Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 3

Documente necesare pentru obtinerea creditului

Documente necesare BCR Banca CEC Bank


Transilvania

Cererea de deschidere cont insotita de x x x


Deschidere declaratiile si formularele aferente
cont Certificat constatator/ Extras emis de ONRC x x x
proiect continand toate modificarile actului constitutiv
al societatii, in termen de valabilitate- - se
poate obtine de catre banca
Statutul societatii comerciale insotit, dupa caz, x x x
de contractul de societate, sau actul
constitutiv
Certificatul de inregistrare emis de ONRC, care x x x
contine codul unic de inregistrare
Incheierea judecatorului delegat/ Rezolutia x x
Directorului Registrului Comertului privind
infiintarea societatii
Actele de identitate ale reprezentantilor legali x x x
si ale persoanelor autorizate sa dispuna de
cont (imputerniciti/ delegati ai societatii (daca
acestia au deja preluat un specimen de
semnatura in cadrul bancii) si ale beneficiarilor
reali)
Procuri/mandate legale, in forma autentica, x x x
acordate de reprezentantii legali unor terte
persoane(daca este cazul)
Acord de finantare Start-up Nation / scrisoare x x x
de instiintare privind admiterea de principiu la
finantare (daca nu este incarcat deja pe RUE)
Obtinere Cerere de credit – formular standard pentru x x x
credit fiecare banca si acordurile/declaratiile
necesare obtinerii creditului
Hotararea Adunarii Generale a x x x
Actionarilor/Asociatilor privind numirea
persoanelor autorizate sa reprezinte societatea
in relatia cu banca si sa dispuna efectuarea de
operatiuni in contul entitatii(daca este cazul)
Acordul de finantare – SUN, inclusiv: x x x
 Planul de afaceri
 Tabel buget proiect
(Daca nu sunt disponibile din RUE)
Certificat Constatator RECOM in termen de x x x
valabilitate
CI asociati/garanti (daca sunt modificari) x x x
Certificat de atestare fiscala – in valabilitate x x x
(acesta trebuie sa aiba o valabilitate care sa
acopere inclusiv data aprobarii garantiei
FNGCIMM (daca este cazul)
Copie ultimul bilant contabil anual (daca este x x
cazul) si a balantelor aferente, respectiv
balantele de verificare trimestriale
Pentru beneficiarii cu obiect de activitate x
medical se adauga documentele specifice:
• Copie dupa Ordinul de numire in
rezidentiat/ Copie dupa Ordinul de numire in
specialitate/primariat – eliberate de Ministerul
Sanatatii, dupa caz;
• Copie dupa Certificatul de membru al
Colegiului Medicilor din Romania, dupa caz;
• Copie dupa Certificatul de membru al
Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania,
dupa caz;
• Copie dupa Autorizatia sanitara de
functionare, dupa caz;
• Copie dupa Certificat(e) de competenta,
dupa caz.

Obtinere Declaratia pe proprie raspundere privind x x x


garantie incadrarea in categoria IMM
FNGCIMM Calcul pentru intreprinderile partenere sau x x x
legate (daca este cazul)
Declaratia pe proprie raspundere a x x x
beneficiarului finantarii ca nu se afla in situatii
de insolventa, executate silita, inchidere
operationala, lichidare, dizolvare etc.
Acordul IMM de consultare de catre Fond a x x x
bazei de date a CRC
Declaratie privind acordarea contragarantiei x x x
(daca este cazul)
Certificatul de atestare fiscala – in valabilitate x x x
la data aprobarii garantiei
Certificatul de inmatriculare – ultima varianta x x x
Certificat Constatator Recom x x x
CI asociati/garanti x x x
Semnare Procura pentru persoanele mandatate sa x x x
contract semneze documentatia contractuala din partea
credit firmei altele decat cele mentionate in
Hotararea AGA (daca este cazul)
Punere la Cerere de tragere credit x x x
dispozitie
credit Documentele de plata completate si semnate x x x
de catre imprumutat(de ex: OP-uri)
Documente justificative pentru plata x x x
cheltuielilor eligibile/neeligibile conform
acordului de finantare
Alte documente aferente proiectului (acte x x x
aditionale, notificari – daca este cazul)
Polite de asigurare aferente activelor din x x x
proiect cesionate in favoarea Agentiei IMM si
in favoarea băncii pe perioada de creditare
(daca este cazul)