Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. DUPLEX S.A.

PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed


EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 1 din 9

EXECUTAREA
LUCRĂRILOR DE ARMARE
S.C. DUPLEX S.A. PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 2 din 9

APROBĂRILE PROCEDURII TEHNICE DE EXECUŢIE

ÎNTOCMIT VERIFICAT APROBAT DATA


DIRECTOR
Niturad Alin Artene Vionela 01.02.2016
Neag Adrian

LISTA DE DIFUZARE

Nr. DESTINATAR
SEMNĂTURA DATA EXEMPLAR
crt.
Director General
1. 01.02.2016 1
Ing.Neag Adrian
R.M.C.
2. 01.02.2016 2
Artene Vionela
Compartiment Construcţii Amenajări
3. Interioare 01.02.2016 3
Niturad Alin
S.C. DUPLEX S.A. PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 3 din 9

1. GENERALITĂŢI

1.1. Scop

Procedura de armare a fost elaborată pentru cunoaşterea de către personalul implicat în


activităţile de fasonare, depozitare, manipulare, identificare şi punere în operă a oţelului
beton, a tuturor condiţiilor minime necesare realizării lucrărilor de calitate în construcţii –
montaj.

1.2. Domeniul

Toate prevederile cuprinse cu această procedură sunt aplicabile în activitatea de armare şi


pregătire a oţelului beton în vederea punerii acestuia în operă.

1.3. Definiţii, termeni tehnici – notaţii

 PV - proces verbal
 PTE - procedură tehnică de execuţie
 RC - responsabil cu calitatea pe compartiment

1.4. Standarde, norme tehnice:

 Legea 10/1995 – privind Calitatea în Construcţii;


 NE 012-99 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi
beton precomprimat;
 C 56-85 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii;
 STAS 438/1-89 – oţel beton laminat la cald;
 STAS 438/3-98 – plase sudate;

1.5. Responsabilităţi

1. Şef Compartiment Construcţii – Amenajări Interioare


2. Şef de echipă construcţii.

2. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

2.1. Livrare

Oţelul beton livrat trebuie să fie însoţit de certificatul de calitate. Dacă livrarea se face de
către o bază de aprovizionare, furnizorul este obligat să livreze oţelul beton însoţit de
copiile certificatelor de calitate, corespunzătoare loturilor pe care le livrează, sau să
certifice calitatea pe documentele de livrare (trecând nr. de înregistrare a certificatelor de
calitate şi semnătura de la furnizorul care certifică calitatea oţelului beton livrat).
Pentru oţelul beton de import, unitatea care livrează este obligată să trimită certificatul de
calitate a oţelului în care să fie înscrisă şi echivalenţa cu oţelul beton românesc.
S.C. DUPLEX S.A. PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 4 din 9

2.2. Depozitare

Depozitarea oţelului beton va ţine cont de evitarea condiţiilor care favorizează corodarea
oţelului beton şi murdărirea lui. Pentru aceasta depozitarea se va face astfel:
 Pe legături de bare de acelaşi fel (sortiment, diametru);
 Pe capre metalice cu înălţimea faţă de sol de minim 60 cm;
 Suprafaţa de depozitare va fi betonată şi dotată cu sistem de drenare a apelor
pluviale;
 Se va evita depozitarea direct pe pământ pentru a proteja armăturile de murdărie şi
coroziune;
Plasele sudate se vor depozita în locuri acoperite fără contact direct cu pământul, pe loturi
de aceleaşi tipuri.

2.3. Transport

Transportul barelor de oţel beton cât şi al plaselor sudate se va face cu grija pentru evitarea
deteriorărilor de orice fel (deformări, desfacerea sudurilor).

3. IDENTIFICAREA OŢELULUI BETON

 Barele se vor identifica prin plăcuţe care se vor prinde vizibil de legătură şi care vor
cuprinde informaţii privind tipul de oţel beton, lungimea barelor, grosimea lor, nr. de
bare dintr-o legătură.
 În cazul în care se vor stabili neconformităţi depistate vizual sau pe bază de rezultate
la încercări mecanice, barele neconforme vor fi depozitate într-un loc bine stabilit,
grupate tot pe legături şi identificate cu plăcuţe de altă culoare (cu inscripţia
„NECONFORM ”).
 La atelierul de fasonare va exista pe lângă registrul de evidenţă al comenzilor şi
livrărilor, un dosar care va conţine „Lista oţelului beton utilizat” care va cuprinde nr.
de bare, lungimea lor, nr. de comandă pentru oţelul beton cerut, nr. de plan sau
proiectul conform căruia se face comanda şi semnăturile şefului punctului de lucru
care face comanda şi a şefului atelierului care primeşte lista conform căreia trebuie să
livreze oţelul beton.
 Plasele sudate vor fi depozitate pe tipuri cu plăcuţe care să prezinte tipul plaselor,
lucrarea unde vor fi puse în operă.

4. TIPURI DE OŢEL UTILIZAT

Tipurile de oţel utilizate curent în elementele de beton armat sunt:


 OB 37 - pentru armături de rezistenţă sau (oţel rotund neted) constructive;
 PC 52 şi PC 60 - oţel beton cu profil periodic folosit pentru armături de rezistenţă

5. PLASE SUDATE

Plasele sudate se folosesc ca armături pentru elementele din beton armat, monolite şi
prefabricate (plăci pentru planşee, acoperişuri) solicitate de regulă doar de încercări statice.
Executarea şi utilizarea plaselor sudate se vor face conform prescripţiilor din proiectare.
S.C. DUPLEX S.A. PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 5 din 9

6. FASONAREA ARMĂTURILOR

 Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte.


 Se vor îndrepta eventualele impurităţi de pe suprafaţa barelor.
 Se va îndepărta rugina prin frecare cu peria de sârmă în zonele în care barele
urmează a fi înnădite prin sudură. La îndepărtarea ruginii dimensiunile secţiunii nu
trebuie să depăşească următoarele abateri:
 pentru 3; 4; 5 - abaterea limită este de 0,1 mm;
 pentru 6; 7; 8; 10 - abaterea limită este de 0,1 mm;
 Oţelul beton livrat în colaci sau bare îndoite trebuie să fie îndreptat înainte de a se
proceda la tăiere şi fasonare fără a se deteriora însă profilul. La întinderea cu troliul
marginea maximă nu va depăşi 1 mm/m.
 Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate conform capitolului 2.1 şi vor fi etichetate
pentru a nu fi confundate şi pentru a fi uşor identificate conform capitolului 3.
 În cazurile în care datorită condiţiilor locale poate fi favorizată corodarea oţelului,
montarea şi betonarea armăturilor se vor face în maxim 15 zile de la fasonare.
 Armăturile se vor termina cu sau fără ciocuri, conform prevederilor din proiect. În
cazul armăturilor netede având diametrul „d”, ciocul se îndoaie la 90 0, cu raza
interioară de minim 2d şi porţiunea dreaptă de capăt de 7d.
 În cazul armăturilor cu profil periodic, ciocul se îndoaie la 90 0, cu raza interioară de
minim 2d şi porţiunea dreaptă de capăt de 7d.
 Îndoirea barelor înclinate, a celor de trecere din stâlpi în grinzi, sau a celor trecute
peste colţul unui cadru, se va face după un arc de cerc cu raza de cel puţin 10d.
 Capetele barelor înclinate trebuie să aibă o porţiune dreaptă cu lungimea de cel puţin
20d în zonele întinse şi cel puţin 10d în zonele comprimate.
 În cazul etrierilor care se îndoaie după un unghi drept, raza cercului de îndoire va fi
de minim 2d (d=diametrul etrierului).
 Fasonarea ciocurilor şi îndoirea armăturilor se execută cu o mişcare lentă, fără
şocuri. La maşinile de îndoire cu 2 viteze nu se admite curbarea barelor din oţeluri cu
profil periodic la viteza mare a maşinii.
 Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub +5 0C. barele cu profil periodic
cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

7. CONDIŢII CONSTRUCTIVE: ÎNNĂDIREA, ÎNLOCUIREA ARMĂTURILOR


PREVĂZUTE ÎN PROIECT

 Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor se va respecta prevederile de


execuţie. Abateri -2; +4 mm. Pentru cazuri în care în proiect nu se indică stratul de
acoperire, se vor respecta prevederile:
a) Pentru armăturile longitudinale de rezistenţă se vor asigura grosimi egale cu cel
puţin diametrul armăturii;
b) Se recomandă ca armăturile înclinate cu diametrul de 16 mm sau mai mare, să
aibă o acoperire de beton de cel puţin 2 ori diametrul armăturilor respective.
 Distanţe minime admise între armături:
a) Pentru stâlpi sau elemente înclinate executate cu cofraje pe toate laturile:
 Distanţa minimă pentru barele longitudinale este de 50 mm;
 Pentru etrieri 70 mm;
b) Pentru grinzi sau elemente înclinate executate cu cofraj numai pe trei laturi:
S.C. DUPLEX S.A. PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 6 din 9

 Între barele primelor două rânduri de armături de la partea inferioară


distanţa trebuie să fie de minim 25 mm;
 Între barele de la partea inferioară dispuse pe rândul trei şi următoarele,
distanţa trebuie să fie de minim 50 mm;
 Între barele de la partea superioară distanţa trebuie să fie de minim 30 mm
 Distanţa între etrieri este de 100 mm.
c) Distanţa între armăturile de rezistenţă în plăci este de 70 mm.
 Diametrele minime admise pentru armăturile elementelor din beton armat sunt:
a) Pentru stâlpi:
 Armăturile de rezistenţă în cazurile curente au min. = 14 mm;
 Armăturile de rezistenţă din oţel cu profil periodic în stâlpi cu solicitări
reduse (armăturile de montaj) au min. = 12 mm;
 Armăturile longitudinale în elemente nestructurale au min. = 10 mm;
 Etrierii la stâlpii portanţi cu latura mică mai mare de 50 cm şi stâlpii portanţi
cu latura mai mare de 30 cm, din OB 37, au min. = 8 mm;
 Etrierii la alţi stâlpi portanţi au min. = 6 mm.
b) Pentru grinzi:
 Armăturile longitudinale de rezistenţă în planşee obişnuite au min. =10
mm;
 Armăturile longitudinale de rezistenţă în planşee cu nervuri dese au min.
= 6 mm;
 Armăturile de montaj în carcase legate cu sârmă la elemente monolit şi la
elemente preturnate au min. = 8 mm;
 Armăturile de montaj în carcase sudate la elemente preturnate au  min. =5
mm;
 Armăturile constructive pe feţele laterale pe înălţimea grinzii;
 în carcase legate cu sârmă au min. = 6 mm;
 în carcase sudate au min. = 5 mm:
 Etrierii pentru grinzi cu înălţimea de cel mult 80 cm au min. = 6 mm.
c) Pentru planşee:
 armăturile de repartiţie în plase sudate la elementele monolit şi preturnate
min. = 4 mm;
 armăturile de rezistenţă în plase legate cu sârmă (bare de oţel laminat la
cald) la partea inferioară şi partea superioară au min. = 6 mm
 Înnădirea barelor se face prin:
 suprapunere;
 sudură;
 manşonare presate la rece;
 manşonare sudate metalo-termic.
 Înnădirea prin sudare se face prin:
 sudare electrică prin puncte;
 sudare electrică cap la cap prin topire intermediară;
 sudare manuală cap la cap cu arc electric (sudare în cochilie şi sudarea în
semimanşon de cupru);
 sudarea manuală cu arc electric prin suprapunere şi cu eclise;
 sudarea în mediu de CO2.
S.C. DUPLEX S.A. PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 7 din 9

La executarea sudurilor se va urmări îndeplinirea condiţiilor tehnice specifice şi


îndeplinirea activităţii de către sudori autorizaţi. Acolo unde este cazul se vor face încercări
la sudura care să ateste calitatea lucrării.
Se recomandă ca înnădirea armăturilor cu diametrul >25 mm să se facă prin sudare
(obligatoriu de la min. ≥ 32 mm).
Nu se vor înnădi prin sudură bare cu min. < 10 mm.
Lungimea de suprapunere la armături din oţel laminat este de 40-60 d (d = diametrul
armăturilor).
La plase sudate din STNB, suprapunerea este de două ochiuri +5 cm. Se acceptă şi
înnădirea prin suprapunere pe un ochi +5 cm, dar cel puţin 40d, dacă înnădirea se face într-
o zonă unde eforturile unitare din armături nu depăşesc 0,5 Ra.
Secţiunea armăturilor întinse din oţel PC60 sau PC52, înnădite prin petrecere fără sudură,
într-o singură secţiune, va fi de maxim 50% din secţiunea totală de armătură întinsă.
Lungimea minimă de suprapunere a armăturilor în zonele de comprimare va fi de 30d
pentru elementele executate cu betoane de marca până la C 18/25 şi numai de 20d pentru
elementele executate din betoane de marcă mai mare de C 18/25.
Lungimile de suprapunere vor fi reduse dacă înnădirea se face într-o zonă de solicitare
minimă.
La elementele solicitate la compresiune, pe lungimea de suprapunere a armăturilor în zona
de înnădire, etrierii vor fi înnădiţi, distanţa maximă între ei fiind de 10d.
Nu se admite executarea înnădirilor prin suprapunere fără sudură în elemente a căror
secţiune este întinsă în întregime (tiranţi).
Se admite înnădirea prin suprapunere a armăturilor fără sudură când:
a) armăturile sunt din oţel cu profil periodic şi au diametrul până la  = 12 mm;
b) în aceeaşi secţiune de calcul nu sunt înnădite mai mult de 25% din bare.

8. MONTAREA ARMĂTURILOR

8.1. Montarea armăturilor

Acesta nu trebuie să înceapă numai după recepţionarea calitativă a cofrajelor.


La montarea armăturilor se va urmări asigurarea condiţiilor desfăşurării betonării (turnării
şi compactării betonului).
Pentru aceasta se vor crea spaţii libere între armăturile de la partea superioară, la intervale
de maxim 3 m, pentru a permite pătrunderea liberă a betonului sau a furtunelor prin care se
descarcă betonul. De asemenea se va urmări crearea de spaţii necesare pătrunderii
vibratorului (min. 2,5 x vibrator) la intervale de maxim 5 ori grosimea elementului.
Armăturile se vor monta parţial în partea superioară a elementului urmând a se completa
înaintea ultimei etape de betonare.
Armăturile vor fi montate în poziţia prevăzută în proiect, luându-se măsuri care să asigure
menţinerea acesteia în timpul turnării betonului (distanţiere, agrafe, capre, etc.):
 Se vor prevedea cel puţin două distanţiere / mp placă sau perete;
 Se va prevedea cel puţin 1 distanţier la fiecare ml de grindă sau stâlp;
 Capre pentru montaj – min. 1 buc/mp;
 Se va prevedea cel puţin 1 distanţier între rândurile de armături la fiecare 2 ml de
grindă în zona cu armătura pe 2 sau mai multe rânduri.
În cazul plăcilor cu grosime mai mare de 40 cm şi al armăturilor cu diametru mai mare de
14 mm se admite depăşirea distanţelor menţionate, dar astfel încât să se asigure păstrarea
poziţiei armăturii.
S.C. DUPLEX S.A. PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 8 din 9

Prânzurile şi piesele metalice înglobate cor fi fixate prin legături cu sârmă de armătura
elementului, sau vor fi fixate de cofraj astfel încât să se asigure menţinerea poziţiei lor în
tot timpul betonării.
Se recomandă ca atunci când se dispune de mijloace mecanice de ridicare şi montaj,
armătura să se monteze sub formă de carcase preasamblate, de preferinţă sudate prin
puncte.

8.2. Legarea armăturilor

La încrucişări – legare prin legături de sârmă neagră sau sudură electrică prin punte. Când
legarea se face cu sârma, se vor utiliza două fire de sârmă de 1 – 1,5 mm diametru.
Reţetele de armături din plăci şi din pereţi vor avea legate, obligatoriu 2 rânduri de
încrucişări marginale pe întreg conturul.
Restul încrucişărilor, din mijlocul reţetelor vor fi legate din 2 în 2 în ambele sensuri (şah).
Reţelele din plăci curbe subţiri se vor lega în toate punctele de încrucişare.
La grinzi şi stâlpi vor fi legate toate încrucişările barelor armăturii cu colţurile etrierilor sau
cu ciocurile agrafelor. Restul încrucişărilor acestor bare cu porţiunile drepte ale etrierilor
pot fi legate numai în şah (cel puţin din 2 în 2).
Etrierii şi agrafele montate înclinat faţă de armăturile longitudinale se vor lega de toate
barele cu care se încrucişează.

9. ABATERI ADMISIBILE

 La lungimea segmentelor barei fasonate şi la lungimea totală din proiect:


 sub 1 m;
 între 1 – 10 m 20 mm;
 > 10 m 30 mm
 La lungimea de petrecere a barelor, la înnădire prin suprapunere (faţă de prevederile
proiectului sau ale prescripţiilor tehnice este de 3d.
 La distanţa dintre axele barelor:
 la grinzi şi stâlpi  3 mm;
 la plăci şi pereţi  5 mm;
 la fundaţii 10 mm;
 între etrieri şi la pasul feţelor 10 mm;
 La grosimea stratului de beton de protecţie (faţă de proiect):
 la grinzi, stâlpi, pereţi  3 mm;
 la plăci  2 mm;
 la fundaţii şi alte elemente masive 10 mm.

10. DOCUMENTE DE CALITATE

 Nota de comandă (se execută de serviciul tehnic), cu nr. de bare, lungimea lor, tipul,
nr. proiect, lucrare, termen de execuţie (conţine comanda pentru oţel beton cu
cantitatea necesară pentru o fază de lucrare).
 Certificat de calitate al oţelului beton eliberat de şeful atelierului de fasonare.
 Registrul de evidenţă pentru oţelul beton utilizat care va cuprinde comanda de
executant pentru fasonare, cantitatea de oţel beton livrat, numărul bonului de
comandă, nr. „Identificării oţelului beton utilizat”, nr. certificatului de calitate de la
furnizor, numele celui care a comandat sau a ridicat armăturile.
 PV de lucrări ascunse pentru elementul peste care se efectuează armarea;
S.C. DUPLEX S.A. PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Cod Rev/Ed
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMARE PTE–01 0/1
Pag. 9 din 9

 PV de lucrări ascunse pentru elementul ce urmează a fi betonat (cofrare, armare).

11. RESPONSABILITĂŢI

1. Şeful Compartimentului Construcţii Amenajări Interioare va redacta o listă cu


necesarul de material (unde va trece şi necesarul de oţel beton). Această listă va fi
întocmită o dată/lună sau mai des, după caz.
2. Şeful Compartimentului Construcţii Amenajări Interioare va întocmi conform
listei cu necesarul de material lista „Identificarea oţelului beton” pentru lucrarea
sau lucrările respective şi va fi predată şefului atelierului de fasonare.
3. Şeful Compartimentului Construcţii Amenajări Interioare are obligaţia de a urmări
realizarea depozitării şi identificării oţelului beton utilizat conform cerinţelor
actualei proceduri.
4. Şeful de echipă construcţii are obligaţia de a pregăti armăturile conform
identificatorilor şi a notelor de comandă şi a le livra la timp.
5. Şeful de echipă construcţii are obligaţia instruirii personalului implicat în
activitatea de fasonare, depozitare şi punere în operă a oţelului beton utilizat.
6. Şeful de echipă construcţii va verifica realizarea armăturilor conform cerinţelor de
a se verifica existenţa strictă a armăturilor fasonate, primite şi livrate în „Registrul
de evidenţă a oţelului beton”.
7. Şeful de echipă construcţii va întocmi note de comandă pentru oţel beton , pe faze
de lucrări, şi după aprobarea Şefului Compartiment Construcţii Amenajări
Interioare vor preda aceste note atelierului de fasonare.
8. Conducătorul tehnic al punctului de lucru are obligaţia de a urmări armarea
elementului conform proiectului şi de a îndeplini toate condiţiile de asigurare a
calităţii.
9. Conducătorul tehnic al punctului de lucru are obligaţia cunoaşterii şi instruirii
personalului implicat în activitatea de armare a tuturor cerinţelor impuse de
această procedură.
10. Conducătorul tehnic al punctului de lucru are obligaţia de a ridica armăturile
fasonate şi de a verifica dacă ele corespund cu comanda făcută.
11. RC va urmări îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse de proiectul de execuţie şi de
procedura de armare cât şi existenţa şi ţinerea evidenţei tuturor documentelor care
atestă calitatea lucrărilor de armare.
12. RC pe activităţile de fasonare, depozitare şi punere în operă a oţelului beton are
obligaţia de a participa la instruirea personalului cu cerinţele de asigurare a
calităţii impuse de procedura de armare şi de a opera în „Condica Control
Calitate” informând toate neregulile semnalate în această activitate.
13. RC va elabora documentele de asigurarea calităţii (formularele) şi le va arhiva
după completarea lor de către executant, proiectant şi RC (PV lucrări ascunse,
certificate de calitate, PV de recepţie calitativă, PV privind calitatea oţelului beton
utilizat).