Sunteți pe pagina 1din 11

Chimia

Clasa a IX-a
2 ore săptămânal
Comp Subcompetențe Nr Conținut Nr Data Strategii didactice Activități de Note
ore Metode și Mijloace de evaluare
procedee realizare
I. Legea periodicității și sistemul periodic- 10 ore
 Să definească noțiunile: 1. Legea periodicătății și sistemul 1 Discuție Tabelul SP Evaluare
grad de oxidare, oxidant, periodic. Structura sistemului inițială
reducător periodic.
 Să explice legea 2. Cauzele periodicității. 1 Explicația Tabelul SP Evaluare
periodicității; cauzele Schimbarea periodică a Prelegere curentă
periodicității în baza proprietăților metalice și
structurii atomului; nemetalice.
 Să caracterizeze 3. Caracterizarea elementului în 1 Algoritm. Fișa cu Evaluare
elemental chimic după funcție de poziția în SP Observația algoritmul curentă
poziția lui în SP; Activ. de
 Să stabilească gradele de Front./de grup caracterizare
oxidare ale elementelor a
pe baza formulei chimice elementului
și invers Tabelul SP
 Să compare schimbarea 4. Gradul de oxidare.Determinarea 1 Algoritm Tabelul Evaluare
proprietăților gradului de oxidare în baza Exercițiu gradelor de cuentă
nemetalice/metalice ale formulei chimice. Tabelul simplu oxidare din Exerciții de
elementelor chimice în Compendiul stabilire a
la chimie de GO
R.Godoroja
perioadele și subgrupele 5. Alcătuirea formulelor chimice 1 Exercițiu Tabelul Exerciții de
principale ale SP după GO al elementului sau Observația gradelor de stabilire a
după sarcina ionului. oxidare gradelor de
Compendiu oxidare
la chimie de
R.Godoroja
6. Noțiuni despre oxidant și 1 Exercițiu Tabelul Evaluare
reducător Observația gradelor de curentă
oxidare
Compendiu
la chimie de
R.Godoroja
7. Determinarea cantității de 1 Algoritm. Problemar Evaluare
substanță sau a masei unei Observația Manual curentă
substanțe după cantitatea sau Rezolv.probl p.21-23
masa altei substanțe
participante la reacție.
8. Rezolvarea problemelor 1 Algoritmizare Problemarul Evaluare
Rezolvare curentă
prob
9. Evaluare sumativă 1 Testare Caiet de Autoeval.
evaluări
T.Patraș
E.Melentiev
p.10-12
10. Analiza evaluării summative. 1 Exercițiul Autoeval
Exerciții de recuperare și Observația
dezvoltare.
II. Metalele în viața noastră- 19 ore
 Să explice noțiunile: metal, 1 Caracteristica generală a 1 M.6-3-1 Tabelul SP Evaluare
metal alcalin, proprietățile metalelor. curentă
amfotere, aliaj, coroziune,
duritatea apei 2. Rolul biologic al metalelor 1 M.6-3-1 Suport Evaluare
informative curentă
 Să descrie poziția metalelor în ,, Elementele
SP, importanța și rolul lor; chimice în
metodele de obținere a
aluminiului și a fierului
viața
 Să caracterizeze metalele ( omului,,
Na, K, Ca, Al, Fe) după 3. Obținerea metalelor 1 Modelarea Manualul Evaluare
algoritmul: răspândirea în Lucrul în p.28-29 curentă
natură, poziția în SP,
echipă
structura atomului, valența ,
gradele de oxidare, rolul 4. Proprietățile fizice ale metalelor 1 Tabel simplu Manualul Evaluare
biologic, proprietățile fizico- p.30-31 curentă
chimice, utilizarea; 5. Proprietățile chimice și 1 Schema Seria activ. Modelarea
compoziția și utilizarea celor
utilizarea metalelor cognitivă Metalelor ec.reacțiilor
mai importanți compuși.
 Să coreleze legătura chimică Compendiu chimice
metalică cu prorietățile fizice la chimie
și utilizarea metalelor; R.Godoroja
conținutul compușilor Ca cu 6. Oxizii și hidroxizii metalelor. 1 Schema Fișe lacunare Evaluare
calitatea apei și metode de
dedurizare a ei.
cognitive Compendiu curentă
 Să stabilească corelația dintre Lucrul în la chime
activitatea chimică a perechi R.Godoroja
metalelor, rospândirea lor în 7. Metalele alcaline. Poziția în SP și Graficul T Algoritmul Evaluare
mediu sub formă de
proprietățile generale. de curentă
substanță simplă/ compuse.
 Să argumenteze importanța caracterizare
metalelor și a aliajelor pentru a
activitatea cotidiană; elementului
proprietățile chimice ale 8. Principalii compuși ai sodiului și 1 Experimentul Mostre de Activ. Protecția
oxizilor și hidroxizilor
metalelor prin ecuațiile
potasiului Observația săruri de K și creativă vieții și
chimice ( EM,EIC,ER), Experiența de laborator nr.1 Schema Na Elaborarea mediului în
importanța metodelor de ,, Familiarizarea cu mostre de cognitivă Ustensile de schemelor cercetarea
combatere a coroziunii. minerale și săruri de sodiu și laborator și de reper chimică
 Să compare proprietățile potasiu,, reactivi
chimice ale metalelor pe baza
Seriei de substituire a Fișe lacunare
metalelor, poziției metalor în 9. Calciul și compușii lui 1 Experimentul Mostre de Evaluare Protecția
SP Experiența de laborator nr.2 Observația săruri de Ca curentă vieții și
 Să exemplifice utilizarea ,, Familiarizarea cu mostre de Schema mediului în
compușilor calciului și
minerale și săruri de calciu,, cognitivă
procesul de construcție și Ustensile de cercetarea
renovare în corelație cu laborator și chimică
proprietățile lor.
 Să resolve exerciții și problem
reactivi
teoretice și experimentale în Fișe lacunare
baza proprietăților, obținerii, 10. Aluminiul și compușii lui. 1 Experimentul Mostre de Evaluare Protecția
utilizării metalelor și Experiența de laborator nr.3 Observația săruri de Al curentă vieții și
compușilor lor
,, Familiarizarea cu mostre de Schema Ustensile de mediului în
 Să cerceteze experimental
proprietățile metalelor și minerale și săruri de aluminiu,, cognitivă laborator și cercetarea
compușilor lor reactivi chimică
 Să deducă metodele de Fișe lacunare
obținere și proprietățile 11. Fierul și compușii lui. 1 Experimentul Mostre de Evaluare Protecția
chimice ale oxizilor,
hidroxizilor metalelor,
Experiența de laborator nr.4 Observația compuși și curentă vieții și
sărurilor pe baza schemei ,, Familiarizarea cu mostre de Schema minerale de mediului în
legăturii genetice a oțel, fontă, minerale de fier. cognitivă Fe, fontă, cercetarea
substanțelor anorganice oțel chimică
 Să utilizeze adecvat limbajul
Ustensile de
specific chimiei în diverse
situații de comunicare, în laborator și
scris și oral; diverse surse reactivi
didactice pentru elaborarea Fișe lacunare
unei lucrări creative. 12. Aliajele. Coroziunea 1 Discuție Prezenatre Evaluare
 Să formulize opinii personale
despre importanța metalelor
PPT curentă
și compușilor lor 13- Lucrare practică 1-2 1/1 Experimentul Algoritmul Evaluare prin Protecția
14 ,, Proprietățile metalelor și al Algoritmizare p.60 observare vieții și
compușilor lor. Rezolvarea Observația mediului în
problemelor experimentale la cercetarea
tema ,, Metalele,, chimică
15- Rezolvarea problemelor de 1/1 Rezolvare de Problemar Evaluare
16. calcul: probleme curentă
 Determinarea masei
substanței;
 Determinarea metalului
necunoscut
 Determinarea părții de
masa a metalului în
amestec
17. Generalizarea cunoștințelor 1 Discuție Test p.61 Autoeval
Modelare Fișe de activ
18. Evaluare sumativă 1 Testare Caiet de Autoeval
evaluări
T.Patraș
E.Melentiev
p.15-17;18-
20
19. Analiza evaluării sumative. 1 Exercițiul Itemi cu Autoeval
Exerciții de recuperare și erori
dezvoltare.

III. Starea gazoasă a substanțelor-3ore


 Să definească 1. Legea lui Avogadro. Volumul 1 Prelegere Tabelul cu Evaluare
noțiunile:volum molar, molar al gazelor formule inițială
condiții normale uzuale De la orele
 Să determine volumul de fizică
gazului în condiții normale 2. Calcule pe baza noțiunii ,, volum 1 Algoritmizare Problemar Evaluare
după cantiatea/masa molar,, Manualul curentă
substanței și invers p.64-66
 Să resolve problem de calcul 3. Calcule după ecuații chimice cu 1 Algoritmizare Problemar Evaluare
pe baza ecuațiilor chimice participarea substanțelor Manualul curentă
utilizând noțiunea de volum gazoase. p.67-69,70
molar al gazelor
III.Nemetalele și compușii lor- -32 ore
 Să caracterizeze nemetalelele: Cl, 1 Caracteristica generală a 1 Graficul T Algoritmul Evaluare
S,N,P,Si, C conform algoritmului: nemetalelor. Tabel simplu de curentă
poziția în SP, structura atomului,
valențele și GO posibile, tipul
caracterizare
legăturii chimice, răspândirea în Tabelul SP
mediu, formele alotropice, rolul
biologic, proprietățile fizice și
chimice, compoziția celor mai
imporatnți compuși, utilizarea

 Să compare nemetalele unei 2. Clorul. Poziția în SP. Rolul 1 Tabelu simplu Algoritmul
perioade/ grupe ale SP după biologic. Proprietățile fizico- Schema de Portofoliu: ,,
structura atomului și proprietățile
nemetalice
chimice. Utilizarea. cognitivă caracterizare Informează-
 Să diferențieze caracterul acido- Tabelul SP te după
bazic al clorurii de hidrogen și al Suportul plan,,
amoniacului prin ecuații chimice informativ
 Să exemplifice rolul biologic al ,, Elementele
nemetalelor, circuitul nemetalelor
în mediu: oxigen, azot, carbon; chimice în
acțiunea fiziologică a nemetalelor viața omului
și compușilor lor 3. Clorura de hidrogen și acidul 1 Schema Ustensile de Evaluare Protecția
 Să rezolve exerciții și problem clorhidric. cognitivă laborator și curentă vieții și
teoretice și exteimentale în baza
Experiența de laborator nr.5 Experimentul reactivi Observația mediului în
proprietăților, obținerii și utilizării
nemetalelor și a compușilor lor ,, Identificarea ionului de clorură Observația Fișe lacunare cercetarea
 Să elaboreze schema, planul Cl-,, chimică
caracterizării generale a 4. Sulful. Poziția în SP. Rolul 1 Algoritm. Algoritmul Evaluare
nemetalelor și a compușilor lor biologic. Proprietățile fizico- Discuție de curentă
 Să elucideze impactul nemetalelor
și a compușilor lor asupra
chimice. Utilizarea M.3-2-1 caracterizare
mediului Schema Tabelul SP Portofoliu: ,,
 Să aprecieze importanța și rolul cognitivă Suportul Informează-
nemetalelor în viața omului, informativ te după
importanța îngrășămintelor ,, Elementele plan,,
minerale
 Să cerceteze experimental
chimice în
proprietățile fizice ale unor viața
îngrășăminte minerale omului,,
 Să identifice oxidul de carbon(IV), Fișe lacunare
ionii de clorură, carbonat, amoniu
5. Compușii sulfului. Sulfurile 1 Tabelul simplu Fișe de Evaluare
 Să elaboreze rapoarte despre
activitatea experimentală conform metalelor. Oxizii sulfului. Schema activitate curentă
cognitivă
algoritmului: obiectiv, mod de 6. Acidul sulfuric și sărurile lui. 1 Schema Ustensile de Observația Protecția
lucru, interpretarea rezultatelor, Experiența de laborator nr.6 cognitivă laborator și vieții și
concluzii
 Să utilizeze adecvat limbajul
Identificarea ionului SO4 2- Experimentul reactivi mediului în
specific chimiei în diverse situații Observația cercetarea
de comunicare, în scris și oral chimică
 Să ilustreze prin ecuațiile chimice 7. Rolul biologic și circuitul sulfului 1 Discuție Suportul Portofoliu: ,,
lanțul genetic nemetal-oxid acid-
în natură Lucrul în informativ Informează-
acid-sare
 Să compare oxizii nemetalelor și echipă ,, Elementele te după
acizii conform algoritmului: chimice în plan,,
compoziția, obținerea, viața
proprietățile fizice și chimice, omului,,
utilizarea
Schema
 Să modeleze proprietățile chimice
ale oxizilor acizi și acizilor prin circuitului S
ecuațiile chimice(în formă în mediu
moleculară și ionică) 8. Evaluare formativă: 1 Exercițiul Fișe de Autoeval.
 Să deducă obținerea și Clorul și compușii lui Activ. activitate
proprietățile chimice ale oxizilor
acizi și a acizilor pe baza seriei Sulful și compușii lui independ independent
genetice. 9. Caracteristica general a 1 Tabelul simplu Algoritmul Evaluare
 Să argumenteze legătura genetică azotului. Poziția în SP. Schema cognit de curentă
dintre clasele de compuși Proprietățile fizico-chimice. M.3-2-1 caracterizare
anorganici în baza proprietăților
Tabelul SP
lor chimice
 Să propună situații de utilizare a 10. Amoniacul. Sărurile de amoniu. 1 Schema Ustensile de Evaluare Protecția
nemetalelor și a compușilor lor Experiența de laborator nr.7 cognitivă laborator și curentă vieții și
 Să prezinte cele mai importante Identificarea ionului de amoniu Experimentul reactivi Evaluare prin mediului în
săruri în corelare cu utilizarea lor NH4- Observația observație cercetarea
 Să explice legatura cauză-efect:
nemetalele-oxizi acizi-acizi-ploi
chimică
acide- protecția mediului și 11. Compușii azotului. Oxizii de 1 Schema Fișe de activ Evaluare
sănătatea azot. cognitive curentă
 Să utilizeze diverse surse didactice Tabelul simplu
pentru elaborarea și prezentarea
12. Acidul azotic.Proprietățile fizico- 1 Schema Problemar Evaluare
unei lucrări creative
chimice. cognitive Fișe de activ urentă
Tabelul simplu
 Să formuleze opinii personale 13. Nitrații. Circuitul azotului în 1 Schema Suport Evaluare
despre importanța nemetalelor și natură. cognitivă informative curentă
compușilor lor
 Să explice noțiunea de substanță
,, Nitrații,, Portofoliu:
organică, deosebirile dintre ,, Informează
substanțele organice și anorganice după
 Să descrie compoziția, algoritm,,
proprietățile fizice, rolul și 14. Caracteristica generală a 1 Schema Algoritmul Evaluare
importanța subsatnțelor organice:
metan, propan, etan, butan, fosforului. Poziția în SP. cognitive de curentă
etilenă, acetilenă, etanol, Proprietățile fizico-chimice. Tabelul simplu caracterizare
methanol, acid acetic, substanțe Tabelul SP
organice cu importanță biologică, 15. Compușii fosforului. Oxidul de 1 Schema Ustensile de Evaluare
polietilenă
 Să coreleze domeniile de utilizare
fosfor (V). Acidul fosforic ți cognitivă laborator și curentă
ale substanțelor organice studiate sărurile lui. Experimentul reactivi
cu proprietățile lor Experiența de laborator nr.8 Observația Protecția
 Să elucideze impactul substanțelor Studierea mostrelor de vieții și
organice și a produșilor lor de îngrășămintelor minerale. mediului în
ardere asupra omului, sănătății lui
și a mediului cercetarea
 Să modeleze reacțiile de ardere a chimică
metanului, etanului ( componenți
ai gazului natural); propanului,
butanului ( componenți ai gazului
din butelii); acetilenei ( sudarea și
tăierea metalelor); etanolului; 16. Evaluare formativă 1 Exercițiul Fișe de Autoeval
proprietăților generale ale acidului Azotul și compușii săi. Activ. activitate
acetic în comparare cu acidul Fosforul și compușii săi independ independent
clorhidric prin ecuații chimice
17. Caracteristica generală a 1 Tabelul simplu Algoritmul Evaluare
 Să stabilească legătura dintre
reacția de ardere a alcoolului etilic carbonului. Poziția în Schema cognit de curentă
și posibilitatea de utilizare în SP.Proprietățile fizice. caracterizare
calitate de combustibil Alotropia carbonului. Tabelul SP
 Să estimeze importanța procesului 18. Proprietățile chimice ale 1 Schema Fișe lacunare Evaluare
de fotosinteză, rolul vitaminelor,
carbonului. Utilizarea cognitivă curentă
medicamentelor pentru sănătatea
omului carbonului.
 Să manifeste responsabilitate și 19. Compușii anorganici ai 1 Schema Ustensile de Evaluare Protecția
grijă față de protecția mediului și carbonului. cognitivă laborator și curentă vieții și
a sănătății în utilizarea produselor Experiența de laborator nr.9 Experimentul reactivi mediului în
chimice de uz casnic și de igienă Identificarea ionului de Observația cercetarea
personal carbonat CO32- și a oxidului de chimică
 Să formulize reguli de utilizare
inofensivă a gazului natural,
carbon (IV)
gazului din butelii, etanolului, 20. Siliciul și compușii lui. 1 Schema Algoritmul Evaluare
acidului acetic în baza cognitive de curentă
proprietăților lor Tabelul simplu caracterizare
Tabelul SP
Fișe lacunare
21. Lucrarea practică nr.3 1 Schema Ustensile de Evaluare prin Protecția
Rezolvarea problemelor cognitivă laborator și observație vieții și
experimentale la tema ,, Experimentul reactivi mediului în
Nemetalele și compușii lor,, Observația cercetarea
chimică
22. Evaluare formativă 1 Fișe de active. Fișe de Autoeval
Carbonul și compușii lui independentă activitate
Azotul și compușii lui independent
Siliciul și compușii lui
23. Structura substanțelor organice 1 Prelegerea Filmul Observația
didactic
Surse:Yutube
24. Hodrocarburile saturate 1 Modelarea Evallaure
M.3-2-1 curentă
Schema
cognitive
Tabelul simplu

25. Hidrocarburile nesaturate 1 M.3-2-1 Manualul Evaluare


etilenice Graficul T p.126-128 curentă
26. Hidrocarburile nesaturate 1 M.3-2-1 Manualul Evaluare
acetilenice Graficul T p.129-131 curentă
Tabelul simplu
Schema
cognitivă
27. Compușii organici cu oxigen. 1 M.3-2-1 Manualul Evaluare
Alcoolii. Graficul T p.132-135 curentă
Tabelul simplu
Schema
cognitivă
28. Acizii carboxilici 1 M.3-2-1 Manualul Evaluare
Graficul T p.135-138 curentă
Tabelul simplu
Schema
cognitivă
29. Grăsimile 1 M.3-2-1 Manualul Evaluare
Graficul T p.138-140 curentă
Tabelul simplu
Schema
cognitivă
30. Hidrații de carbon 1 M.3-2-1 Manualul Evaluare
Graficul T p.140-143 curentă
Tabelul simplu
Schema
cognitivă
31. Compușii organici cu azot. 1 Graficul T Manualul Evaluare
Aminoacizii. Proteinele. Rolul Tabelul simplu p.144-148 curentă
biologic al proteinelor. Schema Portofoliu
cognitive ,, Informare
M.3-2-1 după
algoritm,,
32 Evaluare sumativă 1 Testare Caiet de Autoeval
,, Compușii organici,, evaluări
T.Patraș
E.Melientev
p.30-32
IV. Chimia pentru mediu. Importanța substanțelor chimice pentru viața omului.-2 ore
1. Compușii organici în 1 Proiect de Portofoliu
alimentație și în păstrarea grup
 Să descrie principalele surse
sănătății omului. Vitaminele. ,, Informare
Medicamentele. după
de poluare a mediului și
algoritm,,
măsurile de protecție 2. Chimia și viața cotidiană. 1 Proiect de
 Să exemplifice importanța grup
Portofoliu
substanțelor chimice în viața
,, Informare
omului după
 Să utilizeze diverse surse algoritm,,
didactice pentru elaborarea și
prezentarea unui proiect
ecologic
 Să argumenteze avantajele pe
care le oferă chimia în
soluționarea problemelor de
mediu și pentru
îmbunătățirea calității vieții