Sunteți pe pagina 1din 15

Competențe specifice disciplinei Chimia:

 Competența de a dobândi cunoștințe fundamentale,


abilități și valori din domeniul chimiei;
 Competența de a comunica în limbaj specific chimiei;
 Competența de a rezolva probleme/situații-problemă;
 Competența de a investiga experimental substanțele și
procesele chimice;
 Competența de a utiliza inofensiv substanțele chimice;
Repartizarea orelor
Chimia clasa a VIII-a
Nr Tema Total Din ele:
ore Predare - învățare Lucrări Evaluare și
practice analiză
1 Reacții chimice 14 13 1
2 Oxigenul. Hidrogenul 16 14 2
3 Substanțe compuse. Principalele 17 15 1 1
clase de compuși anorganici.
4 Apa- substanța vieții. Soluțiile. 17 14 2 1
Disocierea electrolitică.
5 Substanțele din jurul nostru 6 6
Total 70 62 3 5
Resurse educaționale:

 Chimia Curriculum pentru învățământul gimnazial. Lyceum 2010


 Chimie Manual pentru clasa a 8-a . ARC 2013
 S. Kudrițcaia, N.Velișco, T.Litvinova, E.Osadciaia Chimie Întrebări Exerciții Probleme pentru clasa 7-9 ARC 2015
Co Subcompetența N Conținut Nr. Data Strategii didactice Activități de Note
m r ore evaluare
p Metode Mijloace
și de
procedee realizare

I. Recapitularea unor compartimente studiate în clasa a 7-a


II. Reacții chimice-14 ore

 Să definească noțiunile: 1  Structura atomului. 1 Convers. Manualul Evaluare inițială


cantitatea de substanță, Legătura chimică p.6-8
molul, masa molară, reacție
chimică, ecuația chimică, 2  Formula chimică 1 Algoritmiz. Manualul Evaluare
substanță inițială, produsul  Masa moleculară relativă Exercițiu p.8-9 curentă
reacției,,coeficient, reacție tab.SP Exercții de
de combinare, reacția de calculare a Mr
descompunere.
3  Valența elementelor 1 Exercițiu Manualul Evaluare
 Să diferențieze fenomenele chimice.Determinarea Algoritm p.9-11 curentă
chimice și fizice;
valenței elementelor Fișe de Exerciții de
 Să exemplifice fenomenele după formula chimică. exerc. determinare a
chimice observate în lumea
Alcătuirea formulei valenței
înconjurătoare în corelație
cu semnele reacțiilor chimice după valență. elementelor în
chimice; reacții de compuși și
combinare și de alcătuirea
descompunere formulelor după
 Să explice LCM; condițiile valență
de declanșare și decurgere a 4.  Fenomene fizice și 1 Exercițiu Manual Evaluare
reacțiilor chimice;
chimice. Reacția chimică. Experim. p.12 curentă
 Să determine formulele
chimice după valență și
Semnele reacțiilor
invers; chimice. Legea
 Să efectueze calcule în baza conservării masei
baza formulelor chimice: Mr, substanței.
M,Ʋ, m;
5.  Cantitatea de substanță. 1 Exercițiu Manual Evaluare
 Să coreleze LCM cu Lucrul în p.13-16 curentă
necesitățile stabilirii
echipă
coefecienților în ecuațiile
reacțiilor chimice; 6.  Calcule pe baza 1 Algoritm Manual Evaluare
 Să determine cantitatea de
noțiunilor ,, cantitate de Rezolvare p.16-17 curentă
substanță în baza ecuației substanță,, și ,, masă de prob. Problem.
chimice cunoscând molară,, Observat Tabel SP
cantitatea altei substanțe ,,Citește-
participante; selectează-
 Să aprecieze importanța rezolvă,,
reacțiilor chimice pentru Observația
dezvoltarea tehnologiilor
moderne și în viața
cotidiană; 7.  Calcule pe baza 1 Rezolvare Problem Evaluare
 Să elaboreze o lucrarea noțiunilor ,, cantitate de de prob Tabel SP curentă
creativă la tema: ,, Reacțiile substanță,, și ,, masă Algoritm
chimice molară,, Observația

8.  Ecuații chimice. 1 Algoritm Manual Evaluare


Stabilirea coeficienților Exercițiu p.20-22 curentă
în ecuațiile chimice Lucrul în
echip
Observația
9.  Stabilirea coeficienților 1 Algoritm Fișe de Evaluare
în ecuațiile chimice Exercițiu activ individuală
10.  Tipuri de reacții chimice 1 Lucrul în Manualul Evaluare
echipă p.23-25 curentă
Exercițiu
Observația
11.  Condiții de declanșare și 1 Turul Manualul Evaluare
de desfășurare a galeriei p.26-28 curentă
reacțiilor chimice. Tabelul
Noțiuni de reacție simplu
exotermă și endotermă. Exercițiu
Observația
Lectura
ghidată
12.  Calcule în baza ecuațiilor 1 Algoritm Manualul Evaluare
chimice. Rezolvarea p.28-30 curentă
de prob
13.  Calcule în baza ecuațiilor 1 Rezolvare Fișe de Evaluare
chimice de prob activ individuală
14.  Evaluare sumativă 1 Testare Test Autoevaluare
III. Oxigenul. Hidrogenul
 Să descrie compoziția aerului, 1. Analiza evaluării 1 Turul Foi A3 Evaluare Exerciții de
importanța lui ca o resursă sumative. galeriei Marchere curentă recuper.
naturală a planetei, circuitul
oxigenului în mediu, alotropia
 Aerul din jurul nostru. Observația Film Portofoliu
oxigenului. Compoziția aerului. didactic ,, Aerul din jurul
 Să definească noțiunile: nostru,,
catalizator, oxid, indicator, 2.  Car-ca generală a 1 Algoritm Algoritm. Evaluare
reacție de substituție oxigenului. Oxigenul și Observația de curentă
 Să explice identificarea și
ozonul. Alotropia. Rolul M.Păiang. caract.a
metodele de obținere a
oxigenului, hidrogenului în biologic. Diagrama elem.ch Produs evaluat:
industrie și laborator; Venn Tabelul Buletin de
 Să investigheze experimental: SP identitate a
obținerea, colectarea elementului
oxigenului și identificarea lui;
,, oxigen,,
acțiunea soluțiilor de acizi și
baze alcaline asupra 3.  Obținerea oxigenului. 1 Experim. Manualul Produs evaluat: Protecția
indicatorilor; Proprietățile fizice ale Observația p.38-41 Utilizarea vieții și a
 Să exemplifice proprietățile oxigenului. M.Păiang Caietul de corectă a mediului în
chimice ale oxigenului și ale  Experiența de laborator Exercițiu lucrări ustensilelor de cercetarea
hidrogenului prin ecuațiile nr.1 ,, Obținerea și Rezolvare practice și lab. chimică
reacților; șirurile genetice
pentru metale și nemetale. identificarea oxigenului,, de prob de lab. Concluzii și
 Să compare oxigenul și gener.
hidrogenul conform 4.  Proprietățile chimice ale 1 Modelarea Schema Evaluarea
algoritmului. oxigenului. Rezolvare cognit. curentă
 Să stabilească legătura cauză- de prob după
efect dintre: reacția de
ardere/oxidare și formare a
Coifman
oxizilor; utilizarea oxigenului Manualul
și hidrogenului în viața p.41-45
cotidiană și proprietățile 5. Arderea în oxigen și în 1 Turul Manualul Produs evaluat:
fizice, chimice, acțiunea aer. Păstrarea și galeriei p.45-47 Portofoliu
biologică.
utilizarea substanțelor Observația Respectarea
 Să aprecieze procesele de
ardere ca sursă de energie și ușor inflamabile. regulilor de
poluare a aerului. Poluarea aerului. securitate
 Să propună măsurile de Utilizarea oxigenului. antiincendiară;
protecție a aerului. Circuitul oxigenului în Păstrarea și
 Să identifice oxizii, acizii,
natură utilizarea
bazele în baza formulelor
chimice. substanțelor
 Să alcătuiască denumirile inflamabile
substanțelor conform Semne
formulelor chimice și invers. convenționale
 Să rezolve probleme de calcul pentru
de determinare a cantității de
substanță în baza ecuațiilor
substanțe
reacțiilor la tema: ,, Oxigenul. infalamabile
Hidrogenul,,. Domeniile de
 Să generalizeze prin scheme utilizare a
de reper cunoștințele la tema oxigenului
studiată.
Schema
 Să manifeste responsabilitate
și grijă față de protecția circuitului oxig.
6.  Calcule pe baza 1 Algoritm. Manualul Evaluare
aerului și a mediului. ecuațiilor chimice Rezolvarea p.49-51 curentă
de probl. Problem.
7.  Oxizii. Compoziția. 1 Tabelul Scheme Evaluare
Denumirea. Clasificarea simplu cognit. curentă
oxizilor.
8.  Oxizii de nemetale-oxizi 1 Tabelul Scheme Evaluare
acizi. Acizii. Șirul genetic simplu cognit. curentă
al nemetalelor. Manuaul
p.51-55
9.  Oxizii de metale-oxizi 1 Tabelul Scheme Evaluare
bazici. Bazele. Șirul simplu cognit. curentă
genetic al metalelor. Manualul
p.56-58
10.  Noțiune de indicatori Experim Manualul Produs evaluat: Protecția
Experiența de laborator p.58 Utilizarea vieții și a
nr.2,3 ,, Acțiunea corectă a mediului în
soluțiilor de de acizi ustensilelor de cercetarea
oxigenați și a bazelor lab. chimică
asupra indicatorilor,, Concluzii și
gener.
11.  Evaluare sumativă 1 Testare Test Autoevaluare
Subcapitolul
,, Oxigenul,,
12.  Analiza probei de 1 Turul Manualul Produs evaluat Exerciții de
evaluare galeriei p.60-61 Portofoliul recuperar.
 Hidrogenul-element al Observația Algoritm ,, Buletimul de Și dezvolt.
Universului. Car-ca Algoritm de identitate a
generală a hidrogenului caracter. hidrogenului,,
a elem ch
13.  Obținerea hidrogenului. 1 M.Păiang Manualul Evaluare
Proprietățile fizice ale Experim. p.62-64 curentă
hidrogenului. Lucrul în
echipă
Observația
14.  Proprietățile chimice ale 1 Expriment Schema Modelarea
hidrogenului. Noțiuni de Observația leg.geneti ec.reacțiilor
acizi neoxigenați și Schema ce chimice
sărurile acestora. cognitivă Tabelul Nomencatura
Experiența de laborator Algoritm. SP acizilor
nr.4 ,, Acțiunea acizilor Lucrul Ustens.de neoxigenați
neoxigenați asupra laborator
indicatorilor,,
15.  Noțiuni de săruri ale 1 Tabelul Schema Nomenclatura
acizilor oxigenați și simplu leg.gen sărurilor
neoxigenați. Seria de M.3-2-1 Tabelul Modelarea
substituire a metalelor. SP ec.reacțiilor
Experiența de laborator Ustensile P.8 p.73
nr.5 ,, Familiarizarea cu de lab.
mostre de săruri,,. Fișe de
activ.
16.  Evaluare sumativă 1 Test Test A4 Autoevaluare
Subcapitolul
,, Hidrogenul,,

IV. Substanțele compuse. Principalele clase de compuși anorganici-17 ore


 Să definească noțiunile: 1.  Evaluare inițială 1 M.Păiang Marchere Modelarea
oxizi, oxizi acizi, oxizi Clasificarea Schema Argument ec.reacțiilor
bazici, acizi, baze, săruri, substanțelor cognitivă e pe Rezolvarea
reacție de schimb; anorganice după Instruirea cartelă prob. 6-7 p.80
 Să coreleze denumirile compoziție și reciprocă Tabelul
oxizilor, acizilor și sărurilor solubilitate simplu
cu compoziția lor și invers; 2.  Acizii. Proprietățile 1 Experim. Ustensile Modelarea Protecția
 Să clasifice substanțele chimice. Noțiune de Schema de ec.reacțiilor vieții și a
anorganice după reacție de schimb. cognitiv laborator mediului în
compoziție și solubilitate Experiența de Exercițiu cercetarea
 Să alcătuiască schema laborator nr.6 Lucrul în chimică
legăturii genetice a ,, Proprietățile chimice echipă.
oxizilor, acizilor, bazelor, generale ale acizilor,,
sărurilor în baza șirurilor 3.  Obținerea acizilor 1 Schema Fișa de Modelarea
genetice. cognitiv. activ. ec.reacțiilor
 Să aplice schema Exercițiu Probleme de
legăturilor genetice a Modelarea calcul
substanțelor anorganice la
determinarea  Bazele.Proprietățile 1 Schema Ustensile Modelarea Protecția
proprietăților chimice și 4. chimice ale bazelor. cognit. de ec.reacțiilor vieții și a
obținerii oxozilor, acizilor, Experiența de Experim. laborator mediului în
bazelor și sărurilor laborator nr.7 ,, Tabelul cercetarea
 Să ilustreze prin ecuații Proprietățile chimice solubil. chimică
moleculare proprietățile ale bazelor,,
chimice și obținerea 5.  Metodele de obținere a 1 Schema Fișe de Modelarea
oxizilor, acizilor, bazelor, bazelor cognitivă activ ec.reacției
sărurilor M.3-2-1
 Să cerceteze experimental Exercițiu
proprietățile chimice Rexzolv.pr
generale ale acizilor, ob
bazelor și sărurilor 6.  Oxizii. 1 Schema Fise de Nomenclatura
conform instrucțiunilor Clasificarea.Proprietățil cognitivă activ. oxizilor
propuse e chimice ale oxizilor. Tabelul
 Să elaboreze rapoarte SP
despre activitatea 7.  Obținerea oxizilor. 1 Schema Modelarea
experimentală conform cognit. ec.reacțiilor
algoritmului: obiectiv, 8.  Sărurile. Importanța 1 M.Păiang Mostre Portofoliu
mod de lucru, observații, sărurilor în viața Tabel de săruri Informează-te
interpretarea rezultatelor, omului. Importan. după algoritm
concluzii. sarurilor
 Să utilizeze adecvat 9.  Proprietățile chimice 1 Experimen Ustensile Modelarea Protecția
limbajul specific chimiei în ale sărurilor. Schema de labor. ec.reacțiilor vieții și a
diverse situații de Experiența de cognit. Fișe de mediului în
comunicare, în scris și laborator nr.8 ,, activ. cercetarea
oral. Proprietățile chimice Tabelul chimică
 Să rezolve probleme de ale sărurilor,, solub.
determinare a masei unei
substanțe în baza ecuației 10.  Obținerea sărurilor 1 Schema Fise de Modelarea
chimice, cunoscând cognitivă activ. ec.reacțiilor
cantitatea/ masa altei
substanțe participante 11.  Lucrarea practică nr.1 Experim Lucr.pract Generalizare Protecția
 Să utilizeze diverse surse ,, Legătura reciprocă vieții și a
didactice pentru dintre principalele mediului în
elaborarea și clase de compuși cercetarea
prezenatarea unei lucrări anorganici,, chimică
creative la tema studiată. 12.  Legătura genetică și 1 Argument Schema Probleme
 Să aprecieze importanța legătura recuprocă e pe card. leg. de calcul de
și rolul biologic al oxizilor, dintre principalele Genetice determinare a
acizilor, bazelor și săririlor clase de compuși Compen. masei
 Să prezinte clasificarea anorganici la chimie produsului de
compușilor anorganici și R.Godoro reacție după
legăturile lor genetice prin ja masa uneia
scheme, tabele. dintre
subst.reactant
13.  Rezolvarea 1 Algoritm Tabelul Rezolv.
problemelor de calcul ,, Rezolvarea SP Problemelor
Determinarea masei de Tabelul după problemar
unei substanțe în baza probleme ,, Formule cu aplicarea
ecuației chimice,, uzuale la algoritmului
chimie,, studiat.
14.  Rezolvarea 1 Algoritm Tabelul Evaluare
problemelor de calcul ,, Rezolvare SP curentă
Determinarea masei de Tabelul
unei substanțe în baza probleme ,, Formule
ecuației chimice,, uzuale,,
15.  Activitate creativă de 1 Activitate Hârtie A2 Autoevaluare
grup. de grup Marchere
Subiecte recomandate: Instruirea
- Oxizii în viața reciprocă
noastră;
- Rolul biologic și
utilizarea sărurilor;
- Precipitații acide;
- Utilizarea bazelor în
viața cotidiană
16.  Evaluare sumativă 1 Testare Test Autoevaluare
,, Principalele clase de
compuși anorganici
17.  Analiza evaluării 1 Exercițiul Modele Exerciții de
sumative. Exerciții de de itemi recuperare și
recuperare și rezovați dezvoltare
dezvoltare.

V. Apa. Soluțiile. Disociația electrolitică-17 ore


 Să aprecieze rolul apei în 1.  Apa în viața de zi cu zi. 1 Convers Inform. Calcularea
viața cotidiană și rolul vital Importanța apei. Studiu de Suplim consumului de
caz Prezentar apă în familie
al soluțiilor; Rezolvare e PPT timp de 24h și 7
 Să definească noțiunile: de zile
solvent, substanță probleme
dizolvată, soluție, partea Conspect
de masă a substanței de reper
dizolvate, electrolit, p.108
neelectrolit, disociere SINELG
electrolitică, electrolit tare 2.  Proprietățile fizico- 1 Schema Fișe de Modelarea
și slab, reacții ionice chimice ale apei cognit., activ. ec.reacțiilor
 Să descrie răspîndirea în Exercițiul chimice
natură, compoziția, Lucrul în
structura, proprietățile echipă
fizice și chimice ale apei, 3.  Apa ca solvent. Soluțiile. 1 Exercițiul Mostre Evaluarea p.113
apa potabilă, naturală, Conversaț de soluții
distilată, minerală, dură, M.3-2-1 reale
metodele de epurare a Emulsii
apei; Suspensii
 Să scrie și să citească 4.  Compoziția soluțiilor. 1 Rezolvarea Tabelul Aplicarea
ecuațiile de disociere Partea de masă a prob. ,, Formule algoritm. De
electrolitică pentru acizi, substanței dizolvate. Algoritm. uzuale,, rezolvare.
baze alcaline și săruri. Calcule pe baza ei Lucrul în Prob. P.117
 Să alcătuiască EM,EIC,EIR echipă
 Să caracterizeze 5.  Calcule pe baza părții de 1 Rezolvarea Tabel Aplicarea
compoziția soluțiilor prin masă a substanței probl ,, Formule algoritm.de
noțiunea de parte de dizolvate Algoritm uzuale,, rezolvare
masă a substanței Discuția Prob.p.117
dizolvate. 6.  Lucrare practică nr.2 ,, 1 Observația Conținut. Generalizare Protecția
 Să efectueze calcule în Prepararea soluției de Algoritm Lucr.pract Rezolv. prob vieții ți
baza corelației dintre clorură de sodiu cu o ice p 118 mediului în
partea de masă a anumtă parte de masă a Etichete cercetarea
substanței dizolvate,, Marcher chimică.
substanței dizolvate în Ustensile
soluție-masa substanței de
dizolvate- masa soluției- laborator
masa apei- volumul apei. 7.  Electroconductibilitatea 1 Discuție Film Rezolv. Prob.
 Să prepare o soluție cu o soluțiilor și topiturilor. M.3-2-1 Mecanis
anumită parte de masă a Discociația electrolitică. Conspect mul
substanței dizolvate. de reper disociației
 Să cerceteze experimental Tabelul electroliti
condițiile de realizare a simplu ce,,
reacțiilor de schimb ionic Tabel
 Să elaboreze rapoarte solubil.
despre activitatea 8.  Disocierea acizilor în 1 Conspect Modelarea
experimentală conform soluțiile apoase de reper ec.reacțiilor de
algoritmului. discociere
 Să utilizeze Tabelul 9.  Disocierea bazelor 1 Modelarea Tabelul Modelarea
solublității ca suport alcaline în soluțiile Conspect solub ec.reacțiilor de
informativ despre apoase. de reper disociere
solubilitatea substanțelor 10.  Disocierea sărurilor. 1 Modelarea Tabelul Modelarea
în apă și disocierea lor. Conspect solub ec.reacțiilor de
 Să argumenteze cerințele de reper disociere
față de apa potabilă, 11.  Apa naturală. 1 M.Păiang Surse de Sursele de
calitatea apei și Instruirea informare poluare a apei
necesitatea purificării ei. reciprocă suplim. Evaluare
 Să coreleze variațiile apei Tabelul curentă
și caracteristicile lor cu simplu
utilizarea inofensivă 12  Duritatea apei și 1 Modelarea Tabelul Modelarea
 Să aprecieze problemele înlăturarea ei. Reacț.ion. EM solub ec.reațiilor
resurselor de apă și EIC ionice
calității apei potabile în EIR (EM,EIC,EIR)
RM
 Să manifeste 13.  Alcătuirea EM , EIC, EIR 1 Modelarea Tabelul Modelarea
responsabilitate și grijă EM.EIC,EIR solub ec.reacțiilor
față de protecția apelor ionice
naturale, apei potabile și a  Condiții de realizarea a 1 Experim. Ustensile Autoevaluare
sănătății personale. 14. reacțiilor ionice Observația de Protecția
(formarea gazului, laborator vieții ți
precipitatului sau mediului în
schimbarea culorii) cercetarea
 Lucrarea practică nr.3 chimică
,, Reacții de schimb
ionic,,

15.  Epurarea apei. Obținerea 1. M.Păiang Autoevaluare


apei distilate SINELG
16.  Evaluare sumativă 1 Testare Test A4 Autoevaluare
,, Apa.Soluțiile.
Disocierea electrolitică,,
17  Analiza evaluării 1 Exersare Modele Exerciții de
sumative. Exerciții de de itemi recuperare
recuperare și dezvoltare.
VI . Substanțele din jurul nostru-6 ore
 Să exemplifice substanțele 1.  Compușii din apă aer și 1 M.6-3-1 ABC-ul Portofoliu
ce se conțin în mediu în sol chimiei Informează-te
corelație cu clasa de după algoritm
compuși, reacțiile posibile și 2.  Substanțele naturale 1 M.6-3-1 ABC-ul Portofoliu
utilizarea lor utilizate în viața cotidiană chimiei Informează-te
 Să argumenteze importanța după algoritm
unor substanțe utilizate 3.  Reacțiile chimice în viața 1 M.6-3-1 ABC-ul Portofoliu
frecvent în viața cotidiană cotidiană chimiei Informează-te
 Să realizeze în mod teoretic/ după algoritm
experimental transformările 4.  Legătura genetică dintre 1 Pălăria Conspect Portofoliu
chimice ale substanțelor clasele de compuși reflexivă Informează-te
anorganice anorganici. Generalizarea după algoritm
 Să prezinte informația cunoștințelor
despre clasele de substanțe 5  Rezolvarea problemelor 1 Algoritm Problem Rezolvare de
anorganice sub formă de de de calcul Rezolvare Fișe de prob
tabele, scheme, desene. prob activ
 Să aprecieze importanța 6  Rezolvarea problemelor 1 Algoritm Fișe de Rezolvare de
studierii substanțelor și de calcul Rezolvare activ prob
transormărilor lor; de prob
avantajele pe care le oferă
chimia pentru viața
cotidiană în rezolvarea
problemelor de mediu

S-ar putea să vă placă și