Sunteți pe pagina 1din 6

Dosarul nr.

3ra-1426/2018

Prima instanță: Judecătoria Centru, mun.Chişinău (N. Corcea)


Instanța de apel: Curtea de Apel Chişinău (L. Bulgac, S. Gîrbu, G. Daşchevici )

ÎNCHEIERE

14 noiembrie 2018 mun.Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ


al Curţii Supreme de Justiţie,

în componenţa:
Preşedintele completului, judecătorul Iulia Sîrcu
judecătorii Mariana Pitic
Victor Burduh

examinând admisibilitatea recursului declarat de Consiliul municipal


Chişinău,
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Întreprinderea cu
Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată (succesor în
drepturi procedurale – Întreprinderea cu Capital Străin „Regata Imobiliare”
Societate cu Răspundere Limitată) împotriva Consiliului municipal Chişinău,
intervenient accesoriu Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor,
privind contestarea actului administrativ,
împotriva deciziei din 07 iunie 2018 a Curţii de Apel Chişinău,

constată:

La data de 06 martie 2015, Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar Invest”


Societate cu Răspundere Limitată a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Consiliului municipal Chişinău privind anularea sintagmelor „fără drept de
privatizare” şi „cu regimul actual de înălțime” din pct.1 al deciziei Consiliului
municipal Chişinău nr.11/35 din 23 decembrie 2014.
În motivarea acțiunii a indicat că, prin decizia Consiliului municipal Chişinău
nr.11/35 din 23 decembrie 2014, s-a admis cererea Întreprinderii cu Capital Străin
„Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată şi s-a decis de a perfecta relaţiile
funciare de arendă pe un termen de 25 de ani, fără drept de privatizare a lotului de
pămînt din str.xxxxxx cu suprafaţa de 0,2236 ha, pentru proiectarea şi construirea
unui nou obiectiv cu regimul actual de înălţime.
A menţionat că decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/35 din 23
decembrie 2014 a fost recepţionată de Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar
Invest” Societate cu Răspundere Limitată la data de 31 decembrie 2014.
A indicat că sintagmele „fără drept de privatizare” şi „cu regimul actual de
înălţime” le consideră ilegale şi neîntemeiate, deoarece lezează drepturile şi
interesele legitime a Întreprinderii cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu
Răspundere Limitată, așa cum potrivit art.9 alin.3 a Legii nr.1308 din 25 iulie 1997
1
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, „terenurile
proprietate publică pe care sunt amplasate obiective proprietate de stat se vînd,
după privatizarea obiectivelor menţionate, persoanelor fizice sau persoanelor
juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe
aceste terenuri”. În conformitate cu pct.7 al Regulamentului cu privire la vînzarea-
cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din16
decembrie 2008 „Cumpărător al terenului aferent poate fi proprietarul bunului
privatizat sau privat, amplasat pe acest teren. În cazul în care proprietar al
obiectivului privatizat sau privat este o întreprindere, în calitate de Cumpărător al
terenului aferent poate acţiona numai această întreprindere”.
Prin urmare, Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu
Răspundere Limitată, în calitate de proprietar al imobilului situat în xxxxxxx are
dreptul legal de a pretinde cumpărarea-privatizarea terenului care este obiectul
relaţiilor funciare de arendă a deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.11/35 din
23 decembrie 2014.
A menţionat că stabilirea reglementării/limitei sus-menţionate nu este legală,
întemeiată şi justificată. Potrivit extrasului din procesul-verbal al ședinţei
Consiliului arhitectural-urbanistic din 01 februarie 2014 s-a acceptat chestiunea
privind atribuirea codului de reglementate urbanistică C5 pentru construcţiile din
str.xxxxxx.
A susţinut că cererea prealabilă înaintată Consiliului municipal Chişinău a
fost neîntemeiat respinsă prin răspunsul din 06 februarie 2015.
Prin încheierea din 18 iunie 2015 a Judecătoriei Centru, mun.Chişinău, s-a
refuzat în examinarea concomitentă a cererii depuse de către AO „Congresul
Public din Republica Moldova” cu acţiunea iniţială a Întreprinderii cu Capital
Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Consiliului
municipal Chişinău cu privire la anularea sintagmelor din actul administrativ.
Prin decizia din 22 septembrie 2015 a Curţii de Apel Chişinău, s-a respins
recursul declarat de AO „Congresul Public din Republica Moldova” şi s-a
menţinut încheierea din 18 iunie 2015 a Judecătoriei Centru, mun.Chişinău,
adoptată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Întreprinderea
cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată.
Prin încheierea din 01 decembrie 2015 a Judecătoriei Centru, mun.Chişinău,
în procesul intentat la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii cu Capital
Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Consiliului
municipal Chişinău cu privire la anularea sintagmelor din actul administrativ, s-a
introdus Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în calitate de
intervenient accesoriu de partea pîrîtului.
Prin hotărîrea din 30 decembrie 2015 a Judecătoriei Centru, mun.Chişinău, s-
a respins cererea de chemare în judecată depusă de Întreprinderea cu Capital Străin
„Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Consiliului municipal
Chişinău în partea anulării sintagmei „fără drept de privatizare” din pct.1 al
deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.11/35 din 23 decembrie 2015.
S-a admis cererea de chemare în judecată depusă de Întreprinderea cu Capital
Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Consiliului
municipal Chişinău în partea anulării sintagmei „cu regimul actual de înălţime”, cu
anularea sintagmei „cu regimul actual de înălţime” din pct.1 al deciziei Consiliului
municipal Chişinău nr.11/35 din 2015.
2
Prin încheierea din 15 ianuarie 2016 a Judecătoriei Centru, mun.Chişinău, s-a
corectat greşeala evidentă din partea dispozitivă a hotărîrii din 30 decembrie 2015
a Judecătoriei Centru, mun.Chişinău în pricina civilă la cererea de chemare în
judecată depusă de către Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate
cu Răspundere Limitată împotriva Consiliului municipal Chişinău, intervenient
accesoriu Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, privind anularea
sintagmelor din actul administrativ prin înlocuirea sintagmei „23 decembrie 2015”
cu sintagma „23 decembrie 2014”.
Prin decizia din 13 aprilie 2016 a Curţii de Apel Chişinău, s-a respins apelul
declarat de Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu
Răspundere Limitată.
S-au admis apelurile declarate de Consiliul municipal Chişinău şi Agenţia de
Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.
S-a casat hotărîrea din 30 decembrie 2015 a Judecătoriei Centru,
mun.Chişinău, în partea admiterii pretenţiei reclamantului Întreprinderea cu
Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată şi anularea
sintagmei „cu regimul actual de înălţime” din pct.1 a deciziei Consiliului
municipal Chişinău nr.11/35 din 23 decembrie 2014, emiţînd în această parte o
nouă hotărîre de respingere a acestui capăt de cerere ca fiind neîntemeiat, în rest
hotărîrea primei instanţe s-a menţinut.
Prin decizia din 14 iunie 2017 a Curţii Supreme de Justiţie, s-a admis recursul
declarat de Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu
Răspundere Limitată.
S-a casat integral decizia din 13 aprilie 2016 a Curţii de Apel Chişinău, cu
remiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, în alt complet de
judecată.
Prin încheierea din 07 decembrie 2017 a Curţii de Apel Chişinău, s-a respins
cererea privind succesiunea în drepturile procedurale înaintată de Întreprinderea cu
Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată, de înlocuire a
apelantului Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu
Răspundere Limitată cu succesorul în drepturi Societatea cu Răspundere Limitată
„Regata Imobiliare”.
Prin decizia din 14 februarie 2018 a Curţii Supreme de Justiţie, s-au admis
recursurile declarate de avocatul Vitalie Ciofu, în interesele Întreprinderii cu
Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere Limitată şi avocatul Natalia
Negura, în interesele Societăţii cu Răspundere Limitată „Regata Imobiliare”.
S-a casat încheierea din 07 decembrie 2017 a Curţii de Apel Chişinău, cu
pronunţarea unei decizii sub formă de încheiere prin care, cererea privind
succesiunea în drepturile procedurale depusă de Societatea cu Răspundere Limitată
„Regata Imobiliare”, s-a admis.
S-a înlocuit Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu
Răspundere Limitată cu succesorul lui în drepturi – Societatea cu Răspundere
Limitată „Regata Imobiliare” în cauza civilă la cererea de chemare în judecată
depusă de Întreprinderea cu Capital Străin „Finpar Invest” Societate cu Răspundere
Limitată împotriva Consiliului municipal Chişinău, intervenient accesoriu Agenţia
de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, cu privire la contestarea parţială a
actului administrativ.

3
Prin decizia din 07 iunie 2018 a Curţii de Apel Chişinău, s-a respins cererea
de apel depusă de Consiliul municipal Chişinău şi cererea de apel depusă de
Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.
S-a admis cererea de apel depusă de Întreprinderea cu Capital Străin „Regata
Imobiliare” Societate cu Răspundere Limitată (succesor în drepturi procedurale a
ÎCS „Finpar Invest” SRL).
S-a casat parţial hotărîrea din 30 decembrie 2015 a Judecătoriei Centru,
mun.Chişinău, în partea respingerii pretenţiilor reclamantului privind anularea
sintagmei „fără drept de privatizare” din pct.1 a deciziei Consiliului municipal
Chişinău nr.11/35 din 23 decembrie 2014, cu adoptarea în această parte a unei noi
hotărîri prin care s-a admis pretenţia reclamantului Întreprinderea cu Capital Străin
„Regata Imobiliare” Societate cu Răspundere Limitată (succesor în drepturi
procedurale a ÎCS „Finpar Invest” SRL) în partea anulării sintagmei „fără drept de
privatizare” din pct.1 a deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.11/35 din 23
decembrie 2014.
S-a anulat sintagma „fără drept de privatizare” din pct.1 al deciziei Consiliului
municipal Chişinău nr.11/35 din 23 decembrie 2014 în rest, în partea admiterii
pretenţiilor reclamantului hotărîrea primei instanţe s-a menţinut fără modificări.
La data de 26 iulie 2018, Consiliul municipal Chişinău a declarat recurs
împotriva deciziei din 07 iunie 2018 a Curţii de Apel Chişinău, solicitând casarea
integrală a deciziei instanţei de apel şi casarea parţială a hotărîrii din 30 decembrie
2015 a Judecătoriei Centru, mun.Chişinău, în partea admiterii cererii de chemare în
judecată, cu emiterea unei noi hotărîri de respingere a acţiunii.
În susţinerea recursului recurentul a indicat prevederile art.432 alin. (2) lit.a),
b), c) Cod de procedură civilă.
În motivarea recursului a indicat dezacordul său cu decizia adoptată de
instanţele ierarhic inferioare şi a menţionat că decizia instanţei a fost adoptată cu
încălcarea normelor de drept material şi anume instanţa a interpretat în mod eronat
legea.
În conformitate cu art.434 alin.(1) Cod de procedură civilă, recursul se declară
în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale, dacă
legea nu prevede altfel.
Materialele dosarului atestă faptul că decizia din 07 iunie 2018 a Curţii de
Apel Chişinău a fost expediată pentru cunoştinţă participanţilor la proces la 10
iunie 2018 (f.d.108, Vol.II), în circumstanțele menționate, recursul declarat de
Consiliul municipal Chişinău la 26 iulie 2018, se consideră a fi depus în termenul
prevăzut de lege.
În conformitate cu art.439 alin.(2), (3) Cod de procedură civilă, după
parvenirea dosarului, un complet din 3 judecători decide asupra admisibilităţii
recursului, dispune expedierea copiei de pe recurs intimatului, cu înştiinţarea
despre necesitatea depunerii obligatorii a referinţei timp de o lună de la data
primirii acesteia. În cazul neprezentării referinţei în termenul stabilit,
admisibilitatea recursului se decide în lipsa acesteia.
Judecătorul raportor verifică încadrarea în prevederile legii a temeiurilor
invocate în recurs şi face un raport verbal în faţa completului de judecată instituit
în conformitate cu alin.(2).
Examinând admisibilitatea recursului în raport cu materialele cauzei civile,
completul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii
4
Supreme de Justiţie consideră că recursul declarat de Consiliul municipal Chişinău,
este inadmisibil din următoarele considerente.
În conformitate cu art.432 Cod de procedură civilă, părţile şi alţi participanţi
la proces sînt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă încălcarea
esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de
drept procedural.
Se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat
în cazul în care instanţa judecătorească:
a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată;
b1) a aplicat o lege care a fost declarată neconstituțională;
c) a interpretat în mod eronat legea;
d) a aplicat în mod eronat analogia legii sau analogia dreptului.
Se consideră că normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate
eronat în cazul în care:
a) cauza a fost judecată de un judecător care nu avea dreptul să participe la
judecarea ei;
b) cauza a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a
comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată;
c) în judecarea cauzei au fost încălcate regulile privind limba de desfăşurare a
procesului;
d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane care nu au fost
implicate în proces;
e) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată;
f) hotărîrea a fost pronunţată cu încălcarea competenței jurisdicționale.
Săvârșirea altor încălcări decît cele indicate la alin.(3) constituie temei de
declarare a recursului doar în cazul şi în măsura în care acestea au dus sau ar fi
putut duce la soluționarea greşită a cauzei sau în cazul în care instanţa de recurs
consideră că aprecierea probelor de către instanţa judecătorească a fost arbitrară,
sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea drepturilor şi libertăților
fundamentale ale omului.
Conform prevederilor art.433 lit.a) Cod de procedură civilă, cererea de recurs
se consideră inadmisibilă în cazul în care recursul nu se încadrează în temeiurile
prevăzute la art.432 alin.(2), (3) şi (4) Cod de procedură civilă.
Completul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii
Supreme de Justiţie consideră că recursul declarat de Consiliul municipal Chişinău,
nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art.432 alin.(2), (3) şi (4) Cod de
procedură civilă.
Or, argumentele invocate în recurs se referă la dezacordul recurentului cu
soluţia pronunţată de către instanţele ierarhic inferioare şi nu redă încălcarea
esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau de drept
procedural, respectiv nu constituie temei de casare a deciziei recurate şi urmează a
fi respinse.
Totodată, completul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii Supreme de Justiţie reţine că recursul exercitat conform Secțiunii a II-a
are caracter devolutiv numai asupra problemelor de drept material şi procedural,
verificându-se doar legalitatea deciziei, dar nu şi temeinicia ei în fapt.
În acest context, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al
5
Curţii Supreme de Justiţie reiterează că procedura admisibilității constă în
verificarea faptului, dacă motivele invocate în recurs se încadrează în cele
prevăzute în art.432 alin.(2), (3) şi (4) Cod de procedură civilă.
În această ordine de idei se precizează că, în contextul normelor procedurale
din Secţiunea a II-a, Capitolul XXXVIII Cod de procedură civilă, instanţa de
recurs nu verifică modul de apreciere a probelor de către instanțele de fond şi de
apel. Forţa atribuită unei probe sau alteia, coraportul dintre probe, suficiența
probelor şi concluziile făcute în urma probațiunii sunt în afara controlului instanței
de recurs.
Prin prisma art.432 alin.(4) Cod de procedură civilă, instanţa de recurs poate
interveni în materia probațiunii doar sub aspect procedural şi anume dacă se invocă
faptul că instanţa de apel a apreciat în mod arbitrar probele, încălcând în mod
flagrant regulile de apreciere a probelor stabilite în art.130 Cod de procedură
civilă, însă din recursul declarat nu rezultă încălcarea flagrantă a regulilor de
apreciere a probelor.
Cît priveşte dreptul justițiabilului „de a fi auzit de o instanţă”, garantat de art.
6 § 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, instanţa notează că obligaţia
de a motiva o hotărîre judecătorească poate varia în funcţie de natura deciziei în
cauză (a se vedea inter alia, Helle v.Finlanda, 19 decembrie 1997, parag.55;
Latourniere v.Franţa, 10 decembrie 2002, parag.2; Hansen v.Norvegia, 2
octombrie 2014, parag.71-74). De fapt în concepţia instanţei europene, articolul 6 §
1 nu impune motivarea detaliată a deciziei unei instanţe de recurs, care întemeindu-
se pe dispoziţiile legale specificate, respinge un recurs ca fiind „lipsit de şanse de
succes”, ceea ce s-a constatat în cazul de faţă (a se vedea, mutatis mutandis,
Kukkonen vs Finlanda (nr.2), 13 ianuarie 2009, parag.24; Papaioannou vs Grecia,
2 iunie 2016, parag.45 sau Baydar vs Olanda, 24 aprilie 2018, parag.46).
În circumstanțele menționate, completul Colegiului civil, comercial şi de
contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a
considera inadmisibil recursul declarat de Consiliul municipal Chişinău.
În conformitate cu art.art.270, 433 lit.a), 440 alin.(1) Cod de procedură civilă,
completul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii
Supreme de Justiţie,

dispune:

Se consideră inadmisibil recursul declarat de Consiliul municipal Chişinău.


Încheierea este irevocabilă.

Președintele completului, judecătorul Iulia Sîrcu

judecătorii Mariana Pitic

Victor Burduh

S-ar putea să vă placă și