI applications using AWT cum ºi cauzele ºi efectele degradãrii semnalului.
10. Exceptions • Scheme ale cablãrii de cupru pentru cabluri torsadate ºi
11. Streams, files and Stream output protejate, precum ºi standardele respective ºi schemele
cablurilor coaxiale.
12. Utility classes
• Utilizarea fibrelor optice în cablare, diferite cablãri cu
14. Network Programming
fibre optice ºi implicaþiile dispersiei ºi atenuãrii.
• Principiile de bazã pentru siguranþa laboratorului, sigu-
Fundamentals of Voice & Data Cabling ranþa localã, naþionalã ºi internaþionalã ºi codul com-
portamentului pentru instalatori, instrumente de comerþ
(Fundamentele cablãrii pentru
ºi comportament ºi conduitã profesionistã.
voce ºi date)
• Bazele sistemului de cablare structuratã, diferenþa dintre
camerele pentru echipamente, camerele pentru teleco-
Cursul Fundamentele cablãrii pentru voce ºi date, sponso- municaþii, dulapurile cu cabluri, utilajele de distribuþie
rizat de Panduit, este conceput pentru cursanþii interesaþi principalã ºi distribuþie intermediarã, precum ºi diferite
de latura fizicã a cablãrii ºi instalãrii reþelelor de voce ºi tipuri de cablare.
date. Cursul se axeazã pe elemente de cablare privind co- • Fazele instalãrii cablurilor ca pre-vânzãri ºi vânzãri, pro-
nexiunile pentru date ºi voce ºi oferã o înþelegere a dome- cese de documentare, instrumente software, proiecte de
niului ºi a standardelor ei din toatã lumea, tipuri de medii reþea, liste de componente ºi cumpãrare.
ºi cablãri, reþele fizice ºi logice, precum ºi transmisii de • Elemente pentru faza de ºantier, upgrade-uri de instalãri
semnale. ºi adãugãri.
Cursanþii îºi vor dezvolta aptitudinile prin citirea documen- • Sarcini de ajustare, importanþa administrãrii cablurilor
taþiei de proiectare a reþelei, întocmirea de liste de produse ºi ºi terminaþiile mediilor de cupru ºi fibre optice.
achiziþionare, pozarea ºi montarea cablurilor, administrarea • Faza de finisare, testarea cablurilor ºi certificarea
cablurilor, alegerea dulapurilor pentru depozitarea cablurilor cablurilor.
ºi instalarea cutiei de conexiuni ºi a terminaþiilor, precum ºi
instalarea conectorilor ºi testarea cablurilor. • Terminarea proiectului cablãrii ºi suportul pentru uti-
lizator.
Acest curs practic, cu orientare pe laborator pune accentul pe
documentaþie, noþiuni de proiectare ºi instalare, precum ºi pe • Tehnologii noi de reþea.
siguranþa muncii în laborator, siguranþa la locul de muncã ºi Certificare: Programul se aliniazã la obiectivele atestatului
munca eficientã în echipã. Acest curs îi va ajuta pe cursanþi BICSI Installer Level 1.
sã se pregãteascã pentru examenul BICSI Registered Certified Structura cursului: Acest curs a fost conceput pentru 70 de ore:
Installer, Level 1. aproximativ 40 de ore vor fi acordate activitãþilor de laborator
Programul prevede un curs de 70 de ore. Aproximativ jumã- ºi 30 de ore vor fi petrecute la conþinultul programului.

6
Structura cursului • Arhitectura sitului Web, fluxul de lucru ºi procesele de
I. Industry and Networking Overview producþie.
1. Cabling Industry and Standards • Principiile creãrii de graficã ºi conþinut pentru medii
online.
2. Introduction to Networking
• Principiile fundamentale de design grafic online
II. Media and Transmission Practices incluzând interactivitatea corespunzãtoare, scheme de
3. Signals and Wires navigare sensibile la conþinut ºi criterii de interfaþã cu
4. Copper Media utilizatorul.
5. Fiber Optic Media • Selectarea instrumentelor în raport cu sarcinile adecvate.
III. Installation Theory • Atributele distinctive ale Web-ului ca mediu unic.
6. Safety and Code of Conduct • Tehnici de animaþie Web.
7. Structured Cabling Basics • Accesibilitatea sitului Web.
IV. Practical Installation • Implementarea ºi gãzduirea sitului Web.
• Abilitãþile necesare pentru a deveni web designer fie ca
8. Cabling Installation Process
angajat, fie ca liber-profesionist.
9. Cabling Rough-In Cursul nu asigurã cunoºtinþe despre:
10. Cabling Trim Out • Calificare avansatã în design.
11. Cabling Finish • Tehnologii back end ºi elemente hardware pentru situri
12. Cabling Project Completion and Customer Support Web.
V. Future of Cabling • Situri Web bazate pe baze de date.
• Creaþie de media video ºi audio.
13. Emerging Cabling Technologies
• Tehnici de programare.
• Comerþ electronic.
Web Design Fundamentals • Dezvoltare ºi utilizare a sitului Web la scarã largã.
(Fundamentele proiectãrii de pagini Web, • Design 3-D.
disponibil din 2003) • Administrarea afacerii.
Structura cursului Structura cursului
Publicul þintã: Liceeni, studenþi în colegii ºi 1. Foundations of Web Site Creation
universitãþi, precum ºi adulþi care doresc sã îºi schimbe califi- 2. Web Page Elements
carea profesionalã.
3. Production Tools
Condiþii: Cursanþii trebuie sã aibã cunoºtinþe de bazã despre
calculator ºi o înþelegere de bazã a Web-ului. Utilizarea prea- 4. Pre-Production Process
labilã a unui produs Adobe este recomandabilã, dar nu obli- 5. Layout and Design
gatorie. 6. User Interface Design
Descrierea cursului: Cursul se axeazã pe procesele de pro- 7. Accessibility Considerations
ducþie generale cu accent particular pe elemente de design
8. Media Creation
incluzând layout, navigare ºi interactivitate.
Cerinþe de laborator: Adobe Photoshop 6, Illustrator 9, 9. Interactivity
Premiere 6, GoLive 6, LiveMotion 1, Adobe Studio 1. 10. Testing and Optimization
Obiectivele cursului: la terminarea acestui curs, cursanþii vor 11. Implementation and Hosting
înþelege urmãtoarele lucruri: 12. Course Project

7
Programul Cisco Networking Academy
Academiile regionale din România ãi Republica Moldova
Academia regionalã/localã Localitatea/Þara Email Persoana de contact

CATC OAO RoEduNet - Universitatea Bucureºti, România catc@roedu.net Nicolae Þãpuº


Politehnica Bucureºti

Academia Tehnicã Militarã - Bucureºti Bucureºti, România marcstar@mta.ro Marcel Starparu

Casa Corpului Didactic BiT Maramureº Baia Mare, Maramureº, România tech@multinet.ro Cosma Octavian

Academia de Studii Economice Bucuresti Bucuresti, România zota@ase.ro       Razvan Zota

Colegiul Naþional Cantemir-Vodã - Bucureºti, România raduj@ldc.ro Radu Jugureanu


Bucureºti
Colegiul Naþional Unirea - Focºani Focºani, Vrancea, România emil@lufo.sfos.ro Emil Onea

OAO RoEduNet - Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca, Cluj, România kalman.pusztai@ Pusztai Kalman
Cluj-Napoca cs.utcluj.ro
OAO RoEduNet - Universitatea Al. I. Iaºi, România cisco@iasi.roedu.net Octavian Rusu
Cuza - Iaºi
OAO RoEduNet - Universitatea din Craiova, Dolj, România cernian@ucv.ro Oleg Cernian
Craiova
OAO RoEduNet - Universitatea Petru Târgu-Mureº, Mureº România cbogdan@uttgm.ro Bogdan Crainicu
Maior - Târgu-Mureº
OAO RoEduNet - Universitatea Timiºoara, România ionel@utt.ro Ioan Jurca
Politehnica - Timiºoara

RENAM: Research and Educational Chiºinãu, Rep. Moldova svv@renam.md Veaceslav Sidorenco
Networking Association of Moldova

Observaþii:
Academiile marcate cu bold oferã ºi cursuri CCNP.
Pentru lista la zi a academiilor locale consultaþi CNAP Locator: http://cisco.netacad-intl.net/cnacs/pub-doc/locator.shtml
Alte informaþii despre CNAP sunt disponibile pe situl local: http://www.cisco.ro

http://www.cisco.com/edu/emea

S-ar putea să vă placă și