Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina: Geografia continentelor şi oceanelor

Clasa: a VI-a
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor şi de aplicare a cunoştinţelor.
Subiectul: Zonele climatice ale Africii
Competenţe specifice:

7. Raportarea conţinuturilor geografice la un suport cartografic şi grafic. Citirea şi interpretarea hărţii geografice;

Subcompetenţe:
1. Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor geografici;
5. Citirea şi interpretarea hărţilor tematice la caracterizarea componentelor naturii continentelor;

Obiective Operaţionale:

La sfîrşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 – Să definească noţiunile “zonă climatică”, “regiune climatică”, studiind un fragment de text. (cunoaştere)
O2 – Să descrie particularităţile zonelor climatice ale Africii, conform algoritmului de caracterizare (analiză)
O3 – Să compare caracteristicile climei din diferite zone climatice, rezolvînd o situaţie-problemă.(evaluare)

Strategii procedurale: Discuţia dirijată, Explicaţia, Asocieri libere, Asalt de idei, Lucrul cu manualul, Lucrul cu harta, Lucrul cu atlasul
şcolar, Problematizarea, Posterul.
Resurse materiale didactice:
Resurse: Harta zonelor climatice ale Africii, manualul şcolar, atlasul şcolar cl.6-7, rechizitele necesare-careoci, marchere, creioane
colorate.

Forme de activitate: individuală, frontală şi în grup


Scenariul lecţiei
Etapele O. Ti Strategii Evaluare
lecţiei O. mp Activitatea profesorului şi a elevilor didactice
Salutul.
8 - 10 Cum apreciaţi astăzi vremea de afară? Frontală
Evocarea Este specifică pentru această perioadă a anului?
Dar ce credeţi despre clima specifică celui mai fierbinte continent? Discuţie dirijată
Explicaţi succint, unde este mai cald: la Ecuator sau pe paralela 30 grade lat. N. De ce?
Ce mai cunoaşteţi despre clima Africii?
Astăzi continuăm să completăm cunoștințele noastre despre climă, studiind tema:
„Zonele climatice ale Africii”.
Anunţarea obiectivelor.
Explicația
Numiți alți termeni cu care asociați cuvîntul Asocieri libere Individuală
Realizarea 4 Vreme? Climă? Zonă climatică?
sensului Timp de 1 minut, alcătuiți un enunț în care să utilizați cît mai multe cuvinte de pe tablă.
O1 Deci de aici rezultă noțiunea propriu-zisă de Zonă climatică . Explicație
Și ca să nu confundăm – zonă climatică și regiune climatică, sînt 2 termeni diferiți –explic
5 Analizăm fig. 3.32, pag. 44, pentru a vedea ce zone climatice întîlnim în Africa. Lucrul cu manualul

Studiați timp de 4-6 minute fragmentul de text: Lucru în grup


Gr. I – Zona ecuatorială – pag. 43,
Gr. II – Zona subecuatorială – pag. 44,
O2 Gr. III – Zona tropicală – pag. 44-45, Explicaţia În grup
Gr. IV – Zona subtropicală – pag. 45-46
Prezentarea achtivităţii grupurilor

Imaginaţi-vă că va-ţi rătăcit pe acest continent. Echipa de salvare e departe. De care 3-


Reflecţie O3 5-7 5 lucruri vei ţine cont să supraveţuieşti în funcţie de zona în care te găseşti. Răspunsul
îl argumentaţi succint. Situație-problemă În grup

Gr. I - subtropicală Gr. II - tropicală


Gr. III - subecuatorială Gr. IV -ecuatorială
Localizați zona climatică pe postere toate ideile/ răspunsurile. 2-3m
Ce rol are clima pentru activitatea umană ? Dar pentru natură? Asalt de idei Frontal
Copacul ideilor
De studiat tema “Zonele climatice ale Africii”, pag. 43-46.
Extensie 3 Ex. 3, pag. 46. Completarea hărţii contur. Explicaţie